Get a hint
李老师,昨天晚上8点中央电视台的节目您看了吗?
(Li lǎoshī, zuótiān wǎnshàng 8 diǎn zhōngyāng diànshìtái de jiémù nín kànle ma? )
Click the card to flip