Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Uri ng Pangungusap

Pasalaysay o Paturol

May babala sa gilid ng hukay.

Pasalaysay o Paturol

Mabigat ang dala kong bag.

Pasalaysay o Paturol

Ang lahat ay pinag-iingat.

Pasalaysay o Paturol

Madulas ang daan dahil katitila pa lamang ng ulan.

Pasalaysay o Paturol

Tutuloy na tayo, Nini.

Pasalaysay o Paturol

Dumating si Aling Elena.

Pasalaysay o Paturol

Nasiraan kami.

Patanong

Anong oras kaya tayo darating?

Patanong

Hindi mo napansin ang babala?

Patanong

Ano ba sinasabi riyan?

Patanong

Saan susunduin ang mga bata?

Patanong

Matutulungan po ba ninyo kami?

Patanong

Ano po ang nangyari, Inay?

Patanong

Bakit po Inay?

Pautos

Huwag kang magpatakbo ng mabilis.

Pautos

Pakitawag naman ang ate ko.

Pautos

Basahin mo bago tayo umakyat sa bundok.

Pautos

Mag-ingat ka lang sa pag-akyat.

Pautos

Pakikuha mo muna ako ng tubig.

Pautos

Halika, magpasalamat tayo sa Maykapal.

Padamdam

Aba, nakakatakot!

Padamdam

Yehey! Ang ganda roon.

Padamdam

Hay, pagod na pagod na ako!

Padamdam

Naku, sobra ang nerbyos ko!

Padamdam

Sus, kay tagal naming naghintay!

Pasalaysay

Sinulatan ni Aldo ang kuya.

Pasalaysay

Naghulog si Cynthia ng pera sa bangko.

Patanong

Naghuhulog ba ng pera si Carlo sa alkansya niya?

Pasalaysay

Natuwa sa kanya ang kaibigan nya.

Patanong

Tama ba ang mga sagot ko sa test?

Pasalaysay

Mabigat na ang aking alkansya.

Padamdam

Wow! Ang ganda ng damit ni Melanie!

Padamdam

Aray! Kinagat ako ng langgam!

Padamdam

Ayos, mataas ang iskor ko sa pagsusulit!

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording