937 terms

Attack och försvar

Nästan hela kursen AoF vt-12. Uppsala. Det finns risk för stavfel på grund av överaktivt stavningsprogram med brist på viktiga ord kombinerat med trötthet. Informationen kommer från föreläsningarna. Lycka till :)
STUDY
PLAY
Vilka embryonala hjärntumörer finns?
Medulloma
- 20%
- 3-8 år
- fler fall hos män

Neuroblastoma
- perifer
<5 år
- central
5-13v

Ependymoblastoma
- medelålder 3år
Vilka neuroepithelial glioma astrocytomat finns?
Diffuse astrocytoma
- fibrillär, gemistocytisk, protoplasmisk

Pilocytic astrocytoma
- axial
- 80% cerebellum

Glioblastoma multiforma
- 45-70år
Vilka neuroepiteliala gliom finns?
Oligodendroglioma
- 40-50 åringar

Choroid plexus papilloma
- hos barn men ovanlig

Ependymoma
- barn & unga vuxna
- nära ventriklar -> hydrocephalus
Vilka sjukdomar är associerade med t-cellsdefekter?
Di George syndromet
-fosterskada i thymus

Förvärvade T-cellsdefekter
- Aids
- sekundärt till:
*sarkoidos
*hodgkin
*virusinfektioner
Vad är selektiv Ig-brist?
Kan drabba alla Ig- klasser

- IgA brist
Relativt vanligt 1/600 av befolkningen 1/200 av patienter på sjukhus.
Ofta symptomlösa.
Kan haGI & UVI.
Om symptom finns så finns ofta också andra brister i immunförsvaret.
Bildar ofta anti-IgA-antikroppar efter blodtransfusion -> Risk för kraftiga reaktioner vid nästa blodtransfusion

- brist på olika subklasser av IgG
Klinisk relevans osäker.
IgG4 kan saknas normalt
Vad är variabel Ig-brist (CVI)?
Genetisk prevalens 2-20/10^5
Debut i vuxen ålder
Varierande block
Defekt hos B-celler eller T-celler
B-celler finns ofta

Symptom inte så uttalade. Ospecifika. Mag-tarmproblem. Brist på IgG

Diagnosticeras med IgG-mätning

Medeltid symptom-> diagnos är 12 år

Behandlas med IgG & antibiotika
Vad är Burtons Ig-brist (XLA)?
Recessivt x-bunden
Sällsynt (0,3 per år)
Saknar helt B-celler. Bara M-kedjor
Symptom först efter första året (moderns IgG sjunker)

Diagnostisering genomsatt mäta IgG, B-celler & sekvensering av BTK-genen

Ehandlas med
- gammaglobulin (0,2-0,4g/kg/mån)
- hålla konstant 4-6g/L blodnivå
- antibiotika!! BMT

lungförändringar ofta avgörande för prognos
Vilka orsaker finns till neuropatologi?
Strukturella abnormaliteter
Trauma
Cirkulation
Infektion
Inflammation, demyelinisering
Degeneration
Metabola störningar
Gift
Tumörer
Vilka orsaker finns till hjärnödem?
Vasogena
- ökad vaskulär permeabilitet

Cytotoxiska
- cellförändringar
Vad orsakar herniation?
Generell svullnad
- hjärnödem

Expansiv process
- tumör
- abscess
- hemorrhage

Hjärnan trycks nedåt och skadas -> hjärndöd
Vilka strukturella abnormaliteter kan finnas hos hjärnor?
Anencephali

Encephalocele

Meningomyelocele


- Arnold-Chiari
- Dandy-Walker
Vilka neuronala heteropatier finns (för hjärnor)?
Modulerna

Laminära

Diffusa

Leptomeningeala
Koagulasnegativa stafylokocker
Egenskaper
Aerob G+ kock

Normalflora hud, hudens körtlar, slemhinnor

Virulensegenskaper:
- producerar slem som binder bakterier till katetrar & shuntar. Skyddar också mot antibiotika & inflammatoriska celler.

Infektioner:
- kateter och shuntinfektioner
- protesinfektioner
- andra främmandekroppsinfektioner
- endokardit (särskilt protesendokardit)
- sårinfektioner (efter trauma eller infektion)
- bakteriemi
Vilka typer av infektioner ger staphylokockus aureus?
- sårinfektion
- 'gula varets bakterie'
- impetigo (svinkoppor)
- paronykier (nagelbandsinfektioner)
- puerperal mastit (bröstböld)
- otit, sinuit, konjunktivit
- urinvägsinfektioner
- pneumoni, sepsis, meningit
- osteomyelit (benröta)
- Ritters sjukdom (SSSS=staphylococcal skin syndrome)
- toxic shock syndrome
- matförgiftning (enterotoxinproducerande stammar)
- tampongsjukan
Vad är bakteriemi?
Bakterier i blodet.
Dessa försvinner normalt sett.
Hur smittar Staphylokockus aureus?
Ofta egenflora:

- ca 30-40% i normalpopulationen har i egenflora. Ffa i näsöppningar & perianalt.

- den lokala motståndskraften minskar vid:
Operation, sår främmandekropp, dålig cirkulation mm.

- svag allmän motståndskraft:
Nyfödda, diabetes, andra sjukdomar, immunsupression

- virulents hos bakteriestammen


Epidemologisk typning

- MRSA
Hemolytiska grupp G- & C- streptokocker
GGS & GCS

Halsfluss

Sårinfektioner

Svåra infektioner: sepsis
Grupp B-streptokocker
= streptokockus agalactiae =GBS

Allvarliga infektioner hos nyfödda
(GBS i mammans vagina)

Urinvägsinfektioner

Sårinfektioner
Hur ser hudens normalflora ut?
Varierande bakterietäthet


G+ bakterier kan överleva bättre på torra ytor än G-

- koagulasnegativa stafylokocker (KNS) + micrococcus spp + difteroider (cotynebakterier)

- staphylokockus aureus
Näsöppningen
Atopisk dermatit
Vilka är symptomen för Borrelia burgdorferi?
Erythema migrans (EM)
- röd ring som förekommer hos 50%
- 50% av pat med EM minns fästingbett
- inkubationstid ca1-2v

Ledbesvär: artist & artralgi
- liknar reaktiv artrit: ledsvullnad, mono/oligo artrit
- oftast knäleden

Neurologiska symptom
- ca 10-15%
- N. Facialisförlamning, meningit

Kardiovaskulära symptom

Acrodermatitis chronica atrophicans
Streptococcus pyogenes
Asymptomatiska bärare (svalg 12-23% av skolbarn, hud)

Halsfluss, scharlakansfeber

impetigo

sårinfektioner

Erysipelas

Cellullit

Nekrotiserande fascilit

Sepsis

Streptococcal toxic chock syndrome

Otit

Peritonit

Följdsjukdomar:
Reumatisk feber + kardit, akut glomerulonefrit
Neisseria meningitidis
G+ diplokocker

Människan är enda värden

Polysackaridkapsel: serogrupp A, B, C, Y, W-123 associerade med klinisk sjukdom

Meningokockmeningit & meningokocksepsis

Särskilt förskolebarn & tonåringar drabbas

Epidemier möjliga

Mikrobiologisk diagnostik:
- blododlingar
- likvorodling (mikroskopi)
- PCR av likvor
Vad innebär 'föga patogen'?
Sårinfektion
Vid infektion som ensamhet eller tillsammans med andra arter i regel endast vid mycket utbredda vävnadsskador, låg syretension, svår lever- eller njursvikt, eller hos gravt immundefekta individer (tex vid AIDS)
Vad är 'sekundärpatogen'?
Sårinfektion
Vid infektion med mer utbredd vävnadsskada med närvaro av främmandekropp eller vid måttlig immundefekt (tex diabetes).

Ofta tillsammans med andra organismer
Vad är ett 'primärpatogen'?
Sårinfektion
Vid en infektion utan synlig eller ringa initial vävnadsskada hos en i övrigt frisk individ. Oftast ensamart.
Listeria monocytogenes
G+ aerob stav

Vitt spridd i naturen (vatten & jord) & hos olika däggdjur

Bakterien kan föröka sug vid kylskåpstemperatur!!

Ovanlig infektion hos människa
- foster & nyfödda
- individer med nedsatt immunförsvar (inkl gravida)
- alkoholmissbrukare

Sepsis, atypisk meningit (måttligt höga celltal, lika andelar monocyter & PMNL)

Abort/dödsfall barn, svår infektion hos nyfödda

Diagnostik: odling
Hur diagnostiseras och behandlas Borrelia burgdorferi?
Diagnostik:
- ffa klinisk diagnos
- mikrobiologisk diagnostik
* serologi
Antikroppar i serum
Antikroppar i likvor
* (odling)
* (PCR)

Förebyggande åtgärder:
- undvik fästingar
Haemophilus influenzae
G- små aeroba stavar. 'Blodälskande'

Haemophilus influenzae b (Hib) är kapselförsedd
- meningit, sepsis, epiglottit, artrit
- effektivt vaccin, ges till alla svenska spädbarn

Haemophilus influenzae utan kapsel
- hör till normalfloran
- luftvägsinfeltioner:
Media otit, sinuit, pneumoni

Diagnostik: odling
Hur smittar Borrelia burgdorferi?
En vektorburen zoonos

Däggdjur & fåglar är värddjur för fästingar & därmed reservoar för spiroketen

3 olika stammar
Vilka är de ickeakuta meningiterna & hur yttrat de sig?
Diagnostik?
Borrelia burgdorferi
Mycobakterium tuberculosis
Treponema pallidum

Symptom:
- huvudvärk
- feber
- slöhet
- muskelsmärtor
- illamående
- nackstelhet etc

Diagnostik:
- likvor
* serös meningitbild m måttlig pleocytos
*vanligen dominerar mononukleära celler
- mikrobiologisk diagnostik
* likvor & serumprov: serologi för Borrelia,Syfilis mm
* mykobakterieodling
* likvor PCR
Streptococcus agalactiae GBS
B-hemolytisk streptokock

Sepsis & meningit hos nyfödda
- mamman är koloniserad med GBS i vaginan

Ca 1/2000 födslar

Individer med nedsatt immunförsvar
- komplicerad DM, svår RA, cancer, HIV (kroniskt sår)

Andra infektioner
- UVI
Hur diagnostiseras en akut bakteriell meningit?
Lumbalpunktion: likvor
- ökning av vita blodkroppar
* merparten granulocyter
* purulent meningit
* grumlig/färglös
- förhöjda spinalproteiner
- sänkt spinal/blodglukoskvot

Mikrobiologisk diagnos
- likvor
* bakterieodling
* PCR
* gramfärgning
* antigenpåvisning
- blododlingar
Hur smittar Neisseria meningitidis?
68 fall förra året. 66 inhemska

Meningitbälte i Mellanafrika

Kan tillhöra normalfloran i svalget (10%)

Smittar genom nära kontakt:
Luftburen droppsmitta

Inkubationstid 2-3 dygn

Förebyggande åtgärder:
- vaccin not A, C, Y, W-135
* inget vaccin mot grupp B (flest fall i Sverige)
* vid resa till epidemiska områden, vid speciella fall av konstant sjukdom
- antibiotikaprofylax
* de med nära kontakt till den insjuknade (anhöriga)
Streptococcus pneumonie
Allmänt
G+ aeroba streptokocker, diplokocker, a-hemolytiska

Polysackaridkapsel: ytans viktigaste antigen. Ca 100 olika serotyper
- vaccin mot flera kapseltyper

C-polysackarid, pneumolysin, pneumokockadhesin

Normalflora i svalg & nasofarynx

Droppsmitta

Luftvägsinfektioner (den vanligaste bakteriella orsaken)
- media otit, sinuit
- pneumoni

Meningit & sepsis
Vilka är de vanligaste bakteriella meningiterna?
Globalt är ca 95% av de akuta bakteriella meningiterna:
- streptococcus pneumonie (pneumokock)
- Neisseria meningitidis (meningokock)
- haemophilus influenzae

Hos nyfödda:
- streptococcus agalactiae (GBS)
- listeria monocytogenes
- escherichia coli
Streptococcus pneumoniae
Diagnostik & behandling akut meningit
Infektioner vanligast hos de yngsta & äldsta

Mikrobiologisk diagnostik
- odling från sekret
- blododlingar, likvorodling
- PCR
- antigenpåvisning

1361 invasiva fall förra året

Förebyggande åtgärder
- gamla pneumokockvacciner (1970. Personer >65 år)
- nya konjugatvacciner till alla nyfödda sedan 2008
Hur uppkommer en akut bakteriell meningit?
Hematogen spridning
- pneumoni, media otit

Normalflora i nasofarynx
- pneumokocker, meningokocker, haemophilus

Trauma
- pneumokocker

Neurokirurgis
- likvor-sunt
- KNS, staphylococckus aureus

Grundfriska > < nedsatt immunförsvar
Vad är symptomen på en akut bakteriell meningit?
En akut snabbt progredierande, livshotande infektion.

Kräkningar
Huvudvärk
Hög feber
Illamående
Oro
Förändring av medvetandet
Kramper
Petekier
Nackstelhet 'Kan du lägga huvudet mot bröstet?'

Hos spädbarn är symptomen mer okarakteristiska. Ökad irritabilitet. Fontanell
Chlamydophilia pneumoniae
Orsakar ÖLI, bronkit, pneumoni

Primärinfektion oftast i lägre skolåldern

Reinfektioner vanliga

Luftvirveln droppsmitta

Inkubationstid ca 4v

Klinisk bild ofta bifasisk
- faryngit, måttlig feber, heshet
- hosta & ökad feber (pneumoni)

50-80% av vuxna har antikroppar

I öppenvård ca 5-10% av pneumonier

Infektioner som kräver sjukhusbehandling ofta blandinfektioner
- barn: virus
- vuxna: pneumokock

Kroniska infektioner
Vilka typer av luftvägsinfektioner är bakteriella?
Övre luftvägsinfektioner:

Tonsillit
Epiglottit
Akut mediaotit
Sinuit
Konjunktivit


Nedre luftvägsinfektioner

Bronkit
Pertussis
Pneumoni
TBC
Lymfgranuloma venerum LGV
Sällsynt i Sverige

Vanligast i Afrika, Asien, central & Sydamerika

Ffa hos MSM

Mindre utbrott av LGV i europeiska storstäder

Stereotyperna L1-L3

Primär legion: smärtfritt genialt sår som läker på några dagar

Kraftig inflammatorisk smärtsam svullnad av de inguinala lymfkörtlarna (upp till någon månad efter smittan)

Vid obehandlade fall
- fistlar kan bryta igenom huden
- förstörelse av lymfkanaler -> elefantiasis
Vilka bakterier ger meningit?
Akuta:
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus sp
Escherichia coli

Atypiska:
Borrelia burgdorferi
Mycobacterium tuberculosis
Treponema pallidum
Chlamydophilia psittaci
Förekommer hos fåglar
- vanligen asymptomatisk

Zoonos
- människor smittas accidentiellt vid fågelkontakt
- ornithos, papegojsjukan
Ovanlig

Inkubationstid 5-15 dagar

Hög feber, torrhosta, ofta svår huvudvärk, allmänpåverkan
Vem ska testas för chlamydia trachomatis?
Symptomatiska fall

Kontaktspårning

Screening
Hur detekteras chlamydia trachomatis i prover?
Prov

-> extraktion av DNA

-> DNA-ampilfiering i PCR-maskin

-> detektion

-> överföring av resultat
Hur sker provtagning av misstänkta chlamydia trachomatis fall?
Invasiva:

Pinnprov urethra
Pinnprov cervix
(pinnprov rectum, conjunctiva)


Icke invasiva

Urinprov
Pinnprov vagina
Pinnprov glans penis
Torra pinnar (ok för DNA)


Egentagna prover skickas på posten -> når fler
Vilken typ av infektioner får kvinnor av chlamydia trachomatis?
90% asymptomatiska/lindriga symptom

Cervicit

Uretrit: smärtsam urinering
(viktigt att utesluta klamydia vid cystitliknande besvär & negativ urinodling)

Spridning till PID: endometrit, salpingit

Utomkvedshavandeskap

Infertilitet
Vilken typ av generella infektioner kan chlamydia trachomatis ge?
Vilka infektioner får män?
Vilka infektioner får nyfödda?
Män
- uretrit: 90% asymptomatiska/lindriga symptom
- bitestikelinflammation

Annat:
- konjunktivit
- proktit

Nyfödda (30% risk)
- konjunktivit
- pneumoni

Traktom

Reaktiv artrit
Hur hanteras klamydia i Sverige?
Statistik sedan 1983

Anmälningspliktig/spårningsobligatorisk

Gratis testning

Screening hos mödravårdscentral/barnmorskan

Allmänfarlig sjukdom
Vilka olika typer av klamydiabakterier finns?
Chlamydia trachomatis
(lymfgranuloma venererum LGV)

Chlamydophilia psittaci

Chlamydophilia pneumoniae
Hur sker klamydias tillväxt?
Bifasisk livscykel. 48-72h


Elementärkropp:

Metaboliskt inaktiv
Extracellulär
Infektiös
Robust


Retikulärkropp

Metaboliskt aktiv/celldelning
Intracellulär
Ej infektiös
Känslig
Hur diagnostiseras syfilis med specifika antikroppar?
Diagnos fastställs

Specifika antikroppar kvarstår livet ut - också efter behandling

Screening med EIA (~ELISA)

Verifikation av positivt screeningtest med TPPA (treponema pallidum Partille agglutination)
Vad är haemophilus ducrey?
Ulcus molle eller mjuk schanker

Mycket ovanlig i Sverige

Förekommer i u-länder (Afrika)

Genialt sår några dagar efter smittan

Såret är ömmande och mjukt

Lokala lymfkörtlar svullnar, ömmar

Bakterieodling
Vad händer efter syfilis sekundära stadium?
Latent stadium efter första året. Detta övergår till:

Tertiärt stadium 5-30 år efter smittan
- ca 30% av de obehandlade
- förstörelse av organ & vävnader
- ledskador, demens, blindhet, förlamningar, aorta aneurysm, hjärtklaffskador

Tidig fas: 2 första åren. Smittsam
Hur diagnostiseras syfilis med ospecifika antikroppar?
RPR (rapid plasma reagin): antikroppar mot lipoidala antigenet cardiolipin

Kan ge falskt positivt svar
- infektioner: malaria, Tbc, mycoplasma
- autoimmuna sjukdomar

Blir tidigt positiva. Billiga

Försvinner i senare stadier

Försvinner efter tidig framgångsrik behandling

Bra behandlingskontroll
Vad karakteriserar det primära stadiet av syfilis?
Inkubationstid ca 3v-3mån

Primärsår (hård schanker) på inokulationsstället (smittar mycket) smärtfritt sår m vallartade kanter

Lokal lymfkörtelsvullnad 1-2v efter sårets debut

Såret läker utan behandling
Vilka olika typer av diagnostik finns vid syfilis?
Kan inte odlas!!

(mörkfältsmikroskopi, PCR av primärsåret)

Serologi
- ospecifika antikroppar
- specifika antikroppar
Vad karakteriserar sekundärstadiet av syfilis?
Såret är borta

Ca 2mån efter sårdebuten

Spirocheter i blodet

Allmänt förstorade lymfkörtlar, influensaliknande symptom, utslag (roseola)

Går över av sig själv inom 3v-3mån
Vilka utvecklingsstadium har syfilis?
Primärt stadium
Inkubationstid ca 3v-3mån

Sekundärt stadium
Ca 2 mån efter sårdebuten

Latent stadium
Efter 1a året

Tertiärt stadium
5-30 år efter smittan

Tidig fas
2 första åren. Smittsam
Vilka bakterier ger STI?
Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

Haemophilus ducrey
Vilka tre infektionssjukdomar ska man misstänka vid konstiga symptom?
Borelios

Syfilis

Tuberkulos
Bordetella pertussis
Allmänt
G- stav (kockoid). Liten & aerob

Pertussis = kikhosta

Andra bordatella spp:
- B. parapertussis, B. holmesit. Lindrigare sjukdom hos människa
- djurpatogener: B. Bronchiseptica (kennelcough) sällsynt sepsis vid nedsatt immunförsvar

Virulensfaktorer: pertussistoxin viktigast

Droppsmitta vid hosta. Inkubationstid 3-21d

Svåraste infektionerna hos barn <1år
Hur utförs bakteriologisk diagnostik?
Mikroskopi (färgade prover)

Bakterieodling

Antigenreaktion

Påvisning av antikroppar

Molekylärbiologiska metoder
Hur yttrar sig gonorré?
50% smittrisk vid samlag för kvinnor
20% smittrisk vid samlag för män

Hos män:
- Uretrit - sveda, variga flytningar
Komplikationer - epididymit, prostatit

Hos kvinnor:
- Uretrit & cervicit - variga flytningar, urineringsbesvär, buksmärtor
- Stigande infektion - salpingit, tuboovarala abscesser, PID (10-20%)

Generaliserad infektion ovanlig. Bakteriemi - feber, artrit, utslag (pussel)

Faryngit, proktit, ophthalamia neonatorum

Många asymptomatiska fall
Upp till 50% hos kvinnor
Mycobakterium tuberculosis
Mycobakterium tuberculosis/africanum/bevis är mycobakterium tuberculosis-komplexet

Alla ger tuberkulos

Luftburen smitta (tuberculosis & africanum)

Större smittrisk vid nära och upprepad kontakt

Lungtuberkulos vanligast men också lymfkörtlar, skelett, njurar & tarm

Ca 1/10 utvecklar sjukdomen inom 2-5 år efter smittan
Vilka är i riskzonen för att få tuberkulos? Var är det vanligt?
1/3 av världens befolkning är bärare

Kan förekomma latent i kroppen under en hel livstid

Immunförsvaret är avgörande för aktiv tuberkulos (HIV/AIDS)

Globalt drabbas framför allt unga vuxna

I Sverige är det främst utlandsfödda eller äldre svenskfödda

BCG-vaccinering är förebyggande
Vilka symptom ger tuberkulos?
Feber, nattsvett, avmagring & trötthet

Lungtuberkulos:
Långvarig hosta, slemmiga/blodiga upphostningar kan förekomma
Hur diagnostiseras man tuberkulos?
Lungröntgen

Mikroskopi: syrafasta stavar i upphostningar (smittfarlig)

PCR

Odling: känslighet & kan ta flera veckor

Positiv tuberkulinreaktion (antikroppar) finns vid latent infektion, akut reaktion & vaccinering

Interferon-g releasefest Assar IGRA (akut/latent)
Bordatella pertussis
Diagnostik mm
Diagnostik:
PCRpå nasopharynxsekret
serologi

Förebyggande åtgärder:
Vaccin b barnvaccinationsprogrammet
Tidigare gavs helcellsvaccin men biverkningar
Acellulära vaccinet infördes 1996

Rapporterade fall i Sverige:
2/3 PCR 1/4 serologi
2004: 1567
2011: 177

7 ovaccinerade barn har avlidit i kikhosta 1997-2004

Anmälningspliktig & smittspårningspliktig
Vilka förebyggande åtgärder kan vidtas för att slippa bakterieinfektioner?
Hygien:
Handhygien
Livsmedelshygien
(allmän hygien och levnadsstandard)

Immunprofylax:
Passiv immunisering (immunoglobulin)
Aktiv immunisering (vaccinering)

Antibiotikaprofylax
Vilka är de olika typerna av anaerob och aerob metabolism (klassificering)?
Obligat anaerob
Obligat aerob
Fakultativt anaerob (de flesta. Kan föröka sig med eller utan syre)

Mikroaerofila (lite syre)
Kapnofila (10% koldioxid)

Kliniskt tål aeroba syre och anaeroba tål inte syre
Vilka indelningar fins för hur patogena bakterier är?
Alltid patogena
Potentiellt patogena
Opportunister

Påverkas av:
Virulens
Värdens egenskaper
Vad sker vid bakterieinfektioner?
Det är sällan en viss bakterie orsakar en viss sjukdom.
Undantag: tex treponema pallidum -> syfilis

En viss sjukdom kan ofta orsakas av många olika bakteriearter och andra mikroorganismer
Tex kan pneumoni orsakas av pneumokocker, meningokocker, virus mm
Hur typs bakterier?
Serotypning:

Bakteriestammar kan identifieras

Specifika antikroppar produceras mot vissa antigenstrukturer

Salmonella serotyper

Epidemiologiska undersökningar


Genotypning
Hur delas bakterier in?
Klassifikation
Arter (spiecies)
Klebsiella pneumonie / klebsiella oxytoca
Proteus mirabilis / Proteus vulgarisering

Släktet (genus)
Escheria / Klebsiella / Proteus

Familjen
Enterobacteriaceae
Legionella pneumophilia
Allmänt
G- aerob. Kan leva intracellulärt (epitelceller, makrofager)

Ökad risk för män, rökare, nedsatt immunförsvar (cellulär immunitet, turister)

Smitta sker enbart genom aerosoler

Biofilmsproducerande: duschar, bubbelpooler & luftkonditionering

Serotyp 1 vanligast (70%)

Inkubationstid 2-10 dagar

Legionärssjuka (svårare)
Feber, frossa, buksmärta, diarré, huvudvärk & torrhosta

Pontiacfeber:
Influensaliknande symptom
Vilka bakterier orsakar nedre luftvägsinfektioner?
Extracellulära bakterier:

Streptococcus pneumoniae (pneumokock)
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis


Intracellulära bakterier

Legionella spp
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophilia spp
Bordatella pertussis
Mycobacterium tuberculosis
Legionella pneumophilia
Diagnostik
Antigentest (L. Pneum. Serogrupp 1) på urin

PCR: bronkoalveolärt levage, borstprov

Serologi: signifikant titrering tar veckor-mån

(odling)
Legionella pneumophilia
Allmänt
Anmälningspliktig & smittspårningspliktig

Under 2010
89% >= 50 år
Smittland: Sverige (84), Thailand (4), Spanien (3), Turkiet (3), Italien (3)
3 med vårdrelaterad smitta. Legionellatillväxt undersöks i sjukhusvatten
Corynebacterium diphteriae
G+ aerob stav. Humanpatogen

Biotyperna gravis & mitis orsakar flest fall

Smittar vid nära kontakt. Direkt - saliv. Indirekt - samma glas eller flaska

Orsakar difteri (äkta krupp)

Producerarstarkt exotoxin (A- & B-delar)
- orsakar sjukdom & sprids m blod
- kan ge hjärtmuskelinfektinflammation, nervförlamning, njurskada

Symptom: halsont, feber, allmän sjukdomskänsla

Grå tjocka membranliknande beläggningar som blöder vid avlägsning

3-5% mortalitet (lokal inflammation, myokardit)

Huddifteri (tropikresenärer)

Symtomfria bärare

2-3 dagars inkubationstid
Mycoplasma pneumoniae
En av de minsta bakterierna

Saknar cellvägg

Strikt aerob, kan leva intracellulärt

Enbart humanpatogen

Större utbrott förekommeri perioder om några år

Skolungdomar och unga vuxna drabbas mest. Flest fall under sommar och höst

Sprids via aerosoler, nässekret från människa till människa

Inkubationstid 2-3v

Diagnostik: PCR (luftvägs & svalgprov), serologi

Faryngotonsillit (äldre barn), bronkit, pneumoni (vuxna), torrhosta, huvudvärk, måttlig feber

Vanligaste orsaken till pneumoni hos 20-30åringar
Moraxella catarrhalis
G- aerob diplokock

Orsakar otit & sinuit

Orsakar ibland:
Bronkit - långvarig rethosta
Pneumoni - KOL, äldre, m kroniska lungsjukdomar
Vilka bakterier orsakar konjunktivit?
Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae,
haemophilus influenzae

Streptococcus pyogenes

Pseudomonas aerguinosa (kontaktlinser)

E. coli,
Klebsiella pneumoniae

Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus pyogenes
G+ aerob kock

B-hemolytisk

GAS (ytspecifikt antigen)

Vissa har kapsel

M-protein (viktigaste virulensfaktorn)
T-protein (typning)


Enzymer & toxiner:

Streptolysin O & S (B-hemolys på blodagar; antikroppar kan påvisas
Streptolysin O = ASD

Streptokinas, streptodornas, hyaluronidas:
Bidrar till spridning i vävnader

Erytrogena toxiner: scharlakansfeber, toxic shock syndrome (ett superantigen)
Vad är sinuit?
Slemhinnesvullnad (ÖLI) -> sämre funktion/avstängning av bihålor + bakterier från omgivningen (näsa, tänder: anaeroba) -> purulent sinuit

Ofta 5-7 dagar efter en virusinfektion

Ovanliga före tonåren då bihålorna utvecklas

Sinuit maxillaris vanligast

Bakteriologisk diagnostik: odling på punktat

Vanligaste orsakerna:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Vad är mediaotit?
Bakterier vandrar från nasopharynx in i mellanörat via örontrumpeterna

Den vanligaste bakteriella infektionen under den tidiga barndomen, men blir därefter ovanliga

Symptom:
Öronvärk, feber, irritabilitet, dålig matlust, kräkningar & diarré

Med otoskop ses buktande, rodnad, förtjockad trumhinna m dålig rörlighet

Bakteriologisk diagnostik:
Odling på mellanöresekret

Vanligaste orsakerna:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Hur diagnostiseras och behandlas Corynebakterium diphteriae?
Diagnostik:
Difteriodling
PCR: påvisning av toxin

Behandling:
Effektiv vaccinering mot toxinet (barnvaccinationsprogrammet).
Antibiotika ges för att eradikera bakterien från svalget (smittfri).
Antitoxin i tidigt skede.

Smittspårningspliktig allmänfarlig sjukdom

Ovanlig i Sverige
Hur sker bakteriologisk diagnostik vid luftvägsinfektioner?
Odling:
Streptokockodling
Bakterieodling

Patientnära tester för snabbdiagnostik:
GAS
Påvisning av antigen

(påvisning av antikroppar)
Hur smittar streptococcus pyogenes?
Dropp:
Kontakt
Livsmedelsburen

Från annan människa:
Både symptomatiska & asymptomatiska

Inkubationstid ca 2-4dygn
Varför utvecklar bara vissa individer allvarliga följdsjukdomar av helicobacter pylori?
Olika stammar:
CagA-positiva stammar
Cytotoxin producerande stammar

Värdens egenskaper, genetiska polymorfismer:
Produktion av syra (parietalceller)
IL-1B (inhiberar syraproduktion)

Miljöfaktorer
Näringsämnen: salt, färsk frukt & grönt

Ingen virulensmarkör i kliniskt bruk
Vad är tonsillit?
Den vanligaste infektionen i svalgområdet

Faryngotonsillit

B-hemolytiska streptokocker:
GAS den viktigaste orsaken
C- & G-streptokocker

Symptom:
Halsont, ömmande körtlar på halsen, sväljningssmärtor & feber

Omöjligt att skilja en vital & en bakteriell tonsillit ifrån varandra utifrån symptomen
Vilka diagnostiska metoder finns vid Helicobacter pylori?
Invasiva metoder:
Odling
Histologi
Ureastest

Ickeinvasiva metoder:
Serologi
Ureautandningstest
Avföringstest
Helicobacter pylori
Allmänt
G- böjd stav
Mikroaerofil

Infekterar magslemhinnan

50% av mänskligheten är infekterad men saknar oftast symptom

Kronisk gastrit
Vilka riskfaktorer finns när det gäller att bli infekterad av helicobacter pylori?
Smitta sker i barndom och tidig ungdom. >7år i Finland

Barndom i ett u-land

Låg socioekonomisk status

Infekterad familjemedlem (mor eller äldre syskon)

Trånga boendeförhållanden


Exakt smittväg oklar
Hur behandlas gastrit orsakad av helicobacter pylori?
2 typer av antibiotika
Proteaspumpshämmare

Gastrit försvinner

Kronisk inflammation kvarstår länge

Aktiv (PMN-dominant) inflammation försvinner efter några veckor
Hur tar sig bakterier in i kroppen?
Kroppsöppningar:
Förtäring
Inhalation
Sexuellt överförbart

Skadad hud:
Trauma (brännskada)
Nålar (blodtransfusion)
Insektsbett
Ge exempel på vaccin med anti-toxin
Tetanus antitoxin
Botulinum antitoxin
Diphteriae antitoxin

Antitoxin kan neutralisera obundet toxin & förhindra spridning av sjukdomen
Ge exempel på vaccin med live attenuated bacteria
Mycobakterium bovis (BCG) mot tuberkulos

Salmonella typhi

Francisella tularensis
Ge exempel på vaccin där döda bakterier används
Vibrio cholerae

Yersinia pestis

(b. Pertussis. Gamla vaccinet)
Ge exempel på kapsulära polysackaridvaccin
Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Salmonella typhi
Ge exempel på vaccin med renat protein
Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Bacillus anthracis

Det krävs ett definierat protein
Generellt sett bra antigenpresentation
Vilka är de viktigaste toxoid-vaccinen?
Corynebakterium diphteriae

Clostridium tetani

Bordetella pertussis
Vilka mer eller mindre linjespecifika cytokiner styr slutmognaden av poeserna?
G-CSF, IL-3, GM-CSF -> granulocyter

M-CSF -> monocyter

IL-3 -> basofiler

IL-5, GM-CSF ->

Erytropoetin -> erytrocyter

Trombopoetin (produceras i levern) -> megakaryocyter & trombocyter
Vilka effektorfunktioner har IgM?
Aktiverar komplementsystemet

Opsonisering

Inflammation

Måste genomgå konformationsförändring innan C1q kan bindas.
C1q aktiverar C3 till C3b
Vad är DTH (fördröjd överkänslighet)?
= fördröjd överkänslighet

Sensitization phase:
APC aktiverar TH1 celler med MHCII.
TH1 cellerna utsöndrar ämnen som aktiverar dom sjäilva & andra TH1 celler i närheten

Är det en utdragen DTH-reaktion kan det bildas granulom med flerkärniga celler, TH1 celler, epitelioida celler & aktiverade makrofager (tex TBC)
Vilken roll spelar TH i aktiveringen av naiva CTL?
TH1 binder till MHCII på APC & co-stimulerande signalering licensierar APC

När naiva CTL-P binder till MHCI på APC aktiveras den samtidigt av TH1 som utsöndrar IL-2

CTL kan nu döda många infekterade målceller
Vilka stadier finns i astmautvecklingen?
Immunisering med bildning av IgE

Snabbreaktion vid kontakt med allergen

Inflammation - senreaktion

Hyperreaktivitet - kan kvarsta dagar, månader

Vävnadsskada (tex emfysem)
Vad bestämmer MHC-haplotypen?
Det set av A, B, C, DR, DP & DQ-molekyler som en viss individ har. (kromosom 6)

Uttrycks co-dominant

25% av syskon är HLA-identiska
Vad är ITAM & ITIM?
ITIM hämmar signalering via ITAM-receptorn vid korsbindning & annat.
Finns på många olika typer av receptorer
Vilka är IgG:s effektorfunktioner?
Aktiverar komplement

Binder till Fc-receptorer:
Fagocytos.
Frisläppande av mediatorer.
Immunologiskt minne.
Passerar placenta.
Hämmar immunförsvar via Fc(g)RII.
ADCC (antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet).

Rh-profylax
Vad är typ-II mekanismen vid autoimmun sjukdom?
Antikroppar mot cell/matrixbundna antigen

Autoimmun hemolytisk anemi

Pemfigus vulgaris

Goodpasteurs sjukdom
Vad är typ-IV reaktion vid autoimmun sjukdom?
= T-cells medierad fördröjd överkänslighet

Diabetes typ 1

Rematoid artrit
Vad är typ-III mekanism vid autoimmun sjukdom?
= immunkomplexsjukdom

Kyroglobulinemi

SLE
Vilka effektorfunktioner har IgA?
Skyddar slemhinnor

Skyddar nyfödda genom bröstmjölk


Är en monomer i serum

Dimer med J-kedja i serum

Dimer med J-kedja & sekretorisk komponent i sekret.
Sekretoriska komponenten skyddar från nedbrytning i slemhinnorna
Vilka tester kan göras vid celiaki?
Anti-gliadin (gliadin=ett glutenprotein), IgA - främst användbart hos barn

Anti-deaminerat gliadin, IgA

Anti-transglutaminas, IgA (hög specifisitet & sensitivitet)


Kan inte användas vid IgA-brist -> IgG istället

Är antikropparna ett bifenomen?
Vad är immunologisk typ-V reaktion?
= antikropp mot TSH-receptorn

Kan vara stimulerande
-> ökad T4 produktion

Eller inhiberande
-> minskad T4 produktion
Vad är immunologisk typ-III reaktion?
Immunkomplex avlagras i hud, leder, njurar & lungor
-> inflammation

Tex: allergisk alveolit, immunkomplex-sjd (SLE)
Vad är immunologisk typ-II reaktion?
Antikropp riktad mot cellbundet antigen

-> fagocytos eller ADCC (antibodydependent cell-mediated cytotoxicity

Ex: autoimmun hemolytisk anemi
Vilka olika typer av inflammation finns?
Serös inflammation:
Vätskande, oftast ickebakteriell. Organiseras sällan
Ex: brännblåsa

Fibrinös inflammation:
Innehåller fibrinogen. Lokaliserad i kroppens hålrum. Kan ge organiserad bindväv.
Ex: perikardit, pleurit, pneumoni

Purulent/suppurativ inflammation:
Pyogena bakterier. Ex. Appendicit

Hemorrhagisk inflammation:
Blod i fibrinös/suppurativt exudat.
Ex: hemorrhagisk perikardit

Ulcererande inflammation:
Lokal inflammatorisk nekros i slemhinna.
Ex: magsår
Vilka effekter har antimikrobiella peptider på bakterier?
Inhiberar cellväggssyntesen

Ändrar cytoplasmamembranet
(inhiberar septumformationen)

Aktiverar autolysin

Binder till DNA

Inhiberar DNA, RNA & proteinsyntes

Inhiberar enzymaktivitet

Elektrostatisk attraktion ->bildar porer
Vilka är de viktigaste mediatorerna för feber vid inflammation?
IL-1

TNFa

Prostaglandiner
Hur kan antikroppar ha så stor diversitet?
Hur rearrangeras de?
85x4 olika genetiska kombinationer i generna

Ett genrearrangemang görs per celldelning

1: D->J (tung kedja)
2: V->DJ (tung kedja)
3: V->J (kappa kedja)
4: V->J (lambda kedja)
Hur skapas antibody diversity?
Många olika herm-line gener (VDJ)

Kombination av olika VDJ

association av olika tunga & lätta kedjor

Junctional diversity (inexakt hopfogning VJD)

P-region nukleotid addition (P-addition)

N-region nukleotid addition (N-addition)

Somatisk hypermutation
Ge exempel på graderingssystem för cancer
Prostatacancer: Gleason grade
Tillväxtmönster
Tumörarkitektur

Bröstcancer: Elston-Ellis grade
1 Körtelbildning
2 Cellatypi
3 Mitoser

Hjärntumörer (gliom): Låg till höggradig malignitet (grad 1-4)
1 cellatypi
2 nekroser
3 kärlmönster
4 mitoser
Hur medieras positiv & negativ costimulering hos T-celler?
CD28 mediterar positiv costimulering & finns på både aktiverande & vilande T-celler

CTLA har negativ costimulans & finns bara på aktiverade T-celler
Vilka celler tar sig till en inflammation och när tar de sig dit?
Neutrofiler
Dominerar 1-24h (vid pseudomonas-infektion längre)

Trombocyter
Passivt. Ingen kemotaxi

Monocyter
Varaktigt inflöde 24-38h

T-celler
Typ-IV hypersensitivitet. Virusinfektion

Plasmaceller
Virusinfektion. Ex: akut hepatit

Eosinofiler
Parasitinfektioner, astma
Hur induceras feber vid en akut inflammation?
IL-1, TNFa & IL-6 inducerar feber via hypothalamus


Prostaglandiner (PGE2) medierar via vasomotorcenter & sympatiska nervsystemet. Vasokonstriktion - minskad värmeförlust

Balanseras av negativ feedback från hypofysen via adrenocorticotropt hormon (ACTH)
Hur påverkar feber inflammationsprocessen?
Höjd temperatur 37-42*C ökar produktionen av cytokiner (TNFa, IL-6, IL-6)

Ökad rekrytering av lymfocyter till lymfkörtlar via ökad ICAM-1 & CCL21 expression

Ökade mängder av cirkulerande neutrofiler (2-4x) (beror på G-CSF)

Minskad tillväxt av bakterier & virus

Ökad överlevnad i djurmodeller
Hur kan diabetes leda till arterioskleros?
Kronisk hyperglykemi leder till att glykerade proteiner ansamlas i blodet.
Dessa aktiverar receptorer på endotel vilket ökar den vaskulära permeabiliteten.

Makrofager infiltrerar
Ökad oxidation av makrofager
Proliferation av glatta muskelceller
Utsöndring av cytokiner, IL-1, TNFa
Vasokonstriktion
Aktivering av koagulation
Vad är Al-amyloidos?
Immunoglobulin light chain
= primär & myelomassocierad amyloidis

Primärt en plasmacellssjukdom, klonal expansion

Monoklonal lätt immunglobulinkedja

Ytterst varierande manifestation:
hjärta, lever, njure, nerver, hud mm

Behandling med melfalan + prednisolon eller perifer stamcellstransplantation
Vad är AA-amyloidos?
Tidigare namn: sekundär amyloidos

Systemisk sjukdom m amyloidinlagringar i alla organ utom hjärnan

Symptomatisk särskilt från njurar m njurinsufficiens somvanlig dödsorsak

Komplikation till kroniska inflammatoriska sjukdommar

Castlemans sjukdom

Troligen minskande prevalens i väst
Vilken funktion har antimikrobiella peptider?
Det primära skyddet i form av molekyler sekreterade av Panethceller är alfa-defensiner som också är kända som cryptidiner

Panethceller stimuleras till defensin-sekretion när de kommer i kontakt med bakterier, eller bakteriella produkter

Det här ger skydd mot bakterier, svamp & vissa virus
Vad är antimikrobiella peptider?
Korta polypeptider

Finns hos allt från bakterier till människor.
Stora mängder hos ryggradsdjur:
External mucosa
Cirkulerande celler: neutrofiler, trombocyter
tarmkanalen (duodenum) Panethceller

Flera funktioner:
Immunomodulerande
Chemotaxi
Angiogenes
Antimikrobiell aktivitet-> primära skyddet mot mikrober.

Hydrofoba, positivt laddade
Vilka strategier har bakterier för att undvika vårdat innate immunsvar?
Epitelceller (barriär):
Tight junctions (degradering, rearrangera cellaktin).
Mucus (mucinaser).
Intraepiteliala lymfocyter (modulera aktivitet).
IgA protes (sekretoriskt IgA proteas).
Antimikrobiska peptider (resistensmekanismer).

Komplement (hindrar aktivering/funktion)

Immunrespons (förhindrar vissa responser):
fagocytos (inhibera, fly).
Host reactive oxygen molecules (scavenging, avgiftificera).
Immunsvar (gömma sig i celler, täcka över sig, variera ytan).
Skada immunsvaret genom toxiner, förstöra vävnad, blodtillförsel.
Hur ser ulcerös kolit ut?
En blödande tjocktarmsinflammation som bara drabbar colon & rectum

Skov

Inflammatoriskt cellinfiltrat i slemhinnan med kryptabcesser & ulcerationer.
Precancerös körteldysplaci kan förekomma
Hur ser Crohns sjukdom ut?
Segmentellt där det finns tydliga gränser mellan sjuka & friska delar.

Ofta är terminala ileum & colorectum drabbade. Men alla delar kan drabbas.

Inflammationen är kronisk & sträcker sig över alla tarmvägglager med förekomst av icke-nekrotiserande granulom & fistlar.

Granulombildning
Vad är TNM-klassificering?
Tumor (T1-T4)

Node (N0/N1-N2)

Metastasis (M0/M1)
Hur ser tumörstadeterna ut för bröstcancer? (TNM)
Tumör
T1< 2cm i diameter
T2 > 2cm i diameter
T3 - tumör växer i bröstkorgsvägg/hud

Noder
N1 - axillära lymfkörtelmetastaser
N2 - metastaser med periglandulär växt

Metastaser
M1 - fjärrmetastaser påvisade
Mx - okänt om fjärrmetastaser
Hur ser coloncancers tumörstadier ut? (TNM)
Tumör
T1 - invaderar submucosa
T2 - invaderar muscularis propria
T3 - invaderar submucosa eller pericolic eller perirectala väggar

Noder
N0 - inga regionala lymfknutmetastaser
N1 - 1-3 metastaser i regionala lymfknutor
N2 >= metastaser i regionala lymfknutor

Metastaser
M0 - inga avlägsna metastaser
M1 - avlägsna metastaser
Mx - okänt
Hur ser urinblåsecancern primärtumörstadium ut? (TNM)
T1 - ytligt invasiv cancer

Ta - papillärt växande cancer

T2-T4 - djupt invasiv cancer
Vilken typ av polarisering finns i immunsvaret?
TH1 -> cellulärt svar. Aktiveringen av:
Makrofager
DTH
IgG2a
IgG3

TH2 -> Humoralt svar. Aktivering av:
Eosinofiler
IgE
IgG1
IgA
(allergi)
Hur induceras Tcells-anergi?
Om en TH-cell binder till MHCII på APC utan att få en 2:a signal i form av tex:
IL-1, IL-6
CD28 / CTLA-4
Sker anergi = paralysering
Vilka stadier har den fetala hematopoesen?
Mesoblastisk fas:
Gulsäcken 3v-3mån
- endotel
- megaloblastisk erytropoes

Hepatisk fas:
Levern fr v6
Mjälte fr v12
- normoblastisk erytropoes HbF
- granulopoes

Myeloisk fas:
Bemärg fr v20
- först granulocytopoes
- sedan erytropoes HbA
- trombocytopoes
Hur diagnostiseras celiaki?
Antitransglutaminas

Anti-gliadin (ffa hos yngre barn)

IgA-antikroppar

IgG-antikroppar undersöks vid IgA-brist
(vanligare vid celiaki)
Chlamydia trachomatis
Allmänt
Obligat intracellulär

Cellvägg:
G +
Peptidoglykananalog
LPS (svag endotoxisk aktivitet)
Major outer membrane protein (MOMP)
- 30% av cellvikt, stabiliserar cellvägg
- viktigt Ag
- >16 serotyper i:
A-C Traktom
D-K sexuellt överförd
L1-L3 lymfgranuloma venerum
Treponema pallidum
Allmänt
G- spiroket som saknar LPS, växer långsamt.
Dör om <4C eller >41,5*C.
Går inte att odla.

Yttre membranproteiner är viktiga för vidhäftning.
Hyaluronidas -> perivaskulär infiltrering.
Undviker fagocytos (täckt av fibronectin)
Värdens immunförsvar förstör vävnad.

Smittar via:
Sex.
Blodtransfusion (screening, dör i kylskåp).
Till barn vid förlossning.
Fostret kan bli smittat efter 4e grav. veckan:
- missfall, prematur födsel, dödsfall, neonatal/latent infektion.
- screening (behandling innan v4).
Neisseria gonorrhoeae (gonokock)
Allmänt
G- aerob diplokock (kaffebönor)

Orsakar gonorré

Endast humanpatogen. Alltid patogen

Virylensfaktorer:
Ingen kapsel
LOS: endotoxin
Pili: vidhäftning
IgA1 proteas: förstör IgA1
Proteiner:
- intracellulär överlevnad
- fast vidhäftning till eucaryota celler
- skyddar ytans proteiner mot bactericida AK
- järnmetabolism

Kan leva intracellulärt
Hur diagnostiseras och behandlas gonorré?
Diagnostik:
Odling: cervix, urethra, svalg, rectum, ögon.
( en känslig &krävande bakterie)
PCR
Kontrollodling efter behandling

Behandling:
Gäller också kontakter & partners

Allmänfarlig sjukdom.
Anmälan & Kontaktspårning obligatorisk.

Signifikant ökning hos kvinnor på senare tid

2010: 842 anmälda fall
278 MSM
326 hetero män
221 kvinnor
67% smittade i Sverige
Bordatella pertussis
Sjukdomsutveckling
I - katarralsstadiet:
Liknar vanlig förkylning.
Hög smittsamhet. 90% av ej immuna -> sjuka

II - kikningsstadiet:
Ökad slemproduktion efter 1-2v.
krampaktiga hostattacker som avslutas m kikning eller kräkning.

III - konvalescensstadiet:
Hostattackerna börjar ge med sig.
Över efter 6v.

Atypiska symptom:
Långdragen svår hosta (v-mån).
Hostattacker utan kikning.
Astma kan misstänkas.
Skolbarn & vuxna.

Komplikationer:
Pneumoni hos 10% av små barn
Vad är effektorfas?
Aktiverade TH1 binder till makrofagers MHCII vilket får T-cellerna att utsöndra IFN(g) som aktiverar makrofagen tillsammans med TH1 membranbundna TNF(b)

Aktiverade makrofager får ökat:
MHCII
TNF- receptorer
syreradikaler
Kväveoxid

TH1 utsöndrar:
IFN(g)
TNF(b)
IL-2
IL-3
IL-8
GM-CSF
MIF
MCP-1
Vilka symptom finns vid njursjukdomar?
Akut nefrit (nefritiskt syndrom):
Hematuri
Måttlig proteinuri
'cylindrar'

Nefrotiskt syndrom:
Läcker protein
Normalt BT
Rubbad lipidomsättning
Ingen hematuri

Kronisk njursvikt
Hur diagnostiseras periciös anemi/atrofisk gastrit?
Antikroppar mot parietalceller
(H+/Na+ ATPase).
90% av patienterna dock ganska låg specificitet för periciös anemi

(anti-intrinsic factor)
Vilka metoder finns för att undersöka material från njurbiopsier?
Ljusmikroskopi m specialfärgningar

Immunfluorescens

Immunhistokemi

Elektronmikroskopi

Molekylärbiologiska studier
Vilka autoimmuna sköldkörtelsjukdomar finns?
Autoimmun tyreoidit/Hashimoto/myxödem

Gravens sjukdom

Addisons sjukdom
Vad är en Lichenoid inflammation?
Lymfocyter i gränsen mellan epidemis & dermis

Hyperkeratos

Förtjockat dermis
Hur diagnostiseras diabetes typ 1?
Öcellsantikroppar

Anti-GAD65

Anti-IA2

(anti-insulin)
Vad är spongiotisk inflammation?
Hyperplastiskt

Tydlig gräns mellan epidermis & dermis

Akantylos
Vilka olika typer av hudcancer finns?
Aktinisk keratos

Skivepitelcancer in situ/invasiv

Basalcellscancer

Melanocytär naevus

Dysplastiskt melanocytärt naevus

Malignt melanom in situ/invasivt
Vad är akantos?
Generell diffus hyperplaci i epidermis
Vad är akantolys?
Desmosomer försvinner
-> luckor mellan cellerna
Vad är spongios
Vätska mellan celler
Vad är parakeratos
Keratinlagret har kvar cellkärnorna
Hur ser antikropparna ut i B-cellens olika utvecklingsstadier?
Pro B-cell:
Ig-(a)/Ig(b)

Pre B-cell:
Surrogate light chain of pre-BCR

immature B-cell
IgM

Mature B-cell
IgD

Alla typerna utom surrogatvarianten finns med vidare i utvecklingen
Vad betyder uttrycket patogenes?
Beskrivning av uppkomst & utveckling av sjukdom.

Patogenes är en direkt konsekvens av sjukdomens etiologi.
Vad betyder begreppet etiologi?
Orsakssamband/kausualitet
Hur sker central tolerans?
T-celler
Sker i thymus

1
Positiv selektion
Bara de T-celler som binder till MHC på epitelet överlever.

2
Negativ selektion
De T-celler som binder till MHC med kroppseget protein dör.
MHC finns på dendritiska celler & makrofager
Vad orsakar myastena gravis & hur diagnostiseras detta?
Antikroppar mot acetylcholinreceptorn

Diagnostisk antikropp
Hur sker perifer tolerans hos CD4+ T-celler?
Anergi:
Brist på costimulering

Apoptos:
Activationinduced celldeath
(Fas & FasL mutationer ger autoimmunitet)

Supression
Treg, CD4+, CD25+ hämmar CD4 & CD8
(mutation av transkriptionsfaktorn Foxp3
-> IPEX = immune dysregulation polyendocrinopati, enteropati, X-linked syndrome)
Hur sker perifer tolerans hos B-celler?
Brist på Tcellshjälp

Anergi:
Bcellerna kan inte vandra till terminala centra
= oskadliggjord

Deletion
Vad händer vid typ-III överkänslighet?
Immunkomplexmedierad

Antikroppar binder till ett lösligt antigen, deponeras i vävnad & aktiverar immunsystemet
(komplement, neutrofiler, lytiska enzymer)

Tev: Systemisk lupus erytematosus SLE
Vilka grundmönster kan ses med ANA?
Homogen ANA

Kornig ANA

anti-centromerantikroppar

Anti-nukleolära antikroppar

(anti-cytoplasmatiska antikroppar)
Vilka är de vanligaste urinvägspatogenerna?
Tarmfloran

Primärpatogener
Kan ge UVI hos individer med normala urinvägar:
Escherichia coli
Staphylococcus saprophyticus

Sekundärpatogener
Är sällan förstagångs UVI hos individ med normala urinvägar
Klebsiella/Enterobacter
Proteus spp
Enterococcer
Pseudomonas aerguinosa
Hur ser labvärden ut vid en virusinfektion?
LPK ^ -> v

Poly < mono

CRP ^ ^ (undantag influenza & enterovirus)
Hur ser labbvärden ut vid septisk chock?
LPK ^ ^ ( v )

Poly > mono ( -> )

CRP ^ ^

TPK V

PK ^
Hur ser labvärden ut vid långdragen inflammation?
LPK ( ^ )

CRP ^

SR ^ ^

TPK ( ^ )
Hur ser labvärden ut vid spridd bakteriellinfektion?
LPK ^ ^

Poly > mono

CRP ^ ^

SR ( ^ )
Vilka effekter har C3a / C5a?
Båda är anaphylatoxiner

Chemotaxin:
Granulocyter
Monocyter

Cellkontakt:
Uppreglering av komplementreceptorer

B & T cellsrespons

Histaminfrisättning:
Kontraktion av glatt muskelatur
Ökad vaskulär permeabilitet

Cytokinfrisättning:
IL-1b
IL-6
IL-8
TNF-a
Hur påverkar cytokiner hematopoesen?
SCF = stamcellsfaktor
Stamcellen utvecklas & förnyas

IL-7
-> T-celler, B-celler

IL-5
-> eusinofiler

IL-11 & thromboprotein
-> megacaryocyter

IL, GM-CSF, IL-6
-> utvecklar common myeloid progenitor
Hur är IL-2 receptorer uppbyggda & var finns de?
Low affinity:
(a) subenhet
Aktiverade CD4+, CD8+, T-celler & B-celler

Intermediate affinity:
(g) & (b) subenheter
NK-celler, vilande T-celler

High affinity:
(g), (b), (a) subenheter
Aktiverade CD4+, CD8+, T-celler & B-celler
Vilka mediatorer har mastceller?
Histamin

Leukotriener & prostaglandiner

Proteaser (chymas, tryptas)

Cytokiner:
Allergi: (IL-3, IL-4, IL-13)
Kemotaxis (IL-8, eotaxin) inflammation

Tillväxtfaktorer (VEGF, FGF)
Hur hamnar peptiderna på MHC-II?
1
MHC-II (a)&(b) binder till 'invariant chain' som blockerar bindning av endogena antigen
2
Förs igenom Golgi
3
'invariant chain' degraderas & lämnar CLIP-fragment
4
Exogena antigen tas upp & degraderas
5
HLA-DM medierar utbyte av CLIP till antigena peptider
6
MHC-II transporteras till plasmamembranet
Hur regleras MHC-uttryck?
CIITA
Transkriptionsfaktorer, barelymfocyte syndrome

Cytokiner
Interferon (g), IL-4

Interferoner kan nedreglera MHC.
CMV (nedreglerar (b)2-mikroglobulin)
Adenovirus 12 (nedreglerar TAP1, TAP2)
Vad är AID (activation-induced cytidine deaminas)?
Ett enzym som är viktigt för somatisk hypermutation & class-switch

Cytosin -> uracil i mRNA (via deamination)
-> ändrad proteinkod

Bara tunga kedjor kan göra class-switch då det behövs något att klippa bort
Vilka 'GO'-signaler finns för akut inflammation?
Histamin & PAF från mastceller

Substans-P från sensoriska nervceller

Heatshock-proteiner, HMGB1 läckage från skadade celler

Endotoxin (LPS) från bakterier
Hur påverkas endotelceller av de olika frisatta ämnena under en inflammation?
IL-1, TNFa & chemokiner aktiverar endotel & inducerar selektiner, ICAM & V-CAM

P-selektin i Weibel-Palade bodies kommer först på ytan

Sekretion av NO, prostacykliner, chemokiner, PAF

Tight-junction släpper & endotel kontraheras
Vad utsöndras från en mastcell?
Granula mediatorer:
Histamin
Proteaser
Proteoglykaner
TNFa

Lipidmetaboliter:
Leukotriener
Prostaglandiner

Cytokiner
Chemokiner
Vad händer vid en infektion av gramnegativa bakterier?
LPS från levern dimeriserar med LPB & aktiverar monoblaster till monocyter genom att binda till CD14
Vilka är de viktiga mediatorerna för akutfasproteiner vid akut inflammation?
IL-1
IL-6
TNFa
Vilka är de viktigaste mediatorerna för neutrofil kemotaxi vid akut inflammation?
IL-8
C5a
LTB4
Fibronectinfragment
Vilka är de viktigaste mediatorerna för neutrofil adhesion vid akut inflammation?
IL-1
TNFa
PAF
Vilka är mediatorerna för vasodilatation vid akut inflammation?
Histamin
PGE2
PAF
Bradykinin
NO
Prostacyklin
Vilka är de viktigaste mediatorerna för vaskulär permeabilitet vid akut inflammation?
Histamin
PAF
VEG
C3a
C5a
Vad är familjär amyloidotisk polyneuropati (FAP)?
Transthyretinmutation

2/3 insjuknar efter 50. Fler män (1,3:1)

anlagsbärare vanliga i Norrbotten men penetrationen är låg

Obehandlad dödlig inom 10-15 år

Behandlas m levertransplantation
Vilket läge har proteinaggregat vid proteinkonformationssjukdomar?
Intranukleära:
Huntingtons sjukdom

Intracytoplasmatiska:
Neurofibrillary tangles
Katarakt

Extracellulära:
Amyloid (alla typer)
Light chain deposition disease
Hur sker amyloid diagnostik?
A
Organ där det finns symptom
Lever, njure, hud

B
Vävnad där amyloid brukar finnas vid Systemisk amyloidos
Rectum (gingiva, tunntarm, ventrikel..)
Subcutis (abdomen)

Bestämning av amyloidtyp:
Immunhistokemi
Masspektrometri
Vilka är de tumörstimulerande inflammatoriska cellerna?
Makrofager
Mastceller
Neutrofiler
B-celler
T-celler
Vad är myelom?
Sjuka plasmaceller signalerar till osteoklaster som bryter ner ben och banar väg för plasmacellerna

Ger skört skelett -> risk för spontana frakturer

Plasmacellerna gör icke fungerande immunglobuliner -> bl.a. ökad risk för njursvikt
Vad är akuta leukemier?
Omogna celler - blaster - delar sig ohämmat & kommer att dominera benmärgen

Vanlig produktion & utmognad av de olika blodkropparna trängs undan

Ger brist på neutrofiler granulocyter, erytrocyter & trombocyter
-> patienten blir infektionskänslig, trött & blödningsbenägen
Vad är aplastisk anemi?
Vanligen en autoimmun sjukdom som angriper stamceller.
Läkemedel kan ge likartad bild.

Ger kraftigt nedsatt produktion av normala celler i benmärgen

Ger brist på neutrofila granulocyter, erytrocyter & trombocyter.
-> patienten blir infektionskänslig, trött & blödningsbenägen
Vad reglerar tidig T-cellsutveckling?
Notch-1 / Notch-1 ligand

IL-7 / IL-7R
Vilken funktion har CD8+ cytotoxiska T-celler?
Deras TcR känner igen & binder till
MHCI + peptid.

Dödar infekterade målceller genom frisättning av cytokiner (perforiner & granzymer)

Producerar främst cytokinerna:
IFN-g
TNF-b
Men också:
IL-2
IL-10
IL-17
Vad är skillnaden mellan direkt alloigenkänning & indirekt alloigenkänning?
Direkt alloigenkänning:
CD8+ känner igen MHCI på främmande celler.
CD4+ känner igen MHCII på främmande celler.

Allogena MHC(I) kan tas upp och visas fram av APC
-> indirekt alloigenkänning

CD4+ känner igen MHCII på kroppsegna celler som visar upp främmande cellers MHC
Vilken roll har Treg, regulatoriska, suppressiva CD4+, CD25+, Fox3+ T-celler?
Inhiberar proliferationen av andra T-celler via produktion av IL-10 & TGF-b

CD25 binder tillväxtfaktorn IL-2 & Treg svälter på så sätt ut andra T-celler

Inhiberar i experimentella djurstudier utveckling av autoimmuna sjd som:
Inflammatory bowel disease
Allergic encephalitis
Autoimmune diabetes
Vilka specifika cytokiner påverkar stamceller i hematopoesen efter SCF?
IL-3, G-CSF, GM-CSF:
Bildning av CFU-GM = förstadium till granulocyter & monocyter

IL-11, IGF-1:
Bildning av BFU-E ('burstforming unit - erythroid') = ett förstadium till erytrocyter

IL-11
Bildning av CFU-meg-förstadium till megakaryocyter
Hur regleras hematopoesen?
G0-stamcellen rekryteras av stamcellsfaktorn (SCF) som produceras av stromaceller

SCF binder till SCF-R (c-kit), en tyrosinkinasreceptor

SCF reglerar överlevnad, proliferation & differentiering hos stamcellerna

Stamcellen utvecklas till CFU-GEMM ('colony forming unit-granulocyter, erytrocyter, makrofager, megakaryocyter')
Begränsad självreplikation, fortfarande multipotent
Vilka är de olika mognadsstadierna tillhörande erytropoesen?
I benmärgen:
Pro-normoblast 14-19 mikrometer -> normoblast 8-15 mikrometer -> bildning av retikulocyt + erytrocyt

I blodet:
Retikulocyt 7-10 mikrometer -> erytrocyt 7 mikrometer
Vad är granulopoesen?
Balans mellan produktion i BM & granulocytförekomst i vävnader

1,6x10^9/kg/dygn

Mitotisk pool i BM: myeloblast - myelocyt = 6dygn

Icke-mitotisk pool i BM:metamyelocyt - segmentkärnig granulocyt = 6-7dygn, kortare om behovet ökar
Vad är G-CSF? (granulocyt-simulating factor)
Produceras av stromaceller, endotel, neutrofiler

Produktionen stimuleras av TNF, IL-1, GM-CSF, endotoxin

Påverkar både prekursorer & mogna granulocyter:
Minskad apoptos, kortare icke-mitotisk fas, mer migration & fagocytos

Bindning till receptorer -> fosforylering av tyrosinkinaser Jak-1 & Jak-2
Vad är GM-CSF? (granulocyt makrofag-colony simulating factor)
Produceras av endotel, lymfocyter, stromaceller

Finns inte i serum (i motsats till G-CSF)

Ökar produktionen av slutceller i granulopoes, & monocytopoes

Ökar uttryck av adhesionsmolekyler, rörlighet, svar på kemotaxi, fagocytos
Vilka mognadsstadier tillhör granulopoesen?
I benmärgen:
Myeloblast
-> promyeloblast
-> myelocyt
-> metamyelocyt
-> mogna granulocyter

I blodet:
Granulocyt (segmentkärnig, stavkärnig, eosinofil, basofil)
Varför får man nedsatt cellmedierat försvar & vad blir effekten?
= nedsatt T-cells-funktion

Orsakas av:
Läkemedel (högdos steroider, ciklosporin...)
HIV mm

Cellmedierad immunitet ffa viktig för intracellulära agens:
Virus (latenta, disseminerade).
Svamp (pneumocytis, kryptokocker, candida lokalt men ej invasiv infektion).
Intracellulära bakterier (tex mycobakterier, salmonella, listeria, legionella & chlamydia).
Vad är neutropeni?
= lågt antal neutrofila granulocyter

Orsakas av ffa av cytostatika men även av hematologiska sjukdomar, strålning etc.

Neutrofiler patrullerar just under hud/slemhinna.
Vid brist blir det lättare en invasion av ffa normalfloran (hud, tarm, luftvägar)

Oftast bakterier men även candida samt ibland i luftvägar aspergillus (svamp)

Obs! Lite lokalsymptom! (men feber etc)

Man kan också ha nedsatt granulocytfunktion trots normala nivåer pga alkohol, diabetes, kronisk lever eller njursvikt, kronisk steroidbehandling mm
Vilka olika typer av glomerulära skador finns?
Fokal-diffus:
Alla glomeruli är drabbade

Global-segmentell:
Enskilda drabbade glomeruli

Proliferation/cellökning

Scleros/hyalinos
Vilka orsaker finns till akut tubulär nekros (ATN)?
Drabbar proximala tubuli vid ischemi:
Virus.
Toxiskt inkl läkemedel, svamp etc
Vilka metoder finns för provtagning av njurar?
Operativ biopsi

Grovnålsbiopsi

Mellannålsbiopsi

Cytologi
Vad består glomerulos av?
Endotel

Basalmembran

Mesangiecell

Podocyt

Bowmans epitelcell
Vilka allmänna tips finns för ANA-undersökningar?
Homogen/kornig ANA, speciellt i hög titer bör vidareutredas för att karakterisera eventuell bakomliggande sjukdomsassocierad antikropp (görs automatiskt på alla lab)

Tveksam klinisk nytta av att följa ANA-titer

Tveksam klinisk nytta av nivå av specifika bakomliggande antikroppar i de flesta fall
(undantag: anti dsDNA)
Vad är anti-Jo1?
Anti-histidyl transfer RNA syntetas (katalyserar bindning av histidin till tRNA).
Den vanligaste anti-syntetasantikroppen.

30% av PM-patienter har anti-syntetas Antikroppar. Varav 80% är anti Jo1

Cytoplasmatisk färgning eller negativ ANA
Vad är anti-nukleolära antikroppar?
Tre detaljspecificiteter som ej närmare karakteriseras i Sverige

Samtliga nukleolära substanser associerar med Systemisk sekleros

Enbart IIF behövs
Vad är anticentromerantikroppar?
Riktad mot kromosomernas kinetokor

Påvisas vid begränsad kutan SSc.
Sällan vid diffus SSc med engagemang av bålen

De allra flesta med Raynauds syndrome.
163x ökad risk för utveckling av CTD hos Raynaudpatienter om anti-centromer/anti-scl70

Ej SSc-specifikt.
Ses även vid andra diagnoser:
RA, SLE, SS, PBC (10-20%)

Enbart IIF behövs
Vad är anti-Scl70?
Antigenet topoisomeras-1 katalyserar brytning/återligering av DNA.
Förhindrar supercoiling.

associerat med diffus SSc:
Påverkan på:
ansiktshuden, hjärta, njurar, lungfibros & ischemiska fingersår samt m utv av cancer(?)

Sensitivitet 20-40% av SSc-patienter

Hög specificitet för Systemisk skleros!
Vad är anti-Sm?
Ingår i samma biologiska komplex som RNP.
'Alltid' tillsammans med anti-RNP

Hög SLE-specificitet.
Markörantikropp i ACR-kriterierna för SLE
Vad är anti-RNP(anti-U1 snRNP)?
Antigenet (komplex Sm/RNP) har funktion vid RNA-processning

Förekommer vid:
SLE 30%
MCTD 100%

Vid MCTD anti-RNP i hög titer,
enda antikroppen,
ofta anti-70K-reaktivitet

Anti-RNP ej specifik, förutom vid SLE & MCTD även vid RA, myositer, Systemisk skleros, Sjögrenssyndrom

Misstänk anti-RNP vid grovkornig ANA
(i hög titer)!
Vad är anti-SSA/anti-RoII?
Består av 2 delar

SSA ingår i samma antigenkomplex som SSB/La

Anti-SSA + anti-SSB förekommer därför ofta parallellt

Anti-SSA ses inte alltid på HEp-2-celler
('ANA negativ SLE')
Vad är anti-kistonantikroppar?
Läkemedelsinducerat SLE

Procainamid, hydralazin, B-blockad, kinidin (penicillamin, INH, sala)

Sensitivitet procainamid-LE: 84%
(70% 1år innan symptom)

Sensitivitet för icke-läkemedelsinducerad SLE är 70%
-> inte specifikt för läkemedelsutlöst SLE
Vad är anti-DNA antikroppar?
dsDNA/ssDNA (anti ssDNA är ospecifikt)

3 tekniker m olika sensitivitet/specificitet:
Crithidia Luciliae
ELISA
FARR-test

Aktivitetsberoende: speciellt högavida anti-dsDNA antikroppar korrelerar till lupusnefrit

Sensitiviteten är aktivitets & metodberoende 30-70%

Hög specificitet med Crithidia Luciliae & FARR-test

Anti-dsDNA ingår i ACRkriterierna för SLE

IIF på HEp-2 räcker inte.
Fyndet måste konfirmeras:
Misstänkt anti-dsDNA vid hög titrig ANA. fra homogen ANA.
Dock: annat mönster (fra kornigt) utesluter inte på något sätt anti-DNA-antikroppar
Vad är anti-nukleolära antikroppar?
Antikroppar mot nukleolerna:
Områden i cellkärnan där ribosomerna bildas

Antikropparna riktas mot olika antigen.
Alla är dock associerade med sklerodermi
Vad är anti-centromerantikroppar?
Antikroppar mot centromeren-den punkt där kromosomernas båda armar är förenade
Vad betyder kornig ANA?
Mot RNP/RNA-proteinkomplex

Anti-SSA

Anti-SSB

Anti-RNP

Anti-Sm

('ENA' = extraherbara nukleära antigen)
Vad betyder homogen ANA?
Mot DNA/DNAproteinkomplex

Anti-DNA

Anti-histon

Anti-Scl70
Vad är ANA:screening?
Indirekt immunoflourecens


Substrat
HEp-2, råttlever, Crithidia Luciliae

Titer
Grundutspädning. Relevans av titrering?

Sekundärreagens
IgG eller IgG/A/M
Vilka två delar består en ANA-undersökning av?
1
Flourescens-mönster

2
Eventuell påvisad bakomliggande antikropp
Vad står förkortningen ANA för?
Anti-nukleära antikroppar
Vad är Autoimmun polyglandulärt syndrom I & II (APS)?
Ett syndrom där Addison ofta ingår

APS I:
Båda könen, tidig ålder.
Kronisk mucokutan candidiasis
-> hypoparatyroidism
-> Addison

APS II:
Kvinnlig övervikt
Ca 30 år
Addison + diabetes typ I + autoimmun tyroidsjukdom
Vad är TI-antigen?
= tymus-oberoende antigen

TI-1 antigen:
Är mitogena (ex. Lipopolysackarid)
Binder till TLR4 (oberoende av B-cellens specificitet)
Aktiverar specifikt (i låga doser)

TI-2 antigen:
Polysackarider (ex. Bakterieflagellin)
Ej mitogena
Korsbinder mlg
Antigenspecifikt svar, mest IgM
Hur diagnostiseras autoimmun leversjukdom?
Autoimmun hepatit:
Antikroppar mot glattmuskel/SMA, ANA

Primär bilfärd cirros:
Antikroppar mot mitokondrier
(anticentromerantikroppar)

Primär skleroserande kolangit:
(ANA, P-ANCA)
Vad är Pemfigus vulgaris & Bullös pemfigoid?
Pemfigus vulgaris:
Antikroppar mot hudens intercellulärsubstans

Bullös pemfigoid:
Antikroppar mot hudens basalmembran

Både direkt (i huden) & indirekt (i serum)

Syns med immunfluorescens
Vad syns med immunfluorescens vid
SLE?
Dermatitis herpetiformis?
Lineär IgA-dermatit?
SLE:
Lupusband (i hud)

Dermatitis herpetiformis:
IgA-deposition i subepidermala papillspetsar i hudbiopsi + cirkulerande anti-transglutaminas

Lineär IgA-dermatit:
Enbart IgA längs med basalmembranet
Vilka är de primära ANCA-associerade vaskuliterna?
Hur diagnostiseras de?
Wegeners granulomatos:
c-ANCA/anti-proteinas 3/antiPR3'

Mikroskopisk polyangiit & Churg-Strauss syndrom:
p-ANCA/anti-myeloperoxidas/anti-MPO

Goodpastures sjukdom
Antikroppar mot basalmembran i glomeruli/anti-GBM
Hur diagnostiseras autoimmun tyreoidit?
= Hashimoto = Myxödem

Anti-tyreoperoxidas = anti-TPO

(anti-tyreoglobulin)
Hur diagnostiseras Graves sjukdom?
Anti-TSH-receptorstimulerande antikropp
TRAK 95%

Anti-tyreoperoxidas 80%
Hur diagnostiseras Addisons sjukdom?
Antikroppar mot binjurebark
= anti-21-hydroxylas
Vad är antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA, anti-CCP)?
Ny diagnostik vid RA

riktas mot citrullin (deaminerat arginin) i proteiner

60-70% sensitivitet för RA

Hög specificitet! 98%
Vad är reumatism faktor (RF)?
Antikroppar mot Fc-delen av IgG

IgM/G/A-RF

Associerad med erosiv reumatoid artrit (80%)

Kan utvecklas före sjukdomen

Ej RA-specifik. Finns även hos:
SLE
Sjögrens syndrom
Vissa infektionssjukdomar

Del av ett normalt immunsvar (vaccin)
Vad är fosfolipidantikroppssyndrom?
Antifosfolipidantikroppssyndrom=
Upprepade tromboner, trombocytopeni, upprepade missfall

Antifosfolipidantikroppar

Anti-kardiolipin
Anti-B2 glykoprotein 1
Lupus antikoagulans
Vilka har autoimmunitet?
Alla har!
Ex normalt bildas reumatoid faktor vid vaccinering (IgM mot Fc-domänen hos IgG)

Mängden autoantikroppar & andelen antikroppspositiva individer i en normalbefolkning ökar med åldern

Vissa autoantikroppar är inte sjukdomsspecifika
Vad är skillnaden mellan autoimmunitet & autoimmun sjukdom?
Autoimmunitet:
Immunsvar mot kroppsegna antigen

Autoimmun sjukdom:
Immunsvar mot kroppsegna antigen som ger sjukdom

Autoimmunitet kan vara förknippat med autoimmun sjukdom
Vilka är de typiska hudinfektionerna/infestationerna?
Svamp
Virus
Borrelia
Skabb
Demodex folliculorum
Syfilis
Stafylokocker
Vad är naevus?
= begränsad utvecklingsdefekt i huden.
Ofta med excessiv förekomst av en specifik komponent.

= födelsemärke

Oftast används begreppet för begrensad ansamling av melanocyter (naevusceller), dvs melanocytär naevus = pigmentnaevus
Ge exempel på reaktiva mönster i huden
Lichenoid inflammation
Psoriasiform inflammation
Spongiotisk inflammation
Blåsdermatiter
Granulös inflammation
Vaskulit
Vad är psoriasiform inflammation?
Epidermis förtjockas & går ner i tunna strimmor

Förtjockat keratin
Vad är papillomatos?
Typiskt för vårtor
Vad är hyperkeratos?
Förtjockat keratinlager
Vad är pannikulit?
Inflammation i fettet
Vad är dermatit?
Inflammation i dermis
Hur svarar människors immunsystem på virala infektioner?
Stora drag
Tidiga ickespecifikaresponser (timmar):
Toll-like receptors
Cytokiner
NKceller

Immunmodulation & cellmedierat minne (dagar):
CTceller
Makrofager

Humoralt immunsvar:
ADCC
Antikroppar
Antikroppar & komplement
Vad är symptomen vid virala infektioner?
Hopslagna jätteceller
Tryggas av höljeprotein som uttrycks på virusinfekterade celler
Vad är:
polecytemi?
Trombocytepni?
Trombocytos?
Polycytemi:
För många erytrocyter

Trombocytepni:
För få trombocyter

Trombocytosis:
För många trombocyter
Hur ser en trombocyt ut ? Vilka funktioner har de?
Kanalikelsystem = extra ytmembran

Dense tubular system = slutet kanalsystem, kalciumföråd

Granula:
Lysosomer
Deltagranula
Alfagranula

Aktiv ihemostasen vid kärlskada

Glykoproteiner på trombocytens yta är receptorer för adhesionsmolekyler i kärlvägg, plasma mm
Vad är normala Hb & TPK värden?
B-Hb
(kvinnor) 120-150 g/l
(män) 130-170 g/l

TPK
150-350x10^9 /l
Vilka funktioner har makrofager?
Migrerar till vävnad

Ytreceptorer för många slags molekyler & substanser - ligandbindning -> fagocytos:
Fc-del av Ig
Komplement
Mannos (i bakterievägg)
Adhesionsfaktorer
Cytokiner, makroglobulin, transferrin, endotoxin mfl

Lokaliserade makrofager finns i mjälte, lungalveoler, tarm, lever, hjärna, synovia, ben
Vad är en monocyt?
Mononukleär cell i blodet med riklig ofta vakuoliserad cytoplasma

Rörlig. Pseudopodbildning

Diskret granulering:
Lysosomer

Fagocyterar

Aktiveras av nekrotiskt material, inflammation & mikroorganismer
Vad är en mastcells liv & funktion?
Överlever i mån-år

Migrerar direkt till vävnad (finns inte i blod)

Migration styrs av VLA-4 & VCAM-1

Granula innehåller:
Histamin
Hepatit
Proteaser
Chondroitinsulfat

IgE-receptor

Finns ffa subepitelialt i hud, lungor, mag-tarm
Vilka funktioner har basofila granulocyter?
Deltar i specifika inflammatoriska processer:
Allergi
Parasit

Heparin (antikoagulation)

Histamin (vasodilatation)

Speciella granula:
Histamin
Proteaser
Elastaser

Rekryteras till IgE-medierade allergireaktioner
Hur ser en eosinofil granulocyts liv ut?
Migrerar genom interaktion mellan integrin VLA-4 & VCAM-1

Selektiv homing till allergireaktioner eller parasit-infestation

Överlever länge extravasalt

100-500 x fler extravasalt

Eotaxin stimulerar produktion & migration, ev via T-celler
Vilka granula har eosinofila granulocyter?
Specifika:
MBP
ECP
eos PO
eos neurotox

Primära:
C-L kristall

MBP stimulerar histaminfrisättning från basofiler.
Toxiskt för bakterier mm

ECP degranulerar mastceller.
Toxiskt för bakterier, maskar
Vilka funktioner har eosinofila granulocyter?
Degranulering med frigörande av basiska toxiska proteiner
-> apoptos & nekros

Degranulering av basofiler & mastceller
Hur tar sig neutrofila granulocyter ut i vävnaden?
Granulocyter bromsas upp och rullar längs postkapillära venolväggar i inflammerad vävnad

Selektiner åstadkommer adhesion mellan granulocyt & kärlvägg

Granulocyten aktiveras & uttrycker integrin CD11b / CD18 (ligand till ICAM-1)

Kryper ner mellan endotelcellerna
Hur ser neutrofila granulocyters liv ut?
3-4 x 10^9 /l blod
50% axialt i blodströmmen
50% marginellt

6-12h i blodet

Migrerar till vävnaden (1-2 dagar)
Vilka typer av granula har neutrofila granulocyter?
Primära/azurofila:
Elastas
Lysozym
Defensiner
Myeloperoxidas

Sekundära/specifika:
Laktoferrin
Lysozym

Tertiära:
Gelatinas

Sekretorisk vesikel

Vid stimulering fuserar granula med cellmembran/fagocytvakuol
Vilka funktioner har neutrofila granulocyter?
Kemotaxi

Fagocytos

Degranulering

'extracellular traps'
= ett nät av kromatin + serinproteas
Vad är:
leukocytos?
Leukocytopeni?
Leukocytos:
Sjuklig, tillfällig ökning av antalet vita blodkroppar i blodet

Leukocytopeni:
Minskning av de vita blodkropparnas antal i blodet
Vad är B-LPK?
Ett blodprov för vita blodkroppar.
Innehåll:

Granulocyter:
Neutrofila 40-70%
Eosinofila 1-6%
Basofila 0-1%

Lymfocyter 20-45%

Monocyter 4-8%

Enstaka plasmaceller kan förekomma
Hur bryts hemoglobin ner?
Bryts ner i globin & hem

Globin bryts ner till aminosyror

Hem:
Järn tas bort
Porfyrinringen öppnas
-> biliverdin
-> billirubin (fettlösligt).
-> transporteras till levern & konjugeras med glukoronsyra (vattenlösligt)
-> utsöndras med gallan
Vad händer med erytrocyter när de blir gamla?
Livscykel på ca 120 dagar:
Brist på glykolysenxzymer med åldern.
Membranintegritet & osmotiskt tryck försämras.
exponering av nya ytstrukturer.

Mjälten har en filterfunktion, åldrande erytrocyter bryts ner av makrofager i röda pulpan.

Sinusoidernas väggar innehåller porer

Erytrocyter blir med stigande ålder kvar i porerna & bryts ner av makrofager

Alla erytrocyter screenade på 3h
Vilka mekanismer finns för vävnadsskada vid autoimmun sjukdom&
Typ II överkänslighet:
Antikroppsmedierad cytotoxicitet

Typ III överkänslighet:
Immunkomplexmedierad

Typ IV överkänslighet:
Fördröjd överkänslighet DTH (hashimotos thyroidit)

CTL (cytotoxiska T-celler)
Diabetes mellitus

Stimulerande eller inhiberande antikroppar
Graves sjukdom resp myastena gravis
Vilken typ av antigen presenteras av MHC I & MHC II?
MHC klass I:
Endogena antigen (viruspepteder)

MHC klass II:
Exogena antigen (bakterier)
Vilka MHC känns igen av TH-celler resp TC-celler?
TC-celler --- MHC I

TH-celler --- MHC II
Vad är ett annat namn för T-hjälparceller?
CD4+ T-celler
Vad är AIRE?
= Autoimmune regulator

Om man har homozygot mutation leder det till sjukdomen APS1 (autoimmune polyendocrinopathy syndrome typ 1) som drabbar bisköldkörtlar & binjurar (Addison mfl)

Genen inducerar uttryck av kroppsegna proteiner på medullära thymusepitelceller.
Viktigt för den negativa för den negativa selektionen
Vad är central tolerans?
T-celler selekteras i thymus:
Autoreaktiva celler förstörs; negativ selektion

B-celler selekteras i benmärg.
Autoreaktiva celler selekteras bort:
- Clonal deletion (multivalenta Ag).
- Anergisering (lågvalenta Ag).
- autoreaktiva cellers BCR editeras
('light chain editing').
Hur mäter man komplementsfunktion?
Hemolystest

Graden av komplementaktivering följer sjukdomsaktiveringen vid autoimmuna sjukdomar
Vilka principer används vid mätning av komplement?
Kvantifiering av enskilda lösliga komplementfaktorer. Tex:
C3,C4,Faktor B

Kvantifiering av fragment eller aktiveringsprodukt. Tex:
C3d, C5b-9

Kvantifiera funktionen via klassisk eller alternativ väg
Vilka indikationer finns för komplementanalys?
Komplementkonsumption:
Autoimmun immunkomplexsjukdom.
Grad av aktivering vid SLE, urtikariell vaskulit

Komplementbrister:
Ökad infektionskänslighet.
HAÖ-C1INH brist.
Upprepade svåra bakteriella infektioner.
Vad är paroxysmal noctural hemoglobinuri?
(=PNH)
Symptom:
Trombocytepni
Kronisk hemolys
Trombons

Dödsorsak:
Trombons
Vad är HAE?
C1INH-brist

Debuterar tidigt

Autosomalt heterozygot

Prevalens 1:10 000-100 000

20-30% mortalitet utan behandling
Vilka proteiner nedreglerar komplementsystemet?
C1INH:
Lectin pathway
Classical pathway

Convertase inhibitors:
Alternative pathway

CD59:
Terminal sequense (=lysering)
Vilken effekt kan komplementsystemet få vid ischemi/reperfusion?
Attack av komplementsystemet mot endotelceller
Hur sker inflammation?
Komplementsystemet
C3a & C5a aktiverar endotelceller
-> uppreglering av selektiner & integriner

I autoimmuna sjukdomstillstånd aktiveras komplementen av autoantikroppar eller immunkomplex (kan ge vaskulit)
Vilka typer av sjukdommar riskerar man att få om det är fel på alternative pathway?
Bakteriella infektioner som Neisseria, haemophilus & pneumokocker.

Dessa kan vara saknade eller muterade:
Faktor B
Faktor D
Faktor H
Faktor I
C3
Properdin
Vilka typer av sjukdomar riskerar man att få om det är fel på Classical pathway?
Bakteriella infektioner & SLE

dessa kan vara muterade eller skadade:
C1q
C1r
C1s
C4
C2
Vilka typer av sjukdomar riskerar man att få om Lectin pathway är fel?
MBL muterat

Ökad infektionsrisk
Vilka är komplementens viktigaste funktioner?
Att se skillnad på kroppseget & icke kroppseget:
Bakterier, virus, parasiter
Immunkomplex
Artificiella ytor
Apoptotiska celler
Specifikt immunsvar

Ett kaskadsystem

30-40 lösliga protein
Membranbundna protein
Vilken funktion har komplement-proteinet C3?
C3 klyvs till C3a & C3b

C3b binder till cellmembran & faktor B

C3b + B klyver C3 = amplication loop

Efter ett tag lossnar faktor B

Kroppsegna celler har regulatorprotein som hindrar faktor B från att binda till C3b

C3b ökar fagocytos & opsonization
Vad utmärker innate immunity?
Skiljer på kroppseget & icke kroppseget

Alltid aktiverat

Behöver inte & kan inte övas upp

Saknar minne
Vad är GVHD?
Graft vs host disease
Vad är allogenic bone Marcos transplantation?
Höga doser av kemoterapi & helkroppsirradikering
-> antitumöreffekter, immunsupression, myeloablation

Ersätts med normala hematopoetiska celler från donator
Vad är lpilimumab?
En monoklonal antikropp som blockerar negativ immunstimulering vid metastatiskt melanom
Vad är monoklonala antikroppars funktion i cancerbehandling?
Kombineras m cytostatika

Finns mot flera cancertyper sedan -97

Avastin & Rituxan är exempel
Vad är cancervaccin?
Ger en längre överlevnadstid

Strålade tumörceller som inte kan dela sig injiceras
-> aktiverar dendritiska celler
-> CTL aktivering
-> tumördestruktion
Hur kan man stimulera anti-tumör immunitet genom immun-, cell- & genterapi?
Hämma Treg

Immunstimulatorer, gener

Immunceller (T, DC)
Vad är membrane attack complex (MAC)?
Aktiveras av C3b

Består av:
C9
C8
C5b+6+7

Dessa bildar kanaler i cellmembran & orsakar celldöd genom lysering
Vad är properdin?
Stabiliserar C3b + B komplexet i alternative pathway
Vilka celler producerar lösliga komplementprotein?
Hepatocyter!

Dessa bildar komplement om det behövs lokalt:
Monocyter/makrofager
Endotelceller
Epitelceller
Fibroblaster
I vilken ordning aktiveras komplementsystemet?
1 -> 4 -> 2 -> 3 -> 5
Hur delas cancerassocierade gener in i funktionella klasser?
Category I:
Genes that induce cellular proliferation

Category II:
Tumor supressor genes
Inhibitors of cellular proliferation

Category III:
Genes that regulate programmet cell death
Vad är chronic myelogenous leukemia?
Kromosom 9 & 22 byter delar. Detta leder till:

-> extra lång kromosom 9 med Abl/BCR fusiongen vilket är ett tumörspecifikt antigen

-> kromosom 22 blir kortare & heter Philadelphia chromosome
Vilka tumörantigener finns?
Typer
Mutering ger upphov till nya MHC I peptider (alterd selfpeptide)

Inappropriate expression of embryonic gene (onkofetala)

Overexpression of normal protein (Cancertestis differention)
Hur behandlas immundefekter?
Generellt
Ig!!!!

Antibiotika

Cellterapi = blodstamcellstransplantation

Cytokiner:
IL2 (AIDS)
IFN(g) (CGD)

Genterapi:
SCID (ADA, cIL-R(g)-chain)
CGD
Hur utreds en immundefekt vidare?
DNA-sekvensering av kända riskgener

Kvantifiering av T-, B-, NK-celler

Funktionella T-cells tester

Specifika antikroppar - främst pneumokocker

Subklasser av IgG

Granulocyttester (fagocytos, kemotaxi, avdödning)

Avancerade komplementtester

Mannanbindande Lectin (MBL)
Hur utreds en immundefekt inledningsvis?
Anamnes

Upp till 6-8 luftvägsinfektioner/år normalt barn
>3 antibiotika krävande infektioner/år vuxna

Social infektionskänslighet (dagis mm)

Blodprov:
Antal leukocyter
Bestämning av olika leukocyter
IgG, IgA, IgM i serum

Alternativt:
Enkla komplementtester
Allergiprov
HIV-test
Vilka sjukdomar är man extra känslig för om man har IFN-(g)-R defekt?
Tuberkulos

Lepra
Vilka granulocytdefekter finns?
Debuterar som bakterieinfektioner

Medfödd granulocytopnei:
Sällsynt. Dödlig om obehandlad
Benmärgstransplantation

Kronisk granulomatös sjukdom = SGD:
X-linked.
Defekt bakterieavdödning, H2O2-produktion & Cyt-b mutation.
symptom: infektioner m granulombildning.

Sekundär granulocytopnei:
VANLIGASTE IMMUNDEFEKTEN.
orsakas vanligtvis av cytostatikabehandling.
Vilka är de vanligaste kombinerade immundefekterna?
SCID = severe combined immunodeficiency

Ataxia-telangiektasia:
Ataxi, telengiktaser, infektioner & tumörer
Debut vid några års ålder

Wiskott-Aldrich syndrom:
Pojkar CD43= sialoforin defekt = WASP
Infektioner, eksem, trombocytopeni, tumörer (10-20%)
Vad är T-cellsdefekter?
Vad orsakar det?
Infektioner med intracellulära bakterier, Pneumocystis carinii, virus & svamp

Hög dödlighet

Ge inte levande vaccin eller ostrålade blodtransfusioner till patienter med T-cellsdefekter.
-> risk för dödlig GVH (graft vs host)
Kan ej stöta bort främmande T-celler.
Vad är Di George syndrome - 'CATCH 22'?
Deletion av 22q11 ger defekt i anläggning av organ från 3e & 4e gälfickan. Spontan fosterskada, ej ärftlighet.
20-25 per år föds i Sverige, näst vanligaste kromosomrubbningen.

Symptom från:
Thymus (immundefekt)
Parathuroidea (neonatala kramper)
Hjärta
Utseende

Ofta spontan förbättring vid lindriga fall (Nezelof, ärftlighet) annars dör de tidigt
Vad är en övergående Ig-brist?
Hos en del barn kommer IgG-syntesen igång först i 1-2 års åldern & barnet får därför en övergående IgG-brist som kan ge symptom.

Infektionerna kommer först under senare delen av första levnadsåret.
På vilken kromosom sitter de flesta allvarliga immundefekterna?
x-kromosomen
Hur bildas thromboser?
Makrofager utsöndrar koagulationsfaktorer. Tissuefactor blottas också

Aktiverade trombocyter

Fibrinnätverk
Vilken effekt har moderns Ig hos barnet?
Skyddar mot vanliga infektionssjukdomar det första året

Vaccination är därför meningslöst första året
Vad karakteriserar diabetes typ I?
Debut i barndom & tidig ungdom

Tunna

Ketoacidos vanligt

Grav insulinbrist

Antikroppar mot cellöarna

Genetisk predisposition
Hur kan man minska risken för plaque-ruptur?
Ökad stabilitet hos plaquet:
Förminska lipid core
Minska inflammationen i kärlväggen
Förstora fibrous cap

Minska riskfaktorerna:
Minska mekanisk stress
Minska BT
Minska cardiac rate
Minskad ionotropism
Vilka typer av immuncellsdefekter finns?
B-cells

T-cells

Kombinerade immuncellsdefekter
(både T- & B-celler, SCID)

Granulocyter

Komplement

Cytokiner, costimulatorer

Adhesionsmolekyler, HLA
Vilket är vårdat skydd mot intracellulära mekanismer?
Makrofager äter upp bakterier men kan inte avdöda dom.

Bakteriens peptider visas upp på makrofagers yta (HLA) vilket stimulerar TH-celler som passar.

TH-cellen aktiverar makrofagen via cytokinerna IFN(g) & TNF-a

Makrofagen kan då bli mer effektiv & döda de intercellulära bakterierna
Vad är vårat specifika immunförsvar?
Antikroppar (B)
Skyddar främst mot vanliga extracellulära bakterier

Cellulärt immunsvar (T)
Skydd mot intracellulära bakterier, virus, svampar & protozoer
Vilka faktorer är viktiga för infektionsförsvaret?
(Ej immunförsvar)
Genetiska faktorer:
Cellmembransfaktorer

Ålder:
Rubella (1a trimetern)
Polio (värst i vuxen ålder)

Hormoner:
Diabetes

Nutrition:
Svält ger immunbrist

Stress:
Hård träning mindre bra. Kortison hämmar
Vilka steg finns i försvaret mot infektioner & främmande ämnen?
Mekanisk & kemisk barriär:
Hud
Slemhinnor

Medfött immunförsvar:
Inflammation
C'
Cytokiner
Fagocyter

Specifikt immunförsvar
Ig
T-celler
Vilken typ av komplikationer ger diabetes?
Njurskador

Ögonskada - retinopati

Hud - sår

Kärl - arteriosclerosis
Vad karakteriserar diabetes typ II?
Debut hos äldre

Överviktiga

Ovanligt m. Ketoacidos

Insulinresistens, relativ insulinbrist

Polypen nedärvning

Ingen insulit men fokal atrofi & amyloidinlagringar
Vad karakteriserar ett instabilt plaque?
En stor del av plaquet utgörs av lipid core

Stor mängd makrofager

Liten mängd glatta muskelceller
Hur reagerar adipocyter på insulin?
Glukosupptag ^

Lipogenes ^

Lipolys v
Hur reagerar skelettmuskelceller på insulin?
Glukosupptag ^

Glykogensyntes ^

Proteinsyntes v
Hur reagerar leverceller på insulin?
Glukoneogenes v

Glykogensyntes ^

Lipogenes ^
Vilka typer av aneurysm finns?
Atherosclerotiska

Dissekterande - dissektion

Myoctiska

Luetiska (syfilis)

Berry-aneurysm - hjärna

Kongenitala aneurysm
Vilka komplikationer kan atheroscleros ge?
Thrombbildningar

Embolier

Infarkter

Gangrän

Aneurysmbildningar
Vilka mekanismer finns hos läkemedel som förhindrar trombos?
Minska trombocytaggregation

Minska trombocytadhesion

Minska 'thrombus formation'
(fibrinbildning runt trombocyterna)
Vad finns i fibrösa caps (atheroscleros)?
Oxiderat LDL

Makrofager

Kollagen

Lymfocyter

Aktiverade muskelceller
Vilka tillfällen rupturerar plaque?
Fysisk ansträngning

Uppvaknande

Ilska

Psykisk stress
Hur bildas fatty-streak?
LDL invaderar kärlväggen där det oxiderar

Monocyter infiltrerar, omvandlas till makrofager som äter upp LDL

Makrofagerna blir foamcells
Hur kan dyslipidemi leda till atheroscleros?
LDL ^ ( oxiderar innanför endotelet)

Uttryck av adhesionsmolekyler ^

LDL penetration ^

LP capture ^
Hur utvecklas atherosclerotic plaque?
Grade I
Foamcells

Grade II
Fatty streak

Grade III
Extracellular fatty streak

Grade IV
Lipid core

Grade V
Atherosclerotic plaque lipid core embedded in fibrosis

Grade VI
Complicated atherosclerotic plaque (plaque, rupture, thrombosis, hemorrhage)
Hur påverkar tobaksrökning atherosclerosens förlopp?
Endotelcellsskadande

BT-höjande

Ökad trombocytaggregation

Ökad total kolesterolnivå

Mutagen effekt på intimas celler

Ökad fibrinogennivå i endotelcellerna

Minskad prostacyklinnivå i endotelceller ( prostacyklin minskar tendensen till trombocytaggregering)
Vilka typer av lesioner finns vid atherom?
Lipid streak

Atherom-plaque
Vilka teorier finns om vad ett atherom egentligen är?
Atherom som en benige tumör

Destruktiv inflammation
Hur sker modification of extrinsic vulnerability factors?
Normalization of bloodpressure

Decreease in cardiac rythm and mycocardid contractility

Plaque stabilization
Hur minskas riskerna för plaque?
Hyperlipidemi

Rökning

Diabetes

Högt BT
Vilken effekt får en viktminskning på 10%?
30% visceral adipocyt förlust

Minskad insulinkänslighet

Minskad risk för thromboser

Förbättrad endotelfunktion

Färre inflammationsmarkörer
Vilka bevisade riskfaktorer finns vad gäller arterioscleros?
Hyperlipidemi

Hypertension

Kön

Tobak

Familjär historiska-genetiska faktorer

Diabetes mellitus
Vad händer under den asymptomatiska delen av arterioscleros?
Intra- & extracellular accumulation of lipids

Formation of lipid core
Vilka riskfaktorer är möjliga men ej bevisade vid arterioscleros?
Övervikt

Kallt klimat

Mjukt vatten

Infektioner

Stress & personlighetstyp
Vilka typer av arteroskleros finns?
Atheroscleros
Artärer, diskontinuerlig, plaquebildning

Arterioscleros

Mönckebergs scleros
Vad är orsaken till den akuta fasen arterioscleros?
Bildning av fibros som omger lipidkärnan

Tillväxt av plaque

Artheriotrombosis

Plaque rupture
Vilken roll har TGF-B vid sårläkning?
Kemotaktiskt för monocyter

Inducerar kollagen, fibronectin från fibroblaster
Vad är definitionen för arterioscleros?
En förtjockning av kärlväggen med en samtidig degeneration av elastiska fibrer
Vilken funktion har artärers adventitia?
Vaskularisering

Innervering
Hur är aorta uppbyggd?
Lumen

Intima
Ett tunt lager

Media
Ett tjockt muskellager

Adventitia
Ett medeltjockt yttre lager bindväv
Vilken funktion har artärers endotel?
Hemostas vs thrombosis

Vaskulär tonus reglering

Vaskulär premabilitet reglering
Vilken funktion har artärers media?
Tonus
Vilken funktion har PDGF vid sårläkning?
Migration & proliferation av fibroblaster & endotel

Stimulerar kollagensyntes
Vilka tillväxtfaktorer finns vid sårläkning?
PDGF

FGF

TGF-B

VEGF
Hur stor andel av dödsfallen i väst är orsakade av hjärt-kärlsjukdomar?
50%
Vad karakteriserar sekundär sårläkning?
Mer intensiv inflammation

Större mängd granulationsvävnad
(normal arkitektur saknas)

Sårkontraktion viktig
(myofibroblaster)

Leder oftast till ärrbildning
Vilken funktion har VEGF vid sårläkning?
Stimulerar angiogenes

Inducerar endotelcellernas proliferation & migration

Ökar vaskulär permeabilitet
Vad är granulationsvävnad?
Väl vaskulariserad sårvävnad med makrofager, fibroblastproliferation & pågående angiogenes.
Låg mekanisk hållfasthet

Histologiskt:
Spindelliknande fibroblaster (myofibroblaster)
Tät ECM m kollagenfibriller
Kapillärer
Ödem
Vilken funktion har FGF vid sårläkning?
Proliferation av fibroblaster

Migration, proliferation & differentiering av endotel

Induktion av proteaser från fibroblaster & endotel
Vad händer under sårläkningens 2a vecka?
Kollagen (ECM) ackumulation

Fibroblastproliferation

Minskad vaskularisering

Minskat ödem

Differentiering av keratinocyter
Hur sker angiogenes vid kronisk inflammation ut?
Enzymatisk degradation av basalmembran

Migration av endotelceller mot angiogent stimuli

Proliferation av endotelceller

Differentiering av endotelceller & organisation av kapillärer

Kapillärer tillbakabildas - apoptos
Vad händer under sårläkningens 4-7e dygn?
Granulationsvävnad

Angiogenes

Överbryggande kollagenfibriller

Myofibroblaster (sårkontraktion)
Vad händer under sårläkningens första dygn?
Blodkoagylation

Skyddande sårskorpa

Trombocyter

Neutrofiler
Vad händer under sårläkningens 2-3e dygn?
Monocyter ersätter neutrofiler

Epitelceller prolifererar

Fibroblaster migrerar in

Kollagenfibriller i sårkant
Vilka lokala faktorer påverkar sårläkningen?
Förekomst av infektioner

Vaskularisering

Förekomst av främmande kropp
Vilka systematiska faktorer påverkar sårläkningen?
Ålder

Näringsstatus
(speciell proteinbrist, vitamin C brist)

Blodstatus & immunkompetens

Leversvikt (koagulationsfaktorer ned)

Diabetes
Vilka är de viktiga mediatorerna för smärta vid akut inflammation?
Bradykinin

Prostaglandiner
Hur kan man dela in celler efter delningshastighet?
Ge exempel från de olika typerna
Labila celler - ständigt prolifererande:
Ytligt epitel
Lymfoid vävnad

Stabila celler - vilande men kan induceras:
Lever
Njure
Pancreas

Permanenta celler
Har irreversibelt lämnat cellcykeln:
CNS
Skelettmuskel
Myocard
Vilka är de viktiga mediatorerna för vävnadsnekros vid akut inflammation?
Lysosomala proteaser

Lysosomala lipaser

Fria radikaler (ffa från neutrofiler)
Vilka celler bildas från lymfoida progenitorer?
NK-celler

T-cellsprogenitorer:
TH-celler
TC-celler

B-cellsprogenitorer -> B-celler:
Minnesceller
Plasmaceller
Hur yttrar sig en kronisk granulomatös inflammation?
Modifierade monocyter ansamlas

Epiteloida celler (sekretoriska monocyter)

Flerkärniga jätteceller

Förekomst av främmandekropp

En T-cellsmedierad immunreaktion
(IFN-(g), IL-4)
Hur utvecklas arteroscleros?
Skador på kärlendotel kan initiera arteroskleros

Inflammatoriska processer bidrar till bildandet av arterosklerotiska plaque & till risken för trombos

Makrofagen spelar en viktig roll
Vilka celler bildas från myeloida progenitorer?
Dendritiska celler

Granulocyt-monocyt progenitorer:
Neutrofiler
Monocyter -> makrofager

Eosinofila progenitorer:
Eosinofiler

Basofila progenitorer:
Basofiler

Megakaryocyter:
Trambocyter

Erytroida progenitorer:
Erythrocyter
Vilken funktion har TGF-B & DDGF på fibroblaster?
Kronisk inflammation
Fibroblaster:
Utsöndring av proteoglykan & kollagen

Myofibroblaster:
Proliferation & migration
Vilka orsaker till granulom finns?
Mycobakterium tuberculosis

Sarkoidos (okänd etiologi)

Silicos, asbestos
(oorganiska material, metaller, damm)

Främmande kropp

Syfilis (treponema pallidum)
Vilka är de histologiska kännetecknen för kronisk inflammation?
Infiltration av monocyter & lymfocyter

Fibroblastproliferation

Angiogenes

Ödem

Vävnadsdestruktion

Bildning av bindväv (fibros)
Vilken roll har gener vid ulcerös kolit & Crohns?
Konkordansen för Crohns hos:
Monozygota tvillingar: 36%
Dizygota tvillingar: 4%

Konkordans för UC hos monozygota tvillingar: 16%

Etnisk & geografisk variation

UC & Crohns har överlappande & distinkta loci associerade till sjukdomen?
Ge några exempel på kroniska inflammatoriska sjukdomar
Crohns sjukdom

Ulcerös kolit

Arteroskleros
Vad är en inflammation?
Ett proteinkomplex som kan aktiveras av pro-inflammatoriska signaler
(flera olika komplex finns)

En rad kroppsegna 'stress/farosignaler' ex urinsyra-kristaller, extracellulärt ATP, förhöjd glukos vid metabolt syndrom

Även irriterande substanser från omgivningen
Ex kiseldam, asbest, UVB

Finns i makrofager

Aktiverar IL-1B
Vilken funktion har IL-10 & TGF vid kronisk inflammation?
Negativ feedback
Vilken funktion har IL-12?
Kronisk inflammation
Aktiverar T-lymfocyter
Vilken funktion har GM-CSF vid kronisk inflammation?
Stimulerar monocytdifferentiering
Vilken funktion har (g)-IFN vid en kronisk inflammation?
Aktiverar & rekryterar monocyter
Vilka celltyper är viktiga vid en kronisk inflammation?
Monocyter

T-lymfocyter (i viss mån plasmaceller)

Fibroblaster
Vad särskiljer en kronisk från en akut inflammation?
Mer heterogen:
Utveckling beror på orsak

Sjukdomsaktivitet kan gå upp & ner i skov

Mer komplex:
Inflammation och läkning samtidigt

Ökad immunologisk specificitet
Vilken funktion har akutfasproteiner i en akut inflammation?
Skydd mot invaderande mikroorganismer

Begränsar vävnadsskador

Koagulationsfaktorer

Antiinflammatorisk feedback
Vilka faktorer påverkar övergången till kronisk inflammation?
Duration

Lokalisation

Typ av inflammatoriskt agens

Individens blodstatus & immunkompetens

Förekomst av defekter i leukocytfunktion
Vad orsakar en kronisk inflammation?
Akut inflammation som inte läker
Ex pneumoni/lungabscess

Återkommande akuta inflammationer
Ex pyelonefrit
Var finns neutrofiler & vilken typ av funktion har de?
Inflammation
Ca 60% av leukocyterna i blodet

Dominerar vid akut inflammation

Granulerande

Känns igen på den lobulerade kärnan

Kortlivade i cirkulationen (1-2 dagar)
Hur kan direkt initiering av kronisk inflammation ske?
Intracellulära mikroorganismer:
M TBC, M lepra, vissa virus

Främmande kroppar:
Silikos, asbestos

Autoimmuna reaktioner:
Reumatoid artrit
Vad sker vid Lewis tripple response?
Lokal rodnad:
Vasodilaterande mediatorer

Ödem:
Extravasalt läckage

Diffus rödflammighet:
Neuronal reflex

Utförande:
När man rispar huden med en penna frisättet mastceller histamin.
Ett exempel på akut inflammation.
Vad äförändras permeabiliteten vid en inflammation?
Omedelbar, transient ökning (<30 min)

Omedelbar, långvarig ökning (30min-5h-dagar)
Skada på endotel, nekros

Sen, förlängd ökning (top vid 3-5h)
Varför kan fetma leda till nekros?
Fetma kan leda till förhöjda inflammatoriska cytokin-nivåer
Hur sker rekrytering av inflammatoriska celler?
Neutrofiler adhererar till kärlväggen vid inflammation
Vilka systemiska interaktioner finns vid inflammation?
Temperaturreglering:
Cirkulerande IL-1, TNF-a, IL-6 ger feber

Neuronal inflammatorisk 'feedback'

Induktion av akutfasproteiner från lever

Ökning av leukocyter i blod & lymfocyter:
Mobilisering från bl.a. Benmärg
Varför är neutrofiler dominerande bland de rekryterade leukocyterna vid akut inflammation?
Rätt kombination av adhesionsmolekyler & chemokiner

Stor mängd cirkulerande i blodet
(60% av leukocyterna)

Benmärgsreservoar av neutrofiler som kan mobiliseras
Vad händer i terminala centrum?
Dark zone:

1.
Somatisk mutation i proliferation centroblaster

Light zone:
2.
Selektion av högaffinitets celler genom bindning till Ag-Ab komplex
3.
Class switch & mognad till minnes- eller plasmaceller
Vad aktiverar mastceller utifrån?
IgG
IgE
Cytokiner
Chemokiner
Neuropeptider
Trauma
Patogener
Vad bestämmer hur rekryteringen av inflammatoriska celler sker?
Vilka endotelceller som uttrycks på endotelcellerna?

Vilka kemotaktiska faktorer som uttrycks i området

'area code'
Selektin-integrin-chemokin
Hur påverkar mastceller cirkulationen vid en inflammation?
Mastcellen aktiveras (tex av IgE)

MC degranuleras & histamin påverkar påverkar prekapillära sphinctrar & glatt muskulatur

Endotelcellerna aktiveras av TNF-a, IL-1, PAF
Var finns mastcellen & vilken typ av funktion har den?
Inflammation
Finns i all vaskulariserad vävnad
(även hjärnan)

Ofta lokaliserade kring blodkärl, nerver & ytliga epitel

Långlivad sekretorisk cell med många granula (som kan regranulera)

Viktig som 'first line defence'
Vad är ett inflammatoriskt exudat?
Bildas av läckage av plasmaproteiner & inflammatoriska celler som läcker ut i vävnaden

Innehåller:
Vätska, salter, plasmaproteiner, Ig, fibrin, trombocyter & neutrofiler
Vad blir resultatet av det förändrade flödet & permeabiliteten vid en inflammation?
Utflödet större än lymfa + venöst dränage

Ökad viskositet i blodet

Långsammare blodflöde
(kan leda till stas & i värsta fall

Emigration av trombocyter & neutrofiler
Hur förändras det vaskulära flödet vid en inflammation?
Ibland en mycket snabb & transient lokal vasokonstriktion

Vasodilatation - arterioler & prekapillära sfinktrar ger ökad perfusion av kapillärbädden

Ett ökat hydrostatiskt tryck gerextravasalt läckage
Vilka är de 4 inflammatoriska kardinaltecknen?
Rodnad = rubor

Värme = calor

Svullnad = tumor

Smärta = dolor
Vilka orsaker finns till inflammation?
Fysiskt trauma

Kemikalier

Strålning

Värme eller kyla

Mikroorganismer

Immunreaktion

Neoplasier

Främmandekropp
Vad finns det för inflammatoriska sjukdomar?
Allergier & astma

Atopisk dermatit

Autoimmuna sjukdomar (RA, SLE, MS)

Alzheimers

Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns, ulcerös kolit)

Vaskulit

Arterioskleros

Psoriasis
Vilket syfte har en inflammation?
Förgöra, transportera bort eller kapsla in orsaken till inflammationen
Hur definieras en inflammation?
Den lokala processen i en vaskulariserad vävnad som svar på skada, infektion eller immunreaktion
Vilka lymfocyter finns i blod & kan ses i mikroskop?
Små, mogna vilande lymfocyter:
90%
2/3 T 1/3 B
Rund kärna

Stora lymfocyter med granula:
10%
1/2 NK 1/2 T
Rund/oregelbunden kärna
Stora azurofila granula

Större atypiska lymfocyter:
Aktiverade lymfocyter & transformerade lymfocyter
Vad är MHC?
= major histocompatibility complex

HLA = humant MHC
H2 = murint MHC

'transplantationsantigen'

MHC klass I:
På alla kärnförande celler

MHC klass II:
På APC, främst makrofager, dendritiska celler, B-celler
Vad är celiaki?
Överkänslighet mot gluten ger immunreaktion som skadar tarmslemhinnan

Barn:
Typiska - debut efter avvänjning:
diarré, viktnedgång, gnällighet mm

Vuxna:
Ofta diffusa - ganska lite magbesvär, trötthet, blodbrist, småvuxenhet, ospecifika symptom från olika organ
Vad är atopiska sjukdomar?
Orsakas av IgE

Hösnuva

Astma

Atypiskt exem
Urticaria (nässelutslag)
Quinckes ödem

Gastrointestinal allergi

Anafylaxi
Vad är en epitop?
= antigendeterminant
Vad är light chain editing?
Autoreaktiva B-celler som annars skulle selekteras bort kan räddas genom att backa i utvecklingen & ändra på den lätta kedjan
Vad är allelisk exklusion av Ig-gener?
En & samma B-cell uttrycker bara:
en tung kedja (från mor eller far) &
en lätt kedja (från mor eller far)

Resten stängs av
Vad är CDR?
= complimentarity determining regions

= hypervariabla områden på antikropparnas V-regioner
Vilka sjukdommar hör ihop med MHCs utseende?
HLA-B27:
Ankyloserande spondylit/Mb Bechterew.
TNF-a, TNF-b ligger nära på genen

HLA-DR2:
Multiple skleros

HLA-DR4:
reumatid artrit

Inte enda förklaringen
Vad innebär korspresentation?
Exogena antigen hamnar av misstag i ER & kan binda till MHC-I där de inte ska finnas
Hur hamnar peptiderna på MHC-I?
1
Endogent antigen degraderas av proteasom
2
Peptiden transporteras till ER
3
MHC binder Peptiden
4
MHC med bundet protein transporteras till Golgi & vidare till plasmamembranet
Vad är MHC-restriktion?
T-celler känner bara igen antigen (peptider) som presenteras på kroppsegna MHC-molekyler!

T-cellerna är alltså MHC-restrikerade
Vad är Phadiatop?
Ett bra screeningtest för atopi & luftvägsallergener (ej födoämnen)
Vad är kutan vaskulit?
Nekrotiserande vaskulit i små kärl.
Oftast primärt/endast i huden

Immunkomplexmedierad

Typexempel: Henoch-Schönleins purpura.
IgA immunkomplex (typ III)

Urtikariell vaskulit

Ex:
SLE, läkemedel, urtikariell vaskulit, ulcerös kolit, infektion
Vad binder till MHC-II?
Binder peptider från proteiner som degraderas vid endocytos

Kan vara kroppsegna eller främmande proteiner

Kroppsegna proteiner är ofta membranbundna proteiner (Ig, MHC-I)

Inga ankar-positioner (som hos MHC-I) utan bindningen är jämt distribuerad över Peptiden
Vilka funktioner har mastceller?
Allergi
Autoimmunitet
Infektionsförsvar
Tumörförsvar
Sårläkning
Kärlbildning
Varför kan man få en vävnadsskada av immunkomplex? (typ III)
1
Elimineras normalt genom komplement & fagocytos utan vävnadsskada
2
Om det finns en defekt förmåga att cleara IK.
Stora mängder kan också ge symptom hos 'normala' serumsjuka.
Avlagras i njurar, leder, lungor & hud
3
Aktivering av komplement.(C3) ger inflammation.
Kraftig inflammation ger vävnadsskada.
Inflammationen leder till ökad kärlpermeabilitet & ökad avlagring av immunkomplex (IK)

Ex: SLE, allergisk alveolit, vanlig infektionssjukdom
Vilka funktioner har eosinofiler?
Innehåller toxiska ämnen. Bl.a.:
MBP (major basic protein)
ECP (eation eosinophilic protein)

Aktiveras främst av IL-5
Utsöndrar även olika cytokiner & leukotriener

Sannolikt den cell som orsakar vävnadsskada vid allergi

Ej unikt för allergi, ökar även vid infektioner & andra kroniska inflammationer

Skyddar mot parasiter
Vilka är de vanligaste födoämnesallergierna?
Äggvita
Mjölk
Torsk
Vete
Jordnöt
Sojaböna
Hur ska man tolka positiva allergenspecifika IgE-tester?
Inte liktydigt med klinisk allergi

Phadiotopscreening bättre än total-IgE

Vad betyder en positiv Phadiatop?
(blandning av flera allergener):
Visar atopibenägenhet.
Mäter bara vanliga luftvägsallergener. Inte ett bra test för yrkesallergener
Hur undersöker man om patienten har IgE-antigen i serum?
Serum hälls på en platta med fast antigen

Efter inkubationstid & tvätt hälls anti-IgE på plattan

Efter ännu en inkubationstid & tvätt kan man undersöka & se om anti-IgE sitter kvar (och inte bara IgG finns i serum) genom flourocerande antikroppar
Var finns mastceller (& lite allmänt)?
Finns i alla vävnader, speciellt i slemhinnor

Mastceller binder IgE via Fc(e)RI.
Vid allergenkontakt frisätts mediatorer

Frisättning ev även via IgG
Hur utreds allergi?
Anamnes!!!

Pricktest

In vitro tester

provokation
Vilka typer av överkänslighet mot penicillin finns?
1
Infektionen i sig kan ge utslag (vanligt!!)
2
Penicillin kan ge en övergående rash av oklar genes
3
Mer långdragna symptom pga en typ IV reaktion
4
Snabba livshotande symptom pga typ I reaktion (ovanligt)
Vilka typer av immunologiska reaktioner inträffar vid autoimmuna sjukdomar?
Typ:
-2
-3
-4
-5
Varför blir man allergisk?
Arv - multipla gener:
Benägenhet att bilda IgE.
Retbarhet hos mastceller.
Förmåga att bilda IgE mot låga antigenkoncentrationer.

Miljö:
Inomhusmiljö - dålig ventilation, kemikalier, husdjur.
Rökning - ökar totalt & specifikt IgE
Allergenexponering
Bakterieflora

Sjukdomar:
Annan allergi - anlag finns, ökad immuniseringsrisk.
Infektion - ofta debut vid infektion

Flera faktorer samverkar & 'når över en gräns'
Hur regleras IgE?
T-cellsberoende = gott minne

Th2 (IL-4, IL-13) stimulerar syntes
Th1 (TNF-(g)) hämmar syntes

Första årets levnadsförhållanden är viktiga

Små antigendoser ger IgE
Stora antigendoser ger mer IgG kan slå av IgE

Förhöjda IgE-nivåerna är förhöjda vid parasitinfektioner
Vilka egenskaper har IgE?
Uppbyggd av 5 domäner

Binder till receptorer på celler:
Fc(e)RI (mastceller, basofiler. Typ I reaktion)
Fc(e)RII (lymfocyter, monocyter, eosinofiler & trombocyter)

Skydd mot parasiter
Kan man växa ifrån allergi?
Födoämnesallergier försvinner/förbättras ofta vid 3-4 års ålder

Småbarnsastma kan försvinna.
Är ofta infektionsbetingad:
Luftrören blir vidare med åldern.
Färre infektioner m stigande ålder.
Vilka typer av immunologiska reaktioner inträffar vid allergiska reaktioner?
Typ:
-1
-3
-4
Vilka cytokiner frisätts vid många cancerformer?
IL-6
Vad är IgE-förmedlad allergi?
Kanske den vanligaste allergiformen:
Hösnuva
Astma

Huvudkomponenter i reaktionen:
IgE
Allergen
Mastceller
Eosinofiler (+ eventuella andra inflammatoriska celler)
Vilka cytokiner frisätts vid septisk chock?
IL-1, TNF-à frisätts som svar på att endotoxiner binder till TLR på DC eller makrofager
Vad betyder TLR?
Toll-like receptor
Hur hänger IgE-produktionen ihop med IL-4-produktionen?
Högre IL-4 produktion ger ökad IgE-produktion
Vilka orsaker kan det finnas till reaktioner mot födoämnen?
Inga reella

Toxiska reaktioner (alkohol & toxiner)

Överkänslighet:
Ickeimmunologisk (laktasbrist, salicylika, aminer)
Immunologisk (allergi) IgE-orsakad eller annan immunitet
Vilka biologiska förlopp är cytokiner & cytokinreceptorer involverade?
Styr vilka celler som utvecklas & fungerar som viktiga tillväxtfaktorer

Styr akuta inflammatoriska förlopp

Bestämmer vilken typ av immunsvar som ska aktiveras

Några cytokiner orsakar eller är relaterade till specifika sjukdomar

Vissa cytokiner används som läkemedel
Vad är cytokiner & interleukiner?
Cytokiner:
Små proteiner eller glykoproteiner.
Fungerar som budbärare mellan celler & gör att celler kan kommunicera med varandra

Interleukiner:
Många av cytokinerna har ett sådant namn.
Namnet kom ursprungligen av att de utsöndras av en typ av leukocyt & påverkar andra leukocyter
Hur sker extravasation?
Initiering:
1
Selektin (epitel) interagerar med mucin (immuncell) och medierar rolling
2
Chemokiner/chemoattraktanter inducerar ändringar hos immuncellens integriner
3
Integriner binder hårt till ICAM på epitel

Får detta händelseförlopp att starta:
1
Rolling
2
Aktivering
3
Avstannande/adhesion
4
Transendotelial migrering
Vad är skillnaden mellan polyclonala & monoklonala antikroppar?
Polyclonala antikroppar är blandade & kommer från serum

Monoklonala antikroppar är av bara en typ & tas fram genom att hybridisera plasmaceller & cancerceller som sedan bildar en blandad antikroppsfabrik.
Varje cell läggs för sig & de bildar stammar med bara en antikropp.

Antikroppar & immuncellens fås när man immuniserar ett försöksdjur med antigen
Hur utsöndras IgA?
I (tarmen tex) tar sig plasmaceller från organiserade lymffolliklar (peyerska plaque tex) där de utsöndrar IgA som dimeriserar

De dimeriserade IgA-molekylerna binder till poly-Ig-receptorer & tas in genom endocytos & utsöndras på lumen-sidan av epitelet med poly-Ig-receptorn som nu heter sekretorisk komponent
Vad krävs för att C1q ska aktiveras av IgM eller IgG?
IgM ska binda till antigen

IgG korsbinder till samma antigen
Hur ser det specifika toleransminnet ut?
1*Ag (primär respons):
Ganska lång tid till svar
Mycket IgM (relativt sett)
Lite IgG kommer mot slutet

2*Ag (sekundär respons)
Snabbt svar
Mycket större totalt svar
Mindre IgM
Väldigt mycket IgG
Vilka är de monomera antikropparna?
IgG
Liten, ledad

IgD
Mellanstor

IgE
Stor
Vilka är de dimera antikropparna?
IgA
J-kedja
Vilka är de pentamera antikropparna?
IgM
Disulfidbryggor, J-kedja
Vad är ett immunkomplex?
Antigen & antikropp
Hur svarar mast-celler på antikroppar?
När IgE korsbinder till samma allergen sker degranulering & frisättning av tex histamin

IgE är bundet till mastcellen
Vad är Rh-profylax?
För att förebygga Rh-immunisering hos mamman injiceras hon med färdiga IgG-antikroppar inom 72h efter förlossningen

Dessa hämmar hennes förmåga att producera egna

Oftast blir det ingen Rh-immunisering om detta görs
Vad är Rh-immunisering?
Om en kvinna (Rh-) bär ett Rh+ foster kan fostrets Rh+erytrocyter hamna i kvinnans cirkulation (under graviditeten eller förlossningen)

Hennes immunförsvar producerar då IgG anti-Rh som kan överföras via placentan till fostret som då får hemolytisk sjukdom när erytrocyter förstörs vid efterföljande graviditeten
Vad är en Fc-receptor?
Binder till Fc-regionen på antikroppar

Det finns många olika med liknande uppbyggnad men olika affinitet
Vilka mänskliga IgG-klasser finns?
IgG1

IgG2

IgG3

IgG4
Aktiverar inte komplement
Hur rekryteras makrofager & antimikrobiella substanser från blod till vävnad?
1
Vävnadsskada orsakar en frisättning av vasoaktiverande & kemotaktiska faktorer somtriggar ett lokalt ökat blodflöde & kapillär permeabilitet
2
Ett ökat inflöde av vätska &.celler
3
Fagocyter migrerar till området genom kemotaxi
4
Fagocyter & antimikrobiella substanser förstör bakterien
Vad är PRR & PAMP?
PRR =
Pattern recognition receptors
Finns på tex makrofager & DC

PAMP =
pathogen-associerad molekylära patterns.
Finns på tex bakterier & är proteiner, lipider eller socker

PRR känner igen PAMP
Hur aktiverar innate immunsystemet det adaptiva immunsvaret?
Dendritiska cellers PRRs känner igen PAMPs

Mikroba antigen visas upp på MHC klass I & II

Dendritiska celler migrerar till lymfknutor

Antigenpresentation & costimulering mobiliserar det adaptiva immunsvaret
(T-celler)
Vilken antikropp tar sig över placentan & hur går det till?
IgG

Fostret har 150% av konc hos mamman

3v halveringstid

FcRn heter receptorn som transporterar IgG över placentan

FcRn skyddar också IgG från nedbrytning
Vilka receptorer har TH- & TC-celler?
Vilka funktioner har cellerna?
TH-celler:
TCR -
CD4 - hjälper B-cellerna producerar Ak, hjälper cytotoxiska T-celler & utsöndrar cytokiner

TC-celler:
TCR -
CD8 - dödar farliga kroppsegna celler
(tex virusinfekterade eller cancerceller)
Vad är det som detekterar PAMPs?
CELLULÄRA CECEPTORER

LÖSLIGA MOLEKYLER:

Lösliga molekyler:

Antimikrobiella peptider:
Defensiner
Cathelicidiner
Psoriasin
Interferoner

Akutfasproteiner:
C-reaktivt protein (CRP)
Serum amyloid A (SAA)
Fibrinogen
Komplementfaktorer
Mannosbindande protein
Vilka är våra primära & sekundära lymfoida organ?
Vad har dessa för funktioner?
PRIMÄRA LYMFOIDA ORGAN
Här sker hematopoesen = bildandet av leukocyter

Benmärg:
Här bildas alla leukocyter

Thymus:
T-lymfocyter

SEKUNDÄRA LYMFOIDA ORGAN
Möte mellan immunceller & antigen

Lymfkörtlar

Mjälte

Tonsiller

Peyerska plaque
Vilka funktioner har NK-celler?
Storagranulära lymfocyter (5% av perifera lymfocyter)

Känner Igen tumörceller (abnorma antigen)

Känner igen virusinfekterade celler (abnorma antigen)

INF-(g) -> aktivering av DC, makrofager, Th

TNP-a -> aktivering av DC

Har två sätt att känna igen främmande strukturer:
1
Snabb NK-receptormedierad igenkänning
2
Via antikroppsmedierad cytotoxicitet (ADCC)
Vilka dendritiska celler finns & var finns de?
Langerhans DC:
Lymfknutor

Interstitiella DC:
Lymfknutor
Mjälten

Monocyte derrived DC

Plasmocytoid derrived DC:
Sällsynt men producerar enorma mängder interferon-a
Vilka celler ingår i det medfödda immunsvaret?
Neutrofiler

Makrofager

Dendritiska celler

Naturliga mördarceller (NK)
Hur går fagocytos till?
1
Bakterien fäster på cellmenbranet & omsluts av pseudopodier
2
Bakterien omsluts helt & befinner sig i en fagosom
3
Fagosomen fuserar med en lysosom
4
Lysosomala enzym bryter ner bakterien
5
Restprodukter utsöndras från fagocyten

Om det är en makrofag visas restprodukter upp på MHC klass-II
Vilka typer av neurodegenerativa sjukdomar finns?
Secondary tauopathy:
Alzheimer's

Primary tauopathy:
Cortikal
Subcortikal

Synucelinopathy:
Cortikal
Subcortikal

'Trinucleotide repeat disorders'
Vilka typer av Synucleinopathier finns?
Cortikala:
Demens med 'Lewy bodies'

Subkortikala:
Parkinson's disease
Multisystem atrophy
Autonomic failure
Vilka G+ stavar finns?
Erysipelothrix rhusiopathiae (aerob)

Listeria monocytogenes (aerob)

Bacillus ceres (fakultativt anaerob)
Lactobacillus (fakultativt anaerob)

Corynebakterium diphterie (aerob)

Clostridium sp (anaerob)
Vilka G- kocker finns?
Meningokocker (aeroba)

Gonococcer (aeroba)

Moraxella catarrhalis (aerob)
Vilka antibiotika används mot alla grupper?
(G+, G-, aerob & anaerob)
Penicillin + Tazobactam

Karbapenemer
Vilka antibiotika används mot både G+ & G- anaerober?
Metronidazol

Klindamycin
Vilkasyrefasta G+ bakterier finns?
Mycobakterier
Vilka antibiotika används mot aeroba G-?
Cefalosporiner

Fluorokinoloner

Aminoglykosider
Vilka antibiotika används mot aeroba G+?
Penicillin V & G

Klindamycin
Vilka antibiotika används mot både aeroba & anaeroba G+
Vankomycin
Vilka övriga (inte kocker eller stavar) G- bakterier finns?
Mycoplasma (färgas ej)

Spiroketer:
Borrelia burgdorferi
Treponema pallidum
Vilka kocker finns?
Stafylokocker (fakultativt anaeroba)

Streptococcer (aeroba)

Enterococcer (fakultativt anaeroba)
Vilka G+ stavar finns?
Helicobacter pylori
Bacteroides fragilis
Haemophilus influenzae
Bordatella pertussis
Legionella
Pasteurella multiocida
Pseudomonas aerguinosa
Salmonella
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Yersinia
Proteus
Shigella
Vibro cholerae
Francisella tularensis
Camphylobacter
Vilka typer av immunomodulerande taktiker har patogen?
Immunosuppression:
Oförmåga att starta korrekt immunsvar (anergi)
Medierad av superantigen-sekretion (Map (MHC klass II analog protein) & protein A)

1
Protein A: binder Vh3 region hos IgM, A, E
-> verkar som superantigen för B-celle-> proliferation, depolarisation & apoptos

2
Map: binder Tcells-receptorer & inhiberar aktivering

3
Superantigen: överaktivering & förbrukning av T-celler
Vad orsakar akuta variga (purulenta/suppurativa) inflammationer?
Pyogena bakterier:
Streptococcus, staphylococcus
Pseudomonas
Pneumococcus, meningococcus
Hemophilus, Klebsiella
Hur undviker bakterier immunförsvaret?
De täcker sin yta med värdens protein

Antigenic variation of surface structures, eg pilis (pilE/S hos Nisseria gonorrhoeae)

Undviker fagocytos & komplementaktivering.
Kapslarminskar komplementaktivering & fagocytos eftersom det täcker ytproteinerna
Hur fungerar bakteriers adhesion?
Adhesiner binder till specifika molekyler på cellytan & bidrar till vävnadsspecifitet:
Pili (långa, tjocka)
Fimbrier (korta tunna)
Hur kan bakterier invadera värdceller?
Upptag av fagocyter

Inducerar upptag hus icke-fagocyter (epitel)
Tex salmonella
Invasin stimulerar detta
Hur överlever bakterier innuti fagocyter?
Inhiberar fusion mellan fagosom & lysosom (salmonella & mycobakteria)

Förhindrar försurning av lysosomen
(mycobakteria)

Rymmer från fagosomen
(rikettsia, listeria producerar lytiska enzymer)

Produktion av sammansättningar som dödar/inhiberar fagocyter
(streptococcer producerar leukocidiner & hemolysiner)
Vad är oxidative burst?
Sker i neutrofiler, makrofager & monocyter

NADPH + 2O2 <---> NADPH+ + 2O2- + H+

Syntes av NADPH oxideras

Ökad O2 används & snabbare
Pentos-P-väg --> mer NADPH produceras
Hur motverkar bakterier reaktiva syreradikaler?
Bildning av enzymer som förstör reaktiva syreradikaler:

Superoxiddismutas
O2- + 2H+ ---> H2O2

Catalas
2H2O2 ---> 2H2O + O2

Glutathione peroxidas
2GSH + H2O2 ---> GS-SG + 2H2O
Vad är Pan-genom?
Det DNA som delas mellan bakterier
Vad heter och hur fungerar den mekanism som bakterier kan använda sig av för att dela gener?
Horisontell genöverföring

Konjugation (bakteriesex) där en bakterie bygger en rörformad struktur (pilus) & med hjälp av den kopplar ihop sig med en annan bakterie & överför en plasmid

Bara fragment kan överföras
Gener kan överföras mellan arter
Går bara åt ett håll med givare & mottagare
Vilka klasser av transporterbara genetiska element finns?
Insertion sequenses (IS) IS-1:
Element som inte innehåller några andra gener än de som behövs för förflyttning (små)

Sammansatta transposomer (Tn) Tn-10:
Antibiotikaresistens
Element som innehåller andra gener förutom de som behövs för förflyttning. Har ofta IS-element i varje ände
Vad innebär transformation?
Bakterier
Prokaryoters förmåga att fritt kunna ta upp DNA från omgivningen

Envägs överföring av extracellulärt DNA in i en cell --> fenotypisk variation i mottagaren

Givare & mottagare har olika genotyper & fenotyper

Om rekombinationen mellan mottagargenomet & det överförda DNAt sker uppstår en rekombinant fenotyp

Många viktiga patogener är ett naturligt transformerbara
Vad händer vid transformation?
Upptag av DNA:
Ofta inducerat av brist på näring eller svåra tillväxtförhållanden.
Både G+ & G-.
Vissa bakterier som Neisseria tar bara upp DNA som innehåller artspecifika sekvenser.

Rekombination:
Homolog eller icke-homolog
Rec A, rec B & rec C gener

Upptag av DNA är ofta strikt reglerat av mottagaren.
Många proteiner ingår i upptaget.
Vad är en bakteriofag?
Virus som angriper bakterier

Beroende av värdcellen för sin förökning

Består av protein (kapsid) & arvsmassa (vanligen DNA men kan även vara RNA)

Lytiska (virulenta) fager förökar sig i cellen --> lyserar den

Lysogena (temperenta) fager som antingen förökar sig via lytisk växt eller för in DNAt i bakteriens genom & ligger 'tyst' i bakteriecellen. Profag.
Uttrycket av de flesta faggener ar avstängt.
Lysogen bakterie (infekterad bakterie men inga nya fager utsöndras)
Vad är transduktion?
Bakterier
Gener kan föras mellan olika bakterier via fager
Vilket är det allmänna förloppet för bakteriofagförökning?
1
Bakteriofagen fäster till bakterien & injicerar DNA
2
Syntes av fagspecifikt mRNA
3
Replikation av fagDNA börjar & värdDNA bryts ner
4
DNA fyllda virushuvuden utan alla delar bildas
5
Intakta fager bildas
6
Värden lyserar & släpper ut ca 300 nya fager efter 25min
Vad är specialiserad transduktion?
Integrering av lambda kräver korta specifika DNA-sekvenser i bakteriofag & bakterie-kromosom.
Detta innebär att lambda alltid sätts in på samma ställe

Flankerande gener kan packas med faggenomet & förs över till ny värdcell
Vad är generell transduktion?
Förutsättningar:
Kan föra över vilken gen som helst från bakteriegenomet.
Sker ej fullständig nedbrytning av bakteriens DNA
Bakteriofagen kan packa bakterie-DNA i sin kapsid.

Tex bakteriofagerna:
P1 hos E. coli
P22 hos Salmonella

Vissa fager bär på bakterietoxiner
Vad är konjugation?
Envägsöverföring av genetiskt material mellan givare & mottagare i direktkontakt

Del av en kromosom förs in & rekombinerar

Vanligaste mekanismen för överföring av plasmider

Gener som behövs för uppbyggnad av pilus & överföring finns på konjugativa plasmider & gör att de kan spridas mellan bakterier
Vad är en episom?
En plasmid som kan integreras i bakteriens kromosom
Vad är transposerbara genetiska element?
DNA-segment som kan flytta sig från en plats i genomet till en annan

'Slumpvis' förflyttning

Kan inte replikera sig själva

Förflyttning via plats-specifik rekombination.
Transposas
(enzym som specifikt utför rekombination av det transposerbara element)
Vilka är resistensgenerna?
Ansamlas om de ger bakterien en fördel

B-laktamer (x3)
Aminoglykosider (x2)
Trimethoprim
Sulfonamider (x2)
Tetracyklin
Hur sprids vankomycinresistens?
Vad är vankomycin?
Via transposom

En glykopeptid & antibiotikum.
Den sista möjliga utvägen vid livshotande MRSA-infektioner
Vad betyder MRSA?
Methicillinresistenta S. aureus
Vad är VRSA?
Vankomycinresistenta Staphylococcus aureus

2 fall i USA hos diabetespatienter m fotsår.
Hittat i Japan.
Vilka skillnader finns mellan bakteriers uppbyggnad & den hos multicellulära organismer?
Saknar membranomslutna organeller.
Dvs inga:
Mitokondrier/kolroplaster
Cellkärna
ER/golgi
Varför är bakterier små?
Stor yta / volym ger möjlighet till snabbt upptag av näring & syre samt transport i cellen

Viktigt för snabb tillväxt

Vid överskott på näring är det hastigheten som DNA kan kopieras som avgör celldelningshastigheten
Hur ser bakteriekromosomer ut?
Väldigt små men kan variera även inom arten

Generna är tätt packade

Inget resursslöseri ger snabb tillväxt

DNAt är fritt i cellen vilket möjliggör en snabb responstid

Signal -->transkription/translation
--> färdigt protein

Ger möjlighet att klara snabba miljöförändringar
På vilka sätt kan bakterien få nytt DNA?
Transposon

Patogenitets-ö

Fag

Plasmid
Hur grupperas bakterier nu & förr?
Förr:
Morfologi
Infärgning
Metabolism

Nu:
DNA-sekvens
Hur är en G- cellväggar ut?
20% av cellvikten

Tunt peptidoglykan-lager

Inre cellmembran & yttre cellmembran utanför cellväggen

Periplasmatiskt utrymme

LPS
Hur ser en G+ cellvägg ut?
90% av cellvikten

Tjockt peptidoglykan

Ett membran
Hur sker transport in i bakteriecellen?
Gramnegativa bakterier har två membran vilket gör det svårare att ta sig in i cellen

Många antibiotikum tar sig igenom det yttre membranet via porinkanaler

Saknas porinkanalerna kommer inte antibiotikan in

Diffusion över cellväggen
Hur ser bakteriecellväggen ut?
Relativt rigid struktur som ger cellen dess form

Skyddar cellen från att spricka vid osmotisk stress

Består av peptidoglykan som är repeterade byggstenar av n-acetylglukosamin (NAG) &
n-acetylmuraminsyra (NAM) ihopkopplade via peptidbryggor

Peptidsammansättning & tjocklek varierar mellan olika bakteriegrupper
Vilken är cellväggens kemiska sammansättning?
Innehåller alltid murien; en typ av peptidglykan

Peptidoglykan är uppbyggt av 2 aminosyror:
N-acetyl-glukosamin = NAG
N-acetyl-muraminsyra = NAM
4 aminosyror

Cellväggssyntesen är komplex & innehåller flera enzymatiska steg som kan angripas av antibiotika
Hur angriper antibiotika cellväggssyntesen?
Stör syntesen av D-Ala-D-Ala:
Cykloserin
Bacitracin

Hindrar sammankopplingen av NAM-NAG-byggstenarna till peptidoglykankedjor:
Vankomycin

Hindrar korsbindning av peptidoglykankedjorna:
B-laktamer
Vilka funktioner har det yttre membranet hos G-
Skyddar cellen från farliga substanser genom minskad permeabilitet:
Antibiotika
Lysosym

Innehåller lipopolysackarid (endotoxin) som är giftigt för djur & ger antigenvariation
Vad är lipopolysackarid?
Främsta beståndsdelen i det yttre cellmenbranet hos G- & är livsviktiga för dem

Strukturellt viktig då den skyddar mot kemiska/enzymatiska attacker

O-antigenen är den mest variabla delen.
Repetitiva polysackaridkedjor.
Över 160 varianter hos E. coli.

Binder till Toll-like receptor --> starkt immunsvar

Pyrogent
Vilka andra delar innehåller bakteriecellväggar?
G+:
Teikoinsyra som tros stabilisera den tjocka cellväggen & adhesion
Vilka bakterier är utan cellvägg?
Mycoplasma:
M. pneumoniae
M. genitalium

Minsta frilevande bakterierna. Små genom.

Okänsliga för:
B-laktamer
Penicillin
Cefalosporiner

M. pneumoniae ger atypisk pneumoni.
Har specifika adhesionspili, förstör cilierna & stör luftvägarna.
Ger långvarig hosta.
Vilken bakterie har speciell cellvägg & hur ser den ut?
Mycobakterium tuberculosis

En G+ stav som inte färgas på grund av ett yttre lager av olika fettsyror utanför peptidoglykanet.

Mycket komplex cellväggssyntes med många katalytiska steg

Växer väldigt långsamt pga svårighet att ta upp näring & syre

Isonazid & ethambutol är specifika antibiotika som inhiberar mykolsyrasyntesen & uppbyggnaden av cellväggen
Vilka funktioner har bakteriers cytoplasmamembran?
Energiutvinning, membranpotential

Transport in/ut ur cellen

Motilitet, flagellrotation

Koordinering av DNA syntes/celldelning
Vad är fimbrier & vilka funktioner har de?
Hårlika utskott som används för specifik eller generell adhesion

Viktig virulensfaktor
Vad är flageller & vilka funktioner har de?
Ett 'organ' för rörlighet. Kan finnas en eller flera & vara distribuerade på olika sätt

Bakterien kan styra i vilken riktning den ska genom motsols eller medsols flagellrotation

Känns igen av immunförsvaret
Vad är bakteriellt sekretionssystem?
Finns olika typer

Överför en effektor från bakteriecellen till målcellen
Vilka olika typer av bakteriella sekretionssystem finns?
Typ III (flagell-lik):
Toxinöverföring från bakterier till humana celler (Yersinia, Salmonella, Shigella)

Typ IV (pilus-lik):
Toxinöverföring till människor & DNA mellan bakterier

Typ V (långt ytprotein)
Överföring av tillväxthämmande faktorer mellan E. coli

Typ VI (fag-lik)
Överföring av toxin till humana celler & bakterier
Vad är en bakteriell kapsel?
Består av polysackarider (ibland polypeptider) som utsöndras utanför cellen.
Produktionen regleras av miljön.

En äkta kapsel ligger som diskreta lager & omger en cell eller grupp av celler. Syns på platta & i mikroskop
Vad är bakteriekapselns funktioner?
Skydd mot fagocytos (immunceller)

Bindning till ytor

Skydd mot uttorkning

Näringsreserv

Biofilmskomponent
Vilka egenskaper har endosporer?
Vilande 'kryptobiotiska' celler som inte visar tecken på liv.
Särskillt vid brist på vatten.

Flera unika ytterlager:
Exosporium
Spore coat
Cortex
Core wall

Mycket motståndskraftig mot värme, syror, baser, färgning, strålning, desinficering, antibiotika mm

Reaktivering tar 1h & sker när det finns näring i miljön
Vad är en endospor?
En överlevnadsstrategi för bakterier när miljöförhållandena är för dåliga

En vegetativ cell omvandlas till en spor på 6h
Vad är kommensaler?
Ena parten drar nytta, den andra påverkas inte

Ett tillstånd någonstans mellan symbios och parasiterande
Hur utvecklas tarmfloran?
1
Steril tarm vid födseln
2
Kolonisation i oral -> anala riktningen.
Främst från modern (oral, fecal, bröstmjölk)
3
Tarmfloran är etablerad efter 1 mån & ändras relativt lite oavsett diet, livsstil etc
Hur behålls Hemostas hos tarmfloran?
Ytstrukturerna presenteras för det omogna immunsystemet -> tolerans
Hur delas streptokocker in?
a-hemolytiska:
S. pneumoniae

b-hemolytiska:
Grupp A streptokocker
(S. pyogenes)

(g)-hemolytiska
På vilket sätt är bakterier viktiga för vår hälsa?
Utveckling:
Induktion av blodkärlsbildning i tarmen
Genuttryck i epitelceller

Nutrition:
Upptag & processning av näringsämnen

Försvar:
Skydd mot andra obligat patogena mikroorganismer

Immunitet:
Skydd mot allergier & cancer&
Hur påverkar Bacteroides thetaiotaomicron nutritionen?
Kolhydratpolymerer binder till ytan

Mycket av genomet kodar för näringsbindande proteiner & utlokaliserade glykohydrolaser som frigör enkla sockerarter från komplexa kolhydrater

Frigör sockerarter som blir tillgängliga för värden
-> ökad fettvävnad & näringsupptag

Andelen av dessa bakterier minskar med vissa dieter & blir till samma nivåer som hos normalviktiga
Vad är bactericida antibiotika & bakteriostatiska antibiotika?
Bactericida antibiotika :
Avdödar bakterier

Bakteriostatiska antibiotika:
Hämmar bakteriers växt.
Egna försvarsmekanismer behövs för att döda bakterier.

Kan bero på dosen & bakterieart
Hur påverkar normalfloran i tarmen upptag & tillgänglighet av näringsämnen?
Ratio mellan Bacteroides & Firmicuter skiljer sig mellan smala & överkänsliga personer

Bacteroides:
Anaeroba G-
Ovanliga cellmembran/cellväggar

Firmicuter:
Låg-GC, mest G+
Bacillus
Lactobacillus
Lactococcus
Clostridier
Vilken typ av & antagonism finns vid antibiotikakombinationer?
Synergism:
Gemensamma effekten blir bättre än de enskildas effekter räknade ihop.
Penicillin + aminoglykosid
Penicillin + klindamycin

Antagonism:
Preparat motverkar varandra
Kan hända vid kombinationer av bactericida & bakteriostatiska preparat
När används smalt antibakteriellt spektrum vid behandling?
Bättre för normalfloran
Kan vara effektivare mot patogen
Penicillin
När används brett antibakteriellt spektrum vid behandling?
Empirisk behandling vid svåra infektioner:
Okänd orsak
Om möjligt riktas behandlingen senare

Tarminfektioner:
Olika slags aeroba & anaeroba ska täckas

Karbapenemer
Piperacillin + Tazobactam
Kloramfenikol (Toxiskt)
Vilka initialer finns i resistensbenämningssystemet SIR?
SENSITIVE = känslig:
Antibiotikum vid rekommenderad dosering.
Inga resistensmekanismer.

INDETERMINANT = ej säkert bedömbar:
Hög dos av antibiotikum.
Vanlig dos vid UVI.

RESISTENT
Klinisk effekt med antibiotika saknas.
Vad är resistensbestämning med MIC?
= minimal inhibitory concentration

Den minsta koncentrationen som kan hämma bakteriens tillväxt

Golfen standard. Dyr

Antibiotikumet späds i ett flytande eller fast medium & bakterien tillsätts

Den lägsta koncentrationen som hämmar tillväxt av bakterien = MIC

MIC uttrycks i mg/L

Vid behandling vill man uppnå 5-10 ggr MIG-värdet för full effekt
Vad är resistensbestämning med disk-diffusion?
Enklaste & billigaste metoden

Används dagligen på bakteriologiska laboratoriet

Bakterieisolatet stryks ut på en agarplatta

Lappar m. Antibiotika placeras på plattan

Plattan inkuberas i termostat:
Bakterien växer på plattan.
Antibiotika diffunderar ut i agar.

Inhibitionszoner (i mm) runt omkring lapparna kan avläsas dagen efter & jämföras m zonbrytningspunkter (S/I/R)
Vad är resistensbestämning med E-test?
En slags kombination av diskdiffusion & MIC

Bakterieisolatet stryks ut på plattan

E-test-remsa placeras på plattan innan inkubation

Remsan har en gradient av antibiotikum

MIC=det stället på remsan där den elipsformade hämningszonen möter remsan

MIC uttrycks i mg/L

MIC-värdet tolkas oftast enl SIR-systemet

Den vanligaste MIC-metoden på ett kliniskt lab

Används när det är svårt att få påtagliga resultat med diskdiffusion (långsamma bakterier) eller viktigt att veta det exakta MIC-värdet (endokardit), multiresistenta bakterier
Vad utmärker ett bra antibiotikum?
Bakteriocid/bakteriostatisk

Verkar inte på våra celler

Terapeutiskt index (fönster)

Når effektiv koncentration vid infektionen
Vad bestämmer vilket antibiotikum som ska användas?
Brett eller smalt spektrum

Toxicitet / bieffekter

Resistensproblematik

Administration

Kostnad
Vilka fördelar finns med kombinationsbehandling med antibiotika?
Ökat behandlingsspektrum

Högre effekt vid synergism

Minskad risk för mutationer som ger resistens
Hur stor ökad risk är det att få urinvägsinfektion efter antibiotikabehandling för kvinnor?
2,6 - 5,2 ggr högre
Vad krävs för att resistens ska uppkomma?
Antibiotika

Hygien & miljöfaktorer

Genetiska mekanismer:
Mutationer
Överföring av resistensgener

Allt detta ger en överlevnad & spridning
Vilka resistensmekanismer finns?
Inaktivering av antibiotika innan det nått sitt mål (ex b-laktamer)

Ändrad cellmembranpermeabilitet (ta bort kanaler)

Antibiotika pumpas aktivt ut ur cellen (efflux-pumpar) ger ofta multiresistens

Förändring av målet (medför ofta försämrad funktion)

En förvärvad alternativ metabol funktion som ersätter den som hämmas

Saknar målet ('medfött')
Vad är ESBL?
= extended spectrum b-lactamase

Antibiotika resistens

B-laktamaser som kan hydrolysera de flesta b-laktamaseresistens i G- bakterier
Hur ska vi hantera multiresistenta stammar?
1
Andra & tredjehandsalternativ av antibiotika
2
Nya antibiotika
3
'återupplivning' av gamla antibiotika
4
Ökad dos (fler studier behövs)
5
Kombinationsterapi (fler studier behövs)
Varför kan kombinationsterapi fungera som behandling mot i övrigt resistenta stammar?
Om resistensen inte är fullständig kan en kombination av olika antibiotika som delvis fungerar ge en tillräcklig effekt för att bota.

Kombinationer av olika klasser av antibiotika kan ge oväntade synergieffekter
UVI
Typer & riskgrupper
Öppenvård:
Cystit 2% av alla diagnoser
Pyelonefrit 0,13%
Kvinnor 3/4

Vårdrelaterade:
Vanligaste Vårdrelaterade infektionen

Cystit:
Täta trängningar
Sveda i urinröret
Värk över urinblåsan

Bakterier vandrar upp genom urinröret till urinblåsan, njurbäckenet
Hur diagnostiseras en UVI?
Urinodling:
Mittstråleurin
Blåspunktion
Engångskateterisering

Asymptomatisk bakteriuri:
Vanligt m bakteriuri utan symptom.
Screening & behandling under graviditet.

Kvantitativ urinodling + tresistensbestämning:
UVI hos män & barn (komplicerade)
UVI/ABU hos gravida (komplicerade)
Pyelonefrit/febril UVI
Terapisvikt
Recidiverande eller vårdrelaterad UVI
Vilken form har viruskapslar & vad består de av?
Icosahedral symmetri eller helical symmetri

Består av protein
Hur ser det hierarkiska systemet ut för virus?
Virales (order)
Viridae (familj)
Virus (genus)
Virus (strain/type)

Det finns ingen gemensam anfader som går att spåra (inga ribosomer)

Den här virusklassifikationen visar inte på släktskap
Vilka typer av virus är dsDNA-virus?
Herpesvirus
Adenovirus
Papillomavirus
Poxvirus
Polyomvirus
Vilka typer av virus är ssDNA?
Parvovirus

Circovirus
Hur tas influenzavirus upp via endocytos?
Binder silic Silic acid receptor

En clathrinklädd grop bildas

En endosom bildas

Virusets hölje fuserar med endosommembranet
Hur ser den virala infektionscykeln ut?
1
Binder till specifika cellytereceprorer
2
Penetrerar cellmenbranet
3
'uncoating' viruspartiklar
4
Viralt genuttryck & genomreplikation
5
Uppbyggnad av nya viruspartiklar
6
Frisättning av virus genom 'avkoppling eller lysering'
Hur räknas incidens ut?
Incidens =
Attackrate in a population during a delfiner timeperiod

Attackrate = C/P = (S/P)(I/S)(C/I)

C = cases
I = infections
S = susceptibles (de som kan bli sjuka)
P = population
Hur sker fusion av virushölje & plasmamembran?
Bindning till cellytereceptorn via receptorbindande protein leder till konformationsändring hos 'fusion protein' & en hydrofob peptid penetrerar cellmenbranet & initierar fusering
Vilka olika sätt har virus att ta sig in i celler?
Clathrinmedierad endocytos

Caveolinmedierad endocytos

Varken clathrin- eller caveolinmedierad endocytos


(Förflyttas längs tubuli inne i cellen)
Vilka olika sätt har virus att ta sig ut ur celler?
Fusion

Lysering

Permeabilitet
Hur frisätts höljebärande virus?
Avknoppning:
Får med sig hölje från cellmembranet vilket är täckt av virusprotein

Transporteras ut i vesikel från Golgi
Vad står CPE för?
= cytopathic effect

Den synbara effekten på celler vid virala infektioner

Kan observeras i mikroskop:
Syncytium
Negri body
Vilka cytoplasmiska effekter inträffar vid virala infektioner?
Ändring av cellens signaltransduktion

Kapning av det cellulära transportsystemet

Kapning av det cellulära RNA-processnings- & transportmaskineriet

Kapning av translationsmaskineri

Kapning/ändring av cellens replikationssystem

Värdcellens reaktioner vid virusinfektion:
Interferon
Apoptos

Följder av virala partiklar & strukturprotein
Vad indikerar positiv anti-Ro II?
SLE eller Sjögrenssyndrom!! (60-75%)

Anti-SSA (+/- anti-SSB) kan föregå full klinisk presentation av SLE/SS

Den vanligaste ANA-antikroppen.
Ofta den enda antikroppen som påvisas.

Misstänk anti-SSA vid finkornig ANA eller SLE med negativ ANA

Neonatal LE: alltid anti-SSA, anti-SSB i 80%

Humant anti-SSA kan ge repolarisationsstörning & ledningsstörning/hjärtblock hos kanin

Epitopen inom Ro52 (del av SSA) troligen fastställd vid KI

Anti-Ro52 därför speciellt viktigt vid graviditet
Hur kan infektioner yttra sig i ett populationsperspektiv?
Sporadiskt

Endemiskt:
Relativt konstant antal nya fall

Epidemiskt:
En gemensam smittkälla
Propagerande (smittar från värd till värd)
Vad är basic reproduktion number=Ro?
Det genomsnittliga antalet sekundära infektioner när en infekterad individ är introducerad till en population utan immunitet
Vad är transmissibility (T eller R)?
The transmission of an infectious agent, eg a virus, depends on factors relating to the virus, host & enviroment

T=1
Varje infekterad individ smittar i snitt en till.
Typisk för endemiska infektioner

T>1
Infektionen blir epidemisk

T<1
Infektionen försvinner från populationen
Vilka faktorer påverkar transmissibility
(T eller R)?
Virus:
Stabilitet
Efficacy of attachment & penetration into cells

Host:
Barrier function
Age
Immunity

Enviroment:
Humidity
Temperature
Presence of vectors
Vissa virus är säsongsberoende
Ge exempel
Influenza A
Nov-Mars

Rota calici
Jan-Apr

Enterovirus
Maj-Okt

TBE
Maj-Aug

Parainfluenza
Jul-Dec
Vilken typ av strukturer känner Toll-like receptorer igen hos virus?
ds-RNA

CpG-mönster i DNA

ssRNA

Höljeglykoprotein
Vilken patogener är det vid förkylning & pharyngit?
Begränsat antal infekterade celler & relativt få inflammatoriska celler

Nasal sekretion pga ökad vaskulär permeabilitet

Ökade nivåer av proinflammatoriska cytokiner

Smärta pga inflammatorisk stimulering av nervändar
Vilken är patogenesen vid viral pneumoni?
Smittsam spridning av virus via övre luftvägarna eller inhalation av aerosol

Infektion av cilieförsedda epitelceller med destruktion som följd

Submucosal hypermi,fokala blödningar & infiltration av inflammatoriska celler

Alveolärutrymmet innehåller neutrofiler, ödem, mononukleära celler eller blod

Bakteriell infektion som följd vanlig
Hur tar sig virus igenom blod-hjärnbarriären?
Spridning via blodbanor:
Transporteras över endotel i makrofager
Infektion av epitelceller
Transcytos över epitelet

Neurologisk spridning, retrograd axonal transport:
Kranialnerver
Perifera nerver (lång latens)
Hur ser patogenesen ut för polio?
1
Proliferation i lymfnod

2
Primär viremi: virus i blodet

3
Proliferation i lever & mjälte

4
Spridning in i CNS
Hur yttrar sig akut matförgiftning?
Orsakas av preformerat toxin i maten:
S. aureus
Cl. Perfringens
B. Cereus

Mycket häftiga symptom, ofta kräkningar & buksmärta, men kan också ge diarré, feber och allmänn sjukdomskänsla

Mycket kort inkubationstid, oftast någon-några timmar (ibland uppemot ett dygn)

Diagnos: ej möjligt med odling från patienten
Epidemiologi + ev odling från mat
Hur yttrar sig parasiter i tarmen?
Vanligast:
Giardia
Entamöba histolytica

Fekal-oral smitta. Vanligare utomlands.

Ofta smygande mer långdragna symptom. Lös avföring, uppkördhet, tenesmer

E. histolytica kan ge blodig diarré, svårare smärtor & leverabcess

Diagnos: 'cystor & maskägg'-mikroskopi. Kan behöva upprepas. OBS ev färskprov

Behandling med metronidazol/tinidazol
Hur yttrar sig viral gastroenterit-rotavirus?
'småbarnets virala gastroenterit' vanligaste diarreorsaken i åldern 6-24 mån

Finns i hela världen. Ffa på vintern

Vanlig dödsorsak i U-länder (dehydrering)

Inkubationstid 1-3dagar, duration 3-8 dagar.
Virus kan utsöndras i flera veckor.

Droppsmitta fekalt-oralt

Kräkningar + diarréer, ibland lite luftvägssymptom &/eller feber

Diagnos genom PCR/elektronmikroskopi

Vaccin finns (levandeförsvagat)
Ingår ej i barnvaccinationsprogrammet i Sverige än
Hur yttrar sig viral gastroenterit - Calicivirus?
= vinterkräksjukan, norovirus

MYCKET smittsamt

Inkubationstid 1-2dygn

Våldsamma diarréer & kräkningar
Ofta buksmärtor, feber, huvudvärk (& myalgi)

Snabbt spontant övergående, 1-3dygn

Stort problem i vården

Diagnos: PCR/elektronmikroskopi
Hur yttrar sig turistdiarré?
Orsakas av ETEC till 30-50%

Andra vanliga agens:
Camphylobacter
Salmonella
(Shigella)

Ofta inget klart påvisbart agens:
'Ändrad tarmflora'
Virus?
Hur yttrar sig yersinia?
Ca 500 fall/år

Svinkött vanligast. Vatten, mjölk

Inkubationstid 4-5 dagar

Barn: Feber, buksmärta likt appendicit
Vuxna: lindrig bild. Sepsis hos äldre

Immunologiska komplikationer: reaktivt artrit

Antibiotika kan prövas vid långdragna komplicerade fall, men vanligen ej
Hur yttrar sig Kolera-Vibro cholerae?
Kontaminerad föda, vatten

Sällsynt, labbsmitta förekommer
Vanligare i andra delar av världen - utbrott pga dålig hygien

Inkubationstid 1-3 dagar

Oerhört frekventa vattentunna avföringar i stora mängder (flera liter/dag)

Risk för uttolkning & elektrolytrubbning

Vätsketillförsel - kan behandlas med antibiotika. Tex doxycyklin
Hur yttrar sig ETEC-enterotoxinbildande E-coli
Fekal-oral smitta.
Brist på rent vatten.

Inkubationstid 3-4 dagar

Varierande symptom & förlopp

I endemiska områden utgör ETEC 20-30% av barndiarré
Hur yttrar sig EHEC-Enterohemorrhagisk
E. coli?
Förekommer i matrelateradebutbrott. Nötkött

Person-personsmitta

Inkubationstid 3-4 dagar

Lindrig enterit till hemorrhagisk colit
(hemolytiskt uremiskt syndrom = HUS)

Kräver specifikt substrat.i lab alternativt PCR.
Fråga efter EHEC på remiss

Behandlas symptomatiskt
Hur yttrar sig Clostridium difficile?
Antibiotikaassocierad men även högvirulent typ finns som ej kräver föregående antibiotikabehandling (fortfarande ovanlig i Sverige

G+ sporbildande bakterie som ibland är normalflora

Diarréer upp till 2-3mån efter antibiotikabehandling

Illaluktande

Kan ge pseudomembranös kolit

Diagnos:
Odling & toxin i faeces

Ofta antibiotikabehandling (metronidazol, i andra hand vancocin) ibland räcker utsättning av pågående antibiotika

Stort bekymmer i vården
Hur yttrar sig Shigella (='rödsot')?
<500 fall/år

Person till person smitta
Smittdos 10-100 bakterier

Inkubationstid 1-7 dagar

Symptom:
Feber
Colit
Blod & slem i avföring

Antibiotikabehandling (kinolon)
Hur yttrar sig Salmonella paratyphi?
<30 fall/år

Som salmonella typhi men med lindrigare förlopp

Även andra salmonellatyper kan ge sepsis, men ovanligt
Hur yttrar sig salmonella typhi (=tyfoid feber)?
<20 fall/år. Oftast utlandssmitta

Livsmedel, vatten, person till person

Inkubationstid 10-14 dagar

Septisk bild, FEBER, relativ bradycardi, roseol, allmän sjukdomskänsla

OBS! Diarré eller förstoppning

LPK normalt eller lågt
CRP ofta normalt

Blododling (diff diagnos malaria!!)

Duration ca 2-3v obehandlat

Antibiotikabehandling:
Kinolon
Cefalosporin
Trimetoprim/sulfa (OBS: resistens!!!)
Hur yttrar sig (enterit med) Camphylobacter?
>7000 fall/år i Sverige

Livsmedel, djur,(vanligast: kyckling! Dåligt tillagad eller korskontamination)

Inkubationstid 2-7 dagar

Ofta akut insjuknande, feber, diarré & rejäl buksmärta. Ibland blodig avföring.
Kan likna inflammatorisk tarmsjukdom

Sällan antibiotika (erytromycin)
Hur diagnostiseras & behandlas bakteriell enterit?
Diagnos:
Fecesodling
'Vanlig odling': salmonella, Shigella, Camphylobacter, yersinia

Behandling:
Vätskesubstitution!!
Antibiotika i vissa fall

Varierande bild vad gäller LPK & CRP
Hur yttrar sig Salmonella (enterit)?
>3000 / år i Sverige

Livsmedel, ägg, fjäderfä

Inkubationstid 1-3 dagar

Vattnig diarré, ibland feber, oftast ej så kraftig buksmärta

Duration 1 v

Sällan antibiotika.
Vid svår sjukdom eller grundsjukdom kinolon - kan förlänga bärarskap.
Om utlandssmitta - resistensbestämning
Vad är abcess i buken?
Symptom:
Svängande feber, allmän sjukdomskänsla, smärta + eventuellt lokala symptom beroende på läge & storlek - väldigt olika!

Diagnostik:
CT
Ultraljud
Odling vid punktion

Behandling:
Dränage (kan göras radiologiskt, ofta med ultraljud eller kirurgiskt)
Antibiotika
Vilka egenskaper krävs för att bakterier ska kunna kolonisera?
Flageller:
Förflytta sig till mer lovande miljöer

Manipulera mikromiljön:
Ändra pH

Upptag & degradation av näringsämnen:
Polysackaridbindande proteiner binder polysackarider till bakteriens yta.
Glykosylhydrolaser bryter ner kolhydrater.
Transprotein för upptag av socker, aminosyror, vitaminer mm.

Järnupptag:
Direkt upptag av transferrin mfl.
Siderophorer som fångar & isolerar Fe
Hur kan en organism orsaka sjukdom?
(i specifika vävnader)
Inflammation - bakteriell meningit:
Neisseria meningitidis

Antigen-antikroppskomplex:
Lagras i njurar & leder
Glomerulonephritis av S. Pyogenes

Crohns-reactive antibodies:
Akut reumatisk feber som komplikation av strep. throat
Var i värden finns bakterier & hur orsakar det sjukdom?
Extracellulära bakterier:
Förstörs när den fagocyteras.
Förstör vävnad när de är utanför celler.
Inducerar produktion av opsonizerade antikroppar.
Relativt sjukdomsförlopp normalt sett.

Intracellulära bakterier:
Kan föröka sig innuti fagocyter.
Ofta kroniska sjukdommar.
Vilken bakterie har botulinumtoxin och hur verkar det?
Clostridium botulinum

Toxin ('A'-subenheten):
Proteolytiskdegradation av proteiner som behövs för vesikulär fusion & utsöndring av neurotransmittorer.

--> muskelparalys
Vilka är de patogena Escerichia coli?
EPEC:
= enteropatogena E. coli
Diarré hos nyfödda. 40% mortalitet

EHEC:
= enterohemorrhagiska E. coli
Verotoxin ger upphov till hemorrhagisk coli med kraftiga buksmärtor & hemolytiskt uremiskt syndrom & akut njurkolaps.

ETEC:
Enterotoxiska E. coli
Diarré

EIEC:
Enterinvasiva E. coli
Invaderar & förstör epitelet i colon

UPEC:
Uropatogena E. coli
Vanligast orsaken till UVI & sepsis
Vilka grupper av bakterier finns?
Spiroketer

Aeroba/mikroaerofila, mobila, helicala/vibroida G- bakterier

Aeroba/mikroaerofila G- stavar & kocker

Fakultativt anaeroba G- stavar

G+ kocker

Endosporbildande G+ stavar & kocker

Ickesporbildande G+ stavar
Vilka är de medicinskt viktiga sporbildande bakterierna?
Bacillus anthracis:
Antrax

Bacillus cereus:
Matförgiftning

Clostridium tetani:
Stelkramp

Clostridium botulinum:
Botulism

Clostridium perifingens:
Matförgiftning & gasbrand

Clostridium difficile:
Antibiotikainducerad diarré & pseudomembranös colit
Hur ser våran intestinalflora ut?
Mest i colon

Minst 500-1000 arter

Mest anaeroba 1:1000-10'000
Bacteroides (25%)
Enterococcus faecalis
Enterobacteriaceae (tex Escherichia coli)
Lactobacillus
Clostridium
Hur ser vår hudflora ut?
Relativt små mängder:

Staph. aureus
Staph. epidermidis
(G+ kocker)

Corynebakterium
(G+ stav)

Propionobacterium --> acne
(G- stav)
Hur ser normalfloran ut i munhålan/nasopharynx?
Streptococcer

Staphylococcer

Propionibacterium

Haemophilus

Neisseria

Corynebakterium

Mycoplasma
Hur ser vår urogenitalflora ut?
Steril förutomvaginan & yttersta 1cm av urethra

En blandad bakterieflora som varierar med åldern:
Lactobaciller
Staphylococcer
Streptococcer
Corynebacterium
Bacteroides
Vilka antibiotika verkar på cellväggssyntesen?
B-laktamer:
Penicilliner

Cephalosporiner

Karbapenemer

Monobaktamer

Glykopeptider:
Vancomycin
Teikoplanin

Daptomycin
Vilka antibiotika verkar på proteinsyntesen?
Makrolider

Tetracykliner

Aminoglykosider

Kloramfenikol

Fusidinsyra

Nitrofurantonin

Klindamycin

Mupirocin

Linezolid
Vilka antibiotika påverkar DNA- & RNA-syntesen?
DNA-syntesen:
Fluorokinoloner
Nitroimidazoler

RNA-syntesen:
Rifampicin
vilka antibiotika påverkar folsyrametabolismen & cellmembran?
Folsyrametabolismen:
Sulfonamider
Trimetoprim

Cellmembran:
Polymyxiner
Vilka är de vanligaste antibiotikumen på Accis?
B-laktamer (60%)

Tetracykliner (12%)

Fluorokinoloner (8%)
Vad används B-laktamer mot (UAS)?
G+:
Streptococcus pneumoniae (pneumoni)
Staph. aureus (profylax, kirurgi, meningit, pneumoni)

G-:
E. coli (UVI)
Klebsiella pneumoniae (UVI, sår, pneumoni)
Pseudomonas aerguinosa (pneumoni, UVI, brännskador)
Haemophilus influenzae (pneumoni, meningit)
Vad används tetracykliner mot på Accis?
G+:
Chlamydia (STD)
Mycoplasma (pneumoni)
Streptococcus pneumoniae (pneumoni)
Rosacea (ej infektion. Även Metronidazol)

G-:
Propionibacterium acnes (acne)
Vad används fluorokinoloner mot på Accis?
G-:
E. coli (UVI hos män)
Hur verkar aminoglykosider & vilka är de?
Streptomycin
Neomycin
Gentamycin
Amikacin

Binder irreversibelt till 30s & hämmar hela ribosomen med en molekyl

Används vid allvarliga G- infektioner. Aeroba!!

Synergi m B-laktamer

Nephrotoxisk
Ototoxisk --> dövhet
Hur verkar makrolider & vilka är de?
Erythromycin
Azithromycin
Clarithromycin

Binder till 50s ribosomala subenheten & hindrar förlängning av peptidkedjor

Används vid G+ & atypiska pneumonier = mycoplasma & legionella

Liknande spektrum som penicillin & används för pencilinalergiska patienter
Hur verkar tetracykliner & vilka är de?
Tigecyklin

Binder reversibelt till 30s subenheten & hindrar aminoacyl-tRNA att binda till site

Ett bredspektrumantibiotika som också klarar amöbor (G+ & G-)

Stör normalfloran rejält & lagrar in & förstör ben & tänder
Hur verkar oxazolidinener & vilka är de?
Linezolid

Binder till 50s subenheten & hindrar bildandet av 70s ribosomen

Används vid G+ infektioner:
VRE
MRSA

Utvecklades som ett antidepressivt medel
Varför är folsyrasyntesinhibitorer bra antibiotika?
Människor kan inte tillverka folsyra men många bakterier gör det
Vilka antibiotikum är folsyrasyntesinhibitorer & när används de?
Sulfonamider:
Hämmar enzymet dihydropteroatsyntetas genom att vara strukturellt likt dess normala substrat PABA

Trimetoprim:
Hämmar enzymet dihydrofplatreduktas vilket är nästa steg i folsyrabiosyntesen

Dessa har tillsammans en synergisk effekt

Används ffa vid UVI
Hur verkar fluorokinoloner & vilka är de?
Ciprofloxacin
Ofloxacin
Norfloxacin
Levofloxacin
Lomefloxacin
Sparfloxacin

Syntetiska antibiotika som binder till DNA-gyras & topoisomeras IV -->
Hämmad återligering av DNA

Har ett brett spektrum
(Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Nisseria, H. influenzae, Chlamydia, Legionella, Moraxella, Mycoplasma & S. pneumoniae)

Bra biotillgänglighet, vävnadspenetration & lång halveringstid. Dyr. Resistens.
Vad är metronidazol & när används det?
Ett antibiotikum som reduceras av bakteriens egna enzym & ger upphov till kortlivade, väldigt cytotoxiska fria radikaler som förstör DNA.

Används mot protozoer:
Entamoeba
Giradia
Trichomonas

Används mot bakterier:
Bacteroides
Fusobacterium
Clostridium

Används profylaktiskt vid colorectal kirurgi.
Vad är Rifampicin & när används det?
Bildar ett stabilt komplex med bakteriers RNA-polymeras vilket hindrar integreringen av transkription

Används vid:
Tuberkulos.
MRSA tillsammans m fusidinsyra i topikala preparat.
Vilka antibiotikum är B-laktamer & när används de & vad gör de?
Penciliner
Cefalosporiner
Karbapenemer
Monobaktamer

Dödar endast växande celler
Binder kovalent till enzym som skapar korsbindningar i cellväggssyntesen (PBP)
(peptidoglykanet) --> svag vägg

Specifikt för bakterier & har få sidoeffekter.
Vilka antibiotika har G+ spektrum?
Makrolider (intracellulära)
Klindamycin (anaeroba)
Fusidinsyra
Rifampicin
Glykopeptider
Linezolid
Daptomycin
Vilka antibiotika har G- spektrum?
Aminoglykosider
Fluorokinoloner
Pivmecillinam
Azteronam
Vilka antibiotikum är bredspektrum?
Karbapenemer
Kloramfenikol
Cefepim
Piperacillin + Tazobactam
Vilka är cellväggssyntes-inhibitorerna som inte är B-laktamer?
Vancomycin:
Kommer inte genom yttre cellmembranet & är därför bara aktiv mot G+.
Hämmar förlängning av peptidoglykankedjan.

Isoniazid,
Cycloserine,
Ethionamide,
Ethambutol:
Hämmar enzymer som katalyserar syntes av cellväggskomponenter.
Används vid mycobakteriella infektioner (TBC).
M. tuberculosis har mycket komplicerad cellväggssyntes.
Vad är daptomycin & när används det?
Förstör funktionen hos bakteriens cellmembran genom en kraftig depolarisering
--> förlust av membranpotentialen som behövs för energiproduktionen
--> minskad proteinsyntes & DNA/RNA-syntes
--> död

Används för att bota vissa G+ infektioner som MRSA hud, blod, endocardit, VISA/VRSA.
Används inte vid lunginflammation då daptomycin binder till ytaktiva lipoproteiner i lungorna
--> låg aktiv koncentration
Vilka B-laktamresistenser finns?
Diffusion genom yttermembranet:
Pourinförändringar
Efflyxpumpar

Diffusion genom cellväggen:
B-laktamaser hydrolyserar

Penicilinbindning proteins:
Förändrade PBP
Vilka är de viktigaste patogena bakterierna med B-laktamresistensproblematik?
G+
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
(framför allt genom förändrade PBPer)

G-
E. coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
(framför allt genom B-laktamaser)
Vilket antibiotikum biter mot MRSA?
Vankomycin
Vad betyder förkortningen MRSA?
Metylineresistent Staphylococcus aureus
Vilka B-laktamer fungerar vid ESBL?
Carbapenemer
Cephamyciner
B-lactamasinhibitorer
Varför kan vancomycin- & metillin-resistenta S. aureus VMRSA behandlas med vancomycin + meticillin?
Resistensmekanismerna är inte kompatibla!

Vancomycin stoppar cellväggssyntesen genom att hämma ihopparning av N-acetylmuraminsyra & N-acetylglucosamin.
En alternativ biosyntes sker då vid resistens.

Meticillin hindrar ihopkoppling av dessa dubbletter. En alternativ väg induceras.

Den alternativa vägen som indeceras med meticillin kan inte ligera de alternativa baserna vid vancomycinbehandling.
Vilka liggandes binder till (interferon-receptor familjen) klass II cytokin-receptorfamiljen?
IFN- (alfa, beta, gamma)

IL- (10, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29)
Vilka liggandes binder till TNF-receptorfamiljen?
TNF- (alfa, beta)

CD (27, 30, 40) L

NGF (= nerve growth factor)

FAS
Vilka ligander binder till kemokinreceptorer?
IL-8
RANTES
MIP-1
PF4
MCAF
NAP-2
Hur verkar choleratoxin?
Tas upp av tarmepitelet genom gangliosidmedierad endocytos

A-subenheten aktiveras av proteolytisk klyvning & transporteras till cytoplasman

--> ADP-ribosylering av adenylatcyklas av regulatoriska protein

--> cAMP-produktion ökar

--> utsöndring av H2O, Na+, K+, Cl-, &
HCO-3 till lumen leder till dehydrering
Hur verkar anthrax?
Behöver två plasmider:
Kapsel
3st exotoxinkomponenter

A-subenheten:
Ödemfaktor
--> ökad koncentration av CAMP.
Dödlig faktor
--> Zn endopeptidas på MAP-kinas-kinaser.

B-subenheten:
Skyddande antigen binder till cellulära receptorer.

Det är samma B-subenhet med olika
A-subenheter
Vilken är patogenesen för anthrax?
Kan bara spridas med sporer (ej mellan människor)

Tystar innate immunity genom att hämma frisättningen av IL-8, IL-12 & TNF-alfa.
Detta inhiberar rekryteringen av neutrofiler, monocyter & makrofager.

Tystar det adaptiva immunsvaret genom att hämma dendritiska celler, T- & B-celler.
Leder till bakterieproliferation i lymfknutor.

Mängder av toxiner i blodbanan
--> endotelskada
--> apoptos
--> kapillärläckage
--> hypotension
--> cardiac arrest
Ge exempel på proteinaggregatsjukdommar
Sickle cell anemi - fibriller

Katarakt - linsgrumling

Parkinson's disease - Lewy bodies

Amyotrofisk lateral skleros - Bonina bodies

Huntington's disease - intranukleära kroppar

Frontotemporal demens -
neurofibrillary tangles

Alzheimer's disease - plaque, angiopati

Typ 2 diabetes - öamyloid
Vad är BFU-E & CFU-E?
BFU-E regleras av
IL-3 (från T-celler), IL-9, GM-CSF, IGF-1
Minimalt med EPO-R initialt, mer senare

CFU-E har rikligt med EPO-R.
Svarar på IL-(3, 9), GM-CSF, IGF-1.
Syntes av membran & cytoskelettproteiner.
Begynnande syntes av Hb.

BFU-E & CFU-E är förstadierna i erytropoesen
Vilka virus är -ssRNA-virus?
Mono:
Rhabdovirus
Flavovirus
Bunyavirus
Paramyxovirus

Orthomyxovirus

Arenavirus

Deltavirus
Vilka typer av virus är +ssRNA-virus?
Togavirus

Flavavirus

Picornavirus

Calicivirus

Astrovirus

Nidovirus:
Coronavirus
Arterivirus
Vilka typer av virus har dsRNA?
Reovirus
Vilka virus är reverse transcribing?
Retrovirus

Hepadnavirus
Vika virus orsakar lunginflammation?
Influenzavirus
Parainfluenzavirus
RSV
Humana metapneumovirus (falsk krupp)
Rhinovirus
Adenovirus
CMV
Vilka virus orsakar akut faryngit?
Rhinovirus
Coronavirus
(ger milda symptom)

Adenovirus

Coxsackie A
& andra enterovirus

Epstein-Barr virus
Vilka virus orsakar förkylning?
Rhinovirus

Parainfluenza

RSV

Coronavirus
Vilka virus orsakar magsjuka?
Calici

Rota

Adeno

Astro
Vilka virus ger meningit?
Enterovirus

HPV 2

Varizella zoster

(mups)
Vilka virus ger paralys vid akut neurologisk infektion?
Polio

Coxsackie B

Enterovirus
Vilka virusinfektioner kan ge kroniska neurologiska störningar?
AIDS encephali - HIV

PML - humant polyomavirus

Reye's syndrom - influenzavirus, VZV

SSPE - mässling, rubella

TSP - HTLV-1
Vad är ureasbildare?
Stenrisk vid UVI

Proteus spp
Corynebacterium urealyticum
Vissa Klebsiella ssp
Morganella morganii
Providentia
Vissa Pseudomonas spp
Hur behandlas låg UVI / cystit?
Förstahandsval:
Nitrofurantoin 5d
Pivmecillinam 5-7d

Andrahandsval:
Trimetoprim 3d
Cefadroxil 5d
Cefalexin 5d

FLUOROKINOLONER SKA INTE ANVÄNDAS!!
På vilka sätt kan virus infektera människor?
(Inträde)
Mun & näsa
Luftvägar
Ögon
Sår
Hud (myggor mm)
Tarmkanalen
Anus
Genitalier
Vilka symptom ger bakteriell enterit?
Diarré
Buksmärta
Feber
(kräkning)

Oftast inte urakut debut& ej så uttalade kräkningar
Hur smittar bakteriell enterit?
Person till person.
Låg smittdos.
(Shigella, Salmonella typhi)

Fekal-oral smitta.
Högre smittdos via kontaminerad mat.
(Camphylobacter, Salmonella (inte typhi))

Epidermologiskt ofta vid utlandsvistelse och/eller misstänkt födoämnesanamnes.
(dåligt tillagad kyckling, dåligt grillat kött, buffé...)
Vad är peritonit?
Symptom:
Brädhård buk
Intensiv ömhet i buken vid palpation
Ofta påverkat allmäntillstånd
Ibland blodtrycksfall (--> sepsis)

Diagnostik:
Buköversikt (BÖS) - fri gas?
Datortomografi (CT)

Behandling:
Tidigt antibiotika
Alltid akut kirurgi (lapratomi/laproskopi)

Primär peritonit:
Av tex pneumokocker
eller grupp A streptokocker (ovanligt)
Vad är reumatoid faktor?
= RF

RF är en autoantikropp som känner igen IgG:s Fc-del

RF kan vara IgG, IgM eller IgA
Vad orsakar nedsatt humoralt försvar & vilka följder får det?
= antikroppsbrist

Orsakas av behandling:
Cyklofosfamid, azathioprin, plasmafores...
Eller av medfödd sjukdom.

Antikroppar är speciellt viktiga mot KAPSLADE bakterier som:
Pneumokocker, Haemophilus, influenzae, meningokocker...

Ger invasiva infektioner, luftvägsinfektioner, sepsis & meningit

Specialfall gällande risk för kapslade bakterier är avsaknad av mjälte.
(dock ej immunologi...)
Ge exempel på reumatiska autoimmuna sjukdomar
De är:
Bindvävssjukdomar
Systematiska

Reumatoid artrit (RA) = ledgångsreumatism

Systemisk lupus erytematosus (SLE)

Progressiv Systemisk skleros (PSS)
= sklerodermi

Sjögrens syndrom (SS)
Vilka organmanifestationer kan reumatoid artrit ge?
Sekundärt Sjögrens syndrom:
Tårkörtel, torra ögon

Anemi

Lymfkörtel & mjältförstoring

Reumatiska noduli:
Granulomatös inflammation med lymfocyter & makrofager.
Degenererat kollagen i mitten.

Vaskulit:
Inflammation i kärlväggar --> bensår

Inflammation i serösa hinnor:
Perikardit, pleurit

Neurologiska förändringar:
Känsel & motorik

Njurförändringar:
Glomerulonefrit, amyloidos
Vad är anti-CCP?
En autoantikropp mot citrullinerade peptider

Vanlig hos patienter med reumatoid artrit
Reumatoid artrit
Kronisk systematisk inflammatorisk sjukdom som ffa drabbar lederna

Symmetrisk polyartrit --> brosk destruktion

Prevalens 1%
Oftast kvinnor mellan 40-65 år

Okänd etiologi
Kopplat till MHC
Symmetrisk

Hormoner påverkar:
Östrogen bra --> bättre under graviditet
Vad är:
Synovit?
Pannusvävnad?
Inflammation av synovialmembranet
--> förtjockning

Är tillsammans med pannusvävnad en vanlig följd av RA

Pannusvävnad är brosknedbrytning i brocket i periferin av leden
Vilka bakterier är samhällsförvärvade &
vilka är nosokomiala?
E. coli:
75-90% samhällsförvärvad
50% nosokomial

S. saprophyticus
5-30% samhällsförvärvad

Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcer, Proteus:
<10% samhällsförvärvad
50% nosokomial
Hur diagnostiseras reumatoid artrit?
4 st ARA-kriterier krävs
(ARA = American reumatism association)

Morgonstelhet
Artrit i händerna
Symmetrisk artrit
Artrit i 3 eller fler leder
Reumatiska noduli
RF i blod
Röntgenologiska förändringar
Anti-CCP
Vilka tänkbara orsaker finns till autoimmuna sjukdomar?
Fel i toleransutvecklingen

Bristande immunreglering

Frisläppande av gömda antigen

Korsreaktivitet (molecular mimicry)

Felaktigt uttryckt MHC klass I

Polyklonal B-lymfocytaktivering
Systemisk lupus erytematosus SLE
Kronisk sjukdom med förhöjda Ig-nivåer & hög frekvens av autoantikroppar

Upplagring av immunkomplex som ger inflammation

Prevalens 0,04%
Oftast kvinnor 15-40 år

Okänd etiologi
HLA-DR3, HLA-DR2
Associerat tillkomplementdefekter

Hormoner:
Östrogen försämrar
Dylika autoantikroppar finns vid SLE?
Antinukleära antikroppar (ANA)

Anti-C1q

Anti fosfolipider (på trc --> aggregering)

RF
Vilka symptom ger SLE?
Blod:
Anemi
leukopnei
lymfopeni
trombocytopeni

Hud & slemhinnor:
UV-känslig
Fjärilsexantem
Diskoida plaque (kroniska fjällande utslag)
Munsår

Muskler & leder:
Symmetrisk polyartrit
Tendosynovit
Myosit

Hjärta & lunga:
Perikardit
Pleurit

Vaskulit:
Fingerinfarkter
Raynauds fenomen

Njure:
Proteinuri
Glomerulonefri

CNS:
Huvudvärk
Nedstämdhet
Depression
Epilepsi
Slaganfall
Vad är Raynauds fenomen?
Vita fingrar

Vanligt vid SLE
Hur bildas amyloid?
Proteiner felveckas & dessa bildar toxiska oligomerer

De toxiska oligomererna bildar amyloidfibriller
Systemiska amyloidoser
Vi känner till 15 olika fibrillproteiner

Prekursorer cirkulerar i plasma

Depositioner i många olika organ

Extremt varierande depositionsmönster

Ibland flera kilo amyloid

Vanligen livshotande
Vad är definitionen för amyloid?
Karakteristisk ultrastruktur

Cross B-sheet fibriller (röntgendiffraktion)

Bindning av Kongorött med resulterande grön dubbelbrytning

Vanligen extracellulära inlagringar

In vivo
Vad är senil systemamyloidos?
Vanligast av alla systemamyloidoser

Starkt underdiagnostiserad

Oftast efter 75 års ålder men ibland 60

Stark övervikt för män

Symptombilden domineras av kardiomyopati
Vad är lokaliserade amyloidinlagringar?
Varierande skara

Fibrillproteiner produceras på eller nära platsen för inlagring

Inlagringar i en vävnad eller ett organ

Ofta associerade med specifik sjukdom tex Alzheimer eller typ 2 diabetes
Vilka konsekvenser får proteinaggregation?
Förlust av funktion:
Lins-kristallation vid katarakt

Nya egenskaper:
A-beta-oligomerer vid Alzheimers sjd

Fysiskt hinder för metaboliskt utbyte:
Amyloid i langerhans öar

Mass effekt:
Amyloid, tex AL & TTR amyloidos
Vilken är Sveriges vanligaste systemamyloidos?
Senil systemamyloidos där fibrillproteinet är vildtypstransthyretin
Amyloid i langerhans öar
Endast i öar

Islet amyloid polypeptid (IAPP, amylin)

IAPP är ett polypeptidhormon producerat av B-celler

IAPP koncentration <10% av insulin

IAPP amyloidinlagringar är kopplade till diabetes typ 2
Vad är impetigo?
= svinkoppor

En ytlig hudinfektion som orsakas av streptococcer eller staphylococcer

Röda, kliande prickar som snabbt utvecklas till en liten varfylld blåsa m gult var

Senare får blåsan en skorpa & nya kan dyka upp
Vad är en follikulit?
= hårsäcksinflammation
Vad är flegmone?
En vanlig diffust spridd infektion i mjukdelar (interstitiell bindväv)
Vilka stadier har en lober pneumoni?
1. Congestion:
Tilltäppning av blodkärl

2. Red hepatization:
Stas m blod, fibrin & neutrofila granulocyter.
Känns som en lever.

3. Gray hepatization

4. Resolution
Vad är en furunkel?
En infektion i hårfollikel som engagerardermis & subcutis
Vad är en karbunkel?
Infektion i närliggande hårfolliklar
Vad är en pyelonephrit?
= njurbäckeninflammation ~ njurinflammation

Descenderande:
Infektion från tex munnen.
Angriper BÅDA njurarna.

Ascenderande:
Kan bero på njursten.
Angriper ENA njuren.
Vad är mastit?
En inflammation i bröstet. Mjölkförstockning.
Inträffar oftast vid förlossning eller amning.

Oftast bakteriellt orsakad då bakterier tar sig in i öppna bröstkörtelgångar.
Hur bestäms tumörstadium?
Tumörinvasion

Tumörens förhållande till normal vävnad

Tumörens förhållande till omgivande vävnader & organ

Tumörspridning till lymfkörtlar
(lymfogen spridning)

Tumörspridning till andra organ
(hematogen metastasering)
Vad är en subfrenisk abscess?
En avgränsad varansamling under diafragman.

Vanligaste orsakerna är:
perforation av ventrikel/duodenal ulcer
perforation av appendix
Akut cholecystit
Hur kan pneumonier delas in?
Bronkopneumoni:
Fokala härdar med suppurativ inflammation av små fuftvägar & omgivande alveolit parenkym

Lobulär pneumoni:
Exudativ inflammation som drabbar en hel lob
Ovanlig
Vad är 'killer inhibitory receptors' (KIRs)?
En typ av receptor på NK-celler som känner igen MHC I (=virusinfektion) dödar den den.

Virusinfekterade celler kan förhindra kan förhindra det här genom att bilda homologa (CMV) som lurar receptorn

Virus kan också modulera MHC I (HIV)
Vilka två huvudkategorier finns för preparering av vävnadsprover?
Fördelar & nackdelar?
Paraffininbäddad vävnad:
+ hög kvalitet på morfologi
- fixeringstid
- molekylära studier (DNA, RNA & proteiner)

Färsk-frusen vävnad:
- sämre morfologi
+ ingen fixeringstid
+ molekylära studier (DNA, RNA & proteiner)
Varför utförs immunhistokemisk diagnostik?
Komplement till mikroskopisk morfologi

Malignitetsbedömning

Tumörtyp-ursprung

Tumörtyp-klassificering

Prognos & behandlingsstrategi
Vad är empyem?
Varansamling instängd i en kroppskavitet

Tex i pleurahålan
Vad är en lungabscess?
Lokaliserad varig nekros i lungan.

Vanliga agens:
Staphylokocker
Streptokocker
G-
Anaeroba bakterier
Ofta blandinfektioner

Patogenes:
Aspiration
Pneumoni
Skeptiska embolier
Tumörer
Direkt infektion (skada)
Hur tas vävnadsprover vid cancer?
Öppen kirurgi

Biopsi (naturliga vägar)

Biopsi (transkutant)
På vilka typer av prover utförs mikroskopisk diagnostik?
Vävnadsprover (histologi):
Biopsier (stans, endoskopisk, transkutan etc)
Obduktionsmaterial
Operationsmaterial (explorativ, lukrativ, palliativ)

Cellprover (cytologi):
Blodcytologi
Punktionscytologi
Exfoliativ cytologi (avstötta celler, sköljvätska)
Vad är PAD & när används det?
= patologisk anatomisk diagnos


Inflammation

Rejektion

Degeneration

Missbildningar

Cancer:
Cancerfrågeställning
Tumörtyp
Primärtumör, metastas, recidiv
Tumörgrad/tumörstadie
Specifika tumöreganskaper

Definierade sjd. (medfödda/förvärvade)

Specifika frågeställningar ex. vasektomi
Vad är cancer in situ?
Cancer som håller sig på rätt sida om basalmembranet
Vad betyder Dysplasi?
Cellstorlek & kärnstorlek är ökad

Ett svar på yttre retning

Vävnadsavvikelse:
Cellatypi + rubbad differentiering
Vad betyder atypi?
Cell som ser onormal ut i mikroskop

Cellulär avvikelse
Kärn/cytoplasma
Storlek, form, teckning
Vad är neoplaci?
Nybilda/forma
Abnorm cellförökning
Leder till tumör (neoplasm)
Godartad (benign) eller elakartad (malign)
Vad är 'tumor-diagnostics by immunophenotyping'?
Med immunhistokemi kan man utesluta olika cancertyper men det är få man kan diagnosticera specifikt

Man letar efter antigen
Hur graderas bröstcancer enligt Nottingham modell
(Elston-Ellis)?
Totalt 3-9 poäng. Lågt är bra. Högt är svår.

Tubulära strukturer (1-3p)
Cellulär atypi (1-3p)
Mitoser (1-3p)

Grad 1 (3-5p)
Grad 2 (6-7p)
Grad 3 (8-9p)
Hur görs morfoligisk diagnostik?
Histokemisk färgning:
Vanligaste färgningen är hematoxylin-eosin.
(Blå cellkärnor & allt annat är rosa)

Specialfärgningar för påvisning av pigment, järn, svamp, bakterier osv.
Ex. Gramfärgning
Vad är FISH?
= flouroscent in situ hybridisation

Märker in kromosomer med färger så att de kan identifieras
Vad betyder TNM-klassen Tis?
Carcinoma in-situ
Hur skiljer man på en benign & en malign tumör?
I första hand baserat på morfologi.
Kriterier beroende på vävnads & celltyp.

Benign:
Välavgränsad
Differentierad
Ingen atypi
Ingen eller låg proliferation
Inga nekroser

Malign:
Invasiv/infiltrativ/destruktiv
Variabel differentieringsgrad
Cellatypi
Proliferativ
Nekroser
Vad kallas tumörtyper (ursprung)?
Epitelial:
Körtel, skivepitel, övergångsepitel

Mesenkymal:
Bindväv, fett, muskel, ben etc

Hematopoetisk:
Lymfor, leukemi

CNS:
Gliom, meningeom

Övrigt:
Melanom, teratom, omogna/blastom, blandtumörer etc
Hur görs malignitetsgradering?
Tumörens differentieringsgrad

Tumörcellens morfologi - cellatyopi

Tumörens tillväxt - prolifereringsgrad

Tumöregenskaper - nekroser

Tumöregenskaper - kärl-stromareaktion
Vad är Gleasonscore?
Tumörgradering för prostatacancer

Summan av två dominerande tillväxtmönster

Utseendet jämförs med en skala av bilder:
Tillväxtmönster
Tumörarkitektur
Vad betyder TNM-klassen TO?
Ingen cancer
Vilka är de vanligaste cancerformerna i Sverige?
1 prostata
2 bröst
3 hud
4 tjocktarm
5 lunga
6 malignt melanom
7 urinblåsa
8 maligna lymfom
9 ändtarm
10 livmodertappscancer
Hur ser sambandet mellan differentieringsgrad & malignitet?
Hög differentieringsgrad
--> låg malignitetsgrad

Låg differentieringsgrad
--> hög malignitetsgrad
Vilka miljö & livsstilsfaktorer finns för cancer?
Kemiska ämnen:
Exogena (tobak, radon, asbest)
Endogena (reaktiva ryreradikaler)

Strålning:
Joniserande
UV

Mikroorganismer:
Hepatit B & C
Papillomvirus
EBV
Helicobacter
Vilka riskfaktorer finns för cancer?
Miljöfaktorer/livsstil

Ålder

Ärftlighet
Vad är skillnaden mellan tumorstaging (TNM) & tumor grading?
Tumor staging:
Level of invasion
Relation to normal & surrounding structures
Metastasis (Lymfnod, distant)

Tumor grading:
High or low grade of malignity
Cellular atypi (degree of differentiation,
rate of proliferation, growth pattern, necrosis)
Vad är cancer?
En genetisk sjukdom som beror på strukturella &/eller funktionella förändringar i gener som reglerar cellens basala funktioner
Vad utmärker en benign tumör?
Högt differentierad
Monomorf
Ofta välavgränsad m tex kapsel
Växer expansivt
Växer ofta långsamt
Stannar upp i tillväxt eller tillbakabildas
Få eller inga mitoser
Metastaserar aldrig
Vad utmärker en malign tumör?
Ofta lågt differentierad
Heterogen
Ofta diffust avgränsad
Växer expansivt, invasivt & destruktivt
Snabbare tillväxt, nekroser, apoptos
Många mitoser, även abnormala
Metastaserar ofta
Vilka är cancercellens basala funktionella egenskaper?
('Hallmarks of cancer')
Ständig tillväxtstimulering
Upphävd celldöd
Angiogenes
Oändlig replikation
Invasion & metastasering
Förlorad tillväxthämning
( undvika immunförsvaret )
( tumörstimulerande inflammation )
( genominstabilitet & mutation )
( deregulating cellular energetics )
Vilka mekanismer har cancerceller för att motstå apoptos?
Minskat uttryck av Fas

Överuttryck av FLIP
--> hindrad aktivering av Caspase 8

Ökat uttryck av anti-apoptotiska BCL-2

p53-förlust medför minskade nivåer av proapoptotiska BAX

Förlust av APAF-1

Uppreglering av andra PRO-apoptotiska proteiner
Vad är en onkogen?
Proto-onkogener muteras till onkogener som har transformerade/tumörinducerade egenskaper

Oftast dominanta

RAS är den vanligaste muterade proto-onkogenen
Vad är tumörsuppressorgener (TSG)?
Hämmar celldelning & överlevnad

Viktigaste är:
RB-vägen.
p53 (transkriptionsfaktor) regleras av onkogenen MDM2.
Hur får cancerceller oändlig replikation?
Upprepat uttryck av telomeras

Ihopkoppling av kromosomer
Varför har B-cellen en så pass hög benägenhet att transformeras till maligna celler?
Processen att uttrycka B-cells-receptorn (Ig) utsätter genomet för risken för DNA-skador
Vilka problem finns m anti-angiogen behandling?
Metastaseringen ökar vid långdragen behandling

Tumörkärlen dör
--> hypoxi
--> ökad tumörmortalitet = metastasering
Vad är det som saknas vid DiGorge's syndrome?
Thymus
Vad är caretaker genes?
Upptäcker DNA-skada

Reparerar DNA-skada

Inaktiverar/hindrar mutogena molekyler
Vad är en cancertumörcell?
Tumörinitierade celler:
Uttrycker stamcellsmarkörer
Oändlig självförnyelse
Förmåga att differentiera

Ökad resistens mot strålning & cytostatika
Varför fixeras vävnad för histologisk diagnostik?
Stoppa förruttnelseprocessen

Bevara vävnad & celler morfologiskt intakta

Stabilisera vävnaden
Vilka kliniska steg finns i hanteringen av vävnadsprover?
Tid till fixering efter operation

Typ av fixativ

Fixeringstid

Fixeringslösningens temperatur

Preparatets storlek
Vilka faktorer påverkar immunfärgningens resultat?
Vävnadsfixering

Antigenretrieval

Blockering

Antikroppstiter

Antikroppens specificitet

Detektionssystem

Kontroller
Vad är lymfkörtlar & vilka celltyper finns där?
Spridda i organismen, kopplade till systemet av lymfkärl som dränerar olika anatomiska regioner

Celltyper:
Lymfocyter & deriverade celler
Stromaceller
Accessoriska celler (makrofager & dendritiska antigenpresenterande celler)
Hur sker Hb-syntes?
Olika globuliner hos foster, barn & vuxna

Hem-syntetiseras i erytrocytens förstadium

Aminolevulinsyra (ALA) är byggsten.
Katalyseras av ALA-syntetas (ALAS)

ALA bildar stegvis en tetrapyrrolring

Slutligen kopplas Fe till protoporfyrin = hem

Hem-syntes regleras av tillgång på järn

'iron-regulatory protein' (IRP) känner av låg Fe-nivå & binder till 'iron responsive element' (IRE) på ALAS2 mRNA --> minskad produktion av hem
Vilken typ av följd får trauma beroende på lokalisation?
(hjärna)
Storhjärnan:
Tyst

Hjärnstammen:
Fatal

Ryggmärg:
Quadriplegisk
Paraplegisk
Vad är thymocyter?
= T-celler i thymus

Prolifererar i cortex, mognar under vandring mot medulla lämnar thymus via kärl i medulla
Vilken funktion har makrofager i thymus?
Fagocytos av T-celler i apoptos
(subkapsulära cortex)

Antigenpresenterande dendritiska celler
(medulla)
Vad händer med thymus efter puberteten?
Det sker en fettivolutionfrån cortex till medulla
Vilka funktioner har lymfkörtlar?
Filterfunktion:
Makrofager hindrar partiklar att nå cirkulationen

Immunsvar mot nya antigen:
Storleksändring
Klonal expansion av antigenaktiverande lymfocyter
Vad är lymfkörtelförstoring & vilka orsaker finns det?
Aktivering av immunsystemet genom infektion eller annan antigenstimulering av immunkompetenta celler leder till morfologiska förändringar, cellproliferation & lymfkörtelförstoring.

Orsaker:
Infektioner
Sarkoidos
Överkänslighetsreaktioner
Autoimmuna sjukdomar
Cancermetastas
Malignt lymfom
Leukemiengagemang
Mjälten
150-200g

Funktioner:
Filterfunktion - eliminering av uttjänta blodkroppar, ffa erytrocyter.
Immunsvar på antigen i blod.

Struktur:
Kapsel - trabekelverk.
Röd pulpa - kapillärer + venösa sinusoider fyllda med blod; endotel med slitsar; makrofager.
Vit pulpa (5-20%) - förgrenade centralartärer med lymfoid skida.
Trombocyter
Nödvändiga för att blodet ska koagulera

Normalreferens: 150-350 x 10^9 /L

Vi klarar oss fint på en betydligt lägre nivå.
Normal koagulationsförmåga vid
trombocyter >50-60 x 10^9/L

Spontana blödningar om trombocyter
<20 x 10^9 /L

Är ibland defekta i sig själva eller utsatta för läkemedelspåverkan (tex ASA) kan ge påverkan trots normala värden
Vad är SHM?
Somatisk hypermutation

I germinalcentrum sker vid T-cellsberoende immunrespons förändringar av IgH-genen för att öka Ig:s affinitet (& Ig:s funktionalitet, men det är 'class switch')
Påvilka sätt fås immunologisk tolerans?
Negativ selektion genom apoptos av autoreaktiva T-celler i thymus & perifert

Proliferativ anergi hos T-celler pga avsaknad av co-stimulering

Suppression
Hur kan minnes-CTL aktiveras utan TH-hjälp?
Minnes CTL-P binder till APC som är virusinfekterad:
TCR till MHC I
CD28 till B7

Minnes CTL-P utsöndrar IL-2 autokrint & aktiverar på så sätt sig själv
Vad är mucosaassocierad lymfoid vävnad?
Icke kapselförsedd lymfatisk vävnad i nära anslutning till epitel

Immunologiskt skydd mot invasion av mikroorganismer mm via epitelklädda ytor:
Tonsiller.
Lymfatiska noduli i esophagus.
Peyerska plaque (ca 200st) i tunntarmen.
Lymfatiska aggregat i kolon & appendix.
Lymfatiska aggregat i bronser, tårkörtlar, thyroidea & urinvägar

Sekretion av IgA till tarmlumen

Sekretion av IgM + IgG till lamina propria

Sekretion av IgE, frisättning av histamin från mastceller
Hur länge överlever olika blodkroppar?
Transfunderbara:
Erytrocyter ca 120 dagar
Trombocyter ca 8 dagar

Ej transfunderbara (granulocyter):
10 timmar i cirkulationen.
Flera dygn i mjältpol eller vävnad.
Hur kan man diagnostisera sjukdomar som engagerar hematopoesen?
Blodprover

Blodutstryk

Benmärgsproduktion

Benmärgsbiopsi
Vilka fördelar har benmärgsbiopsi?
Aspirat som stryks ut på objektsglas

Går snabbt att färga - möjlighet till snabbsvar

Ger god uppfattning om andelen av olika celltyper

Material kan fås till annan diagnostik
(tex molekylärgenetik & flödescytometri)
Vilka fördelar har benmärgsbiopsi?
Liten benbit som kalkas ur & snittas

Tar lite längre tid att processa

Ger god uppfattning om cellhalt & fiberökning i benmärg

Ger material om 'dry tap'

Alla celler blir representerade
(viktigt vid lymfom & cancermetastaser)
Vilken funktion har thymusepitelceller?
Styr T-cellernas mognad & proliferation:
Tät kontakt ('thymic nurse cells')
--> tolerans av kroppsegna antigen ('selfantigaen')

Producerar hormoner, tex thymopoietin
Thymus
Första lymfoida organ att utvecklas under embryonala utvecklingen - från både endoderm & ektoderm i 3:e gälfickan

Omogna lymfocytprekursorer från BM differentierar till mogna T-celler i thymus

Förser perifera lymfoida organ med T-celler med olika funktioner

Inehåller ett nätverk av thymusepitelceller

Cortex med tätt packade thymocyter & makrofager

Medulla med thymocyter & tätare epitelialt nätverk.
Epitel som bildar hassalska kroppar
Vad är en essentiell trombocytos?
Myeloproliferativ sjukdom

Produktion 'påslagen' utan att regulatoriska mekanismer fungerar

Ökad risk för thromboser

Viss ökad risk för andra benmärgssjukdomar
Vad är ITP?
= idiopatisk (immunologisk) trombocytopen purpura


Konsumptionstrombocytopeni

Inte fel på produktionen men i antikroppsbildning

Vanligen akut och övergående hos barn
(efter infektion)

Kroniskt hos vuxna

Risk för livshotande blödningar om trombocyter <10 x 10^9/L under lång tid

Mindre problem med blödning än man skulle kunna tro:
Pigga
Unga trombocyter
Vilka följder får B12- & folatbrist?
Behövs för DNA syntes

Anemi vanligt förekommande

Drabbar (i viss mån) hela hematopoesen

Blodvärdena normaliseras dåB12 substitueras

Neurologiska symptom svårare att gå i retur
Var finns benmärg?
Som barn:
Hela skelettet
Lever
Mjälte

Som vuxen:
Bäcken
Kotor
Bröstben
Vilka anledningar till förstorad mjälte finns?
Vid benmärgssjukdom kan åter mjälte & bli delaktig i blodbildning

Det kallas för extramedullär blodbildning & är ofta en del i blodsjukdomen

Det är vanligt med stor mjälte vid tex polycytemia vera & andra myeloproliferativa sjukdomar
Vad är kronisk lymfatisk leukemi?
En av fyra huvudtyper av leukemi

Lymfocyter apoptoshämmade
--> en successiv ansamling av sjuka celler & de vanliga blodbildande cellerna får platsbrist

Sjukdom med stor variation.
Från ett mycket långsamt naturalförlopp >20år till en relativt aggressiv sjukdom
Vilka typer av T-celler finns?
T-hjälparceller:
TH-1
TH-2
TH-17
Treg

Cytotoxiska Tceller = CTL

Minnes T-celler
Vad sker i thymus?
Utveckling av antigenbindande T-cellsreceptorer (TcR) på olika typer av T-celler

Positiv selektion av T-celler med TcR som binder till främmande peptid + eget MHC

Utveckling av central tolerans mot kroppsegen vävnad genom negativ selektion av T-celler med TcR som har hög affinitet för eget MHC + självpeptid
Vad är skillnaden mellan alfa-beta-T-celler & gamma-delta-T-celler?
Gamma-delta-T-celler dominerar innan födseln då de minskar & alfa-beta-T-celler tar över

Alfa-beta-T-celler är adaptiva

Gamma-delta-T-celler är nära släkt m innate försvar
Hur infekterar HIV?
Infekterar TH-celler via CD4-receptorn

Eliminering av TH-celler medför AIDS (immunbrist)
Vad är alloreaktiva T-celler?
Vanliga T-celler med TcR som är specifika för eget MHC + främmande peptid men som korsreagerar med främmande MHC

1-5% av T-cellerna är alloreaktiva

I regel:
CD4+T-celler är alloreaktiva mot MHC II
CD8+T-celler är alloreaktiva mot MHC I
Vilka är de blodkroppsbildande cellinjerna?
Erytropoes

Granulocytopoes

Trombocytopoes
Vad tittar man på när man undersöker benmärg?
Cellhalt

Depåjärn

Hematopoes

Förekomst av härdar. Tex:
Granulom
Lymfom
Myelom
Metastaser
Hur varieras benmärgens cellhalt?
Varierar med åldern - högst hos det nyfödda barnet

Minskar successivt, dvs en del av de blodbildande cellerna ersätts av fettceller

Cellhalt mellan 25 & 75% kan allmänt sägas vara normalt i vuxen ålder
Vad är kapsulära polysackarid vaccin?
Två typer:
Pure polysacharide vaccines
Conjugate vaccines

Ger inte alltid ett bra skydd hos barn under 2

Förbättrad funktion om konjugerat med protein/toxoid vaccin
Ger en bättre antigenpresentation via MHC II
Vilka funktioner har HIF i erytropoesen?
= hypoxia inducible factor

En transkriptionsfaktor som ökar vid syrebrist, binder till HRE (hypoxia-response element) på EPO-genen:
--> ökad syntes av EPO
--> uppreglering av TfR (transferrin-R)
Hur skiljer sig hematopoesen prenatalt & postnatalt?
Prenatalt:
Blodbildning sker i mesenchymala organ ffa levern (hepatisk fas) & senare benmärgen (myeloisk fas)

Peri & postnatalt:
Röd benmärg
Hur tas prover från benmärgen?
Aspirationsbiopsi

Borr & stansbiopsimed Jamshidis instrument


Biposiställen:
Dorsal kristapunktion från os ilium utförs med patienten liggande på magen eller sida med uppdragna ben.
Sternum.
Vad är immunologiskt minne?
Primär stimulering av adaptiva immunsystemet med antigen medför ökad förmåga till sekundär stimulering av samma antigen.

Det sekundära immunsvaret/minnessvar är:
Snabbare
Starkare
Kvalitet olika

Jämfört med primära immunsvar är
minnes-T-celler långlivade (år)

Minnesceller:
Lägre aktiveringströskel än naiva T-celler.
Biologisk grund för vaccinering.
Högre uttryck av adhesionsproteiner än naiva T-celler.
Vad är hematopoesen?
1x10^12 celler/dygn produceras av benmärgen

Poeserna utgår från en pool av multipotenta stamceller vilka utgör 0,1% av benmärgens celler

5% i proliferation, resten i G0 (skyddar mot genskada = tid för DNA-reparation)

Viktiga egenskaper är:
Självreplikation
Multilinjär differentiering

Vid delning --> 1 stamcell + 1 blast som börjar differentiera
I vilken miljö sker hematopoesen?
Utvecklas i en mikroskopisk miljö av:
Stromaceller (fibroblaster, makrofager, dendritiska celler, T-celler, osteoblaster)
Fettceller
Nätverk av venösa kärl
Extracellulärt matrix (kollagen, retikulin, fibronectin, laminin mm.)

Hematopoesen pågår i utrymmet mellan venösa sinus i benmärgen

Stromaceller förser hematopoesen med tillväxtfaktorer
Vilka är principerna bakom passiva vaccin?
Försvaret är överfört från en annan människa eller djur

Temporärt skydd som avtar

Fungerar väldigt snabbt men bryts snabbt ner

Antikroppar kan produceras:
I djur ('serum therapy') - hög risk för anafylaktisk chock på grund av antikroppar mot serumet.
Från humana serumpooler med bredspektrum IgG.
Från humaniserade antikroppar producerade in vitro av cellkulturer - kan ge specifika antikroppar.
Vilken funktion har EPO?
Den viktigaste regleraren av erytropoesen
--> proliferation & överlevnad

90% syntetiseras i njurarna
(peritubulära interstitiella celler)

EPO binder till EPO-R
--> fosforylering av Jak-2
Vilka typer av bakterievacciner finns?
1
Toxoid (inaktiverat toxin)

2
Renat protein

3
Kapselpolysackarid (rent eller förenade)

4
Dödade bakterier

5
Levande försvagade bakterier

1-4: inaktiverade
5: levandevaccin
Vad är trombocytopoes?
Trombocytopoetin (TPO) är den viktigaste regleraren av trombocytopoesen.

Homologi med EPO

Produceras i levern, delvis i njurarna

Bindning till TPO-receptor
--> fosforylering av tyrosinkinas Jak-2

TPO leder till utmognad hos megakaryocyter & stegvis ökad ploidi (endomitos), upp till 64N

Feedback reglering - mer obundet TPO i serum (brist på trombocyter)
--> ökad trombocytbildning
Vad är immunisering?
Immunisering är en process där immunitet induceras artificiellt genom antingen vaccination (aktiv) eller administration av antikroppar (passiv)

Skyddar mot infektionssjukdomar

Mäts vanligtvis med närvaro av antikroppar

Väldigt specifik för an specifik organism
Vad är vaccin?
Icke-toxiska eller 'attenuated' antingen som är injicerade eller inhalerade eller äts för att inducera ett specifikt värd immunsvar.
Vilka argument använder de som är emot vaccinering?
De förnekar sambandet mellan vaccinering & minskade sjukdomsfall

Säger att det orsakar sjukdom som autism
Vilka är principerna bakom aktivt vaccin?
Introduktion av främmande molekyl i kroppen vilket leder till att kroppen själv skapar immunitet mot målet. Den här immuniteten kommer från T- & B-celler

Skydd producerat av kroppens egna immunsvar

Immunoglobuliner producerade av B-celler hjälper till att eliminera antigen

Skyddet är vanligtvis permanent.
Vad är adjuvant?
Ge exempel
Lösningar som inducerar ett starkare & mer ihållande immunsvar

Aluminium salter ger Th2 typ humoralimmunsvar. Sämre TH1-respons:
Gradvis utsöndring av antigen
Stimulerar antigen hos APC
Aktiverar innate responser & cytokinfrisättning

Titrerpenoidbaserad (från hajleverolja)
Oklar verkningsmekanism (narkolepsi?)

Andra under utveckling:
Virosomer - vesiklar av lipidmembran + virusprotein --> APC
Vad innehåller ett vaccin?
Protein/peptid, polysackarid, bakteriekomponenter

Adjuvant

Konserveringsmedel/stabiliseringsmedel

Vätska
Vad gäller för vaccin med döda bakterier?
Kan inte replikera

Generellt sett inte lika effektivt som levande vaccin

Kräver generellt 3-5 doser

Immunresponsen mestadels humoral

Antikroppskoncentrationen minskar med tiden

Odefinierad mix av antigen

Hög risk för biverkningar
Vad är toxoid?
Ett definierat antigen som är bakomliggande orsak i patogenesen

De mestlyckade bakterievaccinen är av den här typen
Vad gäller för live attenuated (= försvagade) bakterievaccin?
En försvagad version av vild-typ

Måste replikera för att vara effektivt

Immunresponsen är lik den mot naturlig infektion

Vanligtvis effektiv efter en dos

Allvarliga reaktioner möjliga

Sköra - måste försvaras & hanteras försiktigt
Vilka sjukdomar fins i barnvaccinationsprogrammet?
Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Polio
HIB
Pneumokocker
Mässling
Påssjuka
Röda hund
HPV
Vilka funktioner har tight junctions?
Håller ihop celler

Förhindrar rörelse av membranproteiner

Förhindrar passage av molekyler & bakterier
Hur modifierar bakterier tight junctions?
Producerar proteiner som modulerar aktinet i cytoskelettet (clostridier)

Degradation av tight-junction-proteiner
(V. cholerae)
Vilka funktioner har sekretoriskt IgA?
Neutraliserar virus & toxiner

Neutraliserar katalytisk effekt hos mikroba enzymer

Fångar bakterier i mucus:
Vissa bakterier producerar proteaser som klyver sIgA-hinge regionen & firar bakterien
Vilka biverkningar kan vaccin ge?
Lokalt:
Smärta, svullnad, rodnad på injektionsstället.
Vanligt vid inaktiverade vacciner.
Normalt sett mild & självbegränsande.

Systemiskt:
Feber, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk.
Ickespecifik.
Kan vara orelaterat till vaccinet.
När ska vaccin tas?
Generellt sett rekommenderas vaccin vid den yngsta åldern då en signifikant risk för sjukdom & då skyddande immunrespons kan fås.

Antingen i barnvaccinationsprogram eller liknande eller för riskgrupper som:
Specifika sjukdomar
Resa
Post exposure (rabies)
Vilka Resevaccin är vanliga?
Polio
Hepatit A
Malaria
Gula febern
Tyfoid kolera
Japansk encephalit
Varför misslyckas vaccin?
Uppnår inte den förväntade skyddande immunresponsen:
Förflyttning från cell till cell.
Antigenvariation.

Biverkningar

Vaccinet förvärrar sjukdomen
Vilka komponenter ingår i den epiteliala barriären?
Normalflora
Tight junctions
Intraepiteliala lymfocyter
Mucus-lager
Utsöndrade IgA
Antimikrobiella peptider
Vad karakteriserar innate immunity?
Snabbt

Genererar inget minne

Beroende av receptorer som känner igen strukturer som är vanliga hos många patogener
Hur sker en infektioner via ett epitel?
Normalfloran binder epitelet:
Fagocyter

Sår släpper in mikrober i vävnaden
--> lokal infektion:
Sårläkningen, fagocytos, T-celler

Lokal vävnadsinfektion:
Komplement, fagocyter, cytokiner, NK-celler, aktiva makrofager

Sprids via lymfan:
Fagocyter, antigen, NK-celler

Adaptiva immunsvaret kommer igång:
Specifika antikroppar, T-cellsberoende, makrofagaktivering, CT-celler
Vilka funktioner har mucus?
Produceras av bägarceller & ger ett tjockt lager som skyddar GI & luftvägarna genom att försvåra återkomsten

Består av kraftigt glykosylerade protein

Bakterier fastnar & förs ut med peristaltik

En reservoar av sekretoriskt IgA

Enzymer (mucinaser) som degraderar mucin produceras av bland annat helicobacter pylori
Vilka är de intraepiteliala lymfocyterna?
Speciella T-celler finns i GI & kan döda när de kommer i kontakt med antigen utan att primas först

Aktiviteten kan moduleras av commersaler & patogener (bakterier)
Hur försvarar sig bakterier mot antimikrobiella peptider?
Ändrad laddning av cellmembranet

Varianter av lipid A

Ändringar av membranprotein

Proteolytiska enzymer

Membrantransportörer
Hur hämmar virus CTL-funktionerna?
Håller kvar MHC I i ER (adenovirus)

Blockerar peptidtransporten till ER genom att blockera kanalen Tap (HSV 1 & 2)

Snabbar på endocytosen av MHC I (HIV)

Hindrar MHC I transport genom golgi (CMV)

Resistens mot protosomal degradation (EBV)
Vilken funktion har interferon vid virusinfektion?
Vid virusinfektionfinns dsRNA i cellen vilket ger interferontranskription

INF-beta får närliggande celler att gå in i ett antiviralt tillstånd där viral replikation hämmas & apoptos lättare inträffar
Vilka celler finns i blod?
Erytrocyter (5x10^12 /L)

Leukocyter (4-9x10^9 /L):
Mononukleära (lymfocyter, monocyter)
Polymorfnukleära (granulocyter mm)

Trombocyter (150-300x10^9 /L)
Vilka delar delas blod upp i som får stå alternativt behandlas med antikoagulantika & centrifugeras?
Blod som får stå:
Koagel m fibrin & erytrocyter
Serum
Interfas m leukocyter

Blod som behandlats med antikoagulantika & därefter centrifugeras:
Plasma
Blodkroppar (EVF = erytrocyter volymfraktion/hematokrit, %)
Vilket försvar har virus mot antikroppar?
Antigenvariation:
Antigenic drift (rhinovirus, influenza)
Antigenic shift (influenza)

Viral latency:
Herpes
HIV

Viral persistency:
Papillomvirus
Adenovirus
Vilka funktioner har erytrocyten?
Syretransportör

Koldioxidtransportör

Kväveoxidtransportör
Hur diagnostiseras UVI?
Urinodling:
Art & resistensbestämning. Kvantitativ.
Alltid vid komplicerad/hög/recidiverande/
nosokimal UVI

Blododling:
Vid pyelonefrit/urosepsismisstanke

Urinsticka:
Nitrit
Leukocyter
Erytrocyter

Nitrit-testet är specifikt för enterobacteriacae drev E. coli, Klebsiella/Enterobacter & Proteus.
50% sensitivitet.
Räcker för diagnostik vid sporadisk okomplicerad låg UVI
Varför kan LPK vara osäkert?
Påverkas av:
Stress
Kräkning
Kortison
Vad är skillnaden mellan bukinfektion & tarminfektion?
Bukinfektion:
Bakteriell infektion i bukhålan
'kirurgisk'

Tarminfektion:
Bakteriellt, virat eller parasitorsakad infektion inne i tarmen
Vilka typer av infektion faller under kategorin 'bukinfektion'?
Perforation av tarmen är en vanlig ORSAK till infektion i fri bukhåla

Infektioner som ofta behandlas med antibiotika men är oklart om de är primärt bakterieorsakade:
Appendicit
Divertikulit
Cholecystit
(oklart om de ingår i 'bukinfektioner')
Vilka orsaker finns till perforation (buk)?
Inflammation i tarmen tex vid:
Appendicit
Divertikulit
Cholecystit

Perforerat ulcus

Trauma

Iatrogent:
Skopi
Operation
Vilka bakterier kommer in i buken vid tarmperforation?
Ofta flera bakterier vid odling

Vanligast med:
Gramnegativer (E. coli)
Anaerober (Bacteroides fragilis)

Behandling vid samhällsförvärvad peritonit:
Cefotaxim + metronidazol

Vid nosokomiala eller komplicerade fall bredare G- täckning, ofta då tex:
Imipeneum

Antibiotikaprofylax vid tarmkirurgi
Hur behandlas hög/komplicerad UVI?
IV-preparat vid sepsis eller svår pyelonefrit inneliggande patient:
Cefuroxim/Cefotaxim/Piperacillin-Tazobactam
/Ciprofloxacin + aminoglykocid

PO-preparat vid hög/komplicerad UVI:
Ciprofloxacin 7-14d (effektivast, resistens)
Ceftibuten 14-21d (låg effekt. Andrahand. Ej till män)
Trimetoprimsulfa 10-14d (effektiv. Resistens)
Vilka agens kan orsaka tarminfektion?
Bakterier:
Bakteriell (gastro)enterit

Virus:
Viral gastroenterit

Parasiter

Toxiner:
Akut magförgiftning = reaktion på toxin redan bildat av bakterier
Hur definieras diarré?
Olika beroende på institution & specialitet

Tex >3 lösa avfyrningar/dygn
Hur ska man se på en UVI?
Det beror på vem som får den.
Dennes tidigare sjukdomshistoria.
Med vilken bakterie & hur infektionen yttrar sig.

Prostata?
Vilka kliniska indelningar av UVI finns?
Asymptomatisk bakteriuri?

Akut cystit/distal UVI/nedre UVI

Febril UVI/hög UVI/pyelonefrit

Urosepsis
Vilka klassifikationsindelningar av UVI finns?
Okomplicerad --> komplicerad

Samhällsförvärvad --> nosokomial

Sporadisk --> recidiverande
Hur är en komplicerad UVI?
Strukturella eller funktionella förändringar som disponerar för UVI.
Tex kateter, konkretement, reflux,
Neurogena blåsrubbningar (MS & diabetes)

UVI hos äldre män räknas alltid som komplicerade pga prostatan

Etologin ska säkerställas med urinodling
Vad är en okomplicerad UVI?
De som inte är komplicerade

Oftast unga/medelålders premenopausala kvinnor

Definition:
UVI hos individ med normala urinvägar
Vad är samhällsförvärvade & nosokomiala UVI:er?
Samhällsförvärvad:
90% drabbar kvinnor
10% drabbar män varav 80% är över 50år
Primärpatogener vanligast

Nosokomial:
Sjukdomsförvärvad eller efter ingrepp (48h)
Sekundärpatogener förekommer oftare
Vad är sporadiska & recidiverande UVI?
Sporadisk = enstaka UVI


Recidiverande (2 senaste 6mån eller 3 senaste året).
Kan vara en av följande varianter.

Reinfektion:
Annan bakteriestam

Relaps:
Samma stam
Kvarvarande fokus
Kvar i tarm/vaginalflora

Superinfektion:
Resistent ny stam under pågående behandling
Vad är signifikant bakterieuri?
Vid odling bedöms symptomen som signifikanta om:

Symptomgivande UVI:
Primärpatogen
>= 1000 CFU/ml (kvinnor&män)
Sekundärpatogen
>= 1000 CFU/ml (kvinnor)
>= 10 000 CFU/ml (män)
Vad är terapisvikt övre UVI?
Kvarstående hög feber trots 3-4d adekvat antibiotikabehandling inger misstanke om AVSTÄNGD PYELIT.
Stigande kreatinin & svåra flanksmärtor ökar misstanken.
Utreds med CT-urografi (eller ultraljud)
Njurabcess, hydronefros, konkretement?

Urolog/röntgenläkare konsulteras avseende avlastning med nefropyelostomi-kateter
När behandlas ABU?
Bara antibiotikabehandling om ABU med ureasbildande bakterier

Screening & behandling för ABU rekommenderas endast vid:
Tidig graviditet (ca v16).
Efter behandling av ABU under graviditet.
Före transueutral resektion av prostata.
Före annan urologisk åtgärd med risk för traumatisk slemhinneblödning.
Vad är urosepsis?
Sepsis utgången från urinvägarna

'G- sepsis'

Föregås av symptomatisk eller asymptomatisk hög/komplicerad UVI
Vad är asymptomatisk bakterieuri (ABU)?
Definition:

Kvinnor:
>100 000 CFU/ml urin av samma bakteriestam i två mittstråleprov i frånvaro av urinvägssymptom

Män:
Som för kvinnor fast det räcker med ett prov då det sällan kontamineras hos män
Hur följs UVI upp efter avslutad behandling?
(När?)
Gravida!
Kvarvarande ABU behandlas

Enligt rekommendationer:
Kvinnor m invasiv infektion & alla män.
Dock ej nödvändigt att behandla ABU.
Diskussion angående relevansen.

Aureasbildande bakterier

Inte cystit
Inte KAD-associerad UVI
Hur ges antibiotika vid UVI?
Ska täcka rätt agens.
Ska ge tillräckliga koncentrationer i urin.

Urinvägsantibiotika:
Medel för hög/komplicerad/febril UVI.
Medel för låg/distal UVI/cystit.
Hur behandlas kateterassocerad UVI?
Efter 10d har alla KAD-bärare bakterieväxt i urinblåsan

Febril UVI oftast i samband med kateterbyte

Provtagning från slangen

Om kronisk KAD:
Överväg antibiotikaprofylax vid kateterbyte

Avlägsna helst KAD före avslutad antibiotikakur.
(UVI som av någon anledning fått KAD i samband m infektionen)
hur hanteras UVI hos gravida?
Ökad risk för pyelonefrit om ABU lämnas obehandlad 20-40%

Pyelonefrit:
Sjukhusvård med IV antibiotika rekommenderas då risk finns för prematurt värkarbete.
Efterföljande profylax.

Cefalosporiner, Nitrofurantonin & Pivmecillinam kan ges under hela graviditeten

Trimetoprim kan ges under 2a & 3e trimestern
(folsyrametabol - organogenespåverkan?)
Vilka indikationer finns för uppföljning med radiologisk utredning? (UVI)
Recidiverande febril UVI/akut pyelonefrit

Recidiverande UVI med ureasposetiva bakterier

Recidiverande symptomgivande UVI hos män
Hur etablerar sig bakterier i en värd & orsakar infektion?
Inträde i kroppen

Kolonisering av värd

Undvikande av immunceller

Adhesion till värdceller

Invasion av värdceller

Överleva innuti värdceller
Hur förhindras & behandlas infektioner?
Infektionskontroll:
Hygien
Singelrum
Spårning & isolering

Vaccin

Antibiotika
Vad är attack rate?
Antal av de exponerade som insjuknar
Vad är virulens?
Förmåga att orsaka sjukdom/död
Hur ser den molekylära versionen av Koch's postulat ut?
1
Genen ska finnas i alla patogena strains i arten men inte i de ickepatogena
2
Inaktivering --> minskad virulens
3
Återaktivering av genen --> återställd virulens
4
Genen måste uttryckas under infektion
5
Immunitet mot genens produkt borde bli skyddande (stämmer inte alltid)
Hur kan man bevisa att en organism är patogen?
Koch's postulat:
1
Misstänkta patogen måste finnas
2
Patogenerna måste kunna isoleras & odlas i en ren kultur
3
Patogenerna från kulturen måste kunna ge samma sjukdom
4
Samma patogen måste kunna isoleras efter steg 3
Hur ser de olika typerna av sjukdomsförlopp ut?
Akut:
Inkubation
Sjukdom
Konvalens

Kronisk:
Inkubation
Sjukdom

Latent:
Inkubation
Sjukdom
Konvalens
Latent
(sjukdom)
Vilka är deviktigaste glykosylerings-enzym (AB-toxin)?
Clostridium difficile:
Glykolyserar Rho-GTPaser
Hur kan en organism orsaka sjukdom?
(generellt sett)
Toxiner:
Lytiska enzymer producerade av mikrober.
Dessa förstör vävnader & celler.

Kolonisering &/eller invasering av vävnader:
(kolonisering sker främst i lungor & tarmkanalen)
Detta ger ett immunsvar med inflammation
--> ger symptom
Inom vilka behandlingar används Botulinum toxin?
Strabismus (=skelning)

Blefarospasm (=muskelspasm i ögat)

Migrän

Svettning

Kosmetik
Vilka är de viktigaste Protease
(Zn-endopeptidases) AB-toxiner?
Tetanus & Botulinum toxin (Clostridia):
Klyver proteiner i neurotransmitionen

Anthrax (Bacillus):
Dödlig faktor som klyver MAP-Kinas kinaser
Vilka frågor bör man ställa om patogen?
1
Hur orsakar organismen sjukdom?
2
Hur är sjukdomsförloppet?
3
Hur har organismen visat sig vara patogen?
4
Är bakterien alltid patogen? (primärpatogen)
Eller bara patogen ibland? (opportunistisk)
5
Hur sprids sjukdomen?
6
Vilka/vad kan bli smittade?
7
Hur sprids sjukdomen?
8
Vilka är de viktigaste virulensfaktorerna?
9
Vilka är strategierna för pretention & behandling?
Vilka är de viktigaste RNase
(RNA N-glykosidas) AB-toxin?
Stiga-like toxin (enterobacteria):
Klyver baser från SSU-rRNA & stör därför proteinsyntesen.
Vilka är de viktigaste DNaserna AB-toxiner?
Cytolethal distending toxin (E. coli + fler)
--> DNA-skador
Vilka är de viktiga AB-toxinerna?
(grupper)
ADP-ribosyl transfer

Glykosylering enzym

RNase (RNA N-glycosidase)

Protease (Zn-endopeptidaser)

DNase
Vad är typ III toxiner?
Vanligtvis av AB-typ

'A'-domänen har enzymatisk aktivitet & är vanligtvis verksam i cytosolen

'B'-domänen binder till receptorn & tillåter att 'A' tas upp

'A' kan tas upp genom translokation då 'B' binder eller genom endocytos då hela 'AB' tas upp i en endosom innan 'À' överförs till cytoplasman
Vilka ADP-ribosyl transfer AB-toxiner är viktiga?
Cholera toxin (vibrio):
Målet är Gs --> cAMP ökar
--> störd jonkoncentration i tarmen

Pertussis toxin (Bordatella):
Målet är G0/Gi

Diphteriae toxin (corynebacterium)
Endotoxin A (pseudomonas):
Målet är elongation factor EF-Tu & störa proteinsyntesen

Anthrax (Bacillus):
Ödemfaktor
Vad är LPS?
Endotoxin hos G-

Binder till TLR4 receptorn på makrofager & endotelceller vilket leder till utsöndring av proinflammatoriska cytokiner (TNF) & kväveoxid
Hur fungerar typ I toxin?
Vilka bakterier har detta?
S. aureus
S. pyogenes

Superantigen binder till MHC II på T-celler & ger en ickespecifik polyklonal aktivering & cytokinfrisättning

Oklart vad detta gör för bakterien, men det kanske hjälper kolonisation
Hur verkar exotoxiner?
En receptor är nödvändig

Typ I:
Superantigen

Typ II:
Verkar på membran & bildar porer.
Hemolysiner, Leucocidins

Typ III:
Verkar intracellulärt.
De flesta är AB-toxiner där B binder till receptorn & A translokeras in i cellen:
ADP-ribolysering
N-glykosylering
RNase
DNase
Protease
Vilken roll har typ II toxin?
Frisättning av näring (särskilt Ca2+)

Effektorinjektion - typ III sekretion

Rymma från fagosomer:
Listeria
Legionella

Escape from cell
Vilka biologiska effekter har bakteriella toxiner?
Skadar cellmembran

Inhiberar proteinsyntes

Aktiverar second messenger pathways

Skadar cytoskelettet

Inhiberar frisättning av neurotransmittorer

Inducerar inflammation
Vilka effekter får endotoxin?
Sepsis

Endotoxisk shock på grund av smutsig intravenös utrustning
Vilka antibiotika fungerar vid biofilm?
Fungerar:
Rifampin
Quinoloner
Clindamyciner
Macrolider

Kan fungera:
B-lactamer

Effektlösa:
Vancomycin
Aminoglykocider
Vilka typer av toxin finns?
ENDOTOXIN:
Del av bakteriens cellytestruktur LPS

EXOTOXIN:
Utsöndras från bakterien

Verkar utanför eucaryota celler
(degraderande enzymer).

Interagerar m eucaryota cellers yta/insida:
Typ I: superantigen
Typ II: bildar porer
Typ III: intracellulär
Vilka är de viktigaste toxinproducerande bakterierna?
Vibrio cholerae
Bordatella pertussis
Corynebacterium diphterie
Bacillus anthracis

Clostridium difficile
Pseudomonas aerguinosa
Escherichia coli
Staph. aureus
Staph. pyogenes
Var är toxiner verksamma?
Extracellulärmatrix:
Inte klassiska toxin, men skada orsakas.
Degraderande enzym etc.

Cellmembran:
Porbildande toxiner

Intracellulärt:
Klassiska toxin
Vilka huvudsakliga virulensfaktorer finns?
Sex - ger tillgång till virulensfaktorer

Sense enviroment - ger möjlighet att slå av & på virulensgener

Simma

Stick

Scavenge nutrients (järn)

Survive stress

Stealth - gömma sig för immunförsvaret

Slå tillbaka - skada värdens cytoskelett & signalvägar

Spridas - mellan celler & organ

Scatter
Behandling & biofilm
Undvik bildandet av biofilm:
Antibiotika, desinfektioner, silver & ytmodulering

Blockera quorum sensing

Förstöra biofilm:
Lysostaphin
Histamin
Hur påverkar biofilm antibiotikabehandling?
Bakterierna blir mer resistenta -->

Växer långsammare.

Ett annat fysiologiskt tillstånd.

Diffusion hindras av biofilmen.

Konjugationsfrekvensen ökar, naturlig kompetens & transformation.
Vad är quorum sensing?
En form av samordnande kommunikation mellan bakterier genom kemiska signaler

Det är så bakterierna känner av om de är tillräckligt många för att bilda biofilm
Hur påverkar biofilmsassocierade infektioner immunresponsen?
Inhiberar T-cellsproliferation/monocyter

Stör B-cellsutveckling & Ig

Hindrar opsonization & fagocytos
Vilka bakterier bildar biofilm vid cystisk fibros?
S. aureus

H. influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Burkholderia cepacia
Hur sker bacterial adherence?
Vanliga adherence mekanismer:
Kapslar & slime
Biofilm

G+ adhesiner:
Fimbrier
Microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules = protein A

G- adhesiner:
Fimbrier, afimbrial adhesions
Outer membrane proteins
Types III-IV secretion
Vilken roll har biofilm vid infektioner?
(vilka infektioner?)
Orsakar Otitis media som är den vanligaste öroninfektionen

Viktig vid bakteriella endokarditer

Vanliga hos patienter med cystisk fibros

Legionärssjuka
Hur byggs ett biofilmslager upp i en kateter?
1
Värdens proteiner bildar en beläggning
2
Introduktion av organismer
3
Cellbindning & ett encelligt lager bildas
4
Adhesion till väggen & proliferation
5
Biofilmutmognad
6
Yttre delar lossnar
Var finns staphylokock-biofilmer?
Finns på hud & mucösa membran

Oskyldig i frånvaro av främmande material & med ett fungerande immunförsvar

Finns på katetrar och implantat.
Kan orsaka skada vid hud- & bentrauma.
Vad är biofilm?
Molekylära aggregat (multicellulära) med bakterier som hopas på ytor.

Inneslutna i egentillverkat matrix.

Biofilm kan finnas på alla ytor utsatta för vatten & rätt bakterier

Biofilm skyddar från värdens försvar, antibiotika, desinfektioner & miljö

Ger bättre tillgång till näring
Vilka är de vanligaste platserna där biofilm hittas hos människor?
Tandsten

Indwelling devices:
Catetrar (vaskulära, shuntar)
Proteaser (hjärtklaffar, leder)

Naturally formed materials:
Njurstenar
Ben
Hur sker desinficering?
Värme:
Kokning
Pasteurisering
Hetvatten/ånga
Tvätt

Kemisk desinfektion:
Aldehyder
Alkohol
Syror/baser
Jod
Klor
Klorhexidin
Oxiderade ämnen
Ytaktiva ämnen
Vilka renhetsgrader finns inom sjukvården?
Ren:
Städa, rengör

Höggradigt ren:
Desinfektion

Steril:
Sterilisering
Varför binder bakterier till ytor?
Direkt interaktion

Molekylära bryggor via fibronectin

Adherence är ofta kopplat tillmanipulation av värdcellens signalering & cytoskelett:
Invasion
Intimate adherence

Undvikande av immunsystemet genom att binda till:
Cellytor & ECM
Fasta ytor (tänder, hjärtklaffar, implantat)
Andra bakterier
Vilka metoder finns för sterilisering?
Autoklavering

Torrsterilisering


Glutaraldehyd, bärnstensaldehyd
Plasma-H2O2
Formaldehyd/ånga
Joniserande strålning
Etylenoxid
När ska sterila produkter användas?
När hud & slemhinna penetreras

Om de genomströmmas av vätskor som behöver vara sterila

Implantat
Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna?
90%:
Urinkateter - UVI
Kärlkateter - sepsis
Respirator - pneumoni
Operation - infekterat OPsår

10%
Epidemier
När används höggradigt ren utrustning?
När det är i kontakt med skadad hud eller slemhinnor
Vad är syftet med rengöringen & hur går det till?
Avlägsna organiskt material & annan smuts

Organiskt material påverkar effekten av desinfektion & sterilisering

Hur:
Rengöringsmedel & vatten.
Gnugga eller borsta.
Använd skyddsutrustning.
Ultraljud skapar bubblor i rengöringslösningen som rengör känsliga & ihåliga instrument.
Varför smittar norovirus så mycket inom vården?
Låg infektionsdos

Långlivade

Stor genetisk variation

Tål:
UV-strålningen
Klorering
Syra
Värme
Desinfektionsmedel

Tvätta händer & låt torka!!
Vilka typer av aneurysm finns?
Saccular (berry) aneurysm:
Medfött som växer

Fusiformi, atherosclerotiskt aneurysm:
Ovanligt
Ökad risk vid högt BT, diabetes, hög ålder

Skeptiskt aneurysm:
Etiologi (bakterier, fungi)

Traumatiska
Vilka symptom kan hjärntumörer ge?
Beror på:
Lokalisation
Tillväxthastighet

Neurologiska symptom (motor & sensorik)

Epilepsi

Huvudvärk & illamående
Av vilka hjärnsjukdomar kan orsakas av alkohol?
Wernicke-Korsakoff

Werniken enkefalopathy

Central pontine myelinolysis

Hepatic encephalopathy

Marchiafaga-Bignami

Cerebrellar degeneration

Myelopathy

Neuropathy
Vilka riskfaktorer finns för prionsjukdomar?
Hornhinnetransplantat

Neurosurgery, elektroder mm

Tillväxthormon

Dural graft

Caw-human
Ge exempel på prionsjukdomar
Creutzfeldt-Jakob (CJD)

Kuru

Gerstmann, Straussler, Sheinkeri (GSS)

Fatal familial insomnia

Variant Creutzfeldt-Jacob Disease (vCJD)
Vilka sjukdomar beror på demyelinisering?
Multiple skleros (MS)

Akuten Disseminated EncephaloMyelitis (ADEM)

Acute Necrotizing Hemorrhagic Encephalitis (ANHE)

Central Pontine Myelinolysis (CPM)

Progressive Multifocal Leucoencephalopathy (PML)

Leucodystrofi
Vilka typer av ischemi-infarkter finns?
(hjärna)
Fokal (arteriell) ischemi:
Ischemisk-Hemorrhagic infarkt

Fokal (venös) ischemi:
Hemorrhagisk infarkt

Fokal (occlusion av små artärer) ischemi:
Mikroinfarkter, lacunae

Global ischemi (cirkulatorisk failure):
Ischemisk encephalopati
Hjärndöd
Vilka bakterier orsakar UVI?
E. coli vanligast
Staphylococcus saprophyticus

Enterokocker

Enterobacter sp
Klebsiella sp
Proteus sp
Pseudomonas aeruginosa
Vilka olika cirkulatoriska skador finns?
Aneurysm

Infarkter

Hemorrhagier

Malformationer
Vibrio cholearae
(magsjuka)
Fakultativt anaerob G- stav.
Ofta kommaformad.

Anspråkslös i vatten.

Vibrio cholerae 01 (klassisk kolera & EITor) 0139 kan orsaka epidemier & Pandemier.

Sällsynt i Sverige: enstaka fall.

Infektionsdosen hög. Vatten.

Inkubationstid 2-3 dagar

Koleratoxin

Vattnig avföring, 'rice water'.
Lindriga --> allvarliga fall

Diagnostik: odling
Clostridium difficile
(allmänt, matförgiftning)
Anaerob, sporbildande G+ stav.

Normalflora hos främst barn.

Antibiotikabehandling leder till rubbning av tarmfloran & överväxt av Clostridium difficile.

Toxinproduktion.

Hypervirulent stam (ribotyp 027):
Efter fluorokinolonbehandling.
Allvarligare sjukdomsbild.
Högre mortalitet.
Clostridium difficile
(infektion, magsjuka)
Lindrig diarré.

Oftast hos sjukhuspatienter.

Ökad incidens >65 år:
6000 fall/år i Sverige.

Mer allvarliga fall:
Perforation, chock, colectomi, död.

Minskad effekt av behandling (metronidazol)

Epidermistammar (027 & andra):
Hög toxinprodukton
Fluorokinolonresistens
Hög sporuleringskapacitet
1 kliniskt fall i Sverige (Uppsala)

Behandling:
Transplantation av avföring
Salmonellainfektion
(matförgiftning & allmänt)
Fakultativt anaerob G- stav

Zoonotisk:
2500 serotyper.
Serotypning - 0-(LPS), H-(flagella) &
Vi (kapsel) antigen.
S. Enteritidis, S typhimurium, S. infantis.
Nötkreatur, hönsfågel, vildfågel, sköldpadda.

Förökning i livsmedel, stor infektionsdos.

Ca 85% utlandssmittade.

Groddar, kyckling, kött, ägg,
bladgrönsaker (utbrott).

Salmonella typhi,
Salmonella paratyphi A, B, C finns bara hos människor.
Clostridium perfringens
(matförgiftning)
Anaerob G+ stav
Sporbildande med toxiner & enzymer

Normalflora i tarmen
Finns i jord

Kött, broiler, fisk, såser smittar:
Matlagning i tidigt skede
Långsam nedkylning (bakterier förökas)
Otillräcklig upphettning (restmat)

Diarré & buksmärtor

Inkubationstid 6-24h
Symptom i 12-24h

Diagnostik:
Odling
Direktmikroskopi av infekterad vävnad

Orsakar:
Gasödem
Sårinfektioner
Sepsis
Matförgiftning
Enterohemorragisk E. coli = EHEC
(magsjuka)
Begär alltid analys av EHEC vid akut blodig diarré!!!

Shigatoxin-producerande E. coli
(STEC = VTEC) ger blodig diarré

E. coli 0157 & non-0157 (många)

Nötboskap (1% i Sverige) reservoar.
Zoonos

Väldigt låg infektionsdos (10 bakterier)

Otillräckligt upphettad köttfärs, hamburgare, opastöriserad äppelcider & badvatten

3-4 dagars inkubationstid

Buksmärtor, illamående, kräkningar

Lindrig till allvarlig blodtillblandad diarré

Diagnos: odling + toxinpåvisning

Ca 5% hemolytiskt uremiskt syndrom hos barn & åldringar inom 2-14 dagar:
Njursvikt
Trombocytopeni
Hemolys
Yersinia enterocolitica
Yersinia pseudotuberculosis
(magsjuka)
Fakultativt anaerob G- stav

Finns i jord och normalflora hos djur (svin)
Zoonos

Kan växa i livsmedel i kylskåp (+4*C)

Inkubationstid 3-7 dagar
Diarré
Kräkningar
Buksmärtor

Diff diagnos: Appendicit

Komplikationer: reaktiv artrit

Diagnos:
Odling (avföring)
Antikroppar i serumprov
Shigellainfektioner
(matförgiftning)
Bacillär dycenteri, rödsot

Shigella dysenteriae (allvarligast)
Shigella byodi
Shigella flexineri
Shigella sonnei (vanligast)

Människan är reservoar
Smittar mellan människor

80% av fallen från utomlands
400-600 fall/år i Sverige

2-3 dagars inkubationstid

Diarré:
Slemmig/blodtillblandad
Buksmärtor

Låg infektionsdos (10-100 bakterier)

Komplikationer: reaktiv artrit

Diagnos:
Odling
Camphylobacter jejuni/coli
(matförgiftning)
Mikroaerofil böjd stav G-

Vanligaste bakteriella tarmpatogenet

Hör till normal tarmflora hos djur:
Fåglar
Kor
Får
Hund
Katt

Den vanligaste rapporterade zoonosen i EU

Växer dåligt i födoämnen men låg infektionsdås

Ca 40% inhemska smittor

Kyckling, vatten (vattenburna utbrott)

6000-8000 fall/år i Sverige
Salmonella
(matförgiftning & infektion)
Inkubationstid 1-3 dagar

Diarré 3-7 dagar
Buksmärtor
Feber
Kräkningar

Komplikationer: reaktiv artrit

Bärarskap: 4-6 veckor (längre)

Diagnostik:
Odling (avföring, blod, urin)
Antikroppar i serum

Personer inom livsmedelsindustrin

4000 fall/år i Sverige
1000 inhemska
Camphylobactinfektioner
(matförgiftning)
Inkubationstid 2-5 dagar

Diarré (3-5 dagar):
Blodig diarré
Buksmärtor
Kräkningar
Feber
Diarrén kan ta uppehåll

Komplikationer: reaktiv artrit (Gullian-Barre)

Diagnostik:
Odling (avföring, blod)
Påvisning av antikroppar i serum (prov tagna m 2-3 v mellanrum)

Koka/stek köttet ordentligt
Undvik kontakt mellan råa livsmedel & färska råvaror som inte ska upphettas

Klarar ca 42*C
Staphylococcus aureus
(matförgiftning)
Enterotoxin (15-50%)
Toxin produceras i maten
Upphettning förstör inte toxinet

Staphylococcus aureus från kockens näsa/paronykier

Gräddbakelser
Skinka
Rökt strömming

Inkubationstid ca1-6 h
Sjukdomstid 6-24h

Kräkningar & buksmärtor
Lindrig diarré
Ingen feber

Vanligtvis ingen behandling
Clostridium botulinum
(matförgiftning)
Anaerob G+ stav
Sporbildande
Ett av de starkaste toxinerna vilket ger livshotande botulism

Inkubationstid 12-48h

Neurologiska symptom:
Munntorrhet
Talsvårigheter
Dubbelseende
Andningsförlaming

Finns i:
Jord
Hemkonserver
Fiskprodukter (rökt fisk & gravad lax)

Förebyggs genom:
Förstöra sporer m autoklavering
Hindra tillväxt m lågt pH/hög sockerhalt/<4*C
Koka hemkonserver i 10-15 min före bruk

6 fall i Sverige de senaste 10 åren
Bacillus cereus
(matförgiftning)
G+ fakultativ stav
Sporbildande
Allmän i omgivningen

Toxiner av två typer: värmekänsligt och inte.

Värmestabilt toxin -
Bakterien förökar sig i maten:
Kräkningar
Inkubationstid 1-6h
Symptom 6-24
Ris & pasta

Värmelabilt toxin -
Bakterien förökar sig i ileum:
Infektion
Diarré
Inkubationstid 6-15h
Symptom 12-24
Kött & fiskrätter

Ingen specifik behandling
Vilka bakterier orsakar inflammatoriska tarminfektioner?
Livsmedel & vattenburna:
Camphylobacter
Salmonella
Shigella
Yersinia enterocolitica
Yresinia pseudotuberculosis
EHEC
Vibrio cholerae

Antibiotika:
Clostridium difficile
Varför får vi diarréer i I-länder?
Ökad turism

Fri livsmedelhandel internationellt med långa förvaringstider:
Hög livsmedelshygien vid produktion.
Förpackningar (undvika kontamination & begränsa bakterietillväxten)
Kyltransportkedja (ökad betydelse för bakterier som kan föröka sig vid låga temperaturer)
Pasteurella multiocida
Små aeroba G- kockobacillära stavar

Förekommer hos djur i munhåla & luftvägar

Vanligaste fyndet vid kattbett

Infektionen utvecklas snabbt:
70% inom 24h

Odling
Varför är det så mycket diarréer i U-länder?
Dålig vattenhygien

Dålig livsmedelshygien

Dåliga sanitära förhållanden

Trångboddhet

Undernäring

Dödsfall främst bland barn <5år
Vad klassas som ett livsmedelsburet utbrott
(epidemi)?
Minst 2 sjukdomsfall efter intag av samma typ av livsmedel

Det räcker med 1 fall av clostridium botulinum
Erysipelothrix rhusiopathiae
G+ aerob stav

Förekommer hos djur:
Fiskar & svin

Smitta genom sår på fingrarna

Orsakar erysipeloid hos människan:
Fingrarna - rodnad & svullnad
Starkt ömmande lilafärgat

Slakteripersonal
Fiskare
Fiskhandlare
Veterinärer
Vad gör att vi blir matförgiftade?
Maten är förorenad av (framför allt) toxinbildande bakterier

Producerar toxiner:
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum
Francisella tularensis
(infektion)
Inkubationstid ca 3 dagar (2-10)Ulceroglandulära formen vanligaste infektionen

Feber
Huvudvärk
Muskelvärk
Illamående

Lokal infektion vid bett eller exponeringsstället

Svullna & ömma lymfkörtlar lokalt

Pneumoni kan också fås:
Smittämnet inhaleras (damm förorenat av sjuka djur)

diagnos:
Klinisk diagnos
Påvisning av antikroppar
PCR
(odling på säkerhetslaboratorium)

Anmälningspliktig sjukdom
~27-700 fall/år
Francisella tularensis
(allmänt)
Liten G- stav
Strikt anaerob
Intracellulär
Högpatogen

Orsakar tularemi (harpest)

Två former:
Allvarligare typ A i Nordamerika
Typ B som är endemisk i Sverige & förekommer över hela norra halvklotet.

Gnagare (sorkar & möss) smittar människor.
Smittar inte mellan människor.

Smitta genom:
Bett av myggor eller fästingar
Kontakt m döda eller sjuka djur
Inhalering av kontaminerat damm
Intag av smittat vatten

Flest fall under sensommar & höst
Vilka risker medför djurbett?
5% av djurbett leder till infektion:
Ofta killar i yngre tonåren
Ägare till husdjur

Lokala infektioner i hud & mjukdelar vanligast.

Skeptiska komplikationer mer ovanliga.

Avgörande för infektionsrisk:
Typ
Lokalisation
Världens immunstatus

Punktionsskador mest infektionsbenägna:
Hundbett: 80-90% av akutbesöken
--> 2-25% infektion.
Kattbett: 3-15% av akutbesöken
--> 30-50% ger infektion.

Den yttre skadan kan vara minimal, men det utvecklas snabbt en cellulit!
Bacteroides fragilis
Obligat anaerob G- stav

Bacteroides fragilis-gruppen:
Vanligaste anaeroben i kliniska prover

Hör till normalfloran i tarmen

Appendicitabcess
Peritonit

Postoperativa sårinfektioner

Bakteriemi

Diagnostik:
Anaerob odling
Clostridium tetani
Tetanospasmin = toxinet

Strikt anaerob sporbildande G+ stav

Sporer finns i jord

Orsakar tetanus (stelkramp)

Sporer i sår --> bakterier (lokal infektion)
--> toxin tetanospasmin

3-21 dygns inkubationstid

Ovanlig i Sverige (0-3 fall/år)

Anmälningspliktig sjukdom

Diagnostik:
Odling
Klinisk

Förebyggande åtgärder:
Vaccin med tetanustoxoid
Passiv immunisering m antitoxin
Sårskadeprofylax (hindrar frisättning av hämmande neurotransmittorer)
Pseudomonas aerguinosa
(infektioner & diagnostik)
Opportunist:
Sårinfektioner (brännskadepatienter)
Follikulit (bubbelbad)
UVI (kateter)
Konjunktivit (kontaktlinser)
Extern otit (swimmer's ear)
Lunginflammation hos patienter med cystisk fibros.
Bakteriemi

Diagnostik:
Odling
Vad är gasbrand?
= gasödem = clostridium myosit

Infektioner sprider sig i vävnaden (muskelatur)
Tidigare var det krigsskador, men nuförtiden är det penetrerande trauma + jord eller dylikt.
Öppna frakturer
Svår smärta
Svullnad
Krepitationer (det knastrar när man trycker på gasödemet)
Pseudomonas aerguinosa
(allmänt)
Aerob G- stav

'gröna varets bakterie'.
Grönaktig pigmentering

Låga näringskrav

Finns i naturen:
Jord
Vatten

I sjukhusmiljö:
Snittblommor
Golvmoppar
Flytande tvål
Desinfektionsmedel

Virulensbakterier:
Polysackaridkapsel
Flagella, fimbrier
LPS
Exotoxin A
Flera enzymer som bryter ner vävnad
Biofilmsbildande
Naturligt antibiotikaresistens & utvecklar lätt resistens vid behandling.
Vad står KNS för & vad inkluderar begreppet?
= koagulasnegativa stafylokocker

Staphylokockus epidermis (vanligast)

Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus lugdunensis

Staphylococcus saprophyticus orsakar UVI
Staphylococcus aureus
(allmänt)
Aerob G+ kock
'druvkock'

Koagulaspositiv
(koagulasnegativa stafylokocker = KNS)

Många har kapsel

Protein A binder upp IgG

Enzymer:
Proteaser
Hyaluronidas
Lipas
Hemolysiner

Toxiner:
Enterotoxiner
TSS-toxin
Panton-Valentin
Leukocidin (PVL) etc