39 terms

Quiz 10

STUDY
PLAY
shopping
kaimono
you
anata
dog
inu
souvenir
omiyage
child
kodomo
rice, meal
gohan
picture
shashin
desk
tsukue
letter
tegami
cat
neko
bread
pan
person
hito
yesterday
kinoo
a little while ago
sakki
hour
jikan
last week
senshuu
when
toki
monday
getsuyoobi
tuesday
kayoobi
wednesday
suiyoobi
thursday
mokuyoobi
friday
kinyoobi
right
migi
left
hidari
front
mae
back
ushiro
inside
naka
on
ue
under
shita
near
soba
next
tonari
between
aida
there
soko
here
koko
to meet
aimasu
to buy
kaimasu
to write
kakimasu
to wait
machimasu
to understand
wakarimasu