62 terms

12.1 Geographical divisions

Zeměpisné členění
STUDY
PLAY
the centre of the earth
střed země
satellite photos of the earth/of Earth
satelitní snímky země
hemisphere
polokoule, hemisféra
time zone
časové pásmo
the tropics
tropy, tropické pásmo
the Old/New World
starý/Nový svět
the Third World
třetí svět
the (Ant-)Arctic
(Ant)Arktida
(at the) equator
rovník
continent
kontinent, světadíl
on the Continent
na kontinentu, v Evropě
subcontinent
subkontinent
continental
kontinentální (evropský)
Europe
Evropa
the old Europe
stará Evropa
European
evropský
Wetern Europe - Western European
západní Evropa - západoevropský
America - American
Amerika - americký
the Americas
Severní, Jižní a Střední Amerika
North/South America
Severní/Jižní Amerika
Latin Amerika
Latinská Amerika
Australia - Australian
Austrálie - australský
Africa - African
Afrika - africký
Asia - Asian
Asie - asijský
wet
západ, západní
the Middle West/ Midwest
středozápad (USA)
wetern
západní
the Western world
západní svět
east
východ, východní
the Middle/Far East
Střední nebo Blízký (!)/Dálný východ
the east coast
východní pobřeží
the East Asian countries
východní pobřeží
the East Asian countries
východoasijské země
eastern
východní, orientální
the eastern Mediterranean
východní středomoří
Eastern Europe - Eastern European
východní Evropa - východoevropský
the Middle Eastern nations
státy Blízkého východu
north
sever, severní
the North-South divide
dělení sever-jih
the North/South Pole
Jižní/Severní pól
They have moved up norht.
Přesunuli se na sever.
northern
severní
Northern Ireland
Severní Irsko
Northern Irish
severoirský
south
jih, jižní
south of the river
jižně od řeky
Brighton is due south of London.
Brighton leží přesně na jih od Londýna.
The room faces south.
Pokoj směřuje k jihu.
The wind was coming from the southwest.
Vítr vane od jihozápadu.
southern
jižní
South Africa
Jihoafrická republika
southern Africa
jižní Afrika
area
oblast, pásmo, plocha
The Dead Sea area is one of the hottest regions in the world.
Okolí Mrtvého moře je jednou z nejteplejších oblastí na světě.
Belgium has a total are of 30,521 sq Km.
Belgie má celkovou rozlohu 30 521 km².
territory
území, teritorium
the occupied territories
okupovaná území
on German territory
na území Německa
outside territorial waters
mimo výsostné vody
terrain
terén, území
in mountainous terrain
v horském terénu
v BE má rčení "north of Watford" (=severně od Watfordu) podobně žertovný význam asi jako "tam, kde lišky dávají dobrou noc" nebo "v zapadákově". Watford, anglické domitory town
(=ospalé městečko) northwest of London (=severozápadně od Londýna) je koncovou stanicí londýnského metra - civilization ends there! V AE mají podobný význam rčení "in the sticks a in the boondocks".