82 terms

10.1 Painting and sculpture

Malířství a sochařství
STUDY
PLAY
paint
barva, malovat
paint a portrait
malovat portrét
painter
maliř
painting
malířství, obraz, malba
Painting is a wonderful hobby.
Malvání je báječný koníček.
The painting depicts a landscape.
Malba zobrazuje krajinu.
picture
obraz
There are three women in the picture.
Na obraze jsou tři ženy.
artist
umělec/umělkyně
drawing
kresba, výkres
do/make a drawing of something
udělat kresbu něčeho
draughtsman
kreslíř, kreslič
Picasso as (a) draughtsman
Picasso jako kreslíř
draughswoman
kreslířka, kreslička
watercolour
akvaler
studio
ateliér
out-of-doors, not in the studio
venku, nikoli v ateliéru
canvas
plátno
brush
štětec
with a few strokes of the brush
několika tahy štětce
oil(s)
olej(e)
He usually painted in oils.
Většinou maluje olejem.
a large oil painting
rozměrná olejomalba
subject (matter)
předmět (zobrazený na obraze)
the subject (matter) of a painting
předmět obrazu, zobrazený námět
landscape
krajina
portrait
portrét, podobizna
a self-portrait
autoportrét, vlastní podobizna
still life
pl. still lifes
zátiší
nude
akt
nude painting
malba zobrazující akt
sitting/standing/reclining nude
sedící/stojící/ležící akt
arrangement
uspořádání, kompozice
the arrangement of the figures
rozmístění postav
perspective
perspektiva
in/out of perspective
perspektivně správný/nesprávný
composition
kompozice
reproduction
reprodukce
a work of art
umělecké dílo
ancient works of art
umělecké dílo
ancient works of art
starověká umělecká díla
exhibit
vystavit, exponát
the pictures exhibited here
zde vystavené obrazy
exhibition
výstava, expozice
(art) gallery
(umělecká) galerie
the National Gallery
Národní galerie
museum
museum
the Museum of Modern Art
Muzeum moderního umění
art movements and styles
umělecké směry a styly
abstract art
abstraktní umění
art nouveau/secese
secese
baroque
baroko
cubism
kubismus
expressionism
expresionismus
gothic art
gotické umění
impressionism
impresionismus
junk art
-
neoclassicism
klasicismus
performance art
-
pop art
-
realism
realismus
renaissance art
renezanční umění
representational art
figurativní/zobrazující umění
romanesque art
románské umění
rococo
rokoko
surrealism
surrealismus
sculpture
socha, plastika, sochařské dílo, sochařství
a marble sculpture
mramorová socha/plastika
the history of sculpture
dějiny sochařství
sculptural
sochařský, plastický
the sculptural works of Michelangelo
sochařské dílo Michelangela
sculptor
sochař
carve
vytesávat, vyřezávat, tvořit sochu
stone carving
kamenná socha/plastika
wood carving
dřevořezba
cast in bronze
bronzový odlitek
modelled in clay
modelovaný z hlíny
a marble statue
mramorová socha
a bronze bust
bronzová bysta
a plaster figure
sádrová postava
relief
reliéf
mosaic
mozaika