153 terms

Haitian Kreyol short phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

fanm vanyan
brave women
natif natal
native born
nom jouet
nickname
enben
well...
pa mete tet ou la
don't put your head there ("don't go there")
espwa nan fenwa
hope in the darkness
piti piti na rive
little by little we arrive
Kisa ou ta renmen ye nan lavi ou?
What would you like to be?
li danje
it's dangerous
li delisye
it's delicious
Kijan de manje ou renmen?
What kind of food do you like?
Osito ke
As soon as...
Osi lontan ke ou a kondisyon ke
As long as...
Mwen swete ke ou etabli byento
I hope you recover soon
Lou ke ak sa
To be sick of
Sa pa etone mwen
No wonder (same as "I don't care")
fe vit
hurry up
poze ou
take it easy
retire ko ou sou mwen
get off of me
kitem an repo
leave me alone
lagem
let me go
eske ou ka kite m antre/soti
can you please let me in/out
soti la
get out of here
se konsa lavi a ye
that's life
li se diole
she's a braggert
fe atansyon
be careful
mwen pa te ka
I couldn't...
Mesi paske ou raple mwen sa
Thank you for reminding me
Lap fe'm byen
It's going to fit me
fe nwi
do harm (kind of like "deranje")
memn otey ("otay")
same height
memn gwose, memn saz
same size (like a house), same size (clothing)
ki saz?
what size? (clothing)
poto mitan
central pillar
lopital gratis
free hospital
li fre
she's fresh (like bel)
konje
holiday (more than a few days; more like a week or more), can say "5 jou konje"
jou off
day off (typically used for 1-2 days)
map bale ate
I'm sweeping the ground
gen youn le...
there was a time...
bon janm
best ever
jenn jan
young as
pa za pa
step by step
kage sou do
lean back (on your back)
se sal ye, wi?
that's how it is, right?
boukannen dlo
roast water
fe li pedi
(violate someone and make them not a virgin)
map konseye ou
I'm advising you
san sousi
without concern
sans sousi
sense of concern
ap pase ban nou
happens to you/us
jenn jan
young as
janm
never
bon janm
best ever
li pran pwa
he gained weight
poumon li son bon
his lungs sound good
nou ta ka bezwen...
we might need to...
akeyi lakay ou
welcome home
mwen jis leve
I just woke up
lite kont kolera
struggle against cholera
c'est adorable
that's cute
fe koum
beat somebody up
rakoche telefon nan
get off the phone
rakonte yon istwa
tell a story
lage li nan prison
release him from prison
telefon yo dwe ferme
telephones must be turned off
sispan ranse
stop fooling around
nan regards
in regards to
sa pa fe sans
that doesn't make sense
se malere mwen ye
I am poor
nouvel la pral gaye, rime yo gaye
the news will spread, rumors spread
pa kite moun chofe tet ou
don't let people anger you
fok nou al vote
we must go vote
pa kite anyen kraze plan ou
don't let anything ruin your plan
mwen pa ka satisfye bezwen ou yo
I can't meet your needs
pran swen nan
take care of
mwen pa konvenk
I'm not convinced
anplas de, olye pou yo
instead of
men foto ou
here's your pic
sa fe (4 bal mwen te tande)
that makes... (4 shots I heard)
mwen ta rekomande...ke ou jwenn
I would recommend...that you get/find
pran mize nesese
take necessary steps
si yo pa mete anplas
in they don't put in place...
nan sant
in the center
pa kite'l fe sa
don't let him do that
pandan plis pase 6 edetan
more than 6 hours
ou pa ta dwe... (estoke ORS)
you should not (store ORS)
tele-djol, radyo trent de
word of mouth
nou pa te janm genyen
we have never had
a pye
on foot, by foot
a le
prompt, on time
2 heures won/pil
2:00 exactly
kore'm
hold me up
li anfom?
does it fit?
ranje yon lot jan
rearrange
meni
here it is
se sa'l te fe ye swa
it's what he did last night
mete li en kote
put it away
li pito fe komerse
she'd prefer to do commerce
ou dwe
you must
kite tout bagay pesonel deye
leave all personal belongings behind
malet yo gen dwa te deplase
luggage may have moved
map fe kwa
...
mwen damou ou
I love you
bote enterye
inner beauty
mwen pa pedi lafwa
I won't lose faith
jwye pak, bon fet pak
happy Easter
petet ou pa swenye (swen?)
maybe you don't care
kisa ki te jis rive?
what just happened?
mwen renmen "lefe ke" ou konpran mwen
I like "that" you understand me
mwen renmen "lefe ke" ou pale Kreyol
I like "that" you speak Kreyol
respekte lot
respect others
respekte pwochen ou
respect others
respekte nou youn lot
respect one another
respekte tet ou
respect yourself
w'ap mennen
you're doing well/thriving
ah monche!
come on, man (conveys persuasive emotion)
fok sa chanje
this must change
kite kouchet
potty trained
sak pase --> n'ap kenbe, n'ap lite
we're holding on, we're struggling/fighting
fe bon rev
have good dreams
bonn sware
have a good evening
bel kichoy
beautiful things
ki bagay sa?!
what's going on?!
pote w byen
get well
mwen espere ke ou fe mye
I hope you get better
yo depanse lajan devan deye
they spend money like it's going out of style
pi bel pase jame
more beautiful than ever
fe atansyon
be safe
gen pou (li gen pou vini aswe a, mwen gen pou ale lavil)
plan to
ou te sanble tris semen pase, li sanble li pral fe lapli
you looked sad last week, it looks like it's going to rain
se gwo koze!
it's wonderful/awesome!
fomidab
wonderful
enkwayab
incredible
anfom kou bas
great, excellent
zafe'm pa bon
things are not going well for me
yo fe zafe
they're involved (romantically)
an deyo/deyo a
rural or country/outside
li pi renmen'm
he loves me more
chak le ou fe sa
every time you do that
pou kiyes li ye
whose is it?
tet li pa dwat/li gen tet cho
she's not right, she's crazy
chanje rad sou mwen
change my clothes
aprann otan ke ou kapab
learn as much as you can
mwen abandone
I give up
jere lajan ou
manage your money
pa lafwa
by faith
n'ap lite
we're struggling
sa nap fete jodi-a?
what to celebrate today?
ke m sere, tristes anpare m
my heart is closed, sadness has seized me
pa fot mwen
not my fault (literally) OR I didn't mean harm
EDH = edem detwi Haiti
help me destroy haiti
Pa za pa n'ap pran viktwa.
(Today I am thankful that I made it through another day of schooling my kids)