Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

cut (up)

cǎt

chop (up)

chặt nhỏ, băm nhỏ, thái hạt lựu

slice

/slais/ cắt ra từng miếng mỏng, lạng

grate

/greit/ mài, xát (thành bột); nạo

peel

/pi:l/ bóc vỏ, gọt vỏ; lột (da...)

break

/breik/làm gãy, bẻ gãy, làm đứt, làm vỡ, đập vỡ

beat

/bi:t/ đánh (trứng, kem...)

stir

/stə:/ khuấy, quấy

pour

/pɔ:/ ót, đổ, giội, trút

combine__and

/'kɔmbain/kết hợp, phối hợp

mix_and_

/miks/trộn, trộn lẫn, pha lẫn, hoà lẫn

put_in

để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì...)
phụ, thêm vào (cái gì)

smoke

hun khói

cook

nấu, nấu chín

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording