29 terms

Yoga Postures

STUDY
PLAY
Sukhasana
Seated Palm Tree
Tadasana
Mountain Posture
Uttanasana
Forward Bend
Ardha Uttanasana
Table
Viransana
Lightning Bolt or Hero Pose
Balasana
Child's Pose
Shavasana
Corpse Pose
Ananda Balasana
Happy Baby
Bhujangasan
Cobra
Urdhava Mukha or Svanasana
Upward Facing Dog
Adho Mukha Shvanasana
Downward Facing Dog
Bidalasana Chakravakasana
Cat or Extended Cat
Ustrasana
Camel
Ardha Navasana
Scale or Boat
Kapotasana
Pigeon
Parighasana
Gate
Chaturanga Dandasana
Plank
Purvottanasana
Reverse Plank
Dvipada Pitham
Bridge
Dhanurasana
Bow
Cakravakasana
Scorpion
Vrikshasana
Tree Pose
Utkatasana
Chair
Parshva Uttanasana
Asymmetrical Forward Bend
Vira Bhadrasana
Warrior (#1, #2, #3)
Utthita Trikonasana
Triangle Pose
Parivritta Trikonasana
Reverse Triangle
Garudasana
Eagle
Utthita Parsvahonasana
Extended Side Angle Pose