Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Isulat kung Dapat (D) o Hindi Dapat (HD)

HD

Labis na pagputol sa mga puno.

HD

Magkaingin o magsunog ng mga puno sa bundok.

D

Magtanim ng mga bagong puno.

D

Hayaang mamuhay ang mga hayop sa gubat.

HD

Hulihin o patayin ang mga hayop sa gubat.

D

Magtanim ng mga halaman sa mga bakanteng lote o sa bakuran.

D

Kumuha lamang ng pagkaing kaya mong ubusin

HD

Mag-aksaya at magtapon ng pagkain.

D

I-recycle ang mga bagay na pwede pang gamitin

D

Panatilihing malinis ang paligid.

D

Maging maingat at magtipid sa mga gamit sa bahay at paaralan.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording