13 terms

Befolkningstäthet och befolkningstillväxt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Demografisk transition.
Beskriver övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal och befolkningstillväxtens (eller minskningens) utveckling.
Nativitet
Födelsetal. Beskriver antal födslar i ett område per år dividerat med befolkningen.
Mortalitet
Dödstal. Beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet.
Fertilitet
Fruktsamhet. Antal födda barn per vuxen kvinna.
Befolkningstillväxt
Positiv nativitet. Att antalet födda överstiger antalet döda.
Förväntad livslängd
Den genomsnittliga förväntade livslängden för nyfödda.
Befolkningspyramid
En diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
Familjeplanering
Förhindrande av barnafödande. Att man, genom olika metoder, kontrollerar så att inte för många, eller för få, barn föds.
Befolkningsexplosion
Mycket snabb ökning av befolkning. Har skett under 1900-talet.
Capita
En beräkning som sker utifrån antal personer. Exempelvis "BNP per ... " anger ett lands samlade ekonomi delat med antalet människor.
Välstånd
Ett begrepp som kan jämföras med "rikedom" i ett land. Det finns flera sätta att mäta detta.
Jämlikhet
Alla människors lika värde. Används ofta för att beskriva livskvalitet.
Slumområden
Fattigkvarter med nedsliten bebyggelse vilka ofta präglas av stora sociala problem. I regel växande i länder med snabb urbanisering.