Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Crazy english

Did you have fun?

Cậu chơi vui vẻ chứ?

Dinner is on me

Bữa tối tôi mời

Do you have a room available?

Chỗ ông còn phòng trống không?

Do you have any hobbies?

Cậu có sở thích gì không?

Do you have some change?

Cậu có tiền lẻ không?

Do you mind my smoking?

Tôi có thể hút thuốc ở đây không?

Do you often work out?

Anh có thường xuyên rèn luyện thân thể không?

Do you speak English?

Cậu biết nói tiếng Anh chứ?

Don't be so modest

Đừng khiêm tốn thế

Don't bother

Đừng phiền phức nữa

Don't get me wrong

Đừng hiểu lầm tôi

Don't give up

Đừng bỏ cuộc

Don't jump to conclusion

Đừng kết luận quá vội vàng

Don't let me down

Đừng làm tôi thất vọng đấy

Don't make any mistakes

Đừng mắc sai lầm nhé

Don't mention it

Không cần khách sáo

Don't miss the boat

Đừng bỏ lỡ cơ hội

Don't take any chances

Đừng trông chờ vào may mắn

Don't take it for granted

Đừng coi đó là điều đương nhiên

Don't worry about it

Đừng lo lắng về điều đó

Easy come, easy go

Dễ đến, dễ đi

Easier said than done

Nói thường dễ hơn làm

First come, first served

Nhanh chân thì được

For here to go?

Ăn ở đây hay mang về?

Forget it

Bỏ qua đi

Forgive me

Xin lượng thứ cho tôi

Give me a call

Gọi điện cho tôi nhé

Give my best to your family

Gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình bạn nhé

Have him return my call

Bảo nó gọi lại cho tôi nhé

Have you ever been to Vietnam?

Bạn đã từng đến Vietnam bao giờ chưa?

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording