129 terms

CP Newbie 2 Phrases

STUDY
PLAY
Then just accompany me, Okay?
Na4 ni3 pei2 wo3 qu4, Hao3 bu4 hao3?
Okay, I won't eat, but I'll drink a little tea
Hao3 de.Wo3 bu4 chi1 fan4 dan4shi4 wo3 he1 yi4 dian3 cha2.
He is already 45 years old
Ta1 yi3jing1 si4shi2wu3 sui4 le.
Why isn't he married yet?
Ta1 wei4shen2me hai2 mei2 jie2hun1?
He is already divorced
Ta1 yi3jing1 li2hun1 le.
I'd like to become a teacher
Wo3 xiang3 dang1 lao3shi1.
What do you like to do in your free time?
Ni3 kong4yu2 shi2jian1 xi3huan zuo4 shen2me?
I spend a lot of time online.
Wo3 zai4xian4 shi2jian1 hen3 chang2.
Surfing the internet is very interesting.
Shang4wang3 hen3 you3qu4.
How can I contact you?
Wo3 zen3me lian2xi4 ni?
Just send me an email.
Jiu4 gei3 wo3 fa1 you2jian4 ba.
What's your email address?
Ni3de you2jian4 di4zhi3 shi4 shen2me?
What is your home address?
Ni3 jia1li3 de di4zhi3 shi4 shen2me?
Opposite the park?
Zai4 gong1yuan2 dui4mian4 ma?
Good idea!
Hao3 zhu3yi.
Can you do me a favour?
Ni3 neng2 bu4 neng2 bang1 wo3 yi1 ge mang2?
I came to find Mrs Wang
Wo3 lai2 zhao3 Wang2 Tai4tai.
Where can I buy a train ticket to Beijing?
Na3li3 ke3yi3 mai3qu4 Bei3jing1 de huo3che1piao4?
You must go to the train station.
Ni3 bi4xu1 qu4 huo3che1zhan4.
Is it difficult to buy one?
Piao4 nan2 mai3 ma?
Don't cry
Bie2 ku1.
Don't be scared
Bie2 pa4.
Daddy and mummy are here
Ba4ba ma1ma zai4 zhe4li3.
I don't really like it, it's quite boring.
Bu4 zen3me xi3huan1, ting3 wu2liao2 de.
I come from the countryside
Wo3 cong2 xiang1xia4 lai2.
You look very nervous
Ni3 kan4qi3lai2 hen3 jin1zhang1.
Test / exam
Kao3 shi.
Do you often chat online?
Ni jing1chang2 shang4wang3 liao2tian1 ma?
I chat online every day
Wo3 mei3tian1 shang4wang3 liao2tian1.
Who do you chat with online?
Ni3 he2 shei2 liao2tian1?
If I'm late, I'll get a deduction from my salary
Ru2guo3 wo3 chi2dao4, hui4 bei4 kou4 xin1shui3.
Please drive faster, OK?
Kai1 kuai4 yi4dian3r, hao3 ma?
I'll take you home
Wo3 song4 ni3 hui2jia1.
You don't need to, it's too much trouble
Bu2yong4 le, tai4 ma2fan ni3 le.
It's no trouble at all
Yi4dian3r ye3 bu4 ma2fan.
Baby, don't touch that
Bao3bao, bie2 peng4 na4ge.
Don't be naughty
Bie2 tao2qi4.
The total comes to 85 RMB
Ni3 mai3 de dong1xi yi2gong4 shi4 ba1shi2wu3 yuan2.
Please give me a receipt
Qing3 gei3 wo3 kai1 fa1piao4.
All done (writing a receipt)
Kai1 hao3 le.
How do you download music from the internet?
Ni3 zen3me cong2 wang3shang4 xia4zai4 yin1yue4?
How much does it cost?
Yao4 duo1shao3 qian2?
Can I borrow your mobile phone?
Wo3 neng2 jie4 ni3 de shou3ji1 ma?
Then use my mobile phone
Na4 ni3 yong4 wo3 de shou3ji1 ba.
Tomorrow are you definitely coming to my house to hang out?
Ni3 ming2tian1 yi2ding4 lai2 wo3 jia1 wan2 ma?
I'm definitely coming
Wo3 yi2ding4 lai2.
Don't eat that
Bu2 yao4 chi1 na4 ge.
That's not good for you.
Na4 ge dui4 ni3 bu4 hao3.
I'm allergic to cats
Wo3 dui4 mao1 guo4min3.
I didn't know.
Wo3 bu4 zhi1dao4.
Is anyone sitting here?
Zhe4li3 you3 ren2 zuo4 ma?
Can I sit here?
Wo3 ke3yi3 zuo4 ma?
I want to exchange money
Wo3 xiang3 huan4qian2.
How much money would you like to exchange?
Huan4 duo1shao3 qian2?
Is there anything you don't eat?
Ni3 you3 shen2me dong1xi bu4 chi1 ma?
I don't eat meat, I'm a vegetarian.
Wo3 bu4 chi1 rou4, wo3 chi1 su4.
May I take a photo?
Wo3 ke3yi3 pai1 zhao4pian4 ma?
Say 'cheese'!
Shuo1 qie1zi.
I'd like to find a cheap hostel
Wo3 xiang3 zhao3 pian2yi de luu3guan3.
One hundred yuan per day
Yi4bai3 yuan2 yi1 tian1.
How are you getting home?
Ni3 zen3me hui2jia1?
Please sign
Qing3 qian1zi.
Are you using cash or credit card?
Xian4jin1 hai2shi4 shuo1ka3?
I'm here for an interview
Wo3 lai2 mian4shi4.
I can't find my luggage
Wo3 de xing2li zhao3bu2dao4.
Have you taken any medicine?
Chi1 yao4 le ma?
Where are you mailing it to?
Ji4dao4 na3li3?
What character is this?
Zhe4 shi4 shen2me zi4?
This is the character 'fu'
Zhe4 shi4 'fu' zi4.
It means 'good fortune'
Shi4 'good fortune' de yi4si.
We'll send it right over
Wo3men ma3shang4 song4 guo4qu4.
Let's salute
Jing4 ge li3 ya1.
Let me have a look
Rang4 wo3 kan4kan4.
Sorry, I didn't bring it
Dui4bu4qi3, wo3 mei2 dai4.
Is this brand good?
Zhe4 ge pai2zi hao3 ma?
The side of the road is fine.
Kao4bian1 ting2 jiu4 ke3yi3 le.
Can I get some change?
Ke3yi huan4 ling2qian2 ma?
How much do you need changed?(money)
Ni3 yao4 huan4 duo1shao3 qian2?
Then let's go together.
Na4 yi4qi3 qu4 ba.
Happy birthday to you.
Zhu4 ni3 sheng1ri4 kuai4le4.
Can you speak a little slower?
Ni3 ke3yi3 shuo1 de man4 yi1dian3 ma?
How many people are there?(arriving at restaurant)
Qing3wen4 nin2 ji3 wei4?
What's wrong?(when someone is 'bu shufu')
Na3li3 bu4 shu1fu?
I feel like vomiting
Wo3 xiang3 tu4.
Eat some more, don't be polite!
Duo1 chi1 dian3r, bie2 ke4qi!
Come on, eat a little more.
Zai4 chi1 yi4dian3r ma.
I'm really full.
Wo3 zhen1de bao3 le.
Do you have free time right now?
Ni3 xian4zai4 you3kong4 ma?
What is it?(in response to 'do you have free time now?')
Shen2me shi4?
Can you give me some help?
Neng2 bang1 wo3 yi2xia4 ma?
Come on, sing!
Lai2, chang4ge1 ba!
I can't sing.
Wo3 bu2 hui4 chang4.
Just sing anything.
Sui2bian4 chang4.
I'm on the internet.
Wo3 zai4 shang4wang3.
I don't go there, bus number 100 goes there.
Bu2 qu4, yi4bai3 lu qu4.
I'm going to down it.
Wo3 gan1diao4.
You don't want any?
Yi4dian3 dou1 bu2 yao4?
That's right, I don't want any.
Dui4, yi4dian3 dou1 bu2 yao4.
Hello, who is this?(on the phone)
Wei2, na3 wei2?
I'm going on holiday.
Wo3 qu4 dui4jia4.
Have fun!
Wan2 de kai1xin1 dian3!
We also need knives and spoons.
Wo2men hai2 yao4 dao1 he2 shao2zi.
Can you turn on the air conditioning?
Ke3yi3 kai1 kong1tiao2 ma?
How's the temperature?
Wen1du4 zen3meyang4?
It's unsanitary.
Bu4 wei4sheng1.
Can I smoke here?
Zhe4li3 ke3yi3 chou1yan1 ma?
Where can I smoke?
Na3li ke3yi3 chou1yan1?
Of course really!(in response to 'really?')
Dang4ran2 shi4 zhen1de!
Oh no, it's raining!
Zao1 le, xia4yu3 le!
I didn't bring my umbrella.
Wo3 mei2 dai4 yu3san3.
So what should we do?
Na4 zen3me ban4 ne?
Lend me X.
Jie4 gei3 wo3 X.
Can I borrow your X (to use it for a bit?).
Wo3 neng2 jie4 ni3 de X (yong4 yi2xia4 ma?).
Don't open umbrellas indoors!
Bu2 yao4 zai4 shi4 nei4 cheng1san3!
I forgot to bring my umbrella.
Wo3 wang4dai4 yu3san3.
This is for you (gift).
Song4gei3 ni3.
The power went out.
Ting2dian4 le.
I'm afraid of the dark.
Wo3 pa4 hei1.
Wait for me here.
Ni3 zai4 zhe4li3 deng3 wo3.
Don't go away.
Bie2 zou3kai1.
Go away!
Ni3 zou3kai1!
My X is missing!(e.g.keys)
Wo3 de X bu4jian4le!
My X is lost.
Wo3 de X diu1 le.
I've lost my X.
Wo3 ba3 X nong4 diu1 le.
I've broken my X.
Wo3 ba3 X nong4 huai4 le.
To which floor?(in a lift)
Qu4 ji3 lou2?
There's a fire over there!
Na4li zhao2huo2 le!
Fire!
Zhao2huo3 le!
Quick, call 119!
Kuai4 da3 yao1yao1jiu3!