λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, λελάλημαι, ἐλαλήθην

I talk, chat, prattle

ἀποστρέφω

I turn back

στρατοπεδεύω

I encamp

ἀπέναντι

opposite, in the direction of

ἡ ἔπαυλις, ἐπαύλεως

camp, quarters

ἀνά

up along, over, through, among

ἐναντίος, α, ον

opposite, contrary

ἐνώπιον

before

ἐπεί

when, since, after that

πλανάω

I lead astray; pass, wander, stray

συγκλείω

I enclose, hem in

ἔρημος, ον

desolate, bereft of

σκληρύνω

I harden

καταδιώκω

I pursue closely

ὀπίσω

backwards, again, after, hereafter, behind

ἐνδοξάζω

I honor, glorify

μεταστρέφω

I turn about, alter

θεράπων, θεράποντος

attendant, servant

ἐξαποστέλλω

I send out, send away

ζεύγνυμι

I yoke, harness, join together

ἅρμα, ἅρματος

chariot

συναπάγω

I lead away with

ἑξακόσιοι, ἑξακόσιαι, ἑξακόσια

six hundred

τριστάτης, τριστάτου

high official, charioteer

λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

I take hold of, grasp, seize

ἐκπορεύομαι

I proceed out

ὑψηλός, ὑψηλή, ὑψηλόν

high, proud

εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον, εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

I find, discover

παρεμβάλλω

I insert, encamp

ἱππεύς, ἱππέως

one who fights from a chariot, horseman, cavalryman

σφόδρα

exceedingly

ὑπάρχω

I begin, am, belong to

μνῆμα, μνήματος

memorial, remembrance, record

ῥῆμα, ῥήματος

word, thing

ὅπως

in order that, how

κρείσσων, κρείσσον (κρείττων)

better, fairer, greater

θαρρέω (θαρσέω)

I am of good courage, am bold

σιγάω

I keep silent

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording