17 terms

PB, Hoofdstuk 6: Het proces van politieke besluitvorming: modellen

H.M.J. Francort, Actua.ml, havo en vwo, "Politieke besluitvorming", uitgave mei 2011, ISBN 978 9075 982701
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

politieke systeem
het geheel van betrekkingen, waardoor opvattingen, verlangens en eisen van individuen, groepen en instellingen in bindende beslissingen worden omgezet
politieke proces
de wijze waarop politieke beslissingen totstandkomen
vergrijzing
toename van het 65+'ers
ontgroening
afname van het aantal jongeren onder de 15 jaar
poldermodel
door middel van overleg naar tussenoplossingen (compromissen)
sociale cohesie
samenhang
systeemmodel
een aantal fasen onderscheider (invoer, omzetting, uitvoer en terugkoppeling), waarlangs het politieke proces zich voltrekt
invoer/input
de eisen en wensen die vanuit de samenleving naar voren worden gebracht en de steun die maatschappelijke groepen geven aan (onderdelen van) het politieke systeem
poort- of sluiswachters
personen of instellingen die door de positie die zij in de samenleving innemen en door het al dan niet opendraaien van de sluisdeuren/poorten bepalen of bepaalde eisen op de publieke en de politieke agenda komen
omzetting/conversie
de omzetting van eisen/steun in politieke besluiten
uitvoer/output
deze bestaat ui politieke besluiten en andere maatregelen of handelingen, die het resultaat zijn van de omzetting van eisen/wensen en steun
Koninklijke Besluiten
besluiten die door de Kroon worden meegedeeld
AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur)
maatregelen waar de Raad van State zijn advies aan heeft gegeven, maar waarover de volksvertegenwoordiging niet geraadpleegd hoeft te worden
beschikking
niet-regelend besluit van een administratief orgaan met werking naar buiten, zoals bijvoorbeeld een vergunning, benoeming of subsidieverlening
terugkoppeling of feedback
reacties van de samenleving op politieke besluiten
barrièremodel
probeert duidelijk te maken of een maatschappelijk probleem aandacht krijgt van politieke partijen; dit leidt tot overheidsbeleid waarbij de uitkomst van een maatschappelijk probleem afhangt van de uitkomst van de strijd tussen mensen en groeperingen met tegengestelde belangen en opvattingen
geïntegreerde model
het systeem- en barrièremodel zijn geïntegreerd en er is sprake van zowel stabiliteit als conflict