Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Crazy English from sentence 1 to sentence 30

Absolutely!

Chắc chắn thế! Đương nhiên rồi!

Absolutely impossible!

Tuyệt đối không thể!

All I have to do is learn English

Tất cả những gì tôi cần làm là học Tiếng Anh.

Are you free tomorrow?

Bạn có rảnh ngày mai không?

Are you married?

Cậu lập gia đình chưa?

Are you used to the food here?

Cậu đã ăn đồ ăn ở đây bao giờ chưa?

Be careful

Cận thận

Be my guest

Cứ tự nhiên nhé

Better late than never

Đến muộn còn hơn không đến

Better luck next time

Chúc may mắn lần sau

Better safe than sorry

Hãy cẩn thận thay vì nói lời xin lỗi.

Can I have a day off?

Tôi có thể nghỉ một ngày được không?

Can I help?

Tôi có thể giúp gì?

Can I take a message?

Có cần tôi chuyển lời không?

Can I take a rain check?

Cậu có thể mời mình bữa khác được không?

Can I take your order?

Ông muốn chọn món gì ạ?

Can you give me a wake-up call?

Cậu có thể gọi điện đánh thức mình được không?

Can you give me a feedback?

Anh có thể cho tôi vài nhận xét được không?

Can you make it?

Bạn có thể tới được không?

Can I have a word with you?

Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?

Catch me later

Lát nữa tìm tôi nhé!

Cheer up!

Vui lên nào!

Come in make yourself at home

Xin mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Could I have the bill, please?

Xin cho xem hóa đơn với ạ?

Could you drop me off at the air port?

Cậu chở mình đến sân bay được không?

Could you speak slower?

Ông nói chậm hơn được không?

Could you take a picture for me?

Bạn chụp giúp mình tấm hình được không?

Did you enjoy your flight?

Chuyên bay vui vẻ chứ?

Did you have a good day today?

Hôm nay cậu vui vẻ chứ?

Did you have a nice holiday?

Kỳ nghỉ vui vẻ chứ?

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording