Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

공놀이를 하다

grac w pilke

창문을 깨뜨리다

zbic szybe

천문학자

astronom

망원경을 사용하다

uzyc teleskopu

망원경

teleskop

의견을 존중하다

respektowac/szanowac opinie

의견

opinia

을/를 존중하다

respektowac

상징

symbol

붉은 장미는 사랑을 상징하다

czerwone roze symbolizuje milosc

N은/는 N의 사징이다

cos jest symbolem czegos

비둘기는 평화의 상징이다

golab jest symbolem pokoju

비둘기

golab

간혹

가끔 raz na jakis czas

올리브유

oliwa z oliwek

스컹크

skunks

싱글

singiel (muzyczny)

이 가수의 새로운 싱글이 즉시 1위에 올랐다

nowy singiel tego piosenkarza szybko wznioslo sie na pierwsze miejsce

즉시

당장, 즉각, natychmiast

현저한

wyrazny, znaczny

차이

roznica

현저한 차이

znaczna roznica

현저한 변화

znaczna zmiana

변화

zmiana

소음

halas

소음이 너무 심하다

bardzo glosno

소음을 줄이다

redukowac halas

소음을 방지하다

prevent noise

을/를 방지하다

zapobiegac

거리의 소음

halas uliczny

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording