Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

die Aktivität, -en

aktivitás, tevékenység

das Appartement, -s

lakosztály, apartman

der Balkon, -e

balkon

das Bargeld, -(e)s

készpénz

die Bibliothek, -en

könyvtár

das Business-Center, -

üzletközpont

die Chance, -n

esély

das Damfbad, ¨-er

gőzfürdő

der Dampfer, -

gőzhajó

die Dienstleistung, -en

szolgáltatás

das Doppelzimmer, -

kétágyas szoba

die Einrichtung, -en

berendezés, felszerelés

das Einzelzimmer, -

egyágyas szoba

das Erlebnis, -es

élmény

die Fotografie, -n

fénykép

das Frühsütcksbüffet, -s/e

svédasztalos reggeli

der Golfplatz, ¨-e

golfpálya

die grippe, -n

influenza

der Hafen, ¨-s

kikötő

die Halbpension

félpanzió

der Hausplatz, ¨-e

főtér

das Haustier, -e

háziállat

der Joggingweg, -e

kocogópálya

der Karneval, -e/s

karnevál

das Klima, -s

időjárás

das Krankenhause, ¨-er

kórház

die Kreditkarte, -n

hitelkártya

die Landschaft, -en

táj

die Massage, -n

masszázs

der Millionär, -e

milliommos

die Navigation

navigáció

Olimpische Spiele

olimpiai játékok

das Paradies, -e

Paradicsom

der Pass, ¨-e

útlevél

das personal

személyzet

der Plan, ¨-e

terv

der Prospekt, -e

prospektus

der Rest, -e

maradék

der Rezeptionist, -en

recepciós

die Sauna, Saunen

szauna

das Schiff, -e

hajó

der Sessellift, -e

ülőlift, libegő

das Solarium, -ien

szolárium

der Stock, Stockwerke

emelet

der Swimmingpool, -s

úszómedence

die Übernachtung, -en

éjjeli szállás

die Verpflegung

ellátás

die Wahl, -en

választás

die Zeile, -n

sor

das Zimmemädchen, -

szobalány

bekannt

ismert

belegt

foglalt

bequem

kényelmes

berühmt

híres

dafür

ezzel szembenm viszont

eigen

saját

elegant

elegáns

entfernt

távoli

heiß

forró

hübsch

csinos

irgendwo

valahol

komfortabel

kényelmes

kulturell

kulturális

mindestens

legalább

mobil

mobil, mozgó

reich

gazdag

riesig

óriás

zahlreich

számos

ab/geben,h.abgegeben

lead vmit

ab/stellen, h.abgestellt

leállít vmit

akzeptieren,h. akzeptiert

elfogad vkit/vmit

sich befinden,h.sich befunden

található

begleiten, h.begleitet

bekísér vkit

bewundern,h. bewundert

megcsodál vkit/vmit

bieten, h.geboten

nyújt vmit

halten,h. gehalten

tart vmit

liefern, h.geliefert

szállít vmit

schreien, h.geschrien

kiált

übernachten, h.übernachtet

éjszakáz

anderen Meinung sein

más véleményen von

auf See

a (nyílt) tengeren

etwas hat seinen Preis

ára van, megvan az ára

gegen Gebühr

térítés ellenében

Haben sie ein Zimmer frei?

Van szabad szobája?

im zweiten Stock

a második emeleten

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording