How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

200 terms

Trenchard 27-49

STUDY
PLAY
ἄρα
so, then, consequently, perhaps
ἄχρι
until, to, as far as (impr. Prep); until (conj.)
ἔτος, ους, to
year
παραλαμβανο
I take, take along, receive, accept
φανεροω
I reveal, make known, show; am revealed, appear (pass.)
χρεια, ας, ἡ
need, necessity, lack, want, office, duty, service
ἀποδιδωμι
I give away, give up, pay, return, reward; sell (mid.)
ἔμπροσθεν
in front, ahead; in front of, before (impr. prep.)
ἔρημος, ον
abandoned, desolate; desert, wilderness (fem. subst.)
που
where (?) at or to what place (?)
ἁμαρτωλος, ον
sinful; sinner (subst.)
κρατεω
I grasp, attain, hold, hold fast or back, arrest, retain
κρισισ, εως, ἡ
judging, judgment, condemnation, punishment, court
οὐκετι
no longer, no more, then not
προ
before, in front of, at, above
προσφερω
I bring to, offer, present; deal with (pass.)
φοβος, ου, ὁ
cause of fear, fear, reverence, respect
φυλακη, ης, ἡ
watch, guard, prison, haunt, watch (period of night)
τηριον
animal, beast, snake; monster (fig.)
καθιζω
I cause to sit down, appoint; stay, live (intrans.)
μικρος, α, ον
small, humble, short; little, child, little while (subst.)
οὐαι
woe, alas; woe (subst.); woe, disaster (fem. noun)
σταυροω
I crucify
σωτηρια, ας, ἡ
salvation, deliverance, preservation
ἀπαγγελλω
I report, announce, tell, proclaim
διωκω
I hasten, persecute, drive away, pursue, seek after
θλιψις, εως, ἡ
oppression, affliction, tribulation, trouble
ναος, ου, ὁ
temple, sanctuary, shrine
ὅμοιος, α, αν
of the same nature, like similar
ἐπιγινωσκω
I know, understand, recognize, learn, notice, know well
Ἰουδας, α, ὁ
Judah, Judas
κατοικεω
I live, dwell, reside; inhabit (trans.)
ἁμαρτανω
I do wrong, sin
γενεα, ας, ἡ
family, desent, clan, rae, generation, age
δευτερος, α, ον
second, secondly; second time (subst.)
δεω
I bind, tie
διερχομαι
I go through, cross over, come, go about, spread
Ἡρῳδης, ου, ὁ
Herod
θαυμαζω
I wonder, marvel, am amazed; admire (trans.)
θεραπευω
I serve, am a servant, heal, restore
Ἰουδαια, ας, ἡ
Judea
σεαυτου, ης
(of) yourself
σπερμα, ατος, το
seed, survivors, descendants, children, nature
φωνεω
I call, call or cry out, crow, address, summon, invite
ἀναστασις, εως, ἡ
rise, resurrection
εγγιζω
I approach, come near
ευλογεω
I speak well of, praise, bless, consecrate
Ἰακωβος, ου, ὁ
James
καινος, η, ον
new, unused, unknown
λυω
I loose, untie, set free, destroy, abolish, allow
μερος, ους, το
part, piece, party, matter, share; district, side (pl.)
πασχω
I suffer, die, endure, experience
ἄξιος, α, ον
comparable, worthy, proper, fit, deserving
ἐργαζομαι
I work, do, perform, bring about
παντοτε
always, at all times
παριστημι
I place beside, present, render, approach, stand by
σημερον
today; today (subst.)
τεσσαρες, α
four
τιμη, ης, ἡ
price, value, honor, respect, place of honor, honorarium
χωρις
separately; without, apart from, besides (impr. prep.)
ἑτοιμαζω
I prepare, put or keep in readiness
κλαιω
I weep, cry; weep for (trans.)
λογιζομαι
I calculate, count, credit, evaluate, consider, think
μισεω
I hate, detest, abhor
μνημειον, ου, το
monument, grave, tomb
οἰκοδομεω
I build, erect, restore, rebuild, build up, edify, benefit
ὀλιγος, η, ον
small, little, short; small amount (subst.); few (pl.)
τελος, ους, το
end, goal, conclusion, outcome, tax
ἁπτω
I kindle; touch, take hold, injure (mid.)
δικαιοω
I justify, vindicate, treat as just, acquit, make free
ἐπιτίθημι
I lay or put upon, inflict upon, ad; give, attack (mid.)
θύρα, ας, ἡ
door, gate, entrance
ἱκανός, ή, όν
sufficient, large, many, able, fit; bond (subst.)
περισσευω
I am left over, exceed, overflow, abound, cause to abound
πλανάω
I lead astray, mislead, deceive; go astray, wander (pass.)
πράσσω
I do, accomplish, practice, collect; act, do, am (intrans.)
πρόβατον, ου, τό
sheep
ἐπιθυμία, ας, ἡ
desire, longing, craving, lust
εὐχαριστέω
I am thankful, give thanks, offer a prayer of thanks
πειράζω
I try, attempt, test, tempt
πέντε
five
ὑποτάσσω
I subject, subordinate; am or become subject (pass.)
ἄρχων, οντος, ὁ
ruler, lord, prince, authority, official, judge
βούλομαι
I wish, want, desire
διάβολος, ον
slanderous; the devil (subst.)
διακονέω
I wait at table, serve, care for, help, serve as deacon
ἐκειθεν
from there
ἐμαυτου, ης
(of) myself
καλως
well, beautifully, fitly, commendably, rightly
καυχάομαι
I boast, glory, pride myself; boast about (trans.)
μαρτυρία, ας, ἡ
testimony, witness, reputation
παραγίνομαι
I come, arrive, appear, stand by, come to the aid of
ἀγρός, ου, ὁ
field, country; farms (pl.)
ἄρτι
now, just, at once, immediately
ἐπιστρεφω
I turn, turn around or back, return
εὐθέως
immediately, at once
ὀργή, ης, ἡ
anger, indignation, wrath, punishment, judgment
οὐς, ὠτός, τό
ear, hearing
περιτομή, ης, ἡ
circumcision, those who are circumcised, Jews
προσευχή, ης, ἡ
prayer, place of prayer
Σατανας, α, ο͑
Satan, the Adversary
Φίλιππος, ου, ὁ
Philip
ὥσπερ
as, just as, even as
Ἰωσήφ, ὁ
Joseph
μάρτυς, υρος, ὁ
witness, martyr
ὀπίσω
behind, back; behind, after (impr. prep.)
ὀφείλω
I owe, am indebted, ought, am obligated, commit a sin
ὑποστρέφω
I turn back, return
ἅπας
all, whole; everybody, everything (pl.)
βιβλίον
book, scroll, document, record
βλασφημέω
I blaspheme, revile, defame
διακονία
service, office, ministry, aid, office of deacon
μέλος
member, part, limb
μετανοέω
I repent, change my mind, feel remorse, am converted
μήτε
and not, nor
οἶνος
wine, vineyard
πτωχός
poor, miserable, impotent; poor person (subst.)
ἀρνέομαι
I refuse, deny, repudiate, disown, reject
ἀσθενέω
I am weak, powerless, sick, in need
δείκνυμι
I point out, show, explain, prove
διαθήκη
last will and testament, covenant, decree
ἐκπορεύομαι
I go out, come out
ναί
yes, indeed, of course, certainly
ποῖος
of what kind? which? what?
ἀκάθαρτος
impure, unclean; vicious
ἀναγινώσκω
I read, read aloud
δυνατός
powerful, strong, mighty, able
ἐχθρός
hostile, hated, hating; enemy (subst.)
