Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Malířství a sochařství

paint

barva, malovat

paint a portrait

malovat portrét

painter

maliř

painting

malířství, obraz, malba

Painting is a wonderful hobby.

Malvání je báječný koníček.

The painting depicts a landscape.

Malba zobrazuje krajinu.

picture

obraz

There are three women in the picture.

Na obraze jsou tři ženy.

artist

umělec/umělkyně

drawing

kresba, výkres

do/make a drawing of something

udělat kresbu něčeho

draughtsman

kreslíř, kreslič

Picasso as (a) draughtsman

Picasso jako kreslíř

draughswoman

kreslířka, kreslička

watercolour

akvaler

studio

ateliér

out-of-doors, not in the studio

venku, nikoli v ateliéru

canvas

plátno

brush

štětec

with a few strokes of the brush

několika tahy štětce

oil(s)

olej(e)

He usually painted in oils.

Většinou maluje olejem.

a large oil painting

rozměrná olejomalba

subject (matter)

předmět (zobrazený na obraze)

the subject (matter) of a painting

předmět obrazu, zobrazený námět

landscape

krajina

portrait

portrét, podobizna

a self-portrait

autoportrét, vlastní podobizna

still life
pl. still lifes

zátiší

nude painting

malba zobrazující akt

sitting/standing/reclining nude

sedící/stojící/ležící akt

arrangement

uspořádání, kompozice

the arrangement of the figures

rozmístění postav

perspective

perspektiva

in/out of perspective

perspektivně správný/nesprávný

composition

kompozice

reproduction

reprodukce

a work of art

umělecké dílo

ancient works of art

umělecké dílo

ancient works of art

starověká umělecká díla

exhibit

vystavit, exponát

the pictures exhibited here

zde vystavené obrazy

exhibition

výstava, expozice

(art) gallery

(umělecká) galerie

the National Gallery

Národní galerie

museum

museum

the Museum of Modern Art

Muzeum moderního umění

art movements and styles

umělecké směry a styly

abstract art

abstraktní umění

art nouveau/secese

secese

baroque

baroko

cubism

kubismus

expressionism

expresionismus

gothic art

gotické umění

impressionism

impresionismus

junk art

-

neoclassicism

klasicismus

performance art

-

realism

realismus

renaissance art

renezanční umění

representational art

figurativní/zobrazující umění

romanesque art

románské umění

rococo

rokoko

surrealism

surrealismus

sculpture

socha, plastika, sochařské dílo, sochařství

a marble sculpture

mramorová socha/plastika

the history of sculpture

dějiny sochařství

sculptural

sochařský, plastický

the sculptural works of Michelangelo

sochařské dílo Michelangela

sculptor

sochař

carve

vytesávat, vyřezávat, tvořit sochu

stone carving

kamenná socha/plastika

wood carving

dřevořezba

cast in bronze

bronzový odlitek

modelled in clay

modelovaný z hlíny

a marble statue

mramorová socha

a bronze bust

bronzová bysta

a plaster figure

sádrová postava

relief

reliéf

mosaic

mozaika

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording