Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.9.3 (Text with pinyin)

Get a hint
快换台,北京三台有我想看的一个节目。
(Kuài huàn tái, běijīng sān tái yǒu wǒ xiǎng kàn de yīgè jiémù. )
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12