10 terms

English 8_new 10.2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

language barrier
rào cản ngôn ngữ (n)
message board
diễn đàn trên mạng (n)
multimedia
đa phương tiện (n)
netiquette
phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng
non-verbal language
ngôn ngữ không dùng lời
smart phone
điện thoại thông minh (n)
snail mail
gửi thư qua đượng bưu điện
social media
mạng xã hội (n)
telepathy
thần giao cách cảm (n)
text
tin nhắn/nhắn tin (n, v)