West Lake-Related Words - Reversible List with Characters and Pinyin

Names and terms related to the West Lake area of Hangzhou. Check out our Chinese Language Resources page at http://www.chinatravelca.com/faq/chinese-language-resources/.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

西湖
Xī Hú
西湖十景
Xī Hú Shí Jǐng
南宋
Nán Sòng
乾隆帝
Qián Lóng Dì
西湖新景
Xī Hú Xīn Jǐng
雷峰塔
Léifēng Tǎ
夕照山
Xīzhào Shān
五代十国
Wǔ Dài Shí Guó
雷峰夕照
Léifēng Xīzhào
白蛇传
Bái Shé Zhuàn
白娘子
Bái Niángzi
净慈寺
Jìngcí Sì
南屏山
Nánpíng Shān
南屏晚钟
Nánpíng Wǎnzhōng
三潭印月
Sāntán Yìnyuè
小瀛洲
Xiǎo Yíngzhōu
中秋节
Zhōngqiū Jié
花港观鱼
Huāgǎng Guānyú
柳浪闻莺
Liǔlàng Wényīng
断桥残雪
Duànqiáo Cánxuě
保俶塔
Bǎochù Tǎ
宝石山
Bǎoshí Shān
白堤
Bái Dī
唐朝
Táng Cháo
白居易
Bái Jūyì
孤山
Gū Shān
楼外楼
Lóuwàilóu
苏堤
Sū Dī
苏东坡
Sū Dōngpō
苏轼
Sū Shì
苏堤春晓
Sūdī Chūnxiǎo
宋朝
Sòng Cháo
杨公堤
Yánggōng Dī
湖心亭
Húxīn Tíng
印象西湖
Yìnxiàng Xī Hú
张艺谋
Zhāng Yìmóu
曲院风荷
Qūyuàn Fēnghé
双峰插云
Shuāngfēng Chāyún
平湖秋月
Pínghú Qiūyuè
龙井问茶
Lóngjǐng Wèn Chá