Formulas that warm the interior

STUDY
PLAY
Dang GUI SI Ni San
( tangkuei decoction for frigid extremities )
.
Li Zhong wan
( regulate the middle pill )
.
Wu zhu yu tang
( evodia decoction )
.
Xiao jian Zhong tang
( minor construct the middle decoction )
.
Da jian Zhong tang
( major construct the middle decoction )
C
SI Ni tang
( frigid extremities decoction )
C