Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

English words

to dream about sg

álmodni valamiről

to fall asleep

elaludni

to wake up

felébredni

to feel tired

fáradtnak érzi magát

to get dressed

felöltözni

to get into bed

lefeküdni

to get out of bed

felkelni

to set one's alarm

beállítani az ébresztőórát

to switch off the alarm

kikapcsolni az ébresztőórát

the alarm goes off

megszólal az ébresztő

to snore

horkolni

to sleepwalk

alvajárni

to avoid

elkerülni valamit

bin

szemetes

rubbish

szemét, hulladék

ashtray

hamutálca

dressing gown

köntös

to tidy up

rendet rakni

qualifications

képzettség

to graduate from university

elvégezni az egyetemet

advertising industry

reklámszakma

civil servant

közalkalmazott, hivatalnok

journalist

újságíró

lawyer

jogász

nurse

ápolónő, ápoló

psychologist

pszichológus

shop assistant

bolti eladó

taxi driver

taxi sofőr

dangerous

veszélyes

to be good at sg

jó valamiben

patient

türelmes

remote control

távirányító

request

kérés

permission

engedély

to be annoyed with sy

haragudni valakire

to choose

választani

average

átlagos, átlag

performance

előadás

to make friends

barátságot kötni

important

fontos

all over the world

szerte az egész világon

to improve

javítani, javulni

plumber

vízvezeték szerelő

stock market

értékpapír piac

a vet

állatorvos

to borrow

kölcsönvenni

to take a photo

fényképet készíteni

What's the matter?

Mi a baj?

volume

hangerő

timetable

órarend, menetrend

a stranger

idegen

normally

általában

quiet

csend

snack

falatozás

contain

tartalmaz

sure

biztos

able to

képes

interest

érdek

conversation

társalgás

as good as

olyan jó mint

great way

nagyszerű módja

should

kellene

have to

kell

may

lehet, hogy

making request

kérés

even

még, akár, éppen

however

viszont, bármennyire, akárhogy

pretend

mintha

calming

megnyugtató

more often

gyakrabban

equal

egyenlő

annoy

bosszant

anymore

már

dreams of becoming

arról álmodik, hogy

shout

kiáltás

injured

sérült

afford

engedhetik meg maguknak

enthusiastic

lelkes

advice

tanács

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording