21 terms

maatschappijwetenschappen begrippen samenleving

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cultuur
alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben als vanzelfsprekend beschouwen
dominante cultuur
het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste mensen binnen een samenleving wordt geaccepteerd
socialisatie
het proces waarbij iemand, bewust of onbewust, de waarden, normen en cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd
Socialiserende instituties
instellingen, organisaties en collectieve gedragspatronen waarbinnen en waarlangs de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt
Sociale controle
manier waarop mensen andere stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden
Internalisatie
als je bepaalde aspecten van de cultuur of samenleving waar je bij hoort, zo eigen hebt gemaakt, dat je je automatisch gaat gedragen zoals de groep dat van je verwacht
weinig sociale mobiliteit
het was moeilijk om te stijgen op de maatschappelijke ladder
consumptiemaatschappij
een samenleving waarin het bedrijfsleven zich sterk richt op het produceren van aantrekkelijke luxegoederen voor consumenten
allochtoon
hij of zij zelf, of ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren
autochtoon
iedereen die in Nederland is geboren en van wie de (groot)ouders ook hier zijn geboren en opgegroeid
illegalen
mensen die geen wettige toestemming hebben om hier te wonen en te werken
Segregatie
het opdelen van een samenleving in gescheiden delen
Assimilatie
bevolkingsgroep past zich zo volledig aan, dat de oorspronkelijke cultuur grotendeels verdwijnt
Integratie
Als iemand zich aanpast aan de cultuur waar hij in terechtkomt, maar tegelijkertijd gedeeltelijk zijn eigen gewoonten, normen en waarden kan behouden
Melting pot
culturen van etnische groepen versmelten met de dominante cultuur, zodat er in feite een nieuwe cultuur ontstaat
Salad bowl
er is sprake van wederzijdse beïnvloeding van culturen maar cultuurgroepen behouden hun eigen typische kenmerken
cultuurrelativisme
het ervan uitgaan dat de ene cultuur niet beter of belangrijker is dan de andere
Sociale cohesie
de mate waarin mensen bindingen met elkaar hebben en het gevoel bij elkaar te horen dat hieruit kan ontstaan
Vluchteling
iemand die door gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging wegens godsdienstige of politieke overtuiging of nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep
Cultuuruniversalisme
Ene cultuur is beter dan andere: de toetssteen is mensenrechten
Cultuurpluralisme
Verscheidenheid van culturen is verrijkend: wel een humaan minimum nodig