40 terms

leccion 4 cc and drills

STUDY
PLAY
tenisu simasu ka?
do you play tennis?
Ie tenisu wa simasen nee
no, about tennis i do not play right!
goruhu wa?
what about golf?
goruhu wa yoku simasu yo
about golf I play often in fact
kyoo wa dare desu ka?
about today, who is it?
tanaka san ga kimasu yo
the tanaka san is coming in fact
ikimasu ka?
are you going to go?
watasi desu ka? iie tomodati ga ikimasu yo
me? No, my friend is going in fact
tukaimasita ka?
did you use it?
watasi desu ka? iie tomodati ga tukaimasita yo
me? no, my friend used it in fact
satoo san yoku nai desu nee?
sato san is not fine right?
zyaa dare ga ii desu ka?
so, who the best will be?
yamamoto san ga kimasen ne?
the yamamoto san is not coming isn't?
iie yamamoto san wa kimasen yo
no, yamamoto san seems not coming in fact
yamamoto san ga dekimasen ne?
the yamamoto san cannot do it isn't?
iie yamamoto san wa dekimasu yo
no, yamamoto san seems that can do it in fact.
kaimasu ka?
are you going to buy it?
ee kore o kaimasu
yes, this one I will buy
tukaimasita ka?
did you use them?
ee kore o tukaimasita
yes, this ones, I used
sinbun arimasu ka?
paper, do you have?
arimasen nee
I do not have right!
zyaa zassi wa?
so, what about a magazine?
aa zassi wa arimasu
oh, about the magazine, I have
sinbun kaimasita ka?
paper did you buy?
kaimasen desita nee
I did not buy it right!
zyaa zassi wa?
so, what about a magazine?
aa zassi wa kaimasita
oh, about the magazine, I bought
asita dekimasu ka?
tomorrow, can you do it?
dekimasen nee
I cannot right!
zyaa asatte wa?
so, what about the day after tomorrow?
aa asatte wa dekimasu
oh, about the day after tomorrow, I can
teepu o katte kudasai
this tape obtain, please
wakarimasita zya watasi kaimasu yo
very well. well, (I) will buy it in fact
konpyuutaa o tukatte kudasai
the computer one use, please
wakarimasita zya watasi tukaimasu yo
very well. well, (I) will use it in fact
asita wa ikimasen yo
about tomorrow, I am not going in fact
zyaa asatte itte kudasai ne?
so, the day after tomorrow please go. no?
asita wa tukurimasen yo
about tomorrow, I am not making in fact
zyaa asatte tukutte kudasai ne?
so, the day after tomorrow please make it. no?