Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Nästan hela kursen AoF vt-12. Uppsala. Det finns risk för stavfel på grund av överaktivt stavningsprogram med brist på viktiga ord kombinerat med trötthet. Informationen kommer från föreläsningarna. Lycka till :)

Vilka embryonala hjärntumörer finns?

Medulloma
- 20%
- 3-8 år
- fler fall hos män

Neuroblastoma
- perifer
<5 år
- central
5-13v

Ependymoblastoma
- medelålder 3år

Vilka neuroepithelial glioma astrocytomat finns?

Diffuse astrocytoma
- fibrillär, gemistocytisk, protoplasmisk

Pilocytic astrocytoma
- axial
- 80% cerebellum

Glioblastoma multiforma
- 45-70år

Vilka neuroepiteliala gliom finns?

Oligodendroglioma
- 40-50 åringar

Choroid plexus papilloma
- hos barn men ovanlig

Ependymoma
- barn & unga vuxna
- nära ventriklar -> hydrocephalus

Vilka sjukdomar är associerade med t-cellsdefekter?

Di George syndromet
-fosterskada i thymus

Förvärvade T-cellsdefekter
- Aids
- sekundärt till:
*sarkoidos
*hodgkin
*virusinfektioner

Vad är selektiv Ig-brist?

Kan drabba alla Ig- klasser

- IgA brist
Relativt vanligt 1/600 av befolkningen 1/200 av patienter på sjukhus.
Ofta symptomlösa.
Kan haGI & UVI.
Om symptom finns så finns ofta också andra brister i immunförsvaret.
Bildar ofta anti-IgA-antikroppar efter blodtransfusion -> Risk för kraftiga reaktioner vid nästa blodtransfusion

- brist på olika subklasser av IgG
Klinisk relevans osäker.
IgG4 kan saknas normalt

Vad är variabel Ig-brist (CVI)?

Genetisk prevalens 2-20/10^5
Debut i vuxen ålder
Varierande block
Defekt hos B-celler eller T-celler
B-celler finns ofta

Symptom inte så uttalade. Ospecifika. Mag-tarmproblem. Brist på IgG

Diagnosticeras med IgG-mätning

Medeltid symptom-> diagnos är 12 år

Behandlas med IgG & antibiotika

Vad är Burtons Ig-brist (XLA)?

Recessivt x-bunden
Sällsynt (0,3 per år)
Saknar helt B-celler. Bara M-kedjor
Symptom först efter första året (moderns IgG sjunker)

Diagnostisering genomsatt mäta IgG, B-celler & sekvensering av BTK-genen

Ehandlas med
- gammaglobulin (0,2-0,4g/kg/mån)
- hålla konstant 4-6g/L blodnivå
- antibiotika!! BMT

lungförändringar ofta avgörande för prognos

Vilka orsaker finns till neuropatologi?

Strukturella abnormaliteter
Trauma
Cirkulation
Infektion
Inflammation, demyelinisering
Degeneration
Metabola störningar
Gift
Tumörer

Vilka orsaker finns till hjärnödem?

Vasogena
- ökad vaskulär permeabilitet

Cytotoxiska
- cellförändringar

Vad orsakar herniation?

Generell svullnad
- hjärnödem

Expansiv process
- tumör
- abscess
- hemorrhage

Hjärnan trycks nedåt och skadas -> hjärndöd

Vilka strukturella abnormaliteter kan finnas hos hjärnor?

Anencephali

Encephalocele

Meningomyelocele


- Arnold-Chiari
- Dandy-Walker

Vilka neuronala heteropatier finns (för hjärnor)?

Modulerna

Laminära

Diffusa

Leptomeningeala

Koagulasnegativa stafylokocker
Egenskaper

Aerob G+ kock

Normalflora hud, hudens körtlar, slemhinnor

Virulensegenskaper:
- producerar slem som binder bakterier till katetrar & shuntar. Skyddar också mot antibiotika & inflammatoriska celler.

Infektioner:
- kateter och shuntinfektioner
- protesinfektioner
- andra främmandekroppsinfektioner
- endokardit (särskilt protesendokardit)
- sårinfektioner (efter trauma eller infektion)
- bakteriemi

Vilka typer av infektioner ger staphylokockus aureus?

- sårinfektion
- 'gula varets bakterie'
- impetigo (svinkoppor)
- paronykier (nagelbandsinfektioner)
- puerperal mastit (bröstböld)
- otit, sinuit, konjunktivit
- urinvägsinfektioner
- pneumoni, sepsis, meningit
- osteomyelit (benröta)
- Ritters sjukdom (SSSS=staphylococcal skin syndrome)
- toxic shock syndrome
- matförgiftning (enterotoxinproducerande stammar)
- tampongsjukan

Vad är bakteriemi?

Bakterier i blodet.
Dessa försvinner normalt sett.

Hur smittar Staphylokockus aureus?

Ofta egenflora:

- ca 30-40% i normalpopulationen har i egenflora. Ffa i näsöppningar & perianalt.

- den lokala motståndskraften minskar vid:
Operation, sår främmandekropp, dålig cirkulation mm.

- svag allmän motståndskraft:
Nyfödda, diabetes, andra sjukdomar, immunsupression

- virulents hos bakteriestammen


Epidemologisk typning

- MRSA

Hemolytiska grupp G- & C- streptokocker

GGS & GCS

Halsfluss

Sårinfektioner

Svåra infektioner: sepsis

Grupp B-streptokocker

= streptokockus agalactiae =GBS

Allvarliga infektioner hos nyfödda
(GBS i mammans vagina)

Urinvägsinfektioner

Sårinfektioner

Hur ser hudens normalflora ut?

Varierande bakterietäthet


G+ bakterier kan överleva bättre på torra ytor än G-

- koagulasnegativa stafylokocker (KNS) + micrococcus spp + difteroider (cotynebakterier)

- staphylokockus aureus
Näsöppningen
Atopisk dermatit

Vilka är symptomen för Borrelia burgdorferi?

Erythema migrans (EM)
- röd ring som förekommer hos 50%
- 50% av pat med EM minns fästingbett
- inkubationstid ca1-2v

Ledbesvär: artist & artralgi
- liknar reaktiv artrit: ledsvullnad, mono/oligo artrit
- oftast knäleden

Neurologiska symptom
- ca 10-15%
- N. Facialisförlamning, meningit

Kardiovaskulära symptom

Acrodermatitis chronica atrophicans

Streptococcus pyogenes

Asymptomatiska bärare (svalg 12-23% av skolbarn, hud)

Halsfluss, scharlakansfeber

impetigo

sårinfektioner

Erysipelas

Cellullit

Nekrotiserande fascilit

Sepsis

Streptococcal toxic chock syndrome

Otit

Peritonit

Följdsjukdomar:
Reumatisk feber + kardit, akut glomerulonefrit

Neisseria meningitidis

G+ diplokocker

Människan är enda värden

Polysackaridkapsel: serogrupp A, B, C, Y, W-123 associerade med klinisk sjukdom

Meningokockmeningit & meningokocksepsis

Särskilt förskolebarn & tonåringar drabbas

Epidemier möjliga

Mikrobiologisk diagnostik:
- blododlingar
- likvorodling (mikroskopi)
- PCR av likvor

Vad innebär 'föga patogen'?
Sårinfektion

Vid infektion som ensamhet eller tillsammans med andra arter i regel endast vid mycket utbredda vävnadsskador, låg syretension, svår lever- eller njursvikt, eller hos gravt immundefekta individer (tex vid AIDS)

Vad är 'sekundärpatogen'?
Sårinfektion

Vid infektion med mer utbredd vävnadsskada med närvaro av främmandekropp eller vid måttlig immundefekt (tex diabetes).

Ofta tillsammans med andra organismer

Vad är ett 'primärpatogen'?
Sårinfektion

Vid en infektion utan synlig eller ringa initial vävnadsskada hos en i övrigt frisk individ. Oftast ensamart.

Listeria monocytogenes

G+ aerob stav

Vitt spridd i naturen (vatten & jord) & hos olika däggdjur

Bakterien kan föröka sug vid kylskåpstemperatur!!

Ovanlig infektion hos människa
- foster & nyfödda
- individer med nedsatt immunförsvar (inkl gravida)
- alkoholmissbrukare

Sepsis, atypisk meningit (måttligt höga celltal, lika andelar monocyter & PMNL)

Abort/dödsfall barn, svår infektion hos nyfödda

Diagnostik: odling

Hur diagnostiseras och behandlas Borrelia burgdorferi?

Diagnostik:
- ffa klinisk diagnos
- mikrobiologisk diagnostik
* serologi
Antikroppar i serum
Antikroppar i likvor
* (odling)
* (PCR)

Förebyggande åtgärder:
- undvik fästingar

Haemophilus influenzae

G- små aeroba stavar. 'Blodälskande'

Haemophilus influenzae b (Hib) är kapselförsedd
- meningit, sepsis, epiglottit, artrit
- effektivt vaccin, ges till alla svenska spädbarn

Haemophilus influenzae utan kapsel
- hör till normalfloran
- luftvägsinfeltioner:
Media otit, sinuit, pneumoni

Diagnostik: odling

Hur smittar Borrelia burgdorferi?

En vektorburen zoonos

Däggdjur & fåglar är värddjur för fästingar & därmed reservoar för spiroketen

3 olika stammar

Vilka är de ickeakuta meningiterna & hur yttrat de sig?
Diagnostik?

Borrelia burgdorferi
Mycobakterium tuberculosis
Treponema pallidum

Symptom:
- huvudvärk
- feber
- slöhet
- muskelsmärtor
- illamående
- nackstelhet etc

Diagnostik:
- likvor
* serös meningitbild m måttlig pleocytos
*vanligen dominerar mononukleära celler
- mikrobiologisk diagnostik
* likvor & serumprov: serologi för Borrelia,Syfilis mm
* mykobakterieodling
* likvor PCR

Streptococcus agalactiae GBS

B-hemolytisk streptokock

Sepsis & meningit hos nyfödda
- mamman är koloniserad med GBS i vaginan

Ca 1/2000 födslar

Individer med nedsatt immunförsvar
- komplicerad DM, svår RA, cancer, HIV (kroniskt sår)

Andra infektioner
- UVI

Hur diagnostiseras en akut bakteriell meningit?

Lumbalpunktion: likvor
- ökning av vita blodkroppar
* merparten granulocyter
* purulent meningit
* grumlig/färglös
- förhöjda spinalproteiner
- sänkt spinal/blodglukoskvot

Mikrobiologisk diagnos
- likvor
* bakterieodling
* PCR
* gramfärgning
* antigenpåvisning
- blododlingar

Hur smittar Neisseria meningitidis?

68 fall förra året. 66 inhemska

Meningitbälte i Mellanafrika

Kan tillhöra normalfloran i svalget (10%)

Smittar genom nära kontakt:
Luftburen droppsmitta

Inkubationstid 2-3 dygn

Förebyggande åtgärder:
- vaccin not A, C, Y, W-135
* inget vaccin mot grupp B (flest fall i Sverige)
* vid resa till epidemiska områden, vid speciella fall av konstant sjukdom
- antibiotikaprofylax
* de med nära kontakt till den insjuknade (anhöriga)

Streptococcus pneumonie
Allmänt

G+ aeroba streptokocker, diplokocker, a-hemolytiska

Polysackaridkapsel: ytans viktigaste antigen. Ca 100 olika serotyper
- vaccin mot flera kapseltyper

C-polysackarid, pneumolysin, pneumokockadhesin

Normalflora i svalg & nasofarynx

Droppsmitta

Luftvägsinfektioner (den vanligaste bakteriella orsaken)
- media otit, sinuit
- pneumoni

Meningit & sepsis

Vilka är de vanligaste bakteriella meningiterna?

Globalt är ca 95% av de akuta bakteriella meningiterna:
- streptococcus pneumonie (pneumokock)
- Neisseria meningitidis (meningokock)
- haemophilus influenzae

Hos nyfödda:
- streptococcus agalactiae (GBS)
- listeria monocytogenes
- escherichia coli

Streptococcus pneumoniae
Diagnostik & behandling akut meningit

Infektioner vanligast hos de yngsta & äldsta

Mikrobiologisk diagnostik
- odling från sekret
- blododlingar, likvorodling
- PCR
- antigenpåvisning

1361 invasiva fall förra året

Förebyggande åtgärder
- gamla pneumokockvacciner (1970. Personer >65 år)
- nya konjugatvacciner till alla nyfödda sedan 2008

Hur uppkommer en akut bakteriell meningit?

Hematogen spridning
- pneumoni, media otit

Normalflora i nasofarynx
- pneumokocker, meningokocker, haemophilus

Trauma
- pneumokocker

Neurokirurgis
- likvor-sunt
- KNS, staphylococckus aureus

Grundfriska > < nedsatt immunförsvar

Vad är symptomen på en akut bakteriell meningit?

En akut snabbt progredierande, livshotande infektion.

Kräkningar
Huvudvärk
Hög feber
Illamående
Oro
Förändring av medvetandet
Kramper
Petekier
Nackstelhet 'Kan du lägga huvudet mot bröstet?'

Hos spädbarn är symptomen mer okarakteristiska. Ökad irritabilitet. Fontanell

Chlamydophilia pneumoniae

Orsakar ÖLI, bronkit, pneumoni

Primärinfektion oftast i lägre skolåldern

Reinfektioner vanliga

Luftvirveln droppsmitta

Inkubationstid ca 4v

Klinisk bild ofta bifasisk
- faryngit, måttlig feber, heshet
- hosta & ökad feber (pneumoni)

50-80% av vuxna har antikroppar

I öppenvård ca 5-10% av pneumonier

Infektioner som kräver sjukhusbehandling ofta blandinfektioner
- barn: virus
- vuxna: pneumokock

Kroniska infektioner

Vilka typer av luftvägsinfektioner är bakteriella?

Övre luftvägsinfektioner:

Tonsillit
Epiglottit
Akut mediaotit
Sinuit
Konjunktivit


Nedre luftvägsinfektioner

Bronkit
Pertussis
Pneumoni
TBC

Lymfgranuloma venerum LGV

Sällsynt i Sverige

Vanligast i Afrika, Asien, central & Sydamerika

Ffa hos MSM

Mindre utbrott av LGV i europeiska storstäder

Stereotyperna L1-L3

Primär legion: smärtfritt genialt sår som läker på några dagar

Kraftig inflammatorisk smärtsam svullnad av de inguinala lymfkörtlarna (upp till någon månad efter smittan)

Vid obehandlade fall
- fistlar kan bryta igenom huden
- förstörelse av lymfkanaler -> elefantiasis

Vilka bakterier ger meningit?

Akuta:
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus sp
Escherichia coli

Atypiska:
Borrelia burgdorferi
Mycobacterium tuberculosis
Treponema pallidum

Chlamydophilia psittaci

Förekommer hos fåglar
- vanligen asymptomatisk

Zoonos
- människor smittas accidentiellt vid fågelkontakt
- ornithos, papegojsjukan
Ovanlig

Inkubationstid 5-15 dagar

Hög feber, torrhosta, ofta svår huvudvärk, allmänpåverkan

Vem ska testas för chlamydia trachomatis?

Symptomatiska fall

Kontaktspårning

Screening

Hur detekteras chlamydia trachomatis i prover?

Prov

-> extraktion av DNA

-> DNA-ampilfiering i PCR-maskin

-> detektion

-> överföring av resultat

Hur sker provtagning av misstänkta chlamydia trachomatis fall?

Invasiva:

Pinnprov urethra
Pinnprov cervix
(pinnprov rectum, conjunctiva)


Icke invasiva

Urinprov
Pinnprov vagina
Pinnprov glans penis
Torra pinnar (ok för DNA)


Egentagna prover skickas på posten -> når fler

Vilken typ av infektioner får kvinnor av chlamydia trachomatis?

90% asymptomatiska/lindriga symptom

Cervicit

Uretrit: smärtsam urinering
(viktigt att utesluta klamydia vid cystitliknande besvär & negativ urinodling)

Spridning till PID: endometrit, salpingit

Utomkvedshavandeskap

Infertilitet

Vilken typ av generella infektioner kan chlamydia trachomatis ge?
Vilka infektioner får män?
Vilka infektioner får nyfödda?

Män
- uretrit: 90% asymptomatiska/lindriga symptom
- bitestikelinflammation

Annat:
- konjunktivit
- proktit

Nyfödda (30% risk)
- konjunktivit
- pneumoni

Traktom

Reaktiv artrit

Hur hanteras klamydia i Sverige?

Statistik sedan 1983

Anmälningspliktig/spårningsobligatorisk

Gratis testning

Screening hos mödravårdscentral/barnmorskan

Allmänfarlig sjukdom

Vilka olika typer av klamydiabakterier finns?

Chlamydia trachomatis
(lymfgranuloma venererum LGV)

Chlamydophilia psittaci

Chlamydophilia pneumoniae

Hur sker klamydias tillväxt?

Bifasisk livscykel. 48-72h


Elementärkropp:

Metaboliskt inaktiv
Extracellulär
Infektiös
Robust


Retikulärkropp

Metaboliskt aktiv/celldelning
Intracellulär
Ej infektiös
Känslig

Hur diagnostiseras syfilis med specifika antikroppar?

Diagnos fastställs

Specifika antikroppar kvarstår livet ut - också efter behandling

Screening med EIA (~ELISA)

Verifikation av positivt screeningtest med TPPA (treponema pallidum Partille agglutination)

Vad är haemophilus ducrey?

Ulcus molle eller mjuk schanker

Mycket ovanlig i Sverige

Förekommer i u-länder (Afrika)

Genialt sår några dagar efter smittan

Såret är ömmande och mjukt

Lokala lymfkörtlar svullnar, ömmar

Bakterieodling

Vad händer efter syfilis sekundära stadium?

Latent stadium efter första året. Detta övergår till:

Tertiärt stadium 5-30 år efter smittan
- ca 30% av de obehandlade
- förstörelse av organ & vävnader
- ledskador, demens, blindhet, förlamningar, aorta aneurysm, hjärtklaffskador

Tidig fas: 2 första åren. Smittsam

Hur diagnostiseras syfilis med ospecifika antikroppar?

RPR (rapid plasma reagin): antikroppar mot lipoidala antigenet cardiolipin

Kan ge falskt positivt svar
- infektioner: malaria, Tbc, mycoplasma
- autoimmuna sjukdomar

Blir tidigt positiva. Billiga

Försvinner i senare stadier

Försvinner efter tidig framgångsrik behandling

Bra behandlingskontroll

Vad karakteriserar det primära stadiet av syfilis?

Inkubationstid ca 3v-3mån

Primärsår (hård schanker) på inokulationsstället (smittar mycket) smärtfritt sår m vallartade kanter

Lokal lymfkörtelsvullnad 1-2v efter sårets debut

Såret läker utan behandling

Vilka olika typer av diagnostik finns vid syfilis?

Kan inte odlas!!

(mörkfältsmikroskopi, PCR av primärsåret)

Serologi
- ospecifika antikroppar
- specifika antikroppar

Vad karakteriserar sekundärstadiet av syfilis?

Såret är borta

Ca 2mån efter sårdebuten

Spirocheter i blodet

Allmänt förstorade lymfkörtlar, influensaliknande symptom, utslag (roseola)

Går över av sig själv inom 3v-3mån

Vilka utvecklingsstadium har syfilis?

Primärt stadium
Inkubationstid ca 3v-3mån

Sekundärt stadium
Ca 2 mån efter sårdebuten

Latent stadium
Efter 1a året

Tertiärt stadium
5-30 år efter smittan

Tidig fas
2 första åren. Smittsam

Vilka bakterier ger STI?

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

Haemophilus ducrey

Vilka tre infektionssjukdomar ska man misstänka vid konstiga symptom?

Borelios

Syfilis

Tuberkulos

Bordetella pertussis
Allmänt

G- stav (kockoid). Liten & aerob

Pertussis = kikhosta

Andra bordatella spp:
- B. parapertussis, B. holmesit. Lindrigare sjukdom hos människa
- djurpatogener: B. Bronchiseptica (kennelcough) sällsynt sepsis vid nedsatt immunförsvar

Virulensfaktorer: pertussistoxin viktigast

Droppsmitta vid hosta. Inkubationstid 3-21d

Svåraste infektionerna hos barn <1år

Hur utförs bakteriologisk diagnostik?

Mikroskopi (färgade prover)

Bakterieodling

Antigenreaktion

Påvisning av antikroppar

Molekylärbiologiska metoder

Hur yttrar sig gonorré?

50% smittrisk vid samlag för kvinnor
20% smittrisk vid samlag för män

Hos män:
- Uretrit - sveda, variga flytningar
Komplikationer - epididymit, prostatit

Hos kvinnor:
- Uretrit & cervicit - variga flytningar, urineringsbesvär, buksmärtor
- Stigande infektion - salpingit, tuboovarala abscesser, PID (10-20%)

Generaliserad infektion ovanlig. Bakteriemi - feber, artrit, utslag (pussel)

Faryngit, proktit, ophthalamia neonatorum

Många asymptomatiska fall
Upp till 50% hos kvinnor

Mycobakterium tuberculosis

Mycobakterium tuberculosis/africanum/bevis är mycobakterium tuberculosis-komplexet

Alla ger tuberkulos

Luftburen smitta (tuberculosis & africanum)

Större smittrisk vid nära och upprepad kontakt

Lungtuberkulos vanligast men också lymfkörtlar, skelett, njurar & tarm

Ca 1/10 utvecklar sjukdomen inom 2-5 år efter smittan

Vilka är i riskzonen för att få tuberkulos? Var är det vanligt?

1/3 av världens befolkning är bärare

Kan förekomma latent i kroppen under en hel livstid

Immunförsvaret är avgörande för aktiv tuberkulos (HIV/AIDS)

Globalt drabbas framför allt unga vuxna

I Sverige är det främst utlandsfödda eller äldre svenskfödda

BCG-vaccinering är förebyggande

Vilka symptom ger tuberkulos?

Feber, nattsvett, avmagring & trötthet

Lungtuberkulos:
Långvarig hosta, slemmiga/blodiga upphostningar kan förekomma

Hur diagnostiseras man tuberkulos?

Lungröntgen

Mikroskopi: syrafasta stavar i upphostningar (smittfarlig)

PCR

Odling: känslighet & kan ta flera veckor

Positiv tuberkulinreaktion (antikroppar) finns vid latent infektion, akut reaktion & vaccinering

Interferon-g releasefest Assar IGRA (akut/latent)

Bordatella pertussis
Diagnostik mm

Diagnostik:
PCRpå nasopharynxsekret
serologi

Förebyggande åtgärder:
Vaccin b barnvaccinationsprogrammet
Tidigare gavs helcellsvaccin men biverkningar
Acellulära vaccinet infördes 1996

Rapporterade fall i Sverige:
2/3 PCR 1/4 serologi
2004: 1567
2011: 177

7 ovaccinerade barn har avlidit i kikhosta 1997-2004

Anmälningspliktig & smittspårningspliktig

Vilka förebyggande åtgärder kan vidtas för att slippa bakterieinfektioner?

Hygien:
Handhygien
Livsmedelshygien
(allmän hygien och levnadsstandard)

Immunprofylax:
Passiv immunisering (immunoglobulin)
Aktiv immunisering (vaccinering)

Antibiotikaprofylax

Vilka är de olika typerna av anaerob och aerob metabolism (klassificering)?

Obligat anaerob
Obligat aerob
Fakultativt anaerob (de flesta. Kan föröka sig med eller utan syre)

Mikroaerofila (lite syre)
Kapnofila (10% koldioxid)

Kliniskt tål aeroba syre och anaeroba tål inte syre

Vilka indelningar fins för hur patogena bakterier är?

Alltid patogena
Potentiellt patogena
Opportunister

Påverkas av:
Virulens
Värdens egenskaper

Vad sker vid bakterieinfektioner?

Det är sällan en viss bakterie orsakar en viss sjukdom.
Undantag: tex treponema pallidum -> syfilis

En viss sjukdom kan ofta orsakas av många olika bakteriearter och andra mikroorganismer
Tex kan pneumoni orsakas av pneumokocker, meningokocker, virus mm

Hur typs bakterier?

Serotypning:

Bakteriestammar kan identifieras

Specifika antikroppar produceras mot vissa antigenstrukturer

Salmonella serotyper

Epidemiologiska undersökningar


Genotypning

Hur delas bakterier in?
Klassifikation

Arter (spiecies)
Klebsiella pneumonie / klebsiella oxytoca
Proteus mirabilis / Proteus vulgarisering

Släktet (genus)
Escheria / Klebsiella / Proteus

Familjen
Enterobacteriaceae

Legionella pneumophilia
Allmänt

G- aerob. Kan leva intracellulärt (epitelceller, makrofager)

Ökad risk för män, rökare, nedsatt immunförsvar (cellulär immunitet, turister)

Smitta sker enbart genom aerosoler

Biofilmsproducerande: duschar, bubbelpooler & luftkonditionering

Serotyp 1 vanligast (70%)

Inkubationstid 2-10 dagar

Legionärssjuka (svårare)
Feber, frossa, buksmärta, diarré, huvudvärk & torrhosta

Pontiacfeber:
Influensaliknande symptom

Vilka bakterier orsakar nedre luftvägsinfektioner?

Extracellulära bakterier:

Streptococcus pneumoniae (pneumokock)
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis


Intracellulära bakterier

Legionella spp
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophilia spp
Bordatella pertussis
Mycobacterium tuberculosis

Legionella pneumophilia
Diagnostik

Antigentest (L. Pneum. Serogrupp 1) på urin

PCR: bronkoalveolärt levage, borstprov

Serologi: signifikant titrering tar veckor-mån

(odling)

Legionella pneumophilia
Allmänt

Anmälningspliktig & smittspårningspliktig

Under 2010
89% >= 50 år
Smittland: Sverige (84), Thailand (4), Spanien (3), Turkiet (3), Italien (3)
3 med vårdrelaterad smitta. Legionellatillväxt undersöks i sjukhusvatten

Corynebacterium diphteriae

G+ aerob stav. Humanpatogen

Biotyperna gravis & mitis orsakar flest fall

Smittar vid nära kontakt. Direkt - saliv. Indirekt - samma glas eller flaska

Orsakar difteri (äkta krupp)

Producerarstarkt exotoxin (A- & B-delar)
- orsakar sjukdom & sprids m blod
- kan ge hjärtmuskelinfektinflammation, nervförlamning, njurskada

Symptom: halsont, feber, allmän sjukdomskänsla

Grå tjocka membranliknande beläggningar som blöder vid avlägsning

3-5% mortalitet (lokal inflammation, myokardit)

Huddifteri (tropikresenärer)

Symtomfria bärare

2-3 dagars inkubationstid

Mycoplasma pneumoniae

En av de minsta bakterierna

Saknar cellvägg

Strikt aerob, kan leva intracellulärt

Enbart humanpatogen

Större utbrott förekommeri perioder om några år

Skolungdomar och unga vuxna drabbas mest. Flest fall under sommar och höst

Sprids via aerosoler, nässekret från människa till människa

Inkubationstid 2-3v

Diagnostik: PCR (luftvägs & svalgprov), serologi

Faryngotonsillit (äldre barn), bronkit, pneumoni (vuxna), torrhosta, huvudvärk, måttlig feber

Vanligaste orsaken till pneumoni hos 20-30åringar

Moraxella catarrhalis

G- aerob diplokock

Orsakar otit & sinuit

Orsakar ibland:
Bronkit - långvarig rethosta
Pneumoni - KOL, äldre, m kroniska lungsjukdomar

Vilka bakterier orsakar konjunktivit?

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae,
haemophilus influenzae

Streptococcus pyogenes

Pseudomonas aerguinosa (kontaktlinser)

E. coli,
Klebsiella pneumoniae

Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae

Streptococcus pyogenes

G+ aerob kock

B-hemolytisk

GAS (ytspecifikt antigen)

Vissa har kapsel

M-protein (viktigaste virulensfaktorn)
T-protein (typning)


Enzymer & toxiner:

Streptolysin O & S (B-hemolys på blodagar; antikroppar kan påvisas
Streptolysin O = ASD

Streptokinas, streptodornas, hyaluronidas:
Bidrar till spridning i vävnader

Erytrogena toxiner: scharlakansfeber, toxic shock syndrome (ett superantigen)

Vad är sinuit?

Slemhinnesvullnad (ÖLI) -> sämre funktion/avstängning av bihålor + bakterier från omgivningen (näsa, tänder: anaeroba) -> purulent sinuit

Ofta 5-7 dagar efter en virusinfektion

Ovanliga före tonåren då bihålorna utvecklas

Sinuit maxillaris vanligast

Bakteriologisk diagnostik: odling på punktat

Vanligaste orsakerna:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

Vad är mediaotit?

Bakterier vandrar från nasopharynx in i mellanörat via örontrumpeterna

Den vanligaste bakteriella infektionen under den tidiga barndomen, men blir därefter ovanliga

Symptom:
Öronvärk, feber, irritabilitet, dålig matlust, kräkningar & diarré

Med otoskop ses buktande, rodnad, förtjockad trumhinna m dålig rörlighet

Bakteriologisk diagnostik:
Odling på mellanöresekret

Vanligaste orsakerna:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis

Hur diagnostiseras och behandlas Corynebakterium diphteriae?

Diagnostik:
Difteriodling
PCR: påvisning av toxin

Behandling:
Effektiv vaccinering mot toxinet (barnvaccinationsprogrammet).
Antibiotika ges för att eradikera bakterien från svalget (smittfri).
Antitoxin i tidigt skede.

Smittspårningspliktig allmänfarlig sjukdom

Ovanlig i Sverige

Hur sker bakteriologisk diagnostik vid luftvägsinfektioner?

Odling:
Streptokockodling
Bakterieodling

Patientnära tester för snabbdiagnostik:
GAS
Påvisning av antigen

(påvisning av antikroppar)

Hur smittar streptococcus pyogenes?

Dropp:
Kontakt
Livsmedelsburen

Från annan människa:
Både symptomatiska & asymptomatiska

Inkubationstid ca 2-4dygn

Varför utvecklar bara vissa individer allvarliga följdsjukdomar av helicobacter pylori?

Olika stammar:
CagA-positiva stammar
Cytotoxin producerande stammar

Värdens egenskaper, genetiska polymorfismer:
Produktion av syra (parietalceller)
IL-1B (inhiberar syraproduktion)

Miljöfaktorer
Näringsämnen: salt, färsk frukt & grönt

Ingen virulensmarkör i kliniskt bruk

Vad är tonsillit?

Den vanligaste infektionen i svalgområdet

Faryngotonsillit

B-hemolytiska streptokocker:
GAS den viktigaste orsaken
C- & G-streptokocker

Symptom:
Halsont, ömmande körtlar på halsen, sväljningssmärtor & feber

Omöjligt att skilja en vital & en bakteriell tonsillit ifrån varandra utifrån symptomen

Vilka diagnostiska metoder finns vid Helicobacter pylori?

Invasiva metoder:
Odling
Histologi
Ureastest

Ickeinvasiva metoder:
Serologi
Ureautandningstest
Avföringstest

Helicobacter pylori
Allmänt

G- böjd stav
Mikroaerofil

Infekterar magslemhinnan

50% av mänskligheten är infekterad men saknar oftast symptom

Kronisk gastrit

Vilka riskfaktorer finns när det gäller att bli infekterad av helicobacter pylori?

Smitta sker i barndom och tidig ungdom. >7år i Finland

Barndom i ett u-land

Låg socioekonomisk status

Infekterad familjemedlem (mor eller äldre syskon)

Trånga boendeförhållanden


Exakt smittväg oklar

Hur behandlas gastrit orsakad av helicobacter pylori?

2 typer av antibiotika
Proteaspumpshämmare

Gastrit försvinner

Kronisk inflammation kvarstår länge

Aktiv (PMN-dominant) inflammation försvinner efter några veckor

Hur tar sig bakterier in i kroppen?

Kroppsöppningar:
Förtäring
Inhalation
Sexuellt överförbart

Skadad hud:
Trauma (brännskada)
Nålar (blodtransfusion)
Insektsbett

Ge exempel på vaccin med anti-toxin

Tetanus antitoxin
Botulinum antitoxin
Diphteriae antitoxin

Antitoxin kan neutralisera obundet toxin & förhindra spridning av sjukdomen

Ge exempel på vaccin med live attenuated bacteria

Mycobakterium bovis (BCG) mot tuberkulos

Salmonella typhi

Francisella tularensis

Ge exempel på vaccin där döda bakterier används

Vibrio cholerae

Yersinia pestis

(b. Pertussis. Gamla vaccinet)

Ge exempel på kapsulära polysackaridvaccin

Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Salmonella typhi

Ge exempel på vaccin med renat protein

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Bacillus anthracis

Det krävs ett definierat protein
Generellt sett bra antigenpresentation

Vilka är de viktigaste toxoid-vaccinen?

Corynebakterium diphteriae

Clostridium tetani

Bordetella pertussis

Vilka mer eller mindre linjespecifika cytokiner styr slutmognaden av poeserna?

G-CSF, IL-3, GM-CSF -> granulocyter

M-CSF -> monocyter

IL-3 -> basofiler

IL-5, GM-CSF ->

Erytropoetin -> erytrocyter

Trombopoetin (produceras i levern) -> megakaryocyter & trombocyter

Vilka effektorfunktioner har IgM?

Aktiverar komplementsystemet

Opsonisering

Inflammation

Måste genomgå konformationsförändring innan C1q kan bindas.
C1q aktiverar C3 till C3b

Vad är DTH (fördröjd överkänslighet)?

= fördröjd överkänslighet

Sensitization phase:
APC aktiverar TH1 celler med MHCII.
TH1 cellerna utsöndrar ämnen som aktiverar dom sjäilva & andra TH1 celler i närheten

Är det en utdragen DTH-reaktion kan det bildas granulom med flerkärniga celler, TH1 celler, epitelioida celler & aktiverade makrofager (tex TBC)

Vilken roll spelar TH i aktiveringen av naiva CTL?

TH1 binder till MHCII på APC & co-stimulerande signalering licensierar APC

När naiva CTL-P binder till MHCI på APC aktiveras den samtidigt av TH1 som utsöndrar IL-2

CTL kan nu döda många infekterade målceller

Vilka stadier finns i astmautvecklingen?

Immunisering med bildning av IgE

Snabbreaktion vid kontakt med allergen

Inflammation - senreaktion

Hyperreaktivitet - kan kvarsta dagar, månader

Vävnadsskada (tex emfysem)

Vad bestämmer MHC-haplotypen?

Det set av A, B, C, DR, DP & DQ-molekyler som en viss individ har. (kromosom 6)

Uttrycks co-dominant

25% av syskon är HLA-identiska

Vad är ITAM & ITIM?

ITIM hämmar signalering via ITAM-receptorn vid korsbindning & annat.
Finns på många olika typer av receptorer

Vilka är IgG:s effektorfunktioner?

Aktiverar komplement

Binder till Fc-receptorer:
Fagocytos.
Frisläppande av mediatorer.
Immunologiskt minne.
Passerar placenta.
Hämmar immunförsvar via Fc(g)RII.
ADCC (antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet).

Rh-profylax

Vad är typ-II mekanismen vid autoimmun sjukdom?

Antikroppar mot cell/matrixbundna antigen

Autoimmun hemolytisk anemi

Pemfigus vulgaris

Goodpasteurs sjukdom

Vad är typ-IV reaktion vid autoimmun sjukdom?

= T-cells medierad fördröjd överkänslighet

Diabetes typ 1

Rematoid artrit

Vad är typ-III mekanism vid autoimmun sjukdom?

= immunkomplexsjukdom

Kyroglobulinemi

SLE

Vilka effektorfunktioner har IgA?

Skyddar slemhinnor

Skyddar nyfödda genom bröstmjölk


Är en monomer i serum

Dimer med J-kedja i serum

Dimer med J-kedja & sekretorisk komponent i sekret.
Sekretoriska komponenten skyddar från nedbrytning i slemhinnorna

Vilka tester kan göras vid celiaki?

Anti-gliadin (gliadin=ett glutenprotein), IgA - främst användbart hos barn

Anti-deaminerat gliadin, IgA

Anti-transglutaminas, IgA (hög specifisitet & sensitivitet)


Kan inte användas vid IgA-brist -> IgG istället

Är antikropparna ett bifenomen?

Vad är immunologisk typ-V reaktion?

= antikropp mot TSH-receptorn

Kan vara stimulerande
-> ökad T4 produktion

Eller inhiberande
-> minskad T4 produktion

Vad är immunologisk typ-III reaktion?

Immunkomplex avlagras i hud, leder, njurar & lungor
-> inflammation

Tex: allergisk alveolit, immunkomplex-sjd (SLE)

Vad är immunologisk typ-II reaktion?

Antikropp riktad mot cellbundet antigen

-> fagocytos eller ADCC (antibodydependent cell-mediated cytotoxicity

Ex: autoimmun hemolytisk anemi

Vilka olika typer av inflammation finns?

Serös inflammation:
Vätskande, oftast ickebakteriell. Organiseras sällan
Ex: brännblåsa

Fibrinös inflammation:
Innehåller fibrinogen. Lokaliserad i kroppens hålrum. Kan ge organiserad bindväv.
Ex: perikardit, pleurit, pneumoni

Purulent/suppurativ inflammation:
Pyogena bakterier. Ex. Appendicit

Hemorrhagisk inflammation:
Blod i fibrinös/suppurativt exudat.
Ex: hemorrhagisk perikardit

Ulcererande inflammation:
Lokal inflammatorisk nekros i slemhinna.
Ex: magsår

Vilka effekter har antimikrobiella peptider på bakterier?

Inhiberar cellväggssyntesen

Ändrar cytoplasmamembranet
(inhiberar septumformationen)

Aktiverar autolysin

Binder till DNA

Inhiberar DNA, RNA & proteinsyntes

Inhiberar enzymaktivitet

Elektrostatisk attraktion ->bildar porer

Vilka är de viktigaste mediatorerna för feber vid inflammation?

IL-1

TNFa

Prostaglandiner

Hur kan antikroppar ha så stor diversitet?
Hur rearrangeras de?

85x4 olika genetiska kombinationer i generna

Ett genrearrangemang görs per celldelning

1: D->J (tung kedja)
2: V->DJ (tung kedja)
3: V->J (kappa kedja)
4: V->J (lambda kedja)

Hur skapas antibody diversity?

Många olika herm-line gener (VDJ)

Kombination av olika VDJ

association av olika tunga & lätta kedjor

Junctional diversity (inexakt hopfogning VJD)

P-region nukleotid addition (P-addition)

N-region nukleotid addition (N-addition)

Somatisk hypermutation

Ge exempel på graderingssystem för cancer

Prostatacancer: Gleason grade
Tillväxtmönster
Tumörarkitektur

Bröstcancer: Elston-Ellis grade
1 Körtelbildning
2 Cellatypi
3 Mitoser

Hjärntumörer (gliom): Låg till höggradig malignitet (grad 1-4)
1 cellatypi
2 nekroser
3 kärlmönster
4 mitoser

Hur medieras positiv & negativ costimulering hos T-celler?

CD28 mediterar positiv costimulering & finns på både aktiverande & vilande T-celler

CTLA har negativ costimulans & finns bara på aktiverade T-celler

Vilka celler tar sig till en inflammation och när tar de sig dit?

Neutrofiler
Dominerar 1-24h (vid pseudomonas-infektion längre)

Trombocyter
Passivt. Ingen kemotaxi

Monocyter
Varaktigt inflöde 24-38h

T-celler
Typ-IV hypersensitivitet. Virusinfektion

Plasmaceller
Virusinfektion. Ex: akut hepatit

Eosinofiler
Parasitinfektioner, astma

Hur induceras feber vid en akut inflammation?

IL-1, TNFa & IL-6 inducerar feber via hypothalamus


Prostaglandiner (PGE2) medierar via vasomotorcenter & sympatiska nervsystemet. Vasokonstriktion - minskad värmeförlust

Balanseras av negativ feedback från hypofysen via adrenocorticotropt hormon (ACTH)

Hur påverkar feber inflammationsprocessen?

Höjd temperatur 37-42*C ökar produktionen av cytokiner (TNFa, IL-6, IL-6)

Ökad rekrytering av lymfocyter till lymfkörtlar via ökad ICAM-1 & CCL21 expression

Ökade mängder av cirkulerande neutrofiler (2-4x) (beror på G-CSF)

Minskad tillväxt av bakterier & virus

Ökad överlevnad i djurmodeller

Hur kan diabetes leda till arterioskleros?

Kronisk hyperglykemi leder till att glykerade proteiner ansamlas i blodet.
Dessa aktiverar receptorer på endotel vilket ökar den vaskulära permeabiliteten.

Makrofager infiltrerar
Ökad oxidation av makrofager
Proliferation av glatta muskelceller
Utsöndring av cytokiner, IL-1, TNFa
Vasokonstriktion
Aktivering av koagulation

Vad är Al-amyloidos?
Immunoglobulin light chain

= primär & myelomassocierad amyloidis

Primärt en plasmacellssjukdom, klonal expansion

Monoklonal lätt immunglobulinkedja

Ytterst varierande manifestation:
hjärta, lever, njure, nerver, hud mm

Behandling med melfalan + prednisolon eller perifer stamcellstransplantation

Vad är AA-amyloidos?

Tidigare namn: sekundär amyloidos

Systemisk sjukdom m amyloidinlagringar i alla organ utom hjärnan

Symptomatisk särskilt från njurar m njurinsufficiens somvanlig dödsorsak

Komplikation till kroniska inflammatoriska sjukdommar

Castlemans sjukdom

Troligen minskande prevalens i väst

Vilken funktion har antimikrobiella peptider?

Det primära skyddet i form av molekyler sekreterade av Panethceller är alfa-defensiner som också är kända som cryptidiner

Panethceller stimuleras till defensin-sekretion när de kommer i kontakt med bakterier, eller bakteriella produkter

Det här ger skydd mot bakterier, svamp & vissa virus

Vad är antimikrobiella peptider?

Korta polypeptider

Finns hos allt från bakterier till människor.
Stora mängder hos ryggradsdjur:
External mucosa
Cirkulerande celler: neutrofiler, trombocyter
tarmkanalen (duodenum) Panethceller

Flera funktioner:
Immunomodulerande
Chemotaxi
Angiogenes
Antimikrobiell aktivitet-> primära skyddet mot mikrober.

Hydrofoba, positivt laddade

Vilka strategier har bakterier för att undvika vårdat innate immunsvar?

Epitelceller (barriär):
Tight junctions (degradering, rearrangera cellaktin).
Mucus (mucinaser).
Intraepiteliala lymfocyter (modulera aktivitet).
IgA protes (sekretoriskt IgA proteas).
Antimikrobiska peptider (resistensmekanismer).

Komplement (hindrar aktivering/funktion)

Immunrespons (förhindrar vissa responser):
fagocytos (inhibera, fly).
Host reactive oxygen molecules (scavenging, avgiftificera).
Immunsvar (gömma sig i celler, täcka över sig, variera ytan).
Skada immunsvaret genom toxiner, förstöra vävnad, blodtillförsel.

Hur ser ulcerös kolit ut?

En blödande tjocktarmsinflammation som bara drabbar colon & rectum

Skov

Inflammatoriskt cellinfiltrat i slemhinnan med kryptabcesser & ulcerationer.
Precancerös körteldysplaci kan förekomma

Hur ser Crohns sjukdom ut?

Segmentellt där det finns tydliga gränser mellan sjuka & friska delar.

Ofta är terminala ileum & colorectum drabbade. Men alla delar kan drabbas.

Inflammationen är kronisk & sträcker sig över alla tarmvägglager med förekomst av icke-nekrotiserande granulom & fistlar.

Granulombildning

Vad är TNM-klassificering?

Tumor (T1-T4)

Node (N0/N1-N2)

Metastasis (M0/M1)

Hur ser tumörstadeterna ut för bröstcancer? (TNM)

Tumör
T1< 2cm i diameter
T2 > 2cm i diameter
T3 - tumör växer i bröstkorgsvägg/hud

Noder
N1 - axillära lymfkörtelmetastaser
N2 - metastaser med periglandulär växt

Metastaser
M1 - fjärrmetastaser påvisade
Mx - okänt om fjärrmetastaser

Hur ser coloncancers tumörstadier ut? (TNM)

Tumör
T1 - invaderar submucosa
T2 - invaderar muscularis propria
T3 - invaderar submucosa eller pericolic eller perirectala väggar

Noder
N0 - inga regionala lymfknutmetastaser
N1 - 1-3 metastaser i regionala lymfknutor
N2 >= metastaser i regionala lymfknutor

Metastaser
M0 - inga avlägsna metastaser
M1 - avlägsna metastaser
Mx - okänt

Hur ser urinblåsecancern primärtumörstadium ut? (TNM)

T1 - ytligt invasiv cancer

Ta - papillärt växande cancer

T2-T4 - djupt invasiv cancer

Vilken typ av polarisering finns i immunsvaret?

TH1 -> cellulärt svar. Aktiveringen av:
Makrofager
DTH
IgG2a
IgG3

TH2 -> Humoralt svar. Aktivering av:
Eosinofiler
IgE
IgG1
IgA
(allergi)

Hur induceras Tcells-anergi?

Om en TH-cell binder till MHCII på APC utan att få en 2:a signal i form av tex:
IL-1, IL-6
CD28 / CTLA-4
Sker anergi = paralysering

Vilka stadier har den fetala hematopoesen?

Mesoblastisk fas:
Gulsäcken 3v-3mån
- endotel
- megaloblastisk erytropoes

Hepatisk fas:
Levern fr v6
Mjälte fr v12
- normoblastisk erytropoes HbF
- granulopoes

Myeloisk fas:
Bemärg fr v20
- först granulocytopoes
- sedan erytropoes HbA
- trombocytopoes

Hur diagnostiseras celiaki?

Antitransglutaminas

Anti-gliadin (ffa hos yngre barn)

IgA-antikroppar

IgG-antikroppar undersöks vid IgA-brist
(vanligare vid celiaki)

Chlamydia trachomatis
Allmänt

Obligat intracellulär

Cellvägg:
G +
Peptidoglykananalog
LPS (svag endotoxisk aktivitet)
Major outer membrane protein (MOMP)
- 30% av cellvikt, stabiliserar cellvägg
- viktigt Ag
- >16 serotyper i:
A-C Traktom
D-K sexuellt överförd
L1-L3 lymfgranuloma venerum

Treponema pallidum
Allmänt

G- spiroket som saknar LPS, växer långsamt.
Dör om <4C eller >41,5C.
Går inte att odla.

Yttre membranproteiner är viktiga för vidhäftning.
Hyaluronidas -> perivaskulär infiltrering.
Undviker fagocytos (täckt av fibronectin)
Värdens immunförsvar förstör vävnad.

Smittar via:
Sex.
Blodtransfusion (screening, dör i kylskåp).
Till barn vid förlossning.
Fostret kan bli smittat efter 4e grav. veckan:
- missfall, prematur födsel, dödsfall, neonatal/latent infektion.
- screening (behandling innan v4).

Neisseria gonorrhoeae (gonokock)
Allmänt

G- aerob diplokock (kaffebönor)

Orsakar gonorré

Endast humanpatogen. Alltid patogen

Virylensfaktorer:
Ingen kapsel
LOS: endotoxin
Pili: vidhäftning
IgA1 proteas: förstör IgA1
Proteiner:
- intracellulär överlevnad
- fast vidhäftning till eucaryota celler
- skyddar ytans proteiner mot bactericida AK
- järnmetabolism

Kan leva intracellulärt

Hur diagnostiseras och behandlas gonorré?

Diagnostik:
Odling: cervix, urethra, svalg, rectum, ögon.
( en känslig &krävande bakterie)
PCR
Kontrollodling efter behandling

Behandling:
Gäller också kontakter & partners

Allmänfarlig sjukdom.
Anmälan & Kontaktspårning obligatorisk.

Signifikant ökning hos kvinnor på senare tid

2010: 842 anmälda fall
278 MSM
326 hetero män
221 kvinnor
67% smittade i Sverige

Bordatella pertussis
Sjukdomsutveckling

I - katarralsstadiet:
Liknar vanlig förkylning.
Hög smittsamhet. 90% av ej immuna -> sjuka

II - kikningsstadiet:
Ökad slemproduktion efter 1-2v.
krampaktiga hostattacker som avslutas m kikning eller kräkning.

III - konvalescensstadiet:
Hostattackerna börjar ge med sig.
Över efter 6v.

Atypiska symptom:
Långdragen svår hosta (v-mån).
Hostattacker utan kikning.
Astma kan misstänkas.
Skolbarn & vuxna.

Komplikationer:
Pneumoni hos 10% av små barn

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording