Advertisement

ἄρα

so, then, consequently, perhaps

ἄχρι

until, to, as far as (impr. Prep); until (conj.)

ἔτος, ους, to

year

παραλαμβανο

I take, take along, receive, accept

φανεροω

I reveal, make known, show; am revealed, appear (pass.)

χρεια, ας, ἡ

need, necessity, lack, want, office, duty, service

ἀποδιδωμι

I give away, give up, pay, return, reward; sell (mid.)

ἔμπροσθεν

in front, ahead; in front of, before (impr. prep.)

ἔρημος, ον

abandoned, desolate; desert, wilderness (fem. subst.)

που

where (?) at or to what place (?)

ἁμαρτωλος, ον

sinful; sinner (subst.)

κρατεω

I grasp, attain, hold, hold fast or back, arrest, retain

κρισισ, εως, ἡ

judging, judgment, condemnation, punishment, court

οὐκετι

no longer, no more, then not

προ

before, in front of, at, above

προσφερω

I bring to, offer, present; deal with (pass.)

φοβος, ου, ὁ

cause of fear, fear, reverence, respect

φυλακη, ης, ἡ

watch, guard, prison, haunt, watch (period of night)

τηριον

animal, beast, snake; monster (fig.)

καθιζω

I cause to sit down, appoint; stay, live (intrans.)

μικρος, α, ον

small, humble, short; little, child, little while (subst.)

οὐαι

woe, alas; woe (subst.); woe, disaster (fem. noun)

σταυροω

I crucify

σωτηρια, ας, ἡ

salvation, deliverance, preservation

ἀπαγγελλω

I report, announce, tell, proclaim

διωκω

I hasten, persecute, drive away, pursue, seek after

θλιψις, εως, ἡ

oppression, affliction, tribulation, trouble

ναος, ου, ὁ

temple, sanctuary, shrine

ὅμοιος, α, αν

of the same nature, like similar

ἐπιγινωσκω

I know, understand, recognize, learn, notice, know well

Ἰουδας, α, ὁ

Judah, Judas

κατοικεω

I live, dwell, reside; inhabit (trans.)

ἁμαρτανω

I do wrong, sin

γενεα, ας, ἡ

family, desent, clan, rae, generation, age

δευτερος, α, ον

second, secondly; second time (subst.)

δεω

I bind, tie

διερχομαι

I go through, cross over, come, go about, spread

Ἡρῳδης, ου, ὁ

Herod

θαυμαζω

I wonder, marvel, am amazed; admire (trans.)

θεραπευω

I serve, am a servant, heal, restore

Ἰουδαια, ας, ἡ

Judea

σεαυτου, ης

(of) yourself

σπερμα, ατος, το

seed, survivors, descendants, children, nature

φωνεω

I call, call or cry out, crow, address, summon, invite

ἀναστασις, εως, ἡ

rise, resurrection

εγγιζω

I approach, come near

ευλογεω

I speak well of, praise, bless, consecrate

Ἰακωβος, ου, ὁ

James

καινος, η, ον

new, unused, unknown

λυω

I loose, untie, set free, destroy, abolish, allow

μερος, ους, το

part, piece, party, matter, share; district, side (pl.)

πασχω

I suffer, die, endure, experience

ἄξιος, α, ον

comparable, worthy, proper, fit, deserving

ἐργαζομαι

I work, do, perform, bring about

παντοτε

always, at all times

παριστημι

I place beside, present, render, approach, stand by

σημερον

today; today (subst.)

τεσσαρες, α

four

τιμη, ης, ἡ

price, value, honor, respect, place of honor, honorarium

χωρις

separately; without, apart from, besides (impr. prep.)

ἑτοιμαζω

I prepare, put or keep in readiness

κλαιω

I weep, cry; weep for (trans.)

λογιζομαι

I calculate, count, credit, evaluate, consider, think

μισεω

I hate, detest, abhor

μνημειον, ου, το

monument, grave, tomb

οἰκοδομεω

I build, erect, restore, rebuild, build up, edify, benefit

ὀλιγος, η, ον

small, little, short; small amount (subst.); few (pl.)

τελος, ους, το

end, goal, conclusion, outcome, tax

ἁπτω

I kindle; touch, take hold, injure (mid.)

δικαιοω

I justify, vindicate, treat as just, acquit, make free

ἐπιτίθημι

I lay or put upon, inflict upon, ad; give, attack (mid.)

θύρα, ας, ἡ

door, gate, entrance

ἱκανός, ή, όν

sufficient, large, many, able, fit; bond (subst.)

περισσευω

I am left over, exceed, overflow, abound, cause to abound

πλανάω

I lead astray, mislead, deceive; go astray, wander (pass.)

πράσσω

I do, accomplish, practice, collect; act, do, am (intrans.)

πρόβατον, ου, τό

sheep

ἐπιθυμία, ας, ἡ

desire, longing, craving, lust

εὐχαριστέω

I am thankful, give thanks, offer a prayer of thanks

πειράζω

I try, attempt, test, tempt

πέντε

five

ὑποτάσσω

I subject, subordinate; am or become subject (pass.)

ἄρχων, οντος, ὁ

ruler, lord, prince, authority, official, judge

βούλομαι

I wish, want, desire

διάβολος, ον

slanderous; the devil (subst.)

διακονέω

I wait at table, serve, care for, help, serve as deacon

ἐκειθεν

from there

ἐμαυτου, ης

(of) myself

καλως

well, beautifully, fitly, commendably, rightly

καυχάομαι

I boast, glory, pride myself; boast about (trans.)

μαρτυρία, ας, ἡ

testimony, witness, reputation

παραγίνομαι

I come, arrive, appear, stand by, come to the aid of

ἀγρός, ου, ὁ

field, country; farms (pl.)

ἄρτι

now, just, at once, immediately

ἐπιστρεφω

I turn, turn around or back, return

εὐθέως

immediately, at once

ὀργή, ης, ἡ

anger, indignation, wrath, punishment, judgment

οὐς, ὠτός, τό

ear, hearing

περιτομή, ης, ἡ

circumcision, those who are circumcised, Jews

προσευχή, ης, ἡ

prayer, place of prayer

Σατανας, α, ο͑

Satan, the Adversary

Φίλιππος, ου, ὁ

Philip

ὥσπερ

as, just as, even as

Ἰωσήφ, ὁ

Joseph

μάρτυς, υρος, ὁ

witness, martyr

ὀπίσω

behind, back; behind, after (impr. prep.)

ὀφείλω

I owe, am indebted, ought, am obligated, commit a sin

ὑποστρέφω

I turn back, return

ἅπας

all, whole; everybody, everything (pl.)

βιβλίον

book, scroll, document, record

βλασφημέω

I blaspheme, revile, defame

διακονία

service, office, ministry, aid, office of deacon

μέλος

member, part, limb

μετανοέω

I repent, change my mind, feel remorse, am converted

μήτε

and not, nor

οἶνος

wine, vineyard

πτωχός

poor, miserable, impotent; poor person (subst.)

ἀρνέομαι

I refuse, deny, repudiate, disown, reject

ἀσθενέω

I am weak, powerless, sick, in need

δείκνυμι

I point out, show, explain, prove

διαθήκη

last will and testament, covenant, decree

ἐκπορεύομαι

I go out, come out

ναί

yes, indeed, of course, certainly

ποῖος

of what kind? which? what?

ἀκάθαρτος

impure, unclean; vicious

ἀναγινώσκω

I read, read aloud

δυνατός

powerful, strong, mighty, able

ἐχθρός

hostile, hated, hating; enemy (subst.)

ἥλιος

sun

παραγγέλλω

I give orders, command, instruct, direct

ὑπομονή

patience, endurance, perseverance

ἄνεμος

wind

ἐγγύς

near, close to; near, close to (impr. prep.)

ἐλπίζω

I hope, expect

ἔξεστι

it is permitted, it is possible, it is proper (impers.)

ἱερεύς

priest

καθαρίζω

I make or declare clean, cleanse, purify

παρρησία

outspokenness, openness, confidence, boldness

πλῆθος

number, large amount, crowd, people, community

Πλήν

but, yet, only, however (conj.); except (impr. prep.)

ποτήριον

cup, drinking vessel

σκότος

darkness, gloom, instrument of darkness

φαίνω

I shine; shine, appear, become visible, seem (mid.-pass.)

φυλάσσω

I watch, guard, protect, keep, observe; avoid, keep (mid.)

φυλή

tribe, nation, people

ἀγοράζω

I buy, purchase

ἀρνίον

lamb, sheep

διδαχή

teaching (both act and content), instruction

ἐπικαλέω

I call, name; call upon, appeal (mid.)

See More

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording