Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Crazy English

I'll do my best

Tôi sẽ cố gắng hết sức

I'll get it

Để tôi đi nge điện thoại

I'll give you a hand

Để tôi giúp cậu một tay

I'll have to see about that

Tôi cần phải suy nghĩ về điều này

I'll keep my eyes open

Tôi sẽ lưu ý tới điều đó

I'll keep that in mind

Tôi sẽ ghi nhớ

I'll pick up the tab

Để tôi tính tiền

I'll play it by ear

Toi sẽ làm theo tùy hứng

I'll see what I can do

Để xem tôi có thể làm được những gì

I'll show you

Tôi sẽ chỉ cậu thấy

I'll take care of it

Để tôi làm việc đó

I'll take it

Tôi đã lấy rồi

I'll take your advice

Tôi ghi nhận lời khuyên của anh

I'll think it over

Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó

I'll treat you to dinner

Tôi muốn mời anh đi ăn tối

I'll walk you to the door

Để tôi tiễn anh ra cửa

I'm broke

Tôi nhẵn túi rồi

I'm crazy about English

Tôi rất thích tiếng Anh

I'm easy to please

Tôi rất dễ gần

I'm glad to hear that

Rất vui khi nghe điều đó

I'm glad you enjoyed it

Tôi vui vì bạn thích điều đó

I'm good at it

Tôi sở trường về điều này

I'm in a good mood

Tâm trạng tôi lúc này rất tốt

I'm in good shape

Tình trạng sức khỏe tôi rất tốt

I'm just having a look

Tôi chỉ nhân tiện xem qua thôi

I'm looking for a part-time job

Tôi đàng tìm việc bán thời gian

I'm looking forward to it

Tôi đang trông ngóng điều đó

I'm lost

Tôi bị hồ đồ mất rồi

I'm not feeling well

Tôi cảm thấy không được khỏe

I'm not myself today

Hôm nay tôi bị làm sao ấy

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording