35 terms

Kanji 1,2,3

STUDY
PLAY
nhật
nguyệt
mộc
sơn
xuyên
điền
nhân
khẩu
xa
môn
hỏa
thủy
kim
thổ
tử
nữ
học
sinh
tiên
nhất
nhị
tam
tứ
ngũ
lục
thất
bát
cửu
thập
bách
thiên
vạn
viên
niên