30 terms

Chinese - English

STUDY
PLAY
Zhe
This
Jia
Home/family
Women
We/us
Shui
Who
You
Have
Da
Big
xiao
Small
na
That
ge
1st/3rd/4th/5th etc
liang
2nd
he
And
Ying guo
England
Ni jia you ji kou ren
How many family members
ji
How
Gong zuo
Work
Bu
Not
sui
...'years old'
Zhongxuesheng
Secondary Student
Xiaoxuesheng
Primary Student
Duo da
How Old
nian
Year
Ji nian
Grade
Wo shi bu gong zuo
I don't work
dou
All/both
Wo you xiong mei, ge
I have 1 big little sister
Wo shi shi san sui he wo shi zhongxuesheng
I am 13 years and I am in secondary school
Wo men Ying guo ren.
We are English
Zhe shi shui
Who is this?
Ta men xiao xue sheng
They are in Primary School
Ta men shi Ri ben ren
They are Japanese