46 terms

C+R, Hoofdstuk 6: Rechterlijke en uitvoerende macht

H.M.J. Francort, Actua.ml, havo en vwo, Criminaliteit en rechtsstaat
STUDY
PLAY
FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Economische Controledienst)
gaan fiscale, financiële en economische fraude tegen en beschermen de consumenten
AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst)
Deze dienst heeft geen opsporingstaak
actoren
alle personen die bij het strafproces betrokken zijn
voorlopige hechtenis
vrijheidsbeneming (opsluiting) in afwachting van het proces op last van een rechter
rechter
zit het proces voor; hij ondervraagt de andere actoren (verdachten, getuigen en deskundigen); hij moet oordelen over de door de officier van justitie aangeleverde bewijzen en de door de advocaat gevoerde verdediging van de verdachte
officier van justitie
beslist of mensen voor de rechter komen of niet
tenlastelegging
de aanklacht die gebaseerd is op wettleijke bepalingen
requisitoir
slotpleidooi
advocaat
de raadsman van een verdachte, die zijn juridische belangen behartigt en die namens de verdachte een pleidooi in de raadszaal houdt en hem verdedigt
pro-Deoadvocaat
advocaat die wordt betaald door de overheid
zittende magistratuur
de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht
staande magistratuur
de met de vervolging van strafzaken belaste leden van de rechterlijke macht; de leden van het OM
getuige-deskundige
een getuige die specialist is op een bepaald terrein, zoals vingerafdrukken of psychische stoornissen
getuige à charge
een getuige die door de officier van jusititie is opgeroepen, meestal om het bewijs aan te dragen tegen de verdachte
getuige à décharge
een getuige die door de advocaat wordt opgeroepen, meestal om het bewijs tegen de verdachte te ontzenuwen
onder ede
getuigen worden geacht de waarheid te vertellen
dagvaarding
officieel stuk waarin de officier van justitie de verdachte oproept om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen
opening
waarin de persoonsgegevens worden geverifieerd door de rechter
aanklacht
tenlastelegging
onderzoek
proces-verbaal van politie en getuigen
verhoor van verdachte
deze mag zelf of via de advocaat een verklaring afleggen, waarna de ondervraging door rechter, officier en advocaat plaatsvindt
pleidooi
de advocaat verdedigt de verdachte, bespreekt kritisch het requisitoir, komt met verzachtende omstandigheden en juridische foefjes, probeert argumenten te weerleggen en doet er alles aan om de verdachte in een beter daglicht te stellen
laatste woord
de verdachte kan spijt betuigen, onschuld benadrukken enzovoort
vonnis
nadat de rechter het onderzoek heeft afgesloten doet hij uitspraak
competentie
wie bevoegd is om een uitspraak te doen; er zijn twee vormen: absolute competentie en relatieve competentie
absolute competentie
de bevoegdheid om te oordelen in bepaalde delicten
relatieve competentie
de bevoegdheid van een bepaalde rechter in een bepaalde streek (arrondissement)
rechtbank
Nederland telt negentien rechtbanken, verdeeld over het hele land in grote en kleinere steden (arrondissementen); de rechtbank is verdeeld in verschillende sectoren: strafsector, civiele sector, sector bestuursrecht, sector kanton.
kantonrechter
behandelt overtredingen (bijvoorbeeld verkeersovertredingen) en eenvoudige civiele zaken (bijvoorbeeld een klant die weigert een rekening te betalen)
meervoudige kamer
college van drie rechters, één president en twee gewone rechters
enkelvoudige kamer
één rechter
politierechter
berecht eenvoudige zaken
kinderrechter
behandelt bepaalde overtredingen en misdrijven door jongeren die minderjarig zijn
verkeersschout
de officier van justitie bij de kantonrechter en de arrondissmentsrechtbank voor verkeersdelicten
hoger beroep
de zaak wordt voorgelegd aan een hogere rechter
gerechtshof
De negentien rechtbanken vormen samen vijf Nederlandse ressorten. Ieder ressort heeft een eigen rechtbank. Ze bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch. In deze vijf hoven worden alleen zaken behandeld in hoger beroep.
advocaat-generaal
de officier van justitie die in een zaak van het gerechtshof optreedt
beroep in cassatie
in beroep gaan bij de Hoge Raad ter verkrijging van vernietiging van vonnis of arrest
Hoge Raad
hoogste rechtsorgaan van ons land, dat uitsluitend toetst of lagere rechters de wetgeving goed toepassen
procureur-generaal
officier van justitie bij de Hoge Raad
vonnis
uitspraak van de kantonrechter en arrondissementsrechtbank
arrest
uitspraak van het Hof en de Hoge Raad
raadsheren
rechters bij het Hof en de Hoge Raad
jurisprudentie
Hoge rechters doen uitspraken die gevolgen kunnen hebben voor toekomstige rechtzaken
juryrechtspraak
rechtspraak met professionele rechters, maar ook met leken die 'willekeurig' gekozen zijn uit de samenleving die een verdachte schuldig of niet schuldig verklaren in ernstige strafzaken en enkele belangrijke burgerrechtelijke geschillen.
griffier
persoon die naast de rechter zit en alles opschrijft wat er tijdens een zitting in de rechtszaal wordt gezegd