29 terms

MW Inl., Hoofdstuk 1: Maatschappijwetenschappen: een inleiding op de sociale wetenschappen

H.M.J. Francort, Actua.ml, havo en vwo, "Maatschappijwetenschappen, een inleiding", uitgave juni 2010, ISBN 978 9075 982503
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

maatschappijleer
een vak dat zich bezighoudt met de bestudering van de maatschappij: hoe ze is opgebouwd en hoe ze functioneert
sociale wetenschappen
houden zich bezig met relaties tussen mensen, de processen die zich daarbij voordoen en welk patroon van gedragsvormen (instituties) en organisatievormen daaruit voortvloeien
natuurwetenschappen
hebben betrekking op de natuur, waaronder we de ervaringswereld verstaan zoals die door de mens wordt aangetroffen
instituties (sociologische betekenis)
patroon van gedragsvormen
cultuur
het geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen, die mensen zich als lid van hun samenleving hebben verworven door middel van leerprocessen en die van grote invloed zijn op hun gedrag in ruimere zin
generaliserend
het afzonderlijke en individuele is slechts van belang als een geval van algemene verhoudingen en wetten
individualiserend
personen en individuen zijn in hun concrete gedrag niet alleen maar herhalingen of exemplaren van algemene structuren en verhoudingen, maar ze hebben ook hun eigen idividualiteit en waarde
gedragswetenschappen
bestuderen het gedrag van de individuele mens
cultuurwetenschappen
bestudeert alles wat de mens aan de natuur heeft toegevoegd
theocentrisch wereldbeeld
een wereldbeeld waarin God centraal staat
antropocentrisch wereldbeeld
een wereld waarin de mens centraal staat
sociologie
de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het sociaal gedrag en sociaal handelen van de mens in de samenleving
politicologie
de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het totstandkomen, het voeren en de effecten van het overheidsbeleid
culturele antropologie
de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van culturen van niet-westerse volken in al hun aspecten
geschiedenis
de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het verleden
economie
de wetenschap die zich bezighoudt met de behoeftebevrediging van mensen
geografie
verzamelnaam voor een aantal mer of minder op zichzelf staande wetenschappen die studie maken van de ruimtelijke orde die in allerlei natuurlijke (fysische) en cultuurlijke (sociale) verschijnselen van en op het aardoppervlak valt te onderkennen
filosofie
wetenschap die zich bezighoudt met het streven naar een totale uitleg van mens en wereld
psychologie
wetenschap die zich bezighoudt met de aard en de eigenschappen van de menselijke ziel in relatie tot sociale problemen
sociale psychologie
houdt zich bezig met het bestuderen van de invloed van de maatschappij op de mens en zijn gedragingen
theologie
wetenschap die de verhoudinng van de mens tot God bestudeert
rechtsgeleerdheid
de wetenschap die zich bezighoudt met kennis of studie van het recht
feiten
vaststaande zaken, die niet veranderbaar zijn (gegevens)
achtergronden
hierbij krijg je meer verteld bij en over de feiten; de feiten worden er duidelijker van
attitude
houding/mening
objectief
onpartijdig
subjectief
partijdig
intersubjectiviteit
je probeert onpartijdig te zijn, maar het zal je niet helemaal lukken
pluri-interpretabiliteit
gegevens kun je op diverse manieren opvatten en uitleggen