40 ประโยคพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

How are you?

คุณสบายดีไหม

Fine thanks. And you?

สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

What's your name?

คุณชื่ออะไร

What's your first name?

คุณชื่ออะไร

What's your family name?

คุณนามสกุลอะไร

What is the time?

กี่โมงแล้ว

Where do you come from?

คุณมาจากที่ไหน

I come from ...

ฉันมาจาก...

What's your address?

ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

Where do you live?

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

I live in Bangpra.

ฉันอาศัยอยู่ที่บางพระ

What's your telephone number?

โทรศัพท์ของคุณหมายเลขอะไร

How old are you?

คุณอายุเท่าไร

Twelve. / I'm twelve years old.

ฉันอายุ 12 ปี / ฉันอายุ 12 ปี

When were you born?

คุณเกิดเมื่อไหร่

I was born in 1999.

ฉันเกิดในปี ค.ศ.1999

Where were you born?

คุณเกิดที่ไหน

I was born in Chonburi.

ฉันเกิดที่ซีชลบุรี

Are you a student?

คุณเป็นนักเรียนไหม

Yes, I'm a student.

ใช่ ฉันเป็นนักเรียน

Did you have breakfast?

คุณทานอาหารเช้ามาหรือยัง

What did you have for breakfast?

คุณทานอะไรเป็นอาหารเช้ามา

Was it good?

อร่อยไหม

Who cooked it?

ใครปรุงอาหารนั้น / ใครทำอาหารนั้น

Where did you go?

คุณไปที่ไหนมา (อดีต)

Where have you been?

คุณไปที่ไหนมา (ไปและกลับมาแล้ว)

I went to a friend's house.

ฉันไปที่บ้านเพื่อนมา

What did you do?

คุณได้ทำอะไรไป

We played video games.

เราเล่นวีดีโอเกมส์

Where were you?

คุณอยู่ที่ไหน (ตอนเวลานั้น - อดีต)

I was in Bangkok for the weekend.

ฉันอยู่ที่กรุงเทพตอนสุดสัปดาห์

Have you got any friends in this class?

คุณมีเพื่อนบ้างในห้องเรียนนี้หรือไม่

Can you play badminton?

คุณเล่นแบดมินตันเป็นหรือไม่

Yes, I can play badminton.

ใช่ ฉันเล่นแบดมินตันได้

Can you speak English?

คุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่

Yes, I can speak English.

ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้

Could you speak English when you were five years old?

คุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ เมื่อตอนคุณอายุ 7 ปี

No, I could not speak English when I was five years old.

ไม่ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เมื่ออายุ 5 ขวบ

Are you good at English?

คุณเก่งภาษาอังกฤษไหม

I will be good at English soon.

ผมจะเก่งภาษาอังกฤษอีกไม่นาน

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording