Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

godność

dignity

wybitny

outstanding

między

among

rozdzielać

distribute

odczytać z ust

lipread

zakonnicy

the monks

wyruszyć (np. w drogę)

set out

przytomność

consciousness

wyciągnać rękę

strech out a hand

pojawić się

turn up/down

poprawić kogoś

put sb right

załozyć (np biznes)

set up

on zniósł nieszczęście z godnością

he bore his misfortune with dignity

zamieszanie

confusion

nie żałuję

i don't regret

podejrzliwy

suspicious

to raczej nie był sukces

it was hardly a success

klątwa

a curse

Wszyscy się uciszyli

They all went quiet

złapać gumę

to have a puncture

mówiąc w kategoriach finansowych

speaking in terms of money

składać się

consist

wyświetlić

display

odmawiać

refuse

zawierać

inculde

odrzucać, odmawiać

turn down

odmawiać

refuse

rozpoznać

recognize

pozostawać

remain

zakazać

forbiden

przeszkadzać, zakłocać

distrub

bronić

defend

prosba

request

tłumaczyć, wyjaśniać

explain

przekonany

convinced

rozważać

consider

polepszyć

improve

angażować

angażować

rozwijać

develop

zrealizować

realize

utrzymać

maintain

odzyskać

regain

zapewnic, dostarczać

provide

przypuszczać

suppose

Made up sb's mind

zdecydować się

Czy zdecydowałeś się, na kogo będziesz głosować?

Have you made up your mind whom you are going to vote for?

ostrzec

warn

ujawniać, odkryć

reveal

przypuszczać

presume

okazać się

turn out

otrzymać

receive

twierdzić

claim

przybyć, przyjechać

arrive

obcy, nieznajomy

stranger

niezwykły

unusual

zwykły

ordinary

zauważyć

notice

ufać

trust

cel, zamiar

aim, purpose

dostarczać

supply

byc mile widzianym

be appreciated

udoskonalony, polepszony

improved

odrodzenie

revival

undergoing

przechodzi

anymore

więcej

to blame

winić

mankind

ludzkość

reach

osiągnąć

allow

pozwalać

conducted

prowadzony

arouse

wzbudzać, pobudzac do działania

proper

właściwy

amount

ilość

proof

dowód

Warn

ostrzeć, alarmować, uprzedzać

Intend

zamierzać

Consider

rozważyc, rozpatrywa

Erected

wzniesiony

Especially

zwłaszcza

Feature

funkcja, cecha

frekwencja

the turnout

Okazało się, że finansowo to klapa.

It proved to be a failure financially.

dokładny

accurate

ona denerwowała mnie

she upset me

cały czarny

black all over

pogłoska

a rumour

całkiem chętny

quite keen

zawiadomić ją

let her know

agresywny wobec moich pracowników

agressive towards my employees

rzemieślnik

craftsmen

Jak znieść tyle cierpienia?

How to bear so much suffering?

przejąc (np sklep)

take over

głęboka wiara religijna

deep religious faith

surowszy człowiek

harsher

zamożni kawalerowie

well-off bachelors

pozbyć się (kogoś)

to get rid of

odpowiedni

proper

obyczaje

the customs

wyśmiany

laughed at

ukochana wnuczka

beloved granddaughter

zebranie abstynentów

a teetotallers' meeting

handlarze robotników

slave traders

wystarczająco

sufficiently

rake off

grabione

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording