Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Pangungusap na Eksistensyal

Pangungusap na nagpapahayag ng pagkamayroon ng isa o higit pang tao, bagay, atb.

Pangungusap na Pahanga

nagpapahayag ng damdamin ng paghanga ang ganitong pangungusap

Maikiling Sambitla

tumutukoy sa iisahin o dadawalahing pantig na nagpapahayg ng mantinding damdamin.

Pangungusap na Pamanahon

nagsasaad ng oras o panahon.

Pormulasyong Panlipunan

mga pagbati, pagbibigay-galang, atb. Na nakagawian na sa lipunang Pilipino.

Pangungusap na Eksistensyal

Pinangungunahan ng may at mayroon

Pormulasyong Panlipunan

Maligayang pag-dating

Maikiling Sambitla

Talaga!

Maikiling Sambitla

sus, bola!

Pangungusap na Eksistensyal

Mayroon talagang ganyan

Pangungusap na Pamanahon

Ngayon lang?

Pangungusap na Pamanahon

Noon pa.

Pormulasyong Panlipunan

Salamat naman.

Pangungusap na Pahanga

Ang galing mo!

Pangungusap na Pahanga

Kay ganda ng tanawin sa kagubatan.

Pangungusap na Eksistensyal

May mga dayuhan sa Arayat.

Pangungusap na Pahanga

Mahusay talaga ito!

Pangungusap na Eksistensyal

May mga buhay na nawawala.

Pangungusap na Pamanahon

Ala-una na.

Pangungusap na Pamanahon

Mainit ngayon.

Maikiling Sambitla

Aray!

Pormulasyong Panlipunan

Magandang umaga po.

Maikiling Sambitla

Grabe!

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording