50 terms

NPCR Lesson 30 Hanzi / Pinyin

NPCR Lesson 30 Hanzi / Pinyin
STUDY
PLAY
太极剑
tàijíjiàn (jaijijian, a kind of traditional Chinese swordplay)
jiàn (sword)
jiē (street)
活动
huódòng (to move about/activity)
tiào (to jump, to leap)
跳舞
tiàowǔ (to dance)
敲锣打鼓
qiāoluó dǎgǔ (to beat drums and gongs)
qiāo (to beat; to knock on)
luó (gong)
dǎ (to beat)
gǔ (drum)
扭秧歌
niǔyāngge (to do the yangge dance)
niǔ (to twist)
秧歌
yāngge (yangge dance)
民间
mínjiān (folk)
舞蹈
wǔdǎo (dance)
叫做
jiàozuò (to be called)
动作
dòngzuò (movement, action)
简单
jiǎndān (simple)
老人
lǎorén (senior; elderly man or woman)
出汗
chūhàn (to sweat)
要不
yàobù (otherwise, or else)
武术
wǔshù (martial arts)
生病
shēngbìng (to fall ill)
后来
hòulái (afterwards, later)
上班
shàngbān (to go to work)
早上
zǎoshang (early morning)
最近
zuìjìn (recently)
街心花园
jiēxīn huāyuán (a landscaped island at an intersection of avenues)
wéi (to surround)
下棋
xiàqí (to play chess)
立交桥
lìjiāoqiáo (overpass)
qiáo (bridge)
听见
tīngjiàn (to hear)
爱好者
àihàozhě (lover of sports, arts; enthusiast)
退休
tuìxiū (to retire)
休闲
xiūxián (to take recreation)
方式
fāngshì (way)
做操
zuòcāo (to do gymnastics)
跑步
pǎobù (to jog)
对面
duìmiàn (opposite side)
网吧
wǎngbā (internet cafe/bar)
门口
ménkǒu (doorway)
舞厅
wǔtīng (ballroom)
长寿
chángshòu (longevity)
公里
gōnglǐ (kilometer)
运动
yùndòng (to do physical exercise)
故乡
gùxiāng (hometown)
聪明
cōngmíng (intelligent, clever)
奥林匹克
Àolínpǐkè (Olympics)