Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Crazy English

Have you finished yet?

Cậu đã hoàn thành chưa?

Have you got anything larger?

Có cái nào lớn hơn chút không?

Have you got that?

Cậu hiểu ý tôi chứ?

Have you heard from Mary?

Cậu có tin tức gì của Marry không?

He is in Conference

Anh ấy đang họp

Help yourself, please

Tự phục vụ nhé

Hold your horses

Kiên nhẫn chút nhé

How can I get in touch with you?

Làm sao để liên lạc được với cậu?

How do I look?

Trông tôi thế nào?

How is it going?

Tình hình thế nào? Chào xã giao

How late are you open?

Các anh mở cửa đến mấy giờ?

How long did it last?

Đã kéo dài bao lâu rồi?

How long will it take me to get there?

Tới đó mất bao lâu?

How much is it?

Giá bao nhiêu?

How often do you eat out?

Cậu có hay ra ngoài ăn không?

I apologize

Tôi xin lỗi

I appreciate your invitation

Cảm ơn lời mời của anh

I assure you

Tôi đảm bảo với anh đấy

I bet you can

Tôi tin chắc anh có thể làm được

I can manage

Tôi có thể tự mình ứng phó được

I can't afford it

Tôi không mua nổi

I can't believe it

Tôi thật không dám tin

I can't resist the temptation

Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ

I can't stand it

Tôi không thể chịu đựng được nữa

I can't tell

Tôi cũng không dám chắc

I couldn't agree more

Tôi hoàn toàn đồng ý

I couldn't get through

Tôi không gọi được

I couldn't help it

Tôi cũng hết cách

I didn't mean to

Tôi không cố ý/ Tôi không có ý đó

I don't know for sure

Tôi không dám chắc

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording