αληθεια, ας f.

truth; truthfulness

γεψυρα, ας f.

bridge

μοιρα, ας f.

portion, lot; destiny, fate

πειρα, ας f.

attempt, trial

'υγιεια, ας f.

health, soundness

γλωττα, ης f.

tongue; language

δοξα, ης f.

opinion; reputation

θαλαττα, ης f.

sea

τραπεζα, ης f.

table; money changer's table, "bank"

νεανιας, ου m.

young man

δεσποτης, ου m.

master, lord; absolute ruler

δικαστης, ου m.

juryman, judge

κριτης, ου m.

judge, umpire

ναυτης, ου m.

sailor

'οπλιτης, ου m.

heavy armed soldier, hoplite

ποιητης, ου m.

maker, poet

πολιτης, ου m.

citizen

στρατιωτης, ου m.

soldier

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording