ca me plait

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ça me plaît
i like it
ça ne me plaît pas
i don't like it
ça me plaîrait
i would like it
ça me plaîra
i will like it
ça m'a plu
i liked it