Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Zeměpisné členění

the centre of the earth

střed země

satellite photos of the earth/of Earth

satelitní snímky země

hemisphere

polokoule, hemisféra

time zone

časové pásmo

the tropics

tropy, tropické pásmo

the Old/New World

starý/Nový svět

the Third World

třetí svět

the (Ant-)Arctic

(Ant)Arktida

(at the) equator

rovník

continent

kontinent, světadíl

on the Continent

na kontinentu, v Evropě

subcontinent

subkontinent

continental

kontinentální (evropský)

Europe

Evropa

the old Europe

stará Evropa

European

evropský

Wetern Europe - Western European

západní Evropa - západoevropský

America - American

Amerika - americký

the Americas

Severní, Jižní a Střední Amerika

North/South America

Severní/Jižní Amerika

Latin Amerika

Latinská Amerika

Australia - Australian

Austrálie - australský

Africa - African

Afrika - africký

Asia - Asian

Asie - asijský

wet

západ, západní

the Middle West/ Midwest

středozápad (USA)

wetern

západní

the Western world

západní svět

east

východ, východní

the Middle/Far East

Střední nebo Blízký (!)/Dálný východ

the east coast

východní pobřeží

the East Asian countries

východní pobřeží

the East Asian countries

východoasijské země

eastern

východní, orientální

the eastern Mediterranean

východní středomoří

Eastern Europe - Eastern European

východní Evropa - východoevropský

the Middle Eastern nations

státy Blízkého východu

north

sever, severní

the North-South divide

dělení sever-jih

the North/South Pole

Jižní/Severní pól

They have moved up norht.

Přesunuli se na sever.

northern

severní

Northern Ireland

Severní Irsko

Northern Irish

severoirský

south

jih, jižní

south of the river

jižně od řeky

Brighton is due south of London.

Brighton leží přesně na jih od Londýna.

The room faces south.

Pokoj směřuje k jihu.

The wind was coming from the southwest.

Vítr vane od jihozápadu.

southern

jižní

South Africa

Jihoafrická republika

southern Africa

jižní Afrika

area

oblast, pásmo, plocha

The Dead Sea area is one of the hottest regions in the world.

Okolí Mrtvého moře je jednou z nejteplejších oblastí na světě.

Belgium has a total are of 30,521 sq Km.

Belgie má celkovou rozlohu 30 521 km².

territory

území, teritorium

the occupied territories

okupovaná území

on German territory

na území Německa

outside territorial waters

mimo výsostné vody

terrain

terén, území

in mountainous terrain

v horském terénu

v BE má rčení "north of Watford" (=severně od Watfordu) podobně žertovný význam asi jako "tam, kde lišky dávají dobrou noc" nebo "v zapadákově". Watford, anglické domitory town

(=ospalé městečko) northwest of London (=severozápadně od Londýna) je koncovou stanicí londýnského metra - civilization ends there! V AE mají podobný význam rčení "in the sticks a in the boondocks".

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording