How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

91 terms

G3 Characters Revision

This set is designed for G3 students to review the characters they should master at the beginning of G3.
STUDY
PLAY
yī - one
èr - two
sì - four
wǔ - five
liù - six
qī - seven
bā - eight
jiǔ - nine
shí - ten
rén - person
dà - big
xiǎo - small, little
kǒu - mouth
shān - mountain
shuǐ - water
rì - day; the sun
yuè - month; the moon
huǒ - fire
早上
zǎo - morning, early
zhōng - centre, middle
xià under / second (of two parts) / next (week, etc.) / lower / below / underneath / down(wards) / to decline / to go down / latter
shēng to be born / to give birth / life / to grow
jǐ how much / how many / several / a few
suì - year of age
wǒ - I, me
gè (a measure word) / individual
tóu - head
mù - eye
耳朵
ěr duo - ear
shǒu - hand
yǒu - to have, there is/are
嘴巴
zuǐ ba - mouth
niú
yáng - sheep
yú - fish
mǎ - horse
tiān - day
guǒ - fruit
土豆
tǔ dòu- potato
西瓜
xī guā - watermelon
mù-wood,tree
书包
shū bāo- schoolbag
běn
dāo - knife
chē - car, vehicle
zài - [indicates an action in progress]; at, in, on
zuò - to sit
qù - to go
fēi - to fly
yǔ - rain
jīn-now
bù - not
huā - flower
nán - male
nǚ - female
什么
shén me - what
nǐ - you (singular)
hé - and
名字
míngzi - name
sè - color
yá • tooth
zú-foot
fà hair
cháng - long
bái - white
cǎo-grass
niǎo - bird
tù - rabbit
lóng - dragon
lǎo - old
zǒu - to go, to walk (physically)
lǐ - inside
ma • (a particle used for questions expecting yes-no answer)
měi - every
可乐
kělè - cola
果汁
guǒzhī - juice
尺子
Chǐzi - Ruler
wén • written language
diǎn - o'clock; dot
tóng - same, together
gōng - work
diàn - electricity
zhè - this
huí - to return
xīng - star
lái - to come
hǎo - good
guān-to close
jiàn • to see
mén • door