unit 9 lesson 1

STUDY
PLAY
monster
(n) quái vật
familiar
(a) quen thuộc
triangle
(n) tam giác
mysterious
(a) thần bí
skeptic
(n) người hòa nghi
diameter
(n) đường kính
ancestor
(n) tổ tiên
explosion
(n) tiếng nổ
assume
(v) cho rằng