Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Crazy English

I enjoy your company

Toi thích làm việc với anh

I enjoyed it very much

Tôi rất thích

I envy you

Toi rất ngưỡng mộ anh

I feel like having some dumplings

Tôi rất thích ăn xủi cảo

I feel terrible about it

Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi xin lỗi

I feel the same way

Tôi cũng cũng có cùng cảm giác như vậy

I have a complaint

Tôi cần phải kiện

I have nothing to do with this

Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả

I haven't the slightest idea

Nó chẳng biết cái quái gì cả

I hope you'll forgive me

Tôi hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi

I know the feeling

Tôi hiểu cảm giác đó

I mean what I say

Tôi biết những gì mình nói

I owe you one

Tôi nợ anh

I really regret it

Quả thật tôi rất lấy làm tiếc

I suppose so

Tôi nghĩ là vậy

I thought so, too

Tôi cũng cho là vậy

I understand completely

Tôi hoàn toàn hiểu được

I want to report a theft

Tôi muốn báo công an về vụ trộm

I want to reserve a room

Tôi muốn đặt một phòng

I was just about to call you

Tôi đang chuẩn bị gọi cho anh

I was moved

Tôi rất cảm động

I wasn't aware of that

Tôi không ý thức được điều đó

I wasn't born yesterday

Tôi không phải đứa trẻ lên ba

I wish I could

Ước gì tôi có thể

I wouldn't worry about it, if I we're you

Nếu là anh, tôi sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả

I'd like a refund

Tôi muốn được trả lại tiền

I'd like to deposit some money

Tôi muốn gửi ít tiền

I'd like to make a reservation

Tôi muốn đặt vé

I'll be right with you

Tôi tới ngay đây

I'll check it

Để tôi kiểm tra lại

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording