31 terms

C+R, Hoofdstuk 7: De uitvoerende en de wetgevende macht

H.M.J. Francort, Actua.ml, havo en vwo, Criminaliteit en rechtsstaat
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

openbare orde
handhaven van de rust en veiligheid op straat en ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn
proces-verbaal
een rapport van de feiten, dat door de politie is opgesteld
publiek domein
staatseigendom bestemd voor algemeen gebruik zoals straten en wegen
officier van justitie
persoon die beslist of een verdachte voor de rechter moet verschijnen
inverzekeringstelling
duurt maximaal twee maal drie dagen op het politiebureau
rechter-commissaris
lid van de rechtbank dat bewijsmateriaal verzamelt ter voorbereiding van de rechtszitting
voorlopige hechtenis
opsluiting in afwachting van het proces
samenspannen
twee personen die afspreken een delict te gaan plegen
opportuniteitsbeginsel
het algemeen belang weegt zwaarder dan het straffen van een verdachte
transactie/schikking
Om te voorkomen dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, kan de officier een geldboete voorstellen. Als de verdachte die betaalt, wordt hij niet meer verder vervolgd.
repressief beleid
het (dreigen met) opleggen en ten uitvoerleggen van straffen
preventief beleid
het voorkomen van het ontstaan of van het erger worden van aan criminaliteit gerelateerde maatschappelijke omstandigheden
proactivering opsporingsbeleid
Er zijn en worden bevoegdheden ontwikkels op basis waarvan aan 'vroegsporing' kan worden gedaan, zonder dat er formeel nog sprake is van een verdachte.
verkennend onderzoek
Doel is om van min of meer vage vermoedens ten opzichte van bepaalde individuen en groepen te komen tot een meer bepaalde en gefundeerde verdenking van de betrokkenheid bij en/of de voorbereiding van ernstige delicten.
kleine criminaliteit
veelvoorkomende criminaliteit
maatschappelijk middenveld
scholen, verenigingen, woningcorporaties, vakbonden enz.)
ontideologisering
mensen houden niet meer zo vast aan een ideologie
ideologie
samenhangend stelsel van ideeën en opvattingen
zero-tolerance
delicten onmiddellijk en krachtdadig aanpakken
lik-op-stuk-beleid
delicten onmiddellijk aanpakken
bestuurlijke ophouding
De burgemeester heeft de bevoegdheid om groepen orde-verstoorders op een bepaalde plaats maximaal twaalf uur vast te houden.
pakkans
kans dat een dader door de politie wordt opgespoord
transactie/schikking
Om te voorkomen dat een verdachte voor de rechter moet verschijnen, kan de officier een geldboete voorstellen. Als de verdachte die betaalt, wordt hij niet meer vervolgd.
klassenjustitie
dat misdaden die door mensen uit de lagere sociale klasse worden gepleegd meer aandacht krijgen dan misdaden door mensen uit de hogere sociale klasse
resocialisatiegedachte
een straf moet dienstbaar worden gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de gevangene in het maatschappelijk leven
recidive
ex-gevangenen die bij vrijlating weer overgaan tot strafbaar gedrag
draaideurcriminelen
Voor criminaliteit die zich in de openbare ruimte afspeelt, is vaak maar een kleine groep daders verantwoordelijk. Zij worden regelmatig opgepakt, veroordeeld en opnieuw vrijgelaten. Daarna beginnen de strafbare feiten weer opnieuw.
alerteringssysteem
systeem om overheidsinstellingen, bedrijven en het publiek te waarschuwen in crisissituaties, waaronder (terroristische) dreigingen
georganiseerde misdaad
de misdaad die zich kenmerkt door multinationale organidaties van mensen die onderling een taakverdeling hebben afgesproken, maar wel zo dat individuele leden van de groep gemakkelijk te vervangen zijn
Wet BOB (Wet op de bijzondere opsporingsbevoegdheden)
Daarbij gaat het om methoden als stelselmatige observatie, infiltratie in verdachte groepen en het opnemen van vertouwelijke communicatie.
pragmatisch moralisme
Normen moeten niet alleen duidelijk zijn, maar betrokkenen moeten het ook eens zijn over de waarde ervan, anders zijn ze niet te handhaven.