ἥλιος
sun
παραγγέλλω
I give orders, command, instruct, direct
ὑπομονή
patience, endurance, perseverance
ἄνεμος
wind
ἐγγύς
near, close to; near, close to (impr. prep.)
ἐλπίζω
I hope, expect
ἔξεστι
it is permitted, it is possible, it is proper (impers.)
ἱερεύς
priest
καθαρίζω
I make or declare clean, cleanse, purify
παρρησία
outspokenness, openness, confidence, boldness
πλῆθος
number, large amount, crowd, people, community
Πλήν
but, yet, only, however (conj.); except (impr. prep.)
ποτήριον
cup, drinking vessel
σκότος
darkness, gloom, instrument of darkness
φαίνω
I shine; shine, appear, become visible, seem (mid.-pass.)
φυλάσσω
I watch, guard, protect, keep, observe; avoid, keep (mid.)
φυλή
tribe, nation, people
ἀγοράζω
I buy, purchase
ἀρνίον
lamb, sheep
διδαχή
teaching (both act and content), instruction
ἐπικαλέω
I call, name; call upon, appeal (mid.)
ὁμοίως
likewise, so, similarly, in the same way
συνείδησις
conscience, consciousness
συνέρχομαι
I come together, come or go with, have sexual relations
γνῶσις
knowledge, Gnosis
διάκονος
servant, helper, deacon (masc.); helper, deaconess (fem.)
ἐλεέω
I have mercy, am merciful; find mercy (pass.)
ἐπιτιμάω
I rebuke, reprove, warn, censure, punish
Ἡλίας
Elijah
ἴδε
look, see, behold, here is, here (imper. of ei]don)
ἰσχυρός
strong, mighty, powerful, loud, severe, weighty
Καῖσαρ
Caesar, emperor
μάχαιρα
sword, saber
μισθός
pay, wages, reward, punishment
παράκλησις
encouragement, appeal, comfort, consolation
παρέρχομαι
I go or pass by, pass, pass away, neglect, disobey, come
πάσχα
Passover, Passover meal, Passover lamb
πόθεν
from where? from which? whence?
ποτέ
at some time, once, formerly, ever
προσκαλέω
I summon, call to myself, invite, call (mid. in NT)
σκανδαλίζω
I cause to fall or sin, anger, shock; take offense (pass.)
φεύγω
I flee, escape, avoid, disappear
φίλος
beloved, loving, friendly; friend (subst.)
βαστάζω
I take up, carry, bear, endure, remove, steal
ἐκχέω
I pour out, shed, spill, scatter; abandon myself (pass.)
ἔλεος
mercy, compassion, pity
ἐνδύω
I dress, clothe; put on, wear (mid.)
Ἰακώβ
Jacob
καθαρός
clean, pure, ritually pure, guiltless
καταργέω
I make ineffective, nullify, abolish; cease (pass.)
κρίμα
judgment, decision, lawsuit, verdict, condemnation
κώμη
village, small town, inhabitants of a village
Μαρία
Mary
Μαριάμ
Mary
πόσος
how great (?) how much (?) how many (?)
σός
your, yours (sing.)
σταυρός
cross
ἁγιάζω
I make holy, consecrate, sanctify, dedicate, reverence
ἀδικέω
I do wrong, am in the wrong, treat unjustly, injure
ἀληθινός
true, dependable, real, genuine
Βαρναβᾶς
Barnabas
γαμέω
I marry
ἡγέομαι
I lead, guide, rule, think, consider
θυγάτηρ
daughter, girl, female descendant, female inhabitant
θυσία
act of offering, sacrifice, offering
ἰσχύω
I am strong, powerful, healthy, able, valid
μυστήριον
secret, mystery
νικάω
I conquer, prevail, win (a verdict), overcome
πλούσιος
rich, wealthy
προφητεύω
I prophesy, proclaim a divine message
τελέω
I finish, complete, accomplish, fulfill, keep, pay
χώρα
country, land, region, inhabitants, countryside, field