Only $2.99/month

8.7. A második világháború előzményei, jelentős fordulatai

Terms in this set (19)

Csehszlovákia feldarabolása után Hitler Lengyelország felé fordult, Gdansk átadását követelte (Danzig, ősi német város), nyugati hatalmak bíztak abban hogy a két totális hatalom kerül egymással szembe, védelmük fokozása, tárgyalások a szovjetekkel, szovjetek nem bíztak a nyugatiajban --> egyedül hagyják Németországgal szemben, nyugati hodító tervek
1939 augusztus 23: Molotov - Ribbentrop paktum, Hitler egyezséget ajánlott a szovjeteknek, nyilvános megnemtámadási szerződés, felosztották Lengyelországot maguk között, nácik elismerték a szovjetek jogát a Baltikumra és Besszarábiára, gazdasági szerződés is --> nyersanyag szállitás, 1949-ben találták meg, szovjetunió növelhetné területét, nem kellett egyedül háborúznia Hitlerrel, németek lerohanthatták Lengyelországot és erőiket később nyugatra összpontosíthatták
1939 szeptember 1: német csapatok kitalált okokra hivatkozva megtámadták Lengyelországot Nagy-Britannia és Franciaország a lengyelekkel kötött szerződés értelmében hadat üzentek a németeknek
Kitört a második világháború, lengyelek haderőt (jelentős létszám, de rosszul felszerelt) 2 hét alatt szétzúzta a német hadsereg, légierő lebombázta a logisztikai központokat, lengyelek képtelenek az összehangolt védelemre, lengyel csapatokat szétmorzsolták
1939 szeptember 17: keletről a Vörös Hadsereg is megtámadta Lengyelországot, felosztották térséget
A francia hadsereg inkább védelemre rendezkedett be --> Maginot vonal (erődrendszer), angolok csak kisebb szárazföldi erőkkel remdelkeztek --> befogadták az emigráns lengyel kormányt, francia-német határon a nyugatiak nem tudtak támadni, Hitler pedig meg nem akart támadni --> furcsa háború alakult ki, nyugati hatalmak lekötöttség, német szövetséget kihasználva a szovjetek a finnektől területeket követeltek, finnek elutasították, szovjetek támadtak, kezdetben szovjet kudarc, a végen a túlerő miatt finnek átadták a térséget
1941 nyár: Hitler kelet felé fordult Szovjetunió ellen --> élelmiszer és nyersanyagtartalék
Támadást eredtileg tavaszra, dél-európai események miatt nyáron kezdik el --> olasz hadsereg kudarcai, támadás Afrikában az angolok ellen, vereség szenvedés Etiópiában és Líbiában, kudarc Görögországban is, olasz vereség miatt németellenesség Jugoszláviában is,
1941 tavasz: Hitler Afrikába küldte Rommel tábornok vezetésével az Afrikai-hadtestet ---> nagy keleti hadművelet miatt a fasiszta tengely nem inoghatott meg, ezzel párhuzamosan a német hadsereg lerohanta Jugoszláviát és Görögországot --> kisebbségi angol erők kivonulása, déli szárny biztosítása
1941 juníus 22: támadás a Szovjetunió ellen, szovjet hadsereg gyenge szereplése a finn-orosz háborúban
Hadseregben nagyméretű tisztogatás, nem tudták hogy a Szovjetunió kér évtizede fegyverzetet, Sztálin nem hitt az angol figyelmeztetésré és a hírszerzésnek, németek három oszlopban (Leningrád, Moszkva, Kijev) nagy erőkkel visszafele, kezdetben villamosháborús német győzelmek, óriási területek lefoglalása, többszázezer szovjet hadifogoly, német veszteségek hatalmasak pl.: francia hadjárat hardmincezer áldozat, szovjet katonák nem adták fel, utánpótlás szinte lehetetlen volt, leszakadt orosz egységek partizánok, csökkent a német haderő technikai és kiképzésbeli fölénye, beállt a tél,
1941 november-december: Moszkva alatt megállították a német előretörés
Villámháborús terv összeomlott, német katonai erő dontő részét lekötő háborúba keveredett
1930-ás évek eleje óta japán-kínai háború, japánok új terület szerzése
A második Vh kitörése után Japán a Délkelet-Ázsia és Csendes-óceán térségében kívánt előretörni
1941: szovjet-japán megnemtámadási szerződés, tejles erővel az USA ellen
USA-ban izolacionizmus, távolmaradás az európai konfliktusoktól, háborútól, flottán kivul kis katonai erő, Roosevelt --> náci és japán veszély felismerése, de alkotmányosság miatt nem tehetett semmit, Anglia Hitler ellen egyedül, Roosevelt engedélyezte a nyersanyag es hadianyag szállítást, britek valuta és aranytartalék ami kimerültek, kölcsön bérleti szerződés USA-val, ingyenes szállítások, lend-lease
1941 augusztus 12: aláírták az Atlanti Chartát, Roosevelt és Churchill, csatahajó fedélzetén, polgári demokráciák háború utáni világról alkotott alapelvei --> demokrácia, nemzeti önrendelkezés, szabad kereskedelem, annexió nélküli béke
Japánok fő ellensége az USA, népesség és gazdasági fölény az USA-nak, kezdetben fegyverkezési fölény Japánban, amerikai fegyverkezés megindult, japán előny kezdett megszűnni,
1941 december 7: Japán hadüzenet nélkül megtámadta Pearl Harbort, légierővel jelentős csapás az amerikai flottára, --> japán nagykövet átadta volna a hadüzenetet, de nem volt kinek
Japánok egy időre a Csendes-óceán térségének urai, japán hadsereg gyors ütemben Indiáig és Ausztráliáig, angol, francia, holland gyarmatokat könnyen lefoglalták --> Európában elfoglaltak, USA vesztesége nem volt végzetes --> amerikai anyahajók nem tartózkodtak a támaszponton, Pearl Harbor támadása után az izolacionizmus háttérbe szorult, USA belépett a háborúba, amerikai közvélemény a küzdelem mögött, amerikai gazdaságot átállították haditermelésre, gazdasagi fölény érvényesülése
1942 november 19-1943 február 2: sztálingrádi csata,
Indok: közlekedési gócpont, szovjet védelem megbénítása, Sztálin nevét viseli, Moszkva hátbatámadása, nyitott a bakui olajmezők felé
Veszteségek pótlása --> Olaszország, Románia, Szlovákia, Magyarország fokozottabb háborús résztvétele, 300 000 fő, Paulus tábornok gépesített egységek Sztálingrádig jutnak + Kaukázusig, szovjetek fontos iparvidékeit elfoglalták, elpusztították és átépítették keletre a termelőkapacitásokat, iparosítás a húszas évek óta, haditermelés túlszárnyalta a németeket, modern harceszközök: T-34-es páncélos, katyusa (sorozatvető), angol és amerikai kölcsönbérleti szerződés, Sztálingrádnál szovjet ellentámadást, bekerítették Paulust --> Hitler nem engedélyezte a visszavonulást, első komoly német vereség ami csökkentette erejét,
1943 február 2: a német hadsereg megadta magát, e hadműveletben pusztult el a 2 magyar hadsereg a Don-kanyarban
Afrikai hadtest Egyiptomban Rommel vezetésével vereség skótoktól ( Montgomery tábornok), 2 csata között szünet, Rommelt hazarendelik
1942 október: El-Alameinnél az Afrikai-hadtest megállítása,
1942 november: Afrikai-hadtest megsemmisítése,
1943 elejére németeket és olaszokat kiszorították Afrikából
Amerikaiak--> Eisenhower tábornok, marokkói partraszállás
1942 június: amerikai flotta, Midway-szigeteknél győzelem, japán előrenyomulás megállítása,
1943: „békaugrás hadművelet", szigetről-szigetre szorították vissza a japánokat
Emberek tömegeit iparszerűen tudatosan megsemmisítettek, náci ideológiának része a fajelmélet, felsőbb és alsóbbrendű csoportok, fellépés a poltikai ellenfelek és alacsonyabb rendűnek minősített csoportok ellen pl.: szellemileg sérültek, nyomorékok, homoszexuálisok, cigányok, és főleg a zsidók, jogsértések és pogrom pl.: poltikai, gazdasági jogok és személyi szabadságjogok korlátozása, megalázó megkülönböztetés, Kristályéjszaka, megkezdték a zsidóság módszeres kiirtását,
1942 január: zsidó kiirtása programja, végső megoldás --> Endlösung, wannsee-i program,
Több tucat koncentrációs tábor létrehozása --> Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Treblinka --> megszállt országból a zsidóság összegyűjtése, munkatáborok és megsemmisitő táborok, zsidónak minősített embereket gettókba kényszerítették, marhavagonokkal koncentrációstáborokba szállitás, öregek és gyerekek azonnali megsemmisítése, munkásképes felnőttek halálradolgoztatása, legyengült emberkét megölték, tömeggyilkosság ipari méretben, gázkamrák, holttesteket krematóriumba, néhány év alatt a tízmilliós zsidóságból több mint 6 milliót meggyilkoltak, deportálás komolyabb ellenállás nélkül, antiszemitizmus és félelem terjedt, elhurcolt emberek nem tudták hogy mi lesz velük, családokat nem szakították el egymástól, magukkal vihették tulajdonuk egy részét --> azt hitték hogy csak kényszermunka, fokozatosan megfosztás a javak és reménytől, kívülállók passzivitás, nem fogták föl hogy mi történik
1944: két auschwitzi menekült üzenete feltárta a valóságot, nehány helyen ellenállás
1943 tavasz: varsói gettó felkelés
Zsidóság tömeges gyilkolására két kifejezés: holokauszt (görög, égő áldozat) és soá (héber, katasztrófa), nácik másik célja az európai cigányság kiirtása kb.: 200 ezer roma, és a lengyel kultúra és nemzettudat megsemmisítése --> lengyel értelmiség tudatos legyilkolása, törtenelmi városok lerombolása pl.: Varsó