Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.9.2 (Text with pinyin)

Get a hint
李老师,昨天晚上8点中央电视台的节目您看了吗?
(Li lǎoshī, zuótiān wǎnshàng 8 diǎn zhōngyāng diànshìtái de jiémù nín kànle ma? )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10