Terms in this set (55)

 • criminologie
  wetenschappelijke studie naar het maken van wetten, het overtreden van wetten en de reactie op het overtreden van die wetten
 • criminogese
  leer die zich bezighoudt met het ontstaan van een verschijnsel, in dit geval crimineel gedrag of het opsporen van de oorzaken van criminaliteit
 • sociale verantwoordelijkheidstheorieën
  onderzoekt de aandacht die de media aan criminologie besteden of men bestudeert de morele grenzen van samenlevingen, waarin die criminaliteit accepteren of juist verwerpen in hun gemeenschap
 • beschrijvende criminologie
  geeft een beeld van de aard en omvang, spreiding en ontwikkeling van crimineel gedrag en criminaliteit
 • theoretische criminologie
  kent een grote verscheidenheid aan theorieën ter verklaring van criminaliteit
 • criminogene factoren
  factoren die verband houden met het ontstaan van crimineel handelen
 • macrosociologische factoren
  geven de maatschappelijke voorwaarden aan waaronder criminogene factoren tot ontwikkeling kunnen komen
 • delinquent gedrag
  het plegen van misdaden en vergrijpen
 • persistent
  volhardend
 • ADHD
  het geheel van gedragskenmerken dat wordt gediagnostiseerd als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
 • psychologisch-criminologische theorieën
  laten zien dat de kans op het ontwikkelen van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag toeneemt als kinderen te kampen hebben met een opeenstapeling van elkaar versterkende risicofactoren
 • sociaal-psychologische verklaringen van crimineel gedrag in groepsverband
  maken duidelijk dat jongens en meisjes bij het plegen van criminaliteit hun gevoelens van schuld (tijdelijk) buiten werking stellen
 • neutralisatie
  jongeren maken elkaar voor of tijdens het plegen van strafbare feiten wijs dat er niets mis is met dat gedrag
 • socialisatie
  het proces waarbij de waarden, normen, regels, gewoonten, tradities en andere cultuurwaarden van een samenleving worden overgedragen aan anderen
 • micro-niveau
  het niveau van de primaire socialisatie
 • macro-niveau
  het niveau van de maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen waarmee het individu te maken heeft
 • socialisatoren (op micro-niveau)
  de primaire instituties waarmee socialisatie (cultuur-overdracht) in een samenleving plaatsvindt
 • referentiekader
  een uit collectieve ervaringen van een groep(ering) voortvloeiend geheel van waarden, normen, ovrtuigingen en vanzelfsprekendheden, op grond waarvan de leden van die groep(ering) oordelen en handelen
 • internalisatie
  het zich als zodanig eigen maken van de groepswaarden en -normen, die niet meer als van buitenaf opgelegd worden ervaren
 • sociale controle
  mensen of groepen mensen in de maatschappij zetten anderen onder druk om zich aan de algemeen geldende normen te houden
 • pakkans
  de kans dat een dader van een delict door de politie wordt opgespoord
 • sociale cohesie
  een samenhand van een groepering door saamhorigheid van de leden, gemeten naar de mate waarin de leden de grenzen van de groepering willen handhaven
 • dominante cultuur
  overheersende en meest voorkomende cultuur
 • subculturen
  cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van de overheersende cultuur, maar op vele punten ingepast is in de overheersende cultuur
 • theologische theorieën
  zeggen dat de mens door de erfzonde geneigd is tot het kwaad
 • biologische (antropologische) theorieën
  crimineel gedrag van mensen wordt in verband gebracht met genetische (erfelijke) eigenschappen
 • psychiatrische theorieën
  daarvan is het toepassingsterrein de geestelijk gestoorde delinquenten
 • socio-biologische theorieën
  hierbij zoekt met de verklaringen in een combinatie van erfelijke en sociale factoren
 • psychologische theorieën
  gaat ervan uit dat crimineel gedrag is aangeleerd en te maken heeft met persoonlijkheidskenmerken
 • sociaal-psychologische theorieën
  richten zich op verklaringen van het afwijkende gedrag van individuele ensen in relatie met de cultuur van groepen en samenleving
 • etiketteringstheorie/labelingstheorie/ stigmatiseringstheorie
  het is de sociale omgeving die het etiket 'crimineel' op bepaalde afwijkende gedragingen (deviant gedrag) plakt
 • stigma
  brandmerk
 • selffulfilling prophecy
  een aanvankelijk onjuiste kenschets van de situatie die mensen ertoe brengt zich daarnaar te gedragen, zodat de onjuiste kenschets van de situatie tenslotte wel juist wordt
 • sociale leertheorie/aangeleerd-gedrag-theorie
  in het gezin of de jeugdgroep wordt het gedrag evenals al het andere menselijke gedrag aangeleerd
 • differential-association-theorie
  er zijn positieve en negatieve associaties bij criminaliteit; het is maar de vraag welke associaties het winnen
 • rationele keuze-theorie/gelegenheidstheorie
  het eventueel plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging van kosten en baten, waarbij de baten hoger worden ingeschat
 • sociologische theorieën
  bredere benaderingen die verkaringen zoeken in de cultuur en subculturen van de samenleving
 • anomietheorie
  mensen gedragen zich crimineel als zij geen gelegenheid zien op reguliere wijze algemeen aanvaarde doelen te bereiken zoals maatschappelijk succes of welvaart via opleiding, een baan en een bepaalde culturele achtergrond
 • anomie
  een verschijnsel waarbij mensen niet geremd zijn zich aan de normen te houden
 • dissociatie
  het uiteenvallen
 • culturele aspiraties
  doelen
 • sociaal gestructureerde wegen
  institutionele middelen
 • conformisten
  zij accepteren de maatschappelijke doelen en de institutionele middelen
 • innovatieven
  zij accepteren de maatschappelijke doelen, maar ze hebben weinig wettelijke middelen om ze te bereiken, zodat ze hun eigen institionele middelen gebruiken om vooruit te komen
 • ritualisten
  zij geven hun oorspronkelijke doelen waar ze eerst in geloofden op en ze passen deze aan aan hun huidige leefstijl
 • retreatisten
  'zij die zich terugtrekken': ze geven de maatschappelijke doelen op en ook de institutionele middelen
 • rebellisten
  de maatschappelijke doelen en de institutionele middelen worden verworpen
 • maatschappelijke afkomst- of omgevingstheorie
  de maatschappelijke afkomst en omgeving is van invloed op het plegen van crimineel gedrag
 • bindingstheorie of integratietheorie
  maatschappelijke bindingen of sterke integratie van mensen in intermediaire groepen (gezin, school, vriendengroep) werken remmend op criminele impulsen
 • attachment
  bindingen of banden met mensen in de persoonlijke levenssfeer
 • commitment
  als mensen deelnemen aan sociale activiteiten, zal het mensen binden aan de morele en ethische codes van de maatschappij
 • involvement
  als mensen betrokken zijn in conventionele activiteiten in de maatschappij is er weinig tijd om zich bezig te houden met delinquente of criminele activiteiten
 • belief
  heeft te maken met het waarden- en normensysteem van de maatschappij; als mensen respect hebben voor de wetten en de mensen en instituties die de wetten dienen te handhaven is er weinig kans op crimineel gedrag
 • sociale controletheorie
  de pijnlijke of vervelende gevolgen van formele en informele sociale controle verhindert het overgaan tot crimineel gedrag
 • multi-causale verklaringsmodel van Braithwaite
  de mate waarin criminaliteit zich voordoet, kan herleid worden tot een aantal onderscheiden karakteristieken van individuen en samenleving die in hun onderlinge samenhang moeten worden bekeken