Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

maikling kuwento

ay isang anyo ng panitikang nagsasalaysay sa madali, maikli, at masining na paraan.

Simula

Dito nakasalaysay ang kawilihan ng mga mambabasa kung dapat bang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kuwento o hindi.

Simula

Ito ay karaniwang nakapupukaw ng atensyon o nakakatawag ng pansin sa mga mambabasa.

Tunggalian

Dito nakikita ang suliranin sa kuwento kung sino ang mga bida at kontrabida, at kung ano ang problemang dapat bigyan ng solusyon.

Kasukdulan

Sa bahaging ito unti-unting nabibigyang solusyon ang sulirain, kung magtatagumpay ba ang paunahing tauhan o hindi.

Kakalasan

Sa bahagi ito naman bumababa ang takbo ng kuwento.

Kakalasan

Ito ay nagbibigay daan sa wakas.

Wakas

dito naman nakasaad ang panghuling mensahe ng kuwento, lantad man o tago.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording