Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.10.3 (Text with pinyin)

Get a hint
师傅,这是金太成给您的留言条。
(Shīfu, zhè shì jīntài chéng gěi nín de liúyán tiáo. )
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15