Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

adoption

adopcja, przyjęcie

alimony

alimenty

annulment

stwierdzenie nieważności

child abuse

znęcanie się nad dzieckiem

child support

alimenty

child welfare

dobro dziecka

civil union

rejestrowany związek partnerski

custody

opieka, areszt

dissolution

rozwiązanie, rozpad

divorce

rozwód

domestic violence

przemoc w rodzinie

foster family

rodzina zastępcza

maintenance

utrzymanie, alimenty

marriage

małżeństwo

motherhood

macierzyństwo

online adoption

adopcja internetowa

parental authority / responsibility

władza rodzicielska

parenthood

rodzicielstwo

premarital agreement

umowa przedmałżeńska

prenuptial agreement

umowa przedmałżeńska

separation

separacja

spousal support / maintenance

alimenty dla współmałżonka

spouse

małżonek, małżonka

surrogacy

macierzyństwo zastępcze

surrogate mother

matka zastępcza

visitation

wizytacja, odwiedziny

stem from

wywodzić się z

evoke

wywołać, przywołać

ex officio

z urzędu

welfare

dobro

vulnerable

bezbronny

rely on

polegać na

conclusion

zawarcie

ascertain

stwierdzać

parental authority

władza rodzicielska

envisage

przewidywać

maintenance obligation

obowiązek alimentacyjny

inheritance

dziedziczenie

secularity

świeckość

denomination

wyznanie

settlement

porozumienie, ugoda (np. sądowa)

contradict

zaprzeczać

suspend

zawieszać

permanent abode

stałe miejsce pobytu

entrust

powierzać

at fault

winny

discharge

zwalniać, wypuszczać

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording