γαῖα, γαίᾱς, ἡ

earth; land

γῆ, γῆς, ἡ

earth; land

ξένος, ξένου, ὁ

host, guest, guest-friend; stranger, foreigner

οὐρανός, οὐρανοῦ, ὁ

sky, heaven

πόνος, πόνου, ὁ

labor, toil; distress, suffering

σύμμαχος, συμμάχου, ὁ

ally

ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργμαι, ἤρχθην

rule (+gen.); (middle) begin (+gen.)

διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

teach, explain; (middle) cause (someone) to be taught

ἐθέλω/θέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, --, --

be willing, wish

λέγω, λέξω, ἔλεξα/εἶπον, --, λέλεγμαι, ἐλέχθην

say; speak (of), tell (of), recount

μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα, --, --, --

intend, be about, be likely (+ inf.)

παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

stop (trans.); (middle) stop (intrans.), cease

πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

persuade, (middle) obey; heed; believe (+ dat.)

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

send

αἰσχρός, αἰσχρᾱ́, αἰσχρόν

disgraceful, shameful; ugly

κοινός, κοινή, κοινόν

common (to), shared (with); (+ gen. or dat.) public

ἆρα

(interrog. particle) introduces a question

γάρ

(postpositive conj.) explanatory, for; confirming, indeed, in fact

δέ

(postpositive conj.) adversative, but; connective, and

εὖ

(adv.) well

μέν

(postpositive conj.) on the one hand; μέν . . . δέ . . . on the one hand . . . , on the other hand . . . ; . . . , but . . .

νῦν

(adv.) now

πολλάκις

(adv.) many times, often

πότε

(interrog. adv.) when

πρός

(prep + gen.) from; by; in the name of; (prep. + dat.) near; in addition to; (prep + acc.) toward; against; in reply to, in the face of, in relation to

πῶς

(interrog. adv.) how

ὑπό

(prep. + gen.) (from) under; by; at the hands; (prep. + dat.) under, under the power of; (prep. + acc.) under; during

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